De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gepersonaliseerd leren vocabulaires

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gepersonaliseerd leren vocabulaires"— Transcript van de presentatie:

1 Gepersonaliseerd leren vocabulaires
Allard Strijker (SLO)

2 Gepersonaliseerd leren
Werkdefinitie Gepersonaliseerd leren refereert in een onderwijscontext naar het creëren van optimale leerprocessen die aansluiten op de persoonlijke kwaliteiten en individuele behoeften van leerlingen. Leerlingen werken op eigen wijze en in eigen tempo aan leerdoelen, passend bij hun eigen niveau en talenten. Per vak, leerdoel, leerinhoud of onderdeel krijgt de leerling afhankelijk van de eigen prestaties en voorkeuren een aangepast programma. De leerling levert daarbij zelf een actieve bijdrage aan het (her)ontwerpen van zijn persoonlijke curriculum, waarbij de leraar een ondersteunde rol vervult door middel van effectieve feedback en door het faciliteren van rijke leersituaties.

3 Onderzoeksvragen (2011) Welke kenmerken hebben leraren over doelen, inhouden en leeractiviteiten nodig om beredeneerde keuzes te maken voor het samenstellen van leerarrangementen? Welke kenmerken van leeractiviteiten hebben leraren nodig om aan te sluiten bij groepskenmerken / leerlingkenmerken? Welke richtlijnen kunnen worden gegeven om leraren hierin te ondersteunen in arrangeertools

4 Arrangement kenmerken
Groep kenmerken School kenmerken Arrangement kenmerken Leerlingkenmerken Docentkenmerken Leermiddelen kenmerken Leerstijl Rol Niveau Zelfsturingsvaardigheden Context .. Rol Niveau Doelen Niveau .. Inhouden .. Leeractiviteiten Visie Embedded Support Niveau Toetsing Rol Rol .. Authenticiteit .. Eindproduct Toetsing ..

5 Inhouden en doelen Kernprogramma's

6 Niveau Bedrijfsopleiding Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie MBO
MBO, Niveau 1: Assistentenopleiding MBO, Niveau 2: Basisberoepsopleiding MBO, Niveau 3: Vakopleiding MBO, Niveau 4: Middenkaderopleiding Volwasseneneducatie VAVO Volwasseneneducatie, Niveau 1 Volwasseneneducatie, Niveau 2 Volwasseneneducatie, Niveau 3 Volwasseneneducatie, Niveau 4 Hoger beroepsonderwijs Primair onderwijs PO groep 1 PO groep 2 PO groep 3 PO groep 4 PO groep 5 PO groep 6 PO groep 7 PO groep 8 Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs Voor- en vroegschoolse educatie Voortgezet onderwijs HAVO HAVO, 1 HAVO, 2 HAVO, 3 HAVO, 4 HAVO, 5 Praktijkonderwijs VMBO VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 1 VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 2 VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 3 VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 4 VMBO gemengde leerweg, 1 VMBO gemengde leerweg, 2 VMBO gemengde leerweg, 3 VMBO gemengde leerweg, 4 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 1 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 2 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 3 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 4 VMBO theoretische leerweg, 1 VMBO theoretische leerweg, 2 VMBO theoretische leerweg, 3 VMBO theoretische leerweg, 4 VWO VWO, 1 VWO, 2 VWO, 3 VWO, 4 VWO, 5 VWO, 6 Wetenschappelijk onderwijs A1 A2 B1 B2 C1 C2 1F 1S 2F 2S 3F 3S 4F 4S

7 Werkvormen Werkvormen Is deel van Instructievorm Presenteren
Demonstreren Doceren Vertellen Begeleiden Gespreksvorm (groeps)discussie Onderwijsleergesprek Klassengesprek Leergesprek Discussie Debat Tweegesprek leraar leerling Tweegesprek leerling leerling Opdracht Casestudies Zelfstudie Huiswerkopdracht Practicum Klassikale taak Spelvorm Rollenspel Simulatiespel Toneelspel Creatief spel Samenwerkingsvorm Groepswerk Tweetallen Gevalsmethode Hoekenwerk Contractwerk Projectwerk Individualiserende werkvorm (begeleid) zelfstandig leren Zelfstudiepakket Excursie Veldwerk Praktijkleren Zelfverantwoordelijk leren Zelfstandig werken Ontdekkend leren Ontwerpend leren Werkplekkenstructuur Drill&practice Blended learning Concept/context Onderzoek doen Interview Probleemgestuurd leren Stage/buitenschools leren Practische sectororientatie Onderzoekend leren

8 Handelingswerkwoorden
Kennen Kennis Begrijpen Begrip Toepassen Toepassing Analyseren Analyse Synthetiseren Synthese Evalueren Evaluatie Afleiden Beproeven Conclusies trekken Onderzoeken Relatie/verband leggen Structureren Verband/relatie leggen Verklaren Voorspelling doen/hypothese formuleren Aanvullen Formuleren Herkennen Meten Namaken Omzetten

9 Leeractiviteiten Aandacht opbrengen voor Analyseren Attribueren
Begrijpen Bewerken Bijsturen Classificeren Cognitief waarnemen Concentreren Concretiseren De motorische deelhandeling verwerven Delen... Diagnosticeren Doen Een motorisch gedragspatroon verwerven Een nieuwe motorische handeling stellen Ervaren Evalueren Inspannen Integreren Keuzes maken Kritisch creatief denken Kritisch verwerken Maken Memoriseren Motiveren Omgaan met emoties Openen Opnemen Ordenen Oriënteren Plannen Proces bewaken Psychomotorisch waarnemen Reageren Reduceren/ deduceren Reflecteren Relateren Reproduceren Selecteren Structureren Systematiseren Testen Toepassen Toetsen Verwachten Verwerken Volharden Voorspellen Vragen stellen Waarderen Weten Zich afvragen Zichzelf beoordelen

10 Kenmerken van leeractiviteiten
Geringe complexiteit Hoog complexiteit niet authentiek Authentiek Open leeruitkomst Gesloten leeruitkomst

11 Leerlingkenmerken Leerlingkenmerken Lage motivatie Hoge motivatie
Taalachterstand Taalvoorsprong Weinig capaciteiten Veel capaciteiten Weinig talenten Veel talenten Laag werktempo Hoog werktempo Kleine spanningsboog Grote spanningsboog Weinig taakgericht Erg taakgericht Slechte huiswerkattitude Goede huiswerkattitude ... Moeilijk zelfstandig werkend Gemakkelijk zelfstandig werkend Moeilijk samenwerkend Gemakkelijk samenwerkend Moeilijk plannend Gemakkelijk plannend Weinig verantwoordelijkheidsgevoel Veel verantwoordelijkheidsgevoel Niet nauwkeurig Erg nauwkeurig Gemakkelijk omgaan met gezag Moeilijk omgaan met gezag Weinig inzet Veel inzet Weinig initiatief Veel initiatief Weinig metacognitieve vaardigheden Veel metacognitieve vaardigheden Weinig domeinspecifieke kennis Veel domeinspecifieke kennis Passief Actief Weinig impulsief Impulsief Weinig flexibel Flexibel Ongestructureerd Gestructureerd Minder intelligent Intelligent Minder geïnteresseerd Geïnteresseerd Minder assertief Assertief Geringe frustratietolerantie Hoge frustratietolerantie Weinig zelfvertrouwen Veel zelfvertrouwen Weinig controle over agressie Veel controle over agressie Weinig empatisch Empatisch Weinig betrokken Betrokken

12 Soorten onderwijs Openbaar onderwijs Algemeen bijzonder onderwijs
Methodisch klassikaal Daltononderwijs Democratisch onderwijs Ervaringsgericht onderwijs Freinetonderwijs Jenaplan Montessorionderwijs Ontwikkelingsgericht onderwijs Vrijeschool Thuiseducatie ... Confessioneel bijzonder onderwijs Christelijk onderwijs Algemeen christelijk onderwijs Evangelisch onderwijs Gereformeerd onderwijs Interconfessioneel onderwijs (rooms-)katholiek onderwijs Protestants-christelijk onderwijs Reformatorisch onderwijs Hindoeïstisch onderwijs Islamitisch onderwijs Joods onderwijs

13 Denkvaardigheden (Hoog)begaafdheid Meervoudige intelligentie
Interpersoonlijk Intrapersoonlijk Lichamelijk-kinesthetisch Logisch-mathematisch Muzikaal-ritmisch Naturalistisch Verbaal-linguistisch Visueel-ruimtelijk

14 Meervoudige intelligentie
Interpersoonlijk Intrapersoonlijk Lichamelijk-kinesthetisch Logisch-mathematisch Muzikaal-ritmisch Naturalistisch Verbaal-linguistisch Visueel-ruimtelijk

15 Leerlingkenmerken SO/VSO
Visuele beperkingen Blind - Regulier Blind - Meervoudig gehandicapt Slechtziend -Regulier Slechtziend - Meervoudig gehandicapt Auditieve beperkingen Doof - Regulier Doof - Meervoudig gehandicapt Slechthorend - Regulier Slechthorend - Meervoudig gehandicapt Ernstige spraakmoeilijkheden - Regulier Ernstige spraakmoeilijkheden - Meervoudig gehandicapt Motorische/verstandelijke beperkingen Normaal lerend Moeilijk lerend Zeer moeilijk lerend Meervoudig gehandicapt Ernstig meervoudig gehandicapt Gedrags-/psychiatrische problemen

16 Vragen? Allard Strijker


Download ppt "Gepersonaliseerd leren vocabulaires"

Verwante presentaties


Ads door Google