De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

welkom in deze eredienst Tweede zondag in de veertigdagentijd

Verwante presentaties


Presentatie over: "welkom in deze eredienst Tweede zondag in de veertigdagentijd"— Transcript van de presentatie:

1 welkom in deze eredienst Tweede zondag in de veertigdagentijd
Goedemorgen gemeente, welkom in deze eredienst Tweede zondag in de veertigdagentijd Voorganger: Ds. Jeannette van den Boogaard Organist: Harry Maring Ouderling van Dienst: Jelle Kor Bremer Kind van dienst: Geertrude de Vries Lector: Tamme Rijpstra Koster: Thijs Bolhuis

2 We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is.
Uitleg bloemstuk: We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is. In Psalm 16 lezen we dat de dichter zo Gods handen ervaart. In Marcus lezen we dat de leerlingen op de berg met hun handen de ervaring van intens geluk willen beschermen en vasthouden.  Gedicht bij het liturgisch bloemstuk: Verlangen naar beschermende handen ervaring van licht vasthouden doorgeven een leven lang God gedenk uw barnhartigheid

3 De kerkenraad bidt het consistoriegebed.
Ook wij bereiden ons in stilte voor….

4 Aansteken van de tafelkaarsen
Binnnenkomst kerkenraad Liturgische klok wordt gelijkgezet Aansteken van de tafelkaarsen

5 Welkom moment van stilte

6 We zingen NLB 27: 1 en 4 zo mogelijk staande

7 We zingen NLB 27: 1 en 4 zo mogelijk staande

8 We zingen NLB 27: 1 en 4 zo mogelijk staande

9 We zingen NLB 27: 1 en 4 zo mogelijk staande

10 Bemoediging en drempelgebed
Vrg Onze hulp is in de Naam van de Heer Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft Vrg die trouw blijft tot in eeuwigheid die de verdrukte recht verschaft en de hongerige brood geeft Vrg Trouwe en barmhartige God wij bidden om open handen. Gem. Wij bidden om Uw open handen voor ons

11 Bemoediging en drempelgebed
Vrg. Strek uw handen naar ons uit, leg uw hand op ons, laat niet los het werk van uw handen en als er al iemand valt, dan niet dieper dan in uw hand. Gem. Wij bidden om onze open handen voor U Vrg. dat wij reiken naar U en naar elkaar. Leer ons uw liefde, vergeving en ontferming. Gem. Amen 11

12 We zingen NLB 536: 1 t/m 4

13 We zingen NLB 536: 1 t/m 4

14 We zingen NLB 536: 1 t/m 4

15 We zingen NLB 536: 1 t/m 4

16 De tien geboden

17 We zingen NLB 313: 1

18 We zingen NLB 313: 1

19 We zingen NLB 313: 1

20 Groet Vrg.: De Heer zij met u Gem.: Met u zij de Heer

21 Gebed om de opening van het Woord

22 ‘Opa’ praat met de kinderen
Project 40dagentijd ‘Met open handen’ ‘Opa’ praat met de kinderen

23 23

24 24

25 25

26

27 We zingen het Projectlied:
Met open handen Met open handen laat ik weten wie ik ben, wat ik verwacht: God zal mensen niet vergeten, Hij geeft open handen kracht. Om te geven en ontvangen, om te delen in verlangen dat de toekomst op ons wacht.

28 De kinderen gaan naar de Bernetsjinst

29 Schriftlezing Marcus 9 vers 2-10
Wij zingen zo mogelijk staande de Apostolische Geloofsbelijdenis

30 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

31 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven.

32 Verkondiging

33 Meditatief orgelspel

34 We zingen NLB 547: 4, 5 en 6 34

35 We zingen NLB 547: 4, 5 en 6 35

36 We zingen NLB 547: 4, 5 en 6 36

37 Voorbeden

38 Inzameling 1. Diaconaat: 40 dagen campagne Kerk in Actie “Simply the story”Golfstaten 2. Kerk

39 Slotlied: NLB 835: 1 t/m 3 zo mogelijk staande

40 Slotlied: NLB 835: 1 t/m 3 zo mogelijk staande

41 Slotlied: NLB 835: 1 t/m 3 zo mogelijk staande

42 Slotlied: NLB 835: 1 t/m 3 zo mogelijk staande

43 Slotlied: NLB 835: 1 t/m 3 zo mogelijk staande

44 Slotlied: NLB 835: 1 t/m 3 zo mogelijk staande

45 Zegen Amen, amen, amen

46 We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is.
Uitleg bloemstuk: We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is. In Psalm 16 lezen we dat de dichter zo Gods handen ervaart. In Marcus lezen we dat de leerlingen op de berg met hun handen de ervaring van intens geluk willen beschermen en vasthouden.  Gedicht bij het liturgisch bloemstuk: Verlangen naar beschermende handen ervaring van licht vasthouden doorgeven een leven lang God gedenk uw barnhartigheid

47 Wij wensen u een goede zondag
en een goede week


Download ppt "welkom in deze eredienst Tweede zondag in de veertigdagentijd"

Verwante presentaties


Ads door Google