De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patiëntenrechten. Inleiding patiëntenrechten = niet nieuw 2002: elementaire rechten samengebracht in één wet  duidelijke en toegankelijke informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patiëntenrechten. Inleiding patiëntenrechten = niet nieuw 2002: elementaire rechten samengebracht in één wet  duidelijke en toegankelijke informatie."— Transcript van de presentatie:

1 Patiëntenrechten

2 Inleiding patiëntenrechten = niet nieuw 2002: elementaire rechten samengebracht in één wet  duidelijke en toegankelijke informatie  betere behandeling van de klachten van de patiënt  gemakkelijke toegankelijkheid en betere naleving

3 Inleiding wet = kader tot dialoog kern is relatie tussen patiënt en zorgverlener voor wie bestemd?  patiënt ‘Elke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek’  zorgverlener ‘geneesheren, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, kinesitherapeuten,beoefenaars van de verpleegkunde, paramedici, zorgkundigen, hulpverlener-ambulancier’. Vanaf 2014 en mits KB vóór 02/09/’16 ook klinisch psychologen en gemachtigde psychotherapeuten.  gezondheidszorg

4 Overzicht rechten patiëntpatiënt recht op kwaliteitsvolle dienstverlening recht op vrije keuze van zorgverlener recht op alle informatie over uw gezondheidstoestand recht om op een geïnformeerde en vrije wijze toe te stemmen in elke tussenkomst recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer recht op klachtenbemiddeling recht op pijnbehandeling

5 Vertrouwenspersoon ≠ vertegenwoordiger? vertegenwoordiger? vertrouwenspersoon  staat patiënt bij  oefent de rechten niet uit in de plaats van de patiënt!  aanduiding op informele basis/vertrouwensrelatie - modelformulier vertegenwoordiger  oefent de rechten uit in de plaats van de patiënt  treedt enkel op ingeval patiënt zelf niet in staat is zijn rechten uit te oefenen

6 Vertrouwenspersoon ≠ vertegenwoordiger? vertegenwoordiger  minderjarigen  meerderjarigen (“wilsonbekwamen”) benoemde vertegenwoordiger, door patiënt zelf benoemd ∞ modelformulier (www.patientrights.be)www.patientrights.be bewindvoerder over de persoon, na machtiging door vrederechter cascaderegeling: wettelijk of feitelijk samenwonende partner, meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige broer of zus

7 Goed om weten bijstand door vertrouwenspersoon mogelijk zonder formaliteiten mogelijkheid aanduiding vertegenwoordiger van uw keuze voorwaarde: wilsbekwame patiënt op moment van aanduiding indien geen benoemde vertegenwoordiger: cascaderegeling! Vertrouwenspersoon ≠ vertegenwoordiger?

8 Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening best mogelijke zorg eerbiediging menselijke waardigheid en zelfbeschikking zonder enig onderscheid zorg die beantwoordt aan behoeften het gedrag van de zorgverlener en de ‘technische’ handeling = kwaliteitsvol

9 Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening Zoé Mijn arts vertelde me dat ik een kwaadaardige cyste op mijn eierstok heb. Hij nam echter niet de tijd om dit nieuws met mij te bespreken. Hij werkte me de spreekkamer uit omdat hij nog heel wat wachtende patiënten had.

10 Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening Zoé moet een arts niet voldoende tijd nemen om slecht nieuws te brengen? Wat kan ik hiertegen ondernemen?

11 Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening Tips spreek zorgverlener aan op zijn (kwetsend) gedrag schrijf je ervaringen op ombudsdienst -> bemiddelen ondersteuning door ziekenfonds

12 Recht op kwaliteitsvolle dienstverleningLouis Ik onderging onlangs een operatie waarbij een knieprothese werd ingeplant. Na deze operatie kreeg ik een spraakstoornis. Door een beroerte moest ik langer in het ziekenhuis blijven. Toen ik beter was, mocht ik naar huis en kreeg ik medicatie voorgeschreven. Mijn gezondheid ging echter heel snel terug achteruit, waarna ik opnieuw werd opgenomen met een maagbloeding. Na onderzoek bleek dat de schade het gevolg was van een verkeerde dosering van de medicatie.

13 Recht op kwaliteitsvolle dienstverleningLouis kan ik (gerechtelijke) stappen ondernemen voor de schade die ik door deze fout heb geleden?  minnelijke of gerechtelijke procedure – bewijs fout – schade - oorzakelijk verband  Fonds voor Medische Ongevallen – advies over aansprakelijkheid en ernst van de schade rechtsbijstand CM

14 Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening Tips ingeval medisch ongeval betaal facturen bewaar RX’en, medische verslagen, uitgaven in verband met ongeval,… u heeft recht op inzage en afschrift patiëntendossier raadpleeg uw ziekenfonds

15 Recht op vrije keuze principe  recht op vrije keuze  recht op wijziging van de keuze  geen aanvaardingsplicht voor zorgverlener – uitzondering: spoedsituatie – geloofsovertuiging of ras is geen grond voor weigering

16 Recht op vrije keuze => Financiële gevolgen van deze vrije keuze  geconventioneerd  niet-geconventioneerd  CM-website

17 Recht op vrije keuze ziekenhuisopname  keuze arts bepaalt ziekenhuis – opnameverklaring – twee- of meerpersoonskamer, verbod op ereloonsupplementen

18 Recht op vrije keuze beperkingen op het recht op vrije keuze  door bestaande financiële mechanismen  krachtens de wet b.v. controle in het kader van de sociale zekerheid, dringende geneeskundige hulpverlening  beperkingen van organisatorische en praktische aard  keuze voor meer betaalbare verzorging en tariefzekerheid

19 Recht op vrije keuze Tips conventiestatuut van zorgverlener  invloed op kostenplaatje tweede advies is altijd mogelijk geplande ziekenhuisopname  vraag opnameverklaring  vanaf 1/01/2013 ook geen ereloonsupplementen in tweepersoonskamer voor toelichting bij opnameverklaring kan je altijd terecht bij  zorgverlener  ziekenhuis  ziekenfonds

20 Recht op patiëntendossier kan ik mijn dossier inzien?  recht op veilig bewaard en zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier  rechtstreeks inzagerecht binnen 15 dagen  recht op kopie – wettelijk vastgelegde prijs o maximum van 25 euro

21 Recht op patiëntendossier uitzonderingen op rechtstreekse inzage en afschrift  therapeutische exceptie  gegevens die betrekking hebben op een derde  persoonlijke notities  onrechtstreeks inzagerecht

22 Recht op patiëntendossier overleden patiënt  enkel onrechtstreeks recht op inzage  geen recht op kopie  enkel inzage mogelijk via een zorgverlener  op vraag van echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, partner, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen  verzoek motiveren en specificeren  GEEN recht ingeval van uitdrukkelijk verzet van patiënt bij leven

23 Recht op patiëntendossier Tips vraag gerust naar de inhoud van uw patiëntendossier u kan de zorgverlener voorstellen om het dossier samen door te nemen je kan een kopie vragen zonder een reden te moeten opgeven ingeval van doorverwijzing of second opinion: rechtstreekse overmaking van alle nuttige gegevens van zorgverlener A naar zorgverlener B mogelijk

24 Informatie over gezondheidstoestand inhoud informatie  alle informatie nodig om inzicht in de gezondheidstoestand of de vermoedelijke evolutie ervan te krijgen  enkel informatie over de patiënt zelf  individualiteit van de patiënt

25 informatie over gezondheidstoestand Klara Ik onderging onlangs een preventief borstonderzoek, maar ik weet niet of ik me in de toekomst wel nog jaarlijks wil laten testen. kan ik mijn arts vragen me niets te laten weten, mocht hij iets vinden?  recht op niet-weten

26 Informatie over gezondheidstoestand Klara bestaan er uitzonderingen?  indien niet-meedelen = klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van patiënt of derden

27 Informatie over gezondheidstoestand therapeutische exceptie (= onthouden van informatie door zorgverlener aan patiënt) voorwaarden  ernstig nadeel voor gezondheid patiënt  schriftelijke motivering in patiëntendossier  raadpleging andere zorgverlener  inlichten vertrouwenspersoon

28 Informatie over gezondheidstoestand Tips bereid een bezoek aan een zorgverlener voor en schrijf je vragen op een papiertje dat je kan meenemen naar de zorgverlener stel voldoende vragen tijdens de consultatie zelf, zeg het als je iets niet begrijpt schrijf op wat je hoort of vraag nadien aan de zorgverlener voor een schriftelijke weerslag van de belangrijkste punten neem eventueel een vertrouwenspersoon mee wees kritisch ten aanzien van informatie die je van het internet haalt

29 Recht op geïnformeerde toestemming Felix In het ziekenhuis werd zonder mijn vraag en toestemming een gastroscopie uitgevoerd. Het onderzoek veroorzaakte daarbij een klaplong en zorgde voor heel wat complicaties. Dit onderzoek was niet alleen niet nodig, maar hield belangrijke risico’s in voor mij als Parkinsonpatiënt.

30 Recht op geïnformeerde toestemming Felix is men als arts niet verplicht om de patiënt te informeren en toestemming te vragen voor het uitvoeren van een onderzoek?  recht op geïnformeerde toestemming bestaan er uitzonderingen?  spoedsituatie – steeds eventuele wilsverklaring respecteren!

31 Recht op geïnformeerde toestemming  het doel  de aard  de graad van urgentie  de duur  de frequentie  de voor patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico’s verbonden aan de tussenkomst  de nazorg  de mogelijke alternatieven  de financiële gevolgen  de mogelijke gevolgen ingeval van weigering of intrekking toestemming  andere door de patiënt of zorgverlener relevant geachte verduidelijkingen  de verzekeringsdekking  Vergunnings-en registratiestatus de informatie moet o.m. betrekking hebben op:

32 Recht op geïnformeerde toestemming Eufrasie Ik ben al jaren slecht te been. Door de toenemende pijn aan mijn rechterheup heeft mijn arts me doorverwezen naar een specialist. Deze heeft me voorgesteld een kunstheup te plaatsen, waarna hij onmiddellijk voorbereidingen trof en een opnamedatum vastlegde.

33 Recht op geïnformeerde toestemming Eufrasie kan ik nog terugkomen op deze operatie?  recht om toestemming in te trekken  op uitdrukkelijke wijze, best schriftelijk  zo snel mogelijk

34 Recht op geïnformeerde toestemming Tips neem de tijd die je nodig hebt vooraleer toe te stemmen stel voldoende vragen informatiebrochure informeer naar de financiële gevolgen! teken niets dat je niet begrijpt

35 Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer Emma In 2 jaar tijd ben ik 3 keer opgenomen in een universitair ziekenhuis. Toen ik bij mijn laatste opname terug op mijn kamer lag, stonden daar plots een professor en 4 studenten voor mijn bed. Half groggy hoorde ik de professor ‘mijn geval’ in geuren en kleuren uitleggen, met de papieren en platen erbij. 2 keer werd zelfs het deken opgelicht op te kijken. Op het einde van de vertoning kwam mijn man eraan, maar die moest buiten wachten! Ik weet dat iedereen zijn job moet leren, maar dit was er echt over.

36 Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer Emma kan mijn arts met heel zijn team op mijn kamer komen zonder mij hiervan vooraf te verwittigen?  recht om vooraf geïnformeerd te worden  aanwezigheid van personen, niet nodig voor jouw verzorging, kan je weigeren  respect rol vertrouwenspersoon

37 Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan een zorgverlener medische informatie meedelen aan de partner van een patiënt die dit niet wil?  beroepsgeheim  recht op bescherming privacy  afwijking mogelijk ter bescherming van volksgezondheid of bescherming rechten en vrijheden van anderen

38 Recht op klachtenbemiddeling Iris Tijdens mijn opname in het ziekenhuis was de geneesheer na enkele dagen nog steeds niet langs geweest. Ik ben ontevreden over de informatie die ik kreeg en het geringe contact met de arts tijdens mijn opname.

39 Recht op klachtenbemiddeling Iris bij wie kan ik terecht met mijn klacht?  elk ziekenhuis heeft eigen ombudsdienst  neem contact tijdens opname, zo vermijd je dat klachten escaleren

40 Recht op klachtenbemiddeling Iris wat doet een ombudsdienst precies?  voorkomen van klachten  bemiddelen  inlichten over verdere mogelijkheden voor behandeling klacht  informatie verstrekken over – eigen organisatie – werking – procedure  aanbevelingen en jaarverslag

41 Recht op klachtenbemiddeling Marcel Marcel heeft een vergevorderde graad van dementie en is niet meer in staat zijn eigen mening uit te drukken. Hij wordt nu sinds enkele jaren verzorgd in een rusthuis. Wij, zijn kinderen zijn echter niet tevreden met de zorgen die hij daar krijgt.

42 Recht op klachtenbemiddeling wie kan een klacht neerleggen?  patiënt zelf eventueel bijgestaan door vertrouwenspersoon  samenwonende partner, meerderjarig kind en ouder kunnen klacht neerleggen waar voor Marcel klacht neerleggen? de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’  Eurostation blok 2, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel  02/524 85 20  02/524 85 38  bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be

43 De patiënt heeft recht op… klachtenbemiddeling: waar kan je terecht met je klacht? Een klacht over… dien je in bij… de ombudsdienst van het ziekenhuis de externe ombudsdienst (provinciale over- legplatforms) of de interne ombudsdienst van het ziekenhuis als deze is ingericht de ombudsdienst van de Federale Commissie “Rechten van de Patiënt” Een klacht over de werking van de lokale ombudsdienst een algemeen ziekenhuis een psychiatrisch ziekenhuis, initiatief van beschut wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis een ambulante zorgverstrekker (huisarts, zelfstandig verpleegster, kinesitherapeut, apotheker, tandarts) dien je in bij… een zorgverlener in een woonzorgcentrum een zorgverlener in een gevangenis dien je in bij… Inspectiediensten van de gemeenschappen en gewesten

44 Recht op klachtenbemiddeling Tips probeer eerst uw vragen en problemen te bespreken met de zorgverlener zelf wacht niet te lang om uw klachten te uiten u kan zich laten bijstaan door uw vertrouwenspersoon ook een vertegenwoordiger kan een klacht neerleggen aarzel niet uw ziekenfonds te contacteren voor het vinden van bevoegde ombudsdienst

45 Recht op pijnbehandeling Jan Na mijn operatie vroeg ik verschillende keren om pijnstilling, maar niemand luisterde naar mij. ‘iedereen behoort de meest aangepaste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten’

46 Recht op pijnbehandeling Jan hoe zorg ik ervoor dat er geluisterd wordt naar mijn pijnklachten?  bespreek dit eerst met verpleegkundige(n) en arts  vraag pijnklachten te noteren in dossier  contacteer tijdens verblijf ombudsdienst

47 Recht op pijnbehandeling Tips aarzel niet om uw pijn bespreekbaar te maken en vraag om pijnstilling indien u de indruk heeft dat niemand luistert, kan u de tussenkomst van de ombudsdienst vragen vraag uitdrukkelijk om uw pijnklachten te noteren in uw patiëntendossier en vraag eventueel een kopie van uw dossier weet dat u zich kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon

48 Conclusie doel van de wet = bundelen van patiëntenrechten  duidelijk en toegankelijk  betere naleving  betere behandeling van klachten kern = zorgrelatie tussen zorgverlener en patiënt  dialoog  wederzijds respect

49


Download ppt "Patiëntenrechten. Inleiding patiëntenrechten = niet nieuw 2002: elementaire rechten samengebracht in één wet  duidelijke en toegankelijke informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google