De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

op volle kracht van start

Verwante presentaties


Presentatie over: "op volle kracht van start"— Transcript van de presentatie:

1 op volle kracht van start
Visitatiemodel NVAB : op volle kracht van start Visitatiemodel NVAB Kring ZW 23 maart 2010 Jos Manders

2 Visitatie: sluitsteen van het NVAB kwaliteitsbeleid

3 Waarom visitatie ? Interne drjjfveren:
Maatschappelijke behoefte aan transparantie; klanten en cliënten hebben recht op kwaliteit Bedrijfsgeneeskunde als onderdeel van het zorg-stelsel; aansluiting bij huisartsen, specialisten, en KNMG-beleid Verantwoordelijkheid voor kwaliteit ligt bij de beroepsgroep; het gaat niet om goed of slecht maar om: van goed naar beter Liberalisering arbodienstverlening; BA werkzaam in meerdere werksettings dan alleen arbodiensten Interne drjjfveren: Intern: core business van de NVAB is het kwaliteitsstreven. Visitatie is daarin een van de belangrijkste instrumenten, naast richtlijnenbeleid, scholing, accreditatie en herregistratie en ICT Bescherming betreft zowel werknemers / patiënten, als werkgevers, en tevens algemeen maatschappelijke belangen Sanctioneren kan in het uiterste geval noodzakelijk zijn: Sanctioneren kan uiteindelijk niet vermeden worden, maar krijgt voorlopig geen expliciete uitwerking. Uiteindelijk zal geen of onvoldoende inspanning op het vlak van kwaliteitsbevordering, ook na herhaald stimuleren en ondersteunen, zal leiden tot het verlies van de registratie als ba en wellicht tot het lidmaatschap van de NVAB. Visitatie bij bedrijfsartsen zal niet bestaan uit absolute oordelen of uitkomstmaten, Maar om relatieve oordelen: waar was je, waar ben, waar ga je naar toe ?? De eerste visitatie in de periode is alleen participatie verplicht, vaststellen van de vertreksituatie Pas in de tweede ronde kan in theorie het oordeel luiden: Er is te weinig geinvesteerd in verbetering van eigen functioneren.

4 Visitatie = ondersteunde evaluatie
Beroepsgenoten helpen bij zelfevaluatie Geen examen, geen inquisitie, excessen Wél: structuur bieden, proces gericht Instrumenten blijven in ontwikkeling De visitatie is een individuele reis in groepsverband. In de voorbereidingssessies kun je door spiegelen met de zelfgekozen collega’s al heel veel over je eigen handelen concluderen, en dat gebruik je bij het opstellen van je IVP. In de feitelijke visitatie is er een gestructureerd gesprek door een tweetal dedicated, getrainde en ervaren collega bedrijfsartsen die met je spreken over je voorbereidingen en je plannen om je professioneel handelen te verbeteren. Dat is niet bedoeld als examen, laat staan als iquisitie of waarheidsvinding. Wel zullen de visitatoren vragen stellen bij je voorbereidingen, doorvragen om zaken te expliciteren, en je helpen bij het ambiteus en toetsbaar maken van je IVP. Als je handelen in de voorbereidingen overeenkomstig is aan het handelen van je beroepsgenoten dan is de aandacht vooral gericht op het proces van zelfevaluatie, en op je voornemens om je niveau te handhaven of te verbeteren, voor een flink aantal competenties. Is je handelen als professional duidelijk afwijkend dan zal dat naar voren komen, maar harde criteria om tot een oordeel te komen zullen ook dan niet steeds aanwezig zijn.Wel zijn er natuurlijk richtlijnen, codes, professionele statuten en dergelijke. De toetsingscriteria blijven in ontwikkeling. De visitatoren zijn daarbij geen tuchtrechters, hoogstens helpt tuchtrecht bij stellen van nieuwe criteria. Is je handelen evident schadelijk voor het beeld van de bedrijfsarts of de beroepsgroep, of evident in strijd met hetgeen onder bedrijfsartsen gebruikelijk is dan zal dat zeker aan de orde komen als je jezelf daarbij tenminste kwetsbaar opstelt. Alleen bij excessen kan het zijn dat de visitator moet handelen. Wanneer en hoe zal zich ook ontwikkelen, vgl de toestand in Lelystad, waar de IGZ achteraf vond dat de gebreken geconstateerd bij die visitatie aan de orde hadden moeten komen. Een voorbeeld: grensoverschrijdend gedrag tav clienten, sexuele intimidatie bv, kan niet vrijblijvend zijn als de visitator daar tegenaan loopt. Sommige individuele conclusies die bepaald worden door de context waarin je werkt moeten wel worden ingebracht in je werksituatie, dus bij je arbodienst, in je maatschap, bij je werkgever als je bedrijfs-intern werkt. Dat is uiteindelijk aan jezelf, en niet geheel vrijblijvend. Denk bijvoorbeeld aan je rol bij handhaven privacy.

5 …naar een nieuw Kwaliteitsparadigma: van: Goed < = > Slecht naar: Goed =>Beter van: Top => Down naar: ‘horizontaal toezicht’, peer to peer van: vrijblijvend naar: professioneel + + goed slecht - - t t

6 aanvallen leidt tot verdedigen…

7 Hoe gaat visitatie in zijn werk
Hoe gaat visitatie in zijn werk ? Een keer per vijf jaar wordt gevisiteerd: door twee visitatoren bij een groep van vier of vijf ba’n gedurende een dagdeel waarin tijdens groepsgesprek en individuele aandacht het materiaal wordt doorgenomen en feedback gegeven op IVP m.b.v. digitaal systeem ADAS en (ev. na aanpassing) fiat

8 Wie wordt gevisiteerd ? de individuele bedrijfsarts…
… in diens professionele context, Dus niet: - Arbodienst (zoals bij arbodienst-certificering) - Maatschap (zoals bij de medisch specialisten) - Praktijk (zoals bij de huisartsen) Er zijn al diverse kwaliteitssystemen, zoals Opleiding en herregistratie Nascholing en ICT Richtlijnenbeleid en NVAB/KNMG codes Certificering van de arbodienst Visitatie is is de sluitsteen, waarmee het individuele kwaliteitstraject een permanent en circulair karakter krijgt

9 Complementaire kwaliteitsontwikkeling: de matrix
NVAB: Arbodienst Opleiding Regi- stratie Richt lijnen ICT Visitatie POP en Interne opleiding Functionerings gesprekken Certificering Klantevaluaties Kwaliteitsbeleid v.d. organisatie NVAB is van mening dat kwaliteitsontwikkeling vanuit de beroepsgroep en vanuit de werkorganisatie niet strijdig maar complementair zijn. Er is de mogelijkheid om instrumenten te substitueren als ze hetzelfde, tot het individu herleidbare gegevens genereren, Waarbij voor de NVAB uiteraard de inhoudelijke kerncompetenties leidraad zijn, terwijl voor de werkorgansiatie en of de opdrachtgever andere parameters hanteert, Zoals declarabiliteit of verzuim of vitaliteit. Tot 1 april zijn daartoe na herhaalde verzoeken geen voorstellen ontvangen.

10 Het formele kader: de visitatie wordt een verplicht onderdeel van de herregistratie-voorwaarden per Per visitatie 25 punten (bij en nascholing via ODB) de eerste visitatie is een ‘nulmeting’ die inhoudelijk niet tot uitsluiting van herregistratie kan leiden Doorlooptijd ongeveer een jaar Substitutie (op onderdelen) is mogelijk de directe kosten bedragen € 1100,- per persoon voor vijf jaar Kosten voor eenmaal visitatie per 5 jaar bedragen in totaal € 1000,- tot € 1250,- plus de te investeren uren !! Daar staat accreditatie van (een aantal van) die uren tegenover. Per jaar mogen 5 uren na- en bijscholing besteed worden aan voorbereiding op visitatie en het uitwerken en uitvoeren van het verbeterplan. Dus in vijf jaar zijn dat 25 uren en daarmee komt de gemiddelde prijs op hooguit € 50 per uur.

11 De visitatie-instrumenten
medical audits (3x): 10 casus en 2rl’n zelfevaluatie prof. functioneren feedback functioneren omgeving feedback van clienten reflectieverslag het individueel verbeterplan X groepsgesprekken zelfreflectie Medical audit, er zijn er 2 gereed, sluiten aan op de praktische beroepsbeoefening, zoals gehanteerde richtlijnen. Hier moet nog erg veel ontwikkeling plaatsvinden komende jaren. Ook aansluiten op interdisciplinaire richtlijnen, en instrumentontweikkeling aansluitend op adviespraktijk richting organisaties. Vragenlijst professioneel functioneren brengt je actuele beroepspraktijk in beeld en helpt bij zelfevaluatie. De feedback vragenlijsten, die door diverse mensen in je omgeving kunnen worden ingevuld, inclusief klanten,ondernemingsraden, huisartsen , andere arbospecialisten, maar obligaat door 2 collega bedrijfsartsen geven je een breder beeld van je persoonlijk functioneren.vgl 360 graden feedback. De feedback lijst clienten geeft je een beeld van wat clienten van je handelen vinden, nu met behulp van een europeplijst, ooit ontwikkeld voor huisartsen, maar geadapteerd naar bedrijfsartsen. In het reflectieverslag beschrijf je hoe je met minimaal een professioneel dilemma bent omgegaan, en wat je daarvan hebt geleerd. Deze instrumenten, of volwaardige vervangers, zijn verplicht te hanteren. Daarnaast kun je desgewenst ander instrumentarium ook gebruiken voor een zo goed mogelijk IVP: je herregistratiedossiers, functioneringsgesprekken, korte klinische beoordelingen door collega’s, video-opnamen, kennistoetsen etc. Het onderliggende materiaal moet je dan wel ter beschikking stellen aan de visitatoren, en bij de visitatie beschikbaar zijn.En het moet gaan over jezelf als professional, dus geen groepsverslagen ed. In de groepsgesprekken zul je vrijwel alle materiaal intensiever bespreken dan in de visitatie als zodanig. Ook na de visitatie kan dat verder gaan, in de vorm van ICT, of in de vorm van specifieke bij en nascholing. Soms kan de visitatie je helpen een heel andere weg in te slaan, door een andere werkomgeving te zoeken, of van specialisme te switchen.

12 vragenlijst Professioneel functioneren BA’n
vragenlijst Professioneel functioneren BA’n leidt tot eerste prioritering ‘Can Meds’ 1. Medisch handelen 2. Communicatie 3. Samenwerking 4. Kennis en wetenschap 5. Maatschappelijk handelen 6. Organisatie Professionaliteit In het canmeds model zijn 7 clusters van beroepsbekwaamheden gedefinieerd, die in vrijwel de hele westese wereld uitgangspunt vormen bij opleiden en nascholen van medische professionals. Per specialisme in ons land uitgewerkt. Kern van de beroepsbekwaamheden, en onderscheidend voor de verschllende specialismen is het medisch handelen. Voor ons dus als dokter en adviseur voor mens en arbeidsorganisatie.Voor elk specialisme is dit uitgewerkt in 28 volzinnen. De interpretaties zijn wel wat verschillend: zo is ons maatschappelijk handelen de vertaling van health advocate, advocaat van gezondheid en zorg voor gezondheid.de 7 competenties kom je in een aantal instrumenten weer tegen, en vooral het IVP is volgend de competenties opgebouwd.

13 Prioritering in verbeterdoelen ( KISZ vragenlijst mbv ADAS)
Op domein 2 liggen kennelijk niet zoveel prioriteiten Domein drie eerste vraag: je moet die wel meenemen in je IVP of op zijn minst verklaren waarom je er tóch niets mee gaat doen ondanks dat je het zelf erg belangrijk vindt

14 Van verbazing naar verbetering !
In welke termen zou u uw verbazing om kunnen zetten in een ‘SMART’ geformuleerd verbeterdoel ?

15 Vragenlijst 360 Feedback aan vijf personen totaal twee collega BA’n
een leidinggevende andere professional assistente huisarts …. Gebaseerd op competentieprofiel BA

16 Vragenlijst patiënten / cliënten
aan dertig cliënten naar eigen keuze, met (enig) systeem vragenlijst is aangepaste Europep vergelijkbaar met intern onderzoek Au 35 vragen: veel, en soms te moeilijk gecheckt door BPVW / Welder anoniem…..maar toch… voor verbetering vatbaar!

17 Medical Audit instrumenten voor de richtlijnen over:
rugklachten, psychische problemen ischemische hartziekten toe te passen op 10 afgeronde dossiers bevindingen bespreken in de groep dossiers beschikbaar voor visitatoren beoordeling op basis van interne consistentie conclusies voor IVP

18 Reflectieverslag casusbeschrijving met een uitdaging:
ethisch, professioneel, moreel eigen grenzen en autonomie samenwerkingsvaardigheden bespreken in groep en ICT conclusie voor IVP opdracht aan de visitator: wel bespreken niet beoordelen

19 Het Individueel VerbeterPlan
Beoordeling van de verbeterdoelen in het IVP: # op zes van de zeven domeinen min. één verbeterdoel # twee verbeterdoelen op het medisch domein # zowel de korte als op de lange termijn # passend bij de persoonlijke analyse # passend bij de professionele context # voldoende ambitieus # SMART geformuleerd !

20 ‘smart’ Specifiek Meetbaar Acceptabel
(maar ook aantrekkelijk en ambitieus) Relevant Tijdsgebonden

21 Stelling Individuele kwaliteitsbevordering van professionals
wordt meer gestimuleerd door feedback van beroepsgenoten dan door de beoordeling van een buitenstaander

22 Vragen Suggesties Opmerkingen nu ... of later  visitatie@NVAB-online.nl


Download ppt "op volle kracht van start"

Verwante presentaties


Ads door Google