De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.bosgroepen.nl Harrie Weersink Senior Beleidsmedewerker Subsidie Natuur en Landschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.bosgroepen.nl Harrie Weersink Senior Beleidsmedewerker Subsidie Natuur en Landschap."— Transcript van de presentatie:

1 www.bosgroepen.nl Harrie Weersink Senior Beleidsmedewerker Subsidie Natuur en Landschap

2 www.bosgroepen.nl Inhoud presentatie Subsidie Natuur en Landschap Index en Standaardkostprijzen Kwaliteitsimpuls Certificering Subsidie Natuur en Landschap

3 www.bosgroepen.nl Hoe werkt de subsidie? Wat zijn de verplichtingen? Wie kan er aanvragen? Hoeveel subsidie? Open eindjes Subsidie Natuur en Landschap

4 www.bosgroepen.nl Subsidie Natuur en Landschap Hoe werkt de subsidie? De provincie bepaalt per perceel beheertype of landschapstype (beheertypenkaart); Voor dat beheertype kunt u subsidie aanvragen; U krijgt een vast bedrag per beheertype per hectare per jaar; Vaste recreatietoeslag bij openstelling (niet voor gemeenten); Beschikking voor 6 jaar.

5 www.bosgroepen.nl Subsidie Natuur en Landschap Wat zijn de verplichtingen: Instandhouding beheertype; Instandhouding recreatiepakket; Monitoring volgens voorschriften; Toegang verlenen aan controleurs.

6 www.bosgroepen.nl Subsidie Natuur en Landschap Wie kan er aanvragen: Particulieren en privaatrechtelijke rechtspersonen; Gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten voor gronden waarvoor in 2010 PSN wordt verkregen. Wie kan er niet aanvragen: Overige publiekrechtelijke rechtspersonen; Waterwinbedrijven.

7 www.bosgroepen.nl Subsidie Natuur en Landschap Wie kan er aanvragen: Eigenaar; Erfpachter; Tijdelijk gebruiker WILG (art 45) of Landinrichtingswet (art 189). Tenzij na 15 augustus 2009 van gemeente verkregen.

8 www.bosgroepen.nl Subsidie Natuur en Landschap Hoeveel subsidie? Op basis van standaardkostprijzen. Schatting op basis van huidige kennis: Droog bos met productie 10 Droog natuurbos 80 Nat bos met productie 15 Nat natuurbos 50 Droge heide170 Natte heide160 Recreatie 40

9 www.bosgroepen.nl Subsidie Natuur en Landschap Open eindjes Landschapstypen: begrenzen of toch zoekgebieden? Monitoring: wat, hoe en tegen welke vergoeding? Aanvraag landschap door gemeenten: toelichting zegt van niet, maar regeling sluit het niet uit. Certificering: komt apart aan bod.

10 www.bosgroepen.nl De Index Natuur en Landschap De standaardkostprijzen Niet alleen voor subsidie Index en Standaardkostprijzen

11 www.bosgroepen.nl Index en Standaardkostprijzen De Index Natuur en Landschap Natuurtypologie; Opgesteld door SBB, NM, UvB, D12L en FPG; Indeling Nederlandse natuur in 28 natuurbeheertypen 20 landschapsbeheertypen 5 recreatietypen; Geen keuzepakketten; Rijk, Provincie en Beheerders onderschrijven de Index.

12 www.bosgroepen.nl Index en Standaardkostprijzen Standaardkostprijs per beheertype Berekend door SBB, NM, UvB, D12L en FPG Landelijke gemiddelden per hectare Externe audits onderschrijven de standaardkostprijzen Rijk, Provincie en Beheerders onderschrijven de standaardkostprijzen

13 www.bosgroepen.nl Index en Standaardkostprijzen Uitgangspunten Standaardkostprijzen: Beheer in eigen regie door derden; Instandhouding huidige kwaliteit; Kosten maatregelen Alterra normen en ervaringscijfers; Opbrengsten uit statistieken SBB.

14 www.bosgroepen.nl Index en Standaardkostprijzen Wel meegenomen: Instandhoudingsbeheer; Onderhoud sloten, systematische boomcontrole, bestrijding ziekten en plagen met risico volksgezondheid; Begeleiding door beheerder (15% opslag); BTW.

15 www.bosgroepen.nl Index en Standaardkostprijzen Niet meegenomen: Laagfrequent en grootschalig beheer; Effectgerichte maatregelen; Maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering; Soortgerichte maatregelen; Gebiedspecifieke maatregelen; Indirecte kosten: overleg met derden runnen beheerkantoor waterschapslasten brandbestrijding.

16 www.bosgroepen.nl Index en Standaardkostprijzen Niet alleen voor subsidie: Index vervangt huidige typologie SBB, NM, D12L, Rijk en PSN; Index sluit aan bij Natura 2000 en KRW; Standaardkostprijzen zijn algemeen erkend. Voor het eerst is er een uniforme indeling van de natuur in Nederland; Voor het eerst is er overeenstemming over de kosten van het natuurbeheer.

17 www.bosgroepen.nl Wie kan er aanvragen? Hoe werkt de subsidie? Wat is (niet) subsidiabel? Functieverandering Open eindjes Kwaliteitsimpuls

18 www.bosgroepen.nl Kwaliteitsimpuls Wie kan aanvragen? Dezelfde partijen als Natuur en Landschap, met uitzondering van gemeenten.

19 www.bosgroepen.nl Kwaliteitsimpuls Hoe werkt de subsidie? Subsidie voor: omzetten landbouwgrond in natuur; omvormen “ongewenste” natuur naar “gewenste” natuur; kwaliteitsverbetering bestaande natuur.

20 www.bosgroepen.nl Kwaliteitsimpuls Hoe werkt de subsidie? Inrichten landbouwgrond en omvormen bestaande natuur: Provincie begrenst percelen kwaliteitsimpuls (ambitiekaart); Provincie geeft per perceel gewenste beheertype of landschapstype; Voor het realiseren van die typen kan projectsubsidie worden verkregen; Als het landbouwgrond betreft in combinatie met functieverandering.

21 www.bosgroepen.nl Kwaliteitsimpuls Hoe werkt de subsidie? Kwaliteitsverbetering bestaande natuur: Provincie begrenst percelen kwaliteitsimpuls (ambitiekaart); Provincie geeft per perceel gewenste kwaliteit binnen beheertype; Voor het realiseren van die kwaliteit kan projectsubsidie worden verkregen. Kwaliteitsklassen binnen beheertypen nog niet gereed

22 www.bosgroepen.nl Kwaliteitsimpuls Hoe werkt de subsidie? Aanvragen door investeringsplan: Oppervlakte en uitgangssituatie; Investeringsdoelen en beoogde eindsituatie; De te nemen maatregelen; Ontsluiting; Tijdsplanning; Gespecificeerde begroting; Één of meer 1:10.000 topografische plankaarten.

23 www.bosgroepen.nl Kwaliteitsimpuls Wat is subsidiabel? Opstellen van het investeringsplan (inclusief hydrologisch/archeologisch vooronderzoek); Uitvoeren van in het investeringsplan genoemde en goedgekeurde maatregelen; Kosten accountantsverklaring; 95% van de goedgekeurde kosten.

24 www.bosgroepen.nl Kwaliteitsimpuls Wat is niet subsidiabel? Verwijderen bodemverontreiniging of afval; Bouw van opstallen die niet direct met het beheer te maken hebben; Aanschaf van machines; Recreatieve voorzieningen (m.u.v. eenvoudige doorgangen, klaphekken e.d. in rasters); Aanleg parkeerplaatsen, achterstallig onderhoud en uitvoering van wettelijke verplichtingen.

25 www.bosgroepen.nl Kwaliteitsimpuls Functieverandering 85% van waarde landbouwgrond; Waardebepaling door taxatie DLG.

26 www.bosgroepen.nl Kwaliteitsimpuls Open eindjes: Eisen waaraan het investeringsplan moet voldoen onduidelijk. Bepaling van beoogde eindsituatie? Komt er een maximumbedrag per hectare?

27 www.bosgroepen.nl Waarom certificering? Hoe werkt certificering? Wat betekent dat voor u? Iets voor u? Open eindjes Certificering

28 www.bosgroepen.nl Certificering Waarom Certificering? Subsidieregeling stuurt niet op kwaliteit; Binnen beheertype veel kwaliteitsverschil; Subsidiegever wil kwaliteitsbehoud binnen beheertypen borgen door certificering aanvragers.

29 www.bosgroepen.nl Certificering Hoe werkt Certificering? Certificaat natuurbeheer Eigen kwaliteitshandboek Eigen administratie Eigen interne en externe audit Rechtstreekse subsidiebetaling Certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer Kwaliteitshandboek bij certificaathouder (Unie) Administratie door de Bosgroep Interne en externe audit door de Unie Subsidiebetaling via de Unie

30 www.bosgroepen.nl Certificering Hoe werkt certificering? Basis is kwaliteitshandboek: Beheercyclus: doelstelling, beheer, monitoring en evaluatie Administratie: procedures Interne audit en externe audit Eigendomsverantwoording Afspraken deelnemer – certificaathouder Omgaan met projecten

31 www.bosgroepen.nl Certificering Hoe werkt Certificering? Landelijke commissie verstrekt certificaat Interne audit (door certificaathouder): Worden de afspraken nagekomen? Klopt de administratie? Tekortkomingen en corrigerende maatregelen Uit groep verwijderen Externe audit (door landelijke commissie): Wordt het kwaliteitshandboek gevolgd? Werkt het kwaliteitshandboek? Tekortkomingen en corrigerende maatregelen Certificaat ontnemen

32 www.bosgroepen.nl Certificering Wat betekent het voor u? Beheercyclus: Doelstelling: beheertype van provinciale kaart Beheer: beheerplan indien aanwezig (FSC) beheeradvies: minimum voor kwaliteitsbehoud jaarverslag Monitoring: volgens protocol (is er nog niet) Evaluatie: elke 6 jaar, op basis van monitoring en jaarverslagen gaat het goed, of moet het anders eventueel aanpassen beheerplan of beheeradvies

33 www.bosgroepen.nl Certificering Wat betekent het voor u? Subsidie natuur en Landschap: Ondersteuning bij beheer en administratie; Professionele beheercyclus. Subsidie kwaliteitsimpuls: Programmasubsidie ipv projectsubsidie; Vergelijkbaar met EGM.

34 www.bosgroepen.nl Certificering Iets voor u? Imago/verantwoording Kwaliteitgericht beheer FSC kan zo mee Doelgroepbenadering: Algemeen deel kwaliteitshandboek Uitwerking per doelgroep: Grote beheerders met organisatie FSC gecertificeerden Particulier (kleine) boseigenaren Gemeenten Provinciale Landschappen

35 www.bosgroepen.nl Certificering Open eindjes: Hoe wordt de Certificering gefinancierd? Gaan de provincies mee in de programmasubsidie kwaliteitsimpuls?

36 www.bosgroepen.nl Meer informatie Op internet is veel informatie te vinden op de volgende websites: www.bosgroepen.nl www. natuurbeheer.nu www.ilg.nu www.natuurbeheersubsidie.nl natuurbeheer.gbo-provincies.nl

37 www.bosgroepen.nl Dank u voor uw aandacht Zijn er nog vragen?


Download ppt "Www.bosgroepen.nl Harrie Weersink Senior Beleidsmedewerker Subsidie Natuur en Landschap."

Verwante presentaties


Ads door Google