De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VSKO 19 januari (Hasselt) - 20 januari (Mechelen)- 22 januari (Gent) – 26 januari Brugge – dinsdag 27 januari (Antwerpen) prof. em. dr. Rogier de Corte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VSKO 19 januari (Hasselt) - 20 januari (Mechelen)- 22 januari (Gent) – 26 januari Brugge – dinsdag 27 januari (Antwerpen) prof. em. dr. Rogier de Corte."— Transcript van de presentatie:

1 VSKO 19 januari (Hasselt) - 20 januari (Mechelen)- 22 januari (Gent) – 26 januari Brugge – dinsdag 27 januari (Antwerpen) prof. em. dr. Rogier de Corte Bestuurlijke schaalvergroting juridische aspecten

2 Overzicht I – kader II – overwegingen vooraf III – bestuurlijke schaalvergroting IV – aansprakelijkheid V – drie praktijkgevallen

3  ca. 800 schoolbesturen en bijna 6.000 bestuurders (grotendeels vrijwilligers)  lokale binding - affiniteit - expertise - eigenheid  voor de toekomst [beleidsnota VSKO] ….. professionele bestuurskracht …..  schaalvergroting – is een middel om die doelen te bereiken  2 modellen samenwerking met behoud autonomie schoolbevoegdheid samenbrengen schoolbevoegdheid in één rechtspersoon I. kader

4 II. Overwegingen vooraf A] keuze van de rechtsvorm B] splitsing tussen bestuur en vermogensbeheer C] regels van goed bestuur

5 A – keuze van de rechtsvorm vereniging: vzw en stichting vennootschap geen rechtsvorm - - - geen optie geen verrijking van de leden, wel van het ‘doel’ “commerciële’ activiteiten ondergeschikt aan het doel (Cass. 3 oktober 1996)

6 vereniging vennootschap - handelsvennootschap: nv,... - venn. met sociaal oogmerk - burgerlijke vennootschappen - vzw - stichting invloed en macht is weerspiegeling huidige meerderheid vzw-wet 27 juni 1921 W. Venn. 7 mei 1999 - doel: altruïstisch - positief werkingssaldo niet voor leden - doel: winst maken - winst onderling verdelen invloed en macht is weerspiegeling kapitaalsverhouding keuze VSKO § 1 – vereniging vs. vennootschap

7 stichting openbaar nut (art. 27) private stichting (art. 29) een stabiele raad van bestuur steeds notariële akte stichting vzw-wet 27 juni 1921 ledenvergadering met alle gevolgen van dien vzw een omgeving ideaal geschikt voor het besturen van een vermogen bestemd voor altruïstische doelen een omgeving ideaal geschikt voor het organiseren van altruïstische activiteiten § 2 – vzw vs. stichting

8 B – splitsing “bestuur” en “vermogensbeheer” een splitsing tot stand te brengen tussen: de functie “inrichtende macht van een school” en het beheer van het eigendom van onroerende goederen en kapitalen bestemd voor onderwijs redenaansprakelijkheid, deskundigheid, … hoe1 - stichting 2 - patrimonium vzw 3 - verankering historische splitsing (bijv. congregatie en congregationele scholen, …)

9 voorbeeld één professioneel geleide stichting die het volledige vermogen bestuurt en ter beschikking stelt hier wordt expertise van het vermogensbeheer samengebracht school 1 school 2 ontspanning bezinning sport school 3 ontspanning verschillende vzw’s met eigen deskundigheid op hun actieterrein (inhoud) 1 stichting 7 vzw’s juridische eigendom economische eigendom

10 C – eisen van een goed bestuur (corporate governance) Corporate Governance (behoorlijk ondernemings- bestuur) is de Engelse term voor bestuur van een onderneming. Binnen de bedrijfskunde gebruikt men de term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren, werknemers, afnemers en de samenleving als geheel. wikipedia Belgische corporate governance code 2009 Code Herman Daems 1 - Aanstelling bestuurders (expertise) 2 - Controle 3 - Raad van bestuur (comités) 4 - transparantie 5 - stakeholders

11 corporate governance contact met basis inrichting en structurering van de verenigingsorganen de expertise voor vzw en voor stichting zijn verschillend werking & controle

12 verenigingsorganen 1 AV is meer dan het dubbele van de RvB 2 RvB – deskundigheid – collegiaal voorzitter gedelegeerd bestuurder gemachtigde 3 andere organen Dagelijks bestuur Comité’s directeur scholen instellingen … personeel van de VZW GEEN lid van RvB of AV dichte familie SCHOOL ZIEKENHUIS … VZW leden van de VZW

13 Werking - 1 1. Jaarrekeningen en begrotingen 2. Effectieve controle door AV 3. Maximale transparantie 4. Naleven wettelijke en statutaire verplichtingen 5. Stakeholders

14 werking - 2  Dienst Besturen Gids voor besturen  Werking is verschillend grootte vzw  kleine vzw  grote vzw (5 FTE, 312.000-€ ontv., 1.249.500,- € bal) 2 op 3  zeer grote -100 FTE -50 FTE, 7.300.000,-€ ontv., 3.600.000,- bal. – 2 op 3

15 III. Bestuurlijke schaalvergroting A – Basisvraag B – Fuseren C – Zonder fusie D – Holding-type

16 A. Basisvraag «eenheid inrichtende macht of niet» Al de restFUSIE BESTUUR personele unie koepel samenwerking

17 B. Fuseren § 1. wat is fusie? § 2. de fusie-overeenkomst § 3. soorten fusies § 4. fusie-technieken § 5. ontbinden en vereffenen § 6. effecten

18 § 1 – wat is een fusie het samen brengen van 2 of meer vzw’s om hun activiteit in één vzw onder te brengen op basis van een overeenkomst tussen alle betrokken vzw’s De schoolbevoegdheid komt in één vzw fusieovereenkomst verschillende mogelijkheden

19 § 2 – de fusie-overeenkomst 1.kennis van elkaar 2.onderling vertrouwen 3.focus op toekomst niet op verleden 4. geen enkele partner mag zich bevinden in een «état de déconfiture» a - conditiones sine qua non

20 de fusie-overeenkomst 1. keuze voor fusie-techniek 1 of fusie-techniek 2 2. inhoudelijke afspraken over algemeen beleid (samenstelling organen), schoolbeleid (behoud eigenheid componenten), vermogensaspecten …. 3. één vertrouwenspersoon aanstellen voor begeleiding van de gehele operatie de inhoud van het fusie-akkoord exact op papier zetten: wat wil je precies? betekent NIET een opsomming van details – Angelsaksisch model een heldere preambule b - inhoud

21 § 3 – soorten fusie a.de “zuivere” fusie ‘sterke vrouw-fusie’ ‘rechte lijn-fusie’ b. de “weegschaal” fusie (zgn. gebonden stemgedrag) ‘stiefmoeder-fusie’ c. de “opslorping” ‘grote broer-fusie’

22 a – zuivere fusie HOE?WAT? Het vertrouwen tussen de partijen is dermate dat ze resoluut kiezen voor een nieuwe start (een nieuw project), waarin het verleden enkel het uitgangspunt is gelet op dit onderling vertrouwen, zijn er geen verdeelsleutels, controlemechanismen of veto’s ingebouwd voor de toekomst 1. fusieovereenkomst bevat samenstelling algemene vergadering nieuwe moeder 2. in de fusieovereenkomst is opgenomen hoe de AV de eerste RvB zal samenstellen en wie er voorzitter, … is 3. elk lid van de RvB staat voor het geheel – binnen de raad kan iemand aangeduid worden voor de dossiers van de inbrengers

23 b – weegschaalfusie HOE?WAT? verschillende vzw’s willen fuseren, maar wensen elk hun impact te behouden op het bestuurlijk beleid de mandaten in de AV en RvB worden ook voor de toekomst verdeeld volgens een afgesproken afweging (vastleggen van het verleden voor de toekomst) het kan zelfs tot een paritaire samenstelling komen, met extreem een co-voorzitterschap … zo lang de verstandhouding goed blijft werkt dit systeem – maar dan was het niet nodig – verdwijnt de verstandhouding, dan kan deze situatie leiden tot onbestuurbaarheid gebonden stemgedrag niet afdwingbaar

24 c – opslorping HOE?WAT? in de fusieovereenkomst is opgenomen dat één van de bestaande vzw’s (de omvangrijkste, de meest bekende, …) al de andere vzw’s opneemt alle partners aanvaarden de dominantie op bestuurlijk niveau van de moeder-vzw in de fusieovereenkomst is aangegeven welke aanpassingen de moeder zal doen na de overdracht in haar organen en haar beleid de organen van de opslorper blijven

25 § 4 – fusie-technieken 2 fusie-technieken: -de eenvoudige fusie -de complexe fusie

26 fusie van verschillende inrichtende machten ontbinding en vereffening van ‘oude’ vzw’s overdracht door vereffenaar van de schoolbevoegdheid zonder bijzondere publiciteit zonder verplichte tussenkomst notaris was enige mogelijkheid vóór de wet van 30 december 2009 a - de eenvoudige fusie

27 hoe in de fusie-overeenkomst is aangegeven welke van de vzw’s de toekomstige moeder wordt, de statuten van de moeder en de samenstelling van de organen alsmede de in vereffeningstelling van de andere vzw’s dit maakt het voorwerp uit van intens overleg tussen alle schoolbesturen de nieuwe moeder wordt geïnstalleerd andere vzw’s ontbinden zich, stellen vereffenaar aan die het vermogen overdraagt vereffenaar draagt bevoegdheid en vermogen over aan nieuwe moeder RvB nieuwe moeder aanvaardt overdracht afsluiting vereffening 234 5 1

28 na het sluiten van de fusie-overeenkomst en informatie in elke vzw 1. vergaderen al de oude AV tegelijkertijd op dezelfde plaats 2. de nieuwe “moeder” wordt geïnstalleerd 3. de andere vzw’s ontbinden zich één voor één en stellen vereffenaar aan 4. de vereffenaar draagt de schoolbevoegdheid en vermogen over aan de nieuwe moeder 5. RvB van de nieuwe moeder komt bijeen: - stelt zich samen (voorzitter, ….) - en aanvaardt overdracht van vereffenaar bekroning: in een één-avond-scenario hoe

29 b- de complexe fusie-techniek procedure na de invoering van art. 58 VZW-wet door de wet van 30 december 2009 is er een nieuwe fusietechniek mogelijk door inbreng «om niet» van een algemeenheid of een bedrijfstak 1.Gezamenlijk voorstel van inbreng door alle raden van bestuur. Moet een aantal gegevens bevatten en bij notariële akte worden opgemaakt 2.Het voorstel wordt neergelegd bij rechtbank van koophandel 3.Raden van bestuur inbrengende verenigingen dienen uitgebreid geïnformeerd 4.6 weken na neerlegging voorstel goedkeuring door AV van inbrengers 5.Notariële akte tot vaststelling en publicatie in staatsblad

30 fusie-techniek 2 Wanneer fusie-techniek één? 1.Kleine fusies 2.Duidelijk beeld van activa en passiva gevolgen 1.Overdracht van activa en passiva rechtens - tegenwerpelijk 2.Schuldeisers kunnen zekerheid vragen

31 1.schaalvergroting van vzw’s door fusie-techniek 1 gaat in de regel gepaard met ontbinden en vereffenen van de vzw’s die na de fusie verdwijnen 2.Schaalvergroting van vzw’s door fusie-techniek 2 kan gepaard gaan met vereffening en ontbinding, maar is geen noodzakelijk onderdeel van de operatie ontbinden en vereffenen is dus een onderdeel van de fusie-techniek 1 ontbinden en vereffenen speelt niet bij personele unie noch bij holding-type § 5 Ontbinden en vereffenen

32 Ontbinden - Vereffenen FUSIESCHOOL een fusie van 4 scholen 2 3 4 1

33 A – ontbinden HOE?WAT? 1. ophouden van het ‘bestaan’ van de rechtspersoon 2. blijft bestaan enkel voor vereffening tot op ogenblik van de afsluiting van de vereffening 3. is onherroepelijk 4. besluit van de algemene vergadering of van de rechter 1. oproeping buitengewone AV met als agendapunt de ontbinding met vermelding «met oog op fusie» 2. aanstelling vereffenaar(s) 3. bestemming van het vermogen 4. In de regel met 2/3 de meerderheid

34 B – vereffenen HOE?WAT? 1. vermogen liquideren 2.a [1] alle schulden betalen en [2] saldo overdragen aan aangewezen instelling 2.b in geval van fusie, overdragen in zijn geheel van een werkende activiteit aan de moeder 1. bij fusie maakt vereffenaar akte van overdracht ‘om niet’ over aan de ‘moeder’- vzw 2. vereffenaar en ‘moeder’- vzw zorgen nadien samen voor de overdracht van alle lopende contracten van de ontbonden vzw naar de moeder-vzw 3. vereffenaar legt vereffeningsverslag neer zonder nieuwe AV

35  behoud van eigenheid van scholen  personeel  overdracht lopende contracten: gebouwen, erfpacht, Agion, bankdossiers, verzekeringen, energiedossier … § 6 – effecten

36 C. Zonder fusie Personele unie Koepel-vzw Samenwerking

37 a. personele unie in de verschillende vzw’s wordt ervoor gezorgd dat de samenstelling van de AV steeds dezelfde is (althans tot een 2/3 de meerderheid) deze verschillende algemene vergaderingen met een zelfde samenstelling kunnen dan in alle vzw’s dezelfde raad van bestuur aanstellen (volmaakte personele unie) of verschillende raden van bestuur installeren is geen fusie

38 b. Koepel-vzw een vzw, die enkel bestaat uit vzw’s inrichtende macht een basis voor samenwerking is geen fusie

39 c. samenwerking Scholengemeenschap al dan niet in vzw-vorm

40 D. Holding-type ook voor vzw?vennootschappen 1. bij vennootschappen: één vennootschap (de holdingmaatschappij – moedervennootschap) heeft een wettelijke of feitelijke bevoegdheid om op beslissende wijze de meerderheid in de raden van bestuur aan te stellen bij de dochters 2. de kapitaalsverdeling bepaalt de macht 1. deze rechtsfiguur heeft voor de vzw geen rechtsgrond en kan bij gebrek aan kapitaalsstructuur niet rechtstreeks geïmplementeerd worden 2. kan op dit ogenblik enkel via de omweg van de personele unie gerealiseerd worden een wijziging van de vzw- wet op dit gebied is wenselijk

41 Holding-type VOORDELEN er is een structurele verankering van moeder met dochters (is nu in het onderwijslandschap afwezig) voor onderwijs: deskundigheid samenbrengen die lokale entiteit overschrijdt behoud van de eigenheid (en rechtspersoonlijkheid) van de dochters voor onderwijs: de lokale verankering en pedagogische autonomie is verzekerd 2 1

42 IV. Aansprakelijkheid Welke soort aansprakelijkheid? Wie wordt aansprakelijk gesteld? verzekeren

43 a. soort aansprakelijkheid Welke soort aansprakelijkheid? Onrechtmatige daad Contractuele aansprakeijkheid gesloten contracten moeten correct uitgevoerd worden foutief gedrag waardoor iemand anders schade lijdt FOUT SCHADE CAUSAAL VERBAND wetsovertredingen elk gedrag dat een voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden niet stelt, zoals onzorgvuldigheid, nalatigheid … misdrijven

44 b. wie ONDERSCHEID individuele aansprakelijkheid van een bestuurder aansprakelijkheid van de rechtspersoon of de vzw 1] art. 2bis vzw-wet: geen persoonlijke aansprakelijkheid indien hoedanigheid correct vermeld is - enkel persoonlijk aansprakelijk indien het optreden van een individueel lid buiten elke grens optreedt 2] bij rechtstreekse dagvaarding 3] feitelijk handelen en fout individuele aansprakelijkheid van een personeelslid de raad van bestuur heeft een fout besluit genomen – art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet – art. 1384,3 BW aangestelden

45 situatie in I – 2 scholen fusie bij blijvend wantrouwen tussenkomst rechtbank situatie in L – zes scholen grondig voorbereid geslaagde fusie V. Drie praktijkgevallen situatie in SN – scholen, ziekenhuizen grondig voorbereid verhouding vzw – stichting – netwerk-vzw 1 3 2

46 A. Scholen L situatie in L 3 vzw’s runnen 6 vrije secundaire scholen A] ASO-vzw heeft 2 colleges C1 en C2 B] TSO- vzw heeft één groot technisch instituut C] BSO-vzw heeft 2 scholen P1 en P2 na een lange voorbereiding komen alle betrokkenen samen en zijn het eens m.b.t. volgende keuzen: -resoluut voor één inrichtende macht, die een sterk lokaal merk op de markt moet plaatsen -de eigenheid van elke school wordt geëerbiedigd: de namen van de scholen en de directies blijven een ‘zuivere’ fusie op bestuurlijk vlak 1

47 Fusieovereenkomst – L 1] de TSO-vzw wordt de ‘moeder-vzw’ omdat deze vzw de eigenaar is van de meeste onroerende goederen; 2] voor nieuwe moeder een nieuwe naam 3] de inhoud van de statuten van de toekomstige moeder 4] de samenstelling van eerste AV en duiden de personen aan (er zijn afspraken hoeveel leden elk mag aanduiden) 5] wie de eerste leden van de raad van bestuur zullen zijn en spreken reeds af wie voorzitter, ondervoorzitter … zal zijn 6] dat de vzw ASO en de vzw BSO in vrijwillige ontbinding zullen gaan; 7] in elk van die 2 vzw worden 2 vereffenaars aangesteld (die elk afzonderlijk kunnen optreden): nl. RdC en telkens de voorzitter van de RvB die zal ontbonden worden 8] dat de vereffenaars de onderwijsbevoegdheid en het patrimonium ‘om niet’ zal overdragen aan de nieuwe moeder de 3 partners beslissen en/of kiezen

48 fusie-avond – L 1] BAV van TSO-vzw: toekomstige moeder neemt nieuwe naam neemt haar nieuwe statuten aan en stelt haar bestuurders aan – vanaf nu is ze de moeder 2] BAV van ASO-vzw ontbindt zich, stelt 2 vereffenaars aan: RdC en de voorzitter van de vroeger RvB. 3] BAV van BSO-vzw: idem als sub 2] 4] vereffenaars dragen de inhoud van ASO-vzw en BSO-vzw “om niet” over aan nieuwe vzw 5] RvB nieuwe vzw komt samen, stelt zich samen (voorzitter, …) en aanvaardt de overdracht van de vereffenaars 3 buitengewone AV op één avond – te samen nadien moet vereffenaar en voorzitter nieuwe vzw de administratieve overdracht van de contracten van ASO en BSO naar nieuwe vzw nog regelen

49

50 2 ziekenhuizen scholen begeleid wonen private stichting vzw Netwerk openbare stichting bestuur van het volledige patrimonium gebruikt door vzw’s levensonderhoud kloosterlingen alle gemeenschappelijke diensten vzw B. SN – scholen, ziekenhuizen, …

51 situatie school I 3 basisschool met vestigingsplaats I basisschool met vestigingsplaats V één vzw voor 2 basisscholen paritaire samenstelling verstandhouding verdwijnt (omwille van het gedrag co- voorzitter I) 1. basisschool V wordt ondergebracht naar andere vzw in akkoord 2. vzw heeft nu nog één school I maar met paritair bestuur Co-voorzitter I richt nieuwe vzw op met 3 leden: hijzelf, zijn zoon van 21 j en de directeur van de basisschool I rechter heeft sekwester aangesteld

52 conclusie fuseren vereist 1. vertrouwen van de partners 2. deskundige voorbereiding 3. geloven in toekomstproject 4. eigenheid van eenieder respecteren

53 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Bestuurlijke schaalvergroting: Boekhoudkundige aspecten Moore Stephens Audit

54 Bestuurlijke schaalvergroting Boekhoudkundige aspecten: agenda Boekhoudkundige verwerking van de fusie: –Inventarisatie –Waarderingsregels –Rekeningenschema –Boekhoudkundige continuïteit Boekhoudkundige organisatie na de fusie: –Centralisatie/decentralisatie van de boekhouding –Integratie van processen en systemen –Interne controle –Analytische opdeling van de boekhouding –Managementrapportering –Begroting

55 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Boekhoudkundige verwerking van de fusie Voorstel voor een concreet schema www.moorestephens.be

56 Boekhoudkundige verwerking van de fusie: concreet schema Samenvoegen van meerdere boekhoudingen/rekeningen tot 31.12.N in één boekhouding/rekening vanaf 01.01.N+1 –(pseudo-)fusie overeenkomstig artikel 58 Wet van 27.06.1921 –inbreng van vermogen bij vereffening Inventarisatie van alle werkingen en hun boekhoudkundige vertaling (30.06.N) –bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen –inkomsten en uitgaven van alle werkingen eigen inkomsten organisatie van reizen oudercomité …

57 Boekhoudkundige verwerking van de fusie: concreet schema Op elkaar afstemmen van de waarderingsregels (30.09.N) –doel = balansen 31.12.N opstellen op basis van vergelijkbare waarderingsregels –de waarderingsregels van een vzw omvatten meer dan de afschrijvingspercentages –afgrenzen van opbrengsten en kosten (leerlingenrekeningen, reizen, subsidies, …) –aanvang van afschrijvingen op investeringen in aanbouw –intercalaire interesten –aanleggen van voorzieningen –verwerking van (on)roerende rechten al dan niet op de balans –verwerking van subsidiesalarissen –schema van de jaarrekening

58 Boekhoudkundige verwerking van de fusie: concreet schema wijziging van de omvangcriteria door het KB van 25 augustus 2012: –deze omvangcriteria verwijzen niet naar artikel 15 W.Venn omvangpersoneel in VTE ontvangsten (exclusief uitzonderlijke) balanstotaal kleine vzw< 5< 312 500< 1 249 500 grote vzw≥ 5 < 50 ≥ 312 500 < 7 300 000 ≥ 1 249 500 < 3 650 000 zeer grote vzw≥ 50≥ 7 300 000≥ 3 650 000

59 Boekhoudkundige verwerking van de fusie: concreet schema Op elkaar afstemmen van de waarderingsregels (30.09.N) –kleine VZW betrokken in de fusie: –boekhouding conform grote vzw’s: boekwaarde –vereenvoudigde boekhouding: werkelijke waarde marktwaarde gebruikswaarde –advies CBN 2013/1: De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen Op elkaar afstemmen van de gebruikte rekeningenschema’s (30.09.N) –samenbrengen van rekeningen en begrotingen vereenvoudigen

60 Boekhoudkundige verwerking van de fusie: concreet schema Goedkeuren van de gewijzigde waarderingsregels door de deelnemende verenigingen (vóór 31.12.N) –aanpassingen aan de waarderingsregels laten doorvoeren door de raden van bestuur in N-1 Afsluiten van de rekeningen per 31.12.N door de deelnemende verenigingen (31.03.N+1) –balansen 31.12.N worden opgesteld op basis van vergelijkbare waarderingsregels –impact van de wijzigingen vermelden in de toelichting bij de jaarrekening –advies CBN 2013/1: De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen –uitsplitsing van de balans bij inbreng van een deel van een vzw

61 Boekhoudkundige verwerking van de fusie: concreet schema Goedkeuring van de jaarrekeningen en van de fusie (30.04.N+1) –algemene vergaderingen van de deelnemende vzw’s –overname van de activiteiten van de opgeslorpte verenigingen met terugwerkende kracht tot 01.01.N

62 Boekhoudkundige verwerking van de fusie: concreet schema Samenvoegen van de verschillende eindbalansen tot een openingsbalans voor de fusie-vzw (30.04.N+1) –(pseudo-)fusie conform artikel 58 van de Wet van 27 juni 1921 –boekhoudkundige continuïteit conform artikelen 78 §1 en 2, 79, 80 of 80bis van het Koninklijk Besluit van 30.01.2001 –ook de elementen van het eigen vermogen worden ongewijzigd overgenomen –klassieke vereffening met inbreng van het bestaande vermogen van de “opgeslorpte” verenigingen –in principe boeking op de fondsen van de vereniging in de “opslorpende” vzw –Brochure “Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen”

63 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Boekhoudkundige organisatie na de fusie De boekhouding als opvolgingsinstrument www.moorestephens.be

64 Boekhoudkundige organisatie na de fusie Impact van schaalvergroting op de organisatie: –schaalvoordelen –schaalnadelen (!) –belangrijk de processen, systemen, rapportering en opvolging aan te passen aan de omvang van de organisatie –verantwoordelijkheden voldoende laag in de organisatie met rapportering en verantwoording aan de hogere echelons voor opvolging en coördinatie –dit vergt aangepaste tools

65 Boekhoudkundige organisatie na de fusie Belang van interne controle: –beslissingsbevoegdheid voldoende laag in de organisatie met rapportering en verantwoording aan de hogere echelons voor opvolging en coördinatie –hoe groter de organisatie, des te groter het belang van duidelijke (pragmatische) afspraken en functiescheidingen

66 Boekhoudkundige organisatie na de fusie Managementrapportering: –de rapportering moet aan de hogere echelons (algemene directie, raad van bestuur) toelaten de financiële impact van beslissingen in de werking van de scholen tijdig op te volgen –rapportering uitsplitsen naar afdelingen waarbinnen een budgetverantwoordelijke bevoegdheid én verantwoordings- plicht heeft –deze uitsplitsing hoeft niet altijd de deelnemende school te zijn de afdeling kan kleiner zijn dan de individuele school, maar kan ook overkoepelend zijn over een aantal scholen –pedagogisch project, shared services, infrastructuur –belangrijk het budget van onderuit op te bouwen volgens dezelfde principes als de rapportering

67 Boekhoudkundige organisatie na de fusie Managementrapportering: –maand- kwartaalrapportering –opvolging en controle –(bij)sturing –klassieke rapportering uit de algemene boekhouding geeft doorgaans onvoldoende bestuurs-informatie –besturen is tijdig kunnen reageren op evoluties –onderscheid tussen opvolging van boekhoudkundige resultaten versus begroting en liquiditeiten versus liquiditeitsbegroting (opvolging investeringen en aflossingen)

68 Boekhoudkundige organisatie na de fusie Centralisatie of decentralisatie van de boekhoudkundige verwerking: evenwicht zoeken tussen –competenties –communicatie en informatiestromen –technisch overzicht houden op het geheel –centrale opvolging en controle

69 Boekhoudkundige organisatie na de fusie Centralisatie of decentralisatie van de boekhoudkundige verwerking: evenwicht zoeken tussen –competenties –communicatie en informatiestromen –technisch overzicht houden op het geheel –centrale opvolging en controle

70 Bestuurlijke schaalvergroting: boekhoudkundige aspecten Conclusie: –voorbereiding is meer dan de helft van het werkt en bepaalt een vlot verloop van de fusie zelf –na de fusie moet de boekhoudkundige, administratieve en financiële organisatie worden aangepast aan de nieuwe schaalgrootte

71 Bestuurlijke schaalvergroting: boekhoudkundige aspecten Interessante documentatie –CBN-advies 2013/1 - De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen –CBN Advies NFP ‐ Aanbevelingen inzake de gelijkwaardigheid van boekhoud- en jaarrekeningregels –Werkgroep onder leiding van professor E. De Lembre: Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen

72 Bestuurlijke schaalvergroting: boekhoudkundige aspecten Vragen ? Emiel De Smedt Moore Stephens Audit Buro & Design Center Esplanade 1 bus 96 1020 Brussel emiel.desmedt@moorestephens.be


Download ppt "VSKO 19 januari (Hasselt) - 20 januari (Mechelen)- 22 januari (Gent) – 26 januari Brugge – dinsdag 27 januari (Antwerpen) prof. em. dr. Rogier de Corte."

Verwante presentaties


Ads door Google