De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Goede Vrijdag 6 april 2012. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen Zang:Glenda Ossekoppele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Goede Vrijdag 6 april 2012. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen Zang:Glenda Ossekoppele."— Transcript van de presentatie:

1 1 Goede Vrijdag 6 april 2012

2 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen Zang:Glenda Ossekoppele

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 183: 1, 2 en 3 Stil gebed, votum en groet Gezang 183: 4 Gebed Lezing: Marcus 15: 16 - 39 Psalm 22: 1 en 6 Preek Psalm 22: 9 Nodiging

4 4 Orde van de dienst - 2 Aangaan aan de tafel Collecte in de kelken voor De Hoop Avondmaalsgebed / Geloofsbelijdenis Viering van het avondmaal Psalm 22: 12 Terugkeer naar de plaatsen Glenda Ossekoppele zingt Collecte voor de plaatselijke evangelisatie Psalm 102: 13 Zegen

5 5

6 6 Welkom Mededelingen

7 Gezang 183: 1, 2 en 3 O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon, o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag. 7

8 Gezang 183: 1, 2 en 3 O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad! Gij, eens in 't licht gedragen, door engelen omstuwd, wie heeft U zo geslagen gelasterd en gespuwd? 8

9 Gezang 183: 1, 2 en 3 O Heer uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt, om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld. O God ik ga verloren om wat ik heb gedaan, als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan. 9

10 Stil gebed Votum en groet 10

11 Gezang 183: 4 Houd Gij mij in uw hoede, Gij die uw schapen telt, o bron van al het goede, waaruit mijn leven welt. Gij die mijn ziel wilt laven met liefelijke spijs, Gij overstelpt met gaven tot in het paradijs. 11

12 Gebed 12

13 13 Schriftlezing Marcus 15: 16 – 39 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

14 14 16 De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. 17 Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. 18 Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’

15 15 19 Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem. 20 Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen.

16 16 21 Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. 22 Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. 23 Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan.

17 17 24 Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. 25 Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. 26 Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De koning van de Joden’. 27 Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links.

18 18 28 29 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, 30 red jezelf toch door van het kruis af te komen.’ 31 Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen:

19 19 ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet; 32 laat die messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem.

20 20 33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 34 Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

21 21 35 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ 36 Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’

22 22 37 Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 38 En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. 39 Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

23 Psalm 22: 1 en 6 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? Hoe blijft Gij zwijgen? Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten in klacht op klacht. 23

24 Psalm 22: 1 en 6 Ik vloei daar heen, als water in het zand. Mijn vlees en been verloor zijn vast verband, mijn hart werd was, dat in mijn ingewand geen vorm bewaarde. Hebt Gij, o God, mij uit het stof der aarde eenmaal verhoogd, dat ik in 't stof zou sterven? Mijn tong en keel zijn als gebroken scherven, mijn kracht verdroogt. 24

25 25 Preek Bij de preek wordt het avondmaalsformulier 1 gevolgd.

26 Psalm 22: 9 Gij hebt verhoord! O God, mijn Heer, ik zal U loven voor mijn broeders overal en in de kring van uw verkoren tal uw naam verkonden: "O broeders, die den HERE hebt gevonden, laat Hem uw spel, o zaad van Jakob, prijzen, en wil Hem vol ontzag uw eer bewijzen, o Israël!“ 26

27 27 Nodiging

28 Psalm 22: 11 Van U komt, H EER, het loflied dat ik zing: laat mij vergelden al wat ik ontving. Laat mij U loven in de grote kring van die U vrezen! Gij needrig volk, gij zult gezeten wezen aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen! O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, die eeuwig zijn. 28

29 29 Aangaan aan de tafel De collecte via de kelken is voor de Stichting De Hoop Avondmaalsgebed

30 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

31 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

32 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

33 Viering van het avondmaal Onze Vader ……. 33

34 Psalm 22: 12 Dit zal gedenken wie zich nog verweert, tot alle natie zich tot Hem bekeert en voor de Koning die het al regeert zich neer zal buigen. De verste einden zullen het getuigen, dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, het Koninkrijk! 34

35 35 Terugkeer naar de plaatsen in de kerk. ============================ Glenda Ossekoppele zingt: They crucified my Lord, And he never said a mumblin' word, en gezang 183: 1, 2 en 3

36 36 Korte weergave Ze kruisigden mijn Heer en hij sprak geen woord van protest. Ze spijkerden hem aan een boom, ze staken in zijn zij. Hij sprak geen woord van protest, hij boog zijn hoofd en stierf.

37 37 They crucified my Lord, And he never said a mumblin' word. They crucified my Lord, And he never said a mumblin' word. Not a word, not a word, my Lord.

38 38 They nailed him to a tree, And he never said a mumblin' word. They nailed him to a tree, And he never said a mumblin' word. Not a word, not a word.

39 39 They pierced him in the side, And he never said a mumblin' word. They pierced him in the side, And he never said a mumblin' word. Not a word, not a word, my Lord.

40 40 He never said a word my Lord, He never said a word my Lord. He bowed his head and died.

41 41 Oh my Lord, not a word. Lord my Lord, not a word. My Lord, oh my Lord, not a word. Lord my Lord, not a word. My Lord, not a word.

42 42 My Lord, a word my Lord, not a word, Lord my Lord, not a word, My Lord, not a word, my Lord, a word, My Lord, not a word, my Lord, Not a word, not a word.

43 43 Not a word, not a word, not a word, my Lord. And he never said a mumblin' word, my Lord, My Lord, my Lord!

44 44 Glenda zingt gezang 183: 1, 2 en 3 O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon, o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag.

45 45 Glenda zingt gezang 183: 1, 2 en 3 O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad! Gij, eens in 't licht gedragen, door engelen omstuwd, wie heeft U zo geslagen gelasterd en gespuwd?

46 46 Glenda zingt gezang 183: 1, 2 en 3 O Heer uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt, om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld. O God ik ga verloren om wat ik heb gedaan, als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan.

47 47 Collecte voor het plaatselijke evangelisatiewerk.

48 48 Psalm 102: 13 Gij, dezelfde, gistren, heden, zult de toekomst tegentreden, zult dezelfde zijn altijd, eindeloos in majesteit. Zo zult Gij uw trouw betonen, ja, uw volk zal veilig wonen. En de komende geslachten zal altoos uw vrede wachten.

49 49 Zegen te beantwoorden met

50 50


Download ppt "1 Goede Vrijdag 6 april 2012. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen Zang:Glenda Ossekoppele."

Verwante presentaties


Ads door Google