De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN STAP VOORUIT: DE NIEUWE DGEC-PROCEDURES

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN STAP VOORUIT: DE NIEUWE DGEC-PROCEDURES"— Transcript van de presentatie:

1 EEN STAP VOORUIT: DE NIEUWE DGEC-PROCEDURES
Mr Walter Gonthier Advocaat

2 TEVEEL IS TROP en TROP IS TEVEEL

3 HET HEDEN KAN ENKEL BEGREPEN WORDEN IN FUNCTIE VAN HET VERLEDEN

4 Aanvankelijk: 2 benaderingswijzen
1. Realiteits- en conformiteitscontroles 2. Overconsumptie

5 1. Realiteit- en conformiteitscontroles
Uitgevoerd door de BEPERKTE KAMER Magistraat uit de Dienst voor Geneeskundige Controle Vertegenwoordiging van geneesheren van representatieve artsenverenigingen Vertegenwoordiging van geneesheren van verzekeringsinstellingen Sanctie: uitsluiting uit derdebetalerssysteem Op basis van uitspraak Beperkte Kamer: terugvordering door verzekeringsinstellingen bij Arbeidsrechtbank

6 2. Overconsumptie Behandeld door CONTROLECOMMISSIE
Magistraat uit de Dienst voor Geneeskundige Controle Vertegenwoordiging medici Vertegenwoordiging geneesheren ziekenfondsen Geen enkele procedure tot een einde gebracht

7 Vermenging van bevoegdheden
Kritiek Vermenging van bevoegdheden indruk dat op voorhand alles beslist was minstens dat geen ‘objectieve’ benadering mogelijk was Complexe procesvoering = inefficiënt

8 REALITEIT- EN CONFORMITEITSCONTROLES
Programmawet van REALITEIT- EN CONFORMITEITSCONTROLES Onderzoek door provinciale diensten DGEC Afsluiting onderzoek door opstelling synthese-nota + mogelijkheid tot schriftelijk verweer Beoordeling verweer door Comité Aanstelling 2 geneesheren-auditeurs door Comité indien verweer onvoldoende werd geoordeeld + verschijning en mondelinge toelichting van betrokkene Beslissing Comité : Terugbetaling Administratieve geldboete

9 Programmawet van 24.12.2002 OVERCONSUMPTIE
Mogelijkheid praktijk onder monitoring te plaatsen Uitnodiging schriftelijke verantwoording Beoordeling verweer door Comité Aanstelling 2 geneesheren-auditeurs door Comité + verschijning en mondelinge toelichting van betrokkene Beslissing Comité : Terugbetaling Administratieve geldboete Voor zover bekend geen rechtspraak

10 Programmawet van BEROEPSMOGELIJKHEDEN Kamer van Beroep Magistraat NIET gelieerd aan de Dienst voor Geneeskundige Controle

11 Programmawet van 24.12.2002 “Zware” procedure KRITIEK
Dienst voor Geneeskundige controle is nog altijd: Onderzoekend Vervolgend Rechten van verdediging? Rechtsprekend Materiële overlast

12 Volledig nieuwe benadering
Wet van Volledig nieuwe benadering Rechten van verdediging in verregaande mate geëerbiedigd en erkend Behoorlijk verregaande ‘externe’ beoordeling Beoordeling inbreuken bij: KAMER VAN EERSTE AANLEG Beroepsmogelijkheid bij: KAMER VAN BEROEP Kamer samengesteld uit: Magistraat NIET gelieerd aan DGEC NOCH aan RIZIV Bijgestaan door medici van het geneesherenkorps en door medici van de verzekeringsinstellingen Beraadslagende stem in eerste aanleg Adviserende stem in graad van beroep

13 DE THANS GELDENDE PROCEDUREREGELING
Beperking tot meest significante krachtlijnen

14 HET ONDERZOEK Geen wijziging: onderzoek door DGEC via tussenkomst geneesheren-inspecteurs verbonden aan provinciale diensten van DGEC Twee bedenkingen: Verplichting arts om PV van verhoor te ondertekenen op het ogenblik van verhoor? Toenemende assertiviteitsgraad in de benadering van artsen door geneesheren-inspecteurs

15 HET TOEZICHT EN DE SANCTIONERING
Realiteitscontrole Niet uitgevoerde maar wel geattesteerde prestaties Sanctie: terugbetaling van prestatie EN administratieve geldboete van 50 tot 200% van ten onrechte uitgevoerde attesteringen

16 HET TOEZICHT EN DE SANCTIONERING
Conformiteitscontrole Uitvoering verstrekkingen niet conform voorschriften (nomenclatuurbepalingen) Sanctie: terugbetaling van verstrekking EN/OF administratieve geldboete van 50 tot 150% van bedoelde verstrekkingen Keuzemogelijkheid van Kamer van Eerste Aanleg en/of Kamer van Beroep

17 HET TOEZICHT EN DE SANCTIONERING
Conformiteitscontrole Criterium voor terugbetaling: “financiële schade door de dienst geleden zoals geraamd door de dienst” Financiële schade wordt door dienst begroot Intrinsieke bedoeling van terugvordering is beperkt tot de gezegde financiële schade Bevestiging principe van de verschilregel

18 HET TOEZICHT EN DE SANCTIONERING
Overconsumptie Overbodige of onnodig dure verstrekkingen en geneesmiddelen, aanzetten tot overconsumptie,… Sanctie: Terugbetaling EN administratieve geldboete van 5% tot 100% Waarde van terugbetaling wordt begroot op de door de dienst reëel geleden schade

19 HET TOEZICHT EN DE SANCTIONERING
Administratieve geldboetes kunnen effectief of voorwaardelijk worden opgelegd Dossier kan ook nog overgemaakt worden aan de bevoegde Provinciale Raad in de Orde van Geneesheren

20 EEN NIEUWE ACTOR: DE LEIDEND AMBTENAAR
Nieuwe rechtsprekende bevoegdheden Geattesteerde prestaties die: niet uitgevoerd werden; niet uitgevoerd werden conform de voorschriften; uitgevoerd werden zonder preventief noch curatief karakter. Uitspraak tot terugbetaling en oplegging geldboete mits drie cumulatieve voorwaarden: Geen vroegere veroordeling van betrokken zorgverstrekker gedurende 5 jaar voorafgaand aan vaststelling inbreuken Geen aanwijzingen van bedrog Maximale waarde van € van in geding zijnde verstrekkingen

21 EEN NIEUWE ACTOR: DE LEIDEND AMBTENAAR
Specifieke procedure Tenlasteleggingen worden bij aangetekend schrijven aan betrokkene betekend Betrokkene heeft vervolgens 2 maanden om schriftelijk verweer in te dienen Uitspraak volgt binnen 3 maanden (vervaltermijn)

22 EEN NIEUWE ACTOR: DE LEIDEND AMBTENAAR
2 beroepsmogelijkheden Bij KAMER VAN EERSTE AANLEG Bij KAMER VAN BEROEP tegen beslissing Kamer van Eerste Aanleg

23 EEN NIEUWE ACTOR: DE LEIDEND AMBTENAAR
Rechtsprekende bevoegdheden inz. overconsumptie (art. 146bis) Principes bij vermoeden van overconsumptie: Schriftelijke verantwoording van afwijkend gedrag Leidend Ambtenaar kan dossier afsluiten Leidend ambtenaar kan praktijk onder monitoring stellen “voor de betrokken verstrekkingen” (Min.6 m) Geen beroep mogelijk Monitoring zonder resultaat betrokkene verzocht schriftelijke verweermiddelen aan te brengen (binnen 1 maand) Overmaking dossier aan Comité (DGEC) Afsluiting dossier Afsluiting dossier met waarschuwing Aanhangig maken van zaak bij Kamer van Eerste Aanleg door Leidend Ambtenaar

24 EEN NIEUWE ACTOR: DE LEIDEND AMBTENAAR
Leidend Ambtenaar kan beroep aantekenen tegen beslissing Comité bij KAMER VAN EERSTE AANLEG bij: Afsluiting dossier Afsluiting dossier met waarschuwing Verder beroep blijft mogelijk bij KAMER VAN BEROEP tegen beslissing Kamer van Eerste Aanleg

25 DE “GERECHTELIJKE” PROCEDURES
Belangrijke vernieuwing Rechtsprekende organen voorgezeten door magistraat vreemd aan het RIZIV Bijgestaan door: 2 artsen voorgedragen door de beroepsgroepen 2 artsen voorgedragen door de verzekeringsinstellingen Stemrecht bij Kamer van Eerste Aanleg Raadgevende functie bij Kamer van Beroe Beroep tegen uitspraak door Leidend Ambtenaar: bij Kamer van Eerste Aanleg daarna bij Kamer van Beroep Beslissingen van Leidend Ambtenaar en van de Kamer van Eerste Aanleg zijn uitvoerbaar

26 HET IDEAAL IS NIET VAN DEZE WERELD !

27 HET IDEAAL IS NIET VAN DEZE WERELD!
Evenwichtig systeem m.b.t. rechten en belangen van beide partijen Uiteindelijke uitspraak toevertrouwd aan beroepsmagistraat die niet gelieerd is aan het RIZIV Toch blijft er nog wat werk op het ‘terrein’ zelf: Gedragscode voor geneesheren-inspecteurs Inz. overconsumptie: inschatting van criteria (rechtspraak) Verregaande bevoegdheden voor Leidend Ambtenaar, waarbij uitspraken uitvoerbaar zijn (zij het weliswaar dubbele beroepsmogelijkheid bij onafhankelijke en neutrale rechtsinstanties)


Download ppt "EEN STAP VOORUIT: DE NIEUWE DGEC-PROCEDURES"

Verwante presentaties


Ads door Google