De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008

2 CONTROLE VAN HET RIZIV WAT NU?

3 PROCEDURE VOOR 15 mei 2007 Controle: Geneesheren-inspecteurs
Verpleegkundigen-controleurs Wat: zijn uw verstrekkingen conform de nomenclatuur en de ziektewet Hoe: Proces-verbaal van vaststelling Geen termijn ?  Comité Comité  2 maand voor verweer  hoorzitting  beslissing

4 Max: welke prestaties  2 jaar vanaf het PV van V
Sanctie: 1. Terugbetaling ten onrechte prestaties EN 2. Administratieve boete  max 200 % van het terug te betalen bedrag  max 3 jaar vanaf PV van V  opschorting van de boete is mogelijk Beroep:  Bij de Kamer van Beroep  Schorsende werking  Geen interesten

5 Waarom een nieuw procedure?
De vorige regeling bracht veel onzekerheid De regelgeving was te complex Voorbeeld: Vroeger hield men geen rekening met de goede trouw en werd er altijd een boete opgelegd. Nu kan men op basis van de goede trouw beslissen om geen boete op te leggen.

6 Om de rechten van verdediging beter te waarborgen werden er 2 administratieve rechtscolleges in het leven geroep: De Kamer van Eerste Aanleg 1 magistraat en 4 leden  allen hebben stemrecht De Kamer van Beroep 1 magistraat en 4 leden  enkel de magistraat heeft stemrecht, de andere 4 raadgevende stem Voordelen:  Onafhankelijke en onpartijdige rechtscolleges  openbare terechtzittingen  bijstand of vertegenwoordiging door een raadsman  men kan een beroep doen op deskundigen

7 PROCEDURE NA 15 mei 2007 Controle: Geneesheren-inspecteurs
Verpleegkundigen-controleurs Wat: zijn uw verstrekkingen conform de nomenclatuur en de ziektewet Hoe: Proces-Verbaal van Vaststelling (voor inbreuken gepleegd binnen 2 jaar voorafgaand aan het PV van V)

8 Verschil met vroeger: 1. Leidend ambtenaar geen inbreuk binnen de 5jaar  < euro  geen bedrieglijk handelen Kamer van Eerste Aanleg  > euro 2. Wel termijnen  beslissing LA binnen 2 jaar vanaf PV van V  beslissing KvEA binnen 3 jaar vanaf PV van V  Schorsing termijn: burgerlijke, straf- of tuchtrechtelijke procedure

9 Procedure voor de LA (< 25.000 euro)
 beslissing moet binnen de 2 jaar vanaf PV van V  de LA stelt u in kennis van de inbreuken per AB  2 maand voor verweer per AB  geen hoorzitting  eenzijdige beslissing binnen 3 maand na het overmaken van uw verweer  beroep bij de Kamer van Eerste Aanleg  het beroep heeft geen schorsende werking  onmiddellijk betalen met interesten

10 Procedure voor de KvEA (> 25.000 euro)
rechtscollege (1 magistraat + 4 leden: allen stemrecht) wel hoorzitting (vragen binnen 15 dagen na kennis rol)  3 maand voor verweer via conclusie  3 maand voor antwoord van het RIZIV  1 maand voor wederantwoord  openbare terechtzitting  binnen 6 weken gemotiveerde beslissing  beroep mogelijk binnen de maand bij de Kamer van Beroep  het beroep heeft geen schorsende werking  onmiddellijk betalen met interesten

11 Sanctie: aantal voorbeelden
1. Niet uitgevoerde prestaties Bv. toilet aanrekenen die niet werd uitgevoerd Terugbetaling ten onrechte aangerekend bedrag EN Administratieve boete  50% - 200% van dit bedrag 2. Niet conforme prestaties Bv. forfait b ipv forfait a Terugbetaling verschil EN/OF Administratieve boete  5% - 150% van dit bedrag 3. Verstrekkingen die noch curatief, noch preventief zijn Bv. verstrekking met uitsluitend esthetisch opzet Administratieve boete  5% - 100% van dit bedrag

12 4. Meewerken aan overconsumptie
Terugbetaling geraamde schade EN Administratieve boete  5% - 100% van dit bedrag 5. Administratieve inbreuk Bv. ontbreken voornaam patiënt op getuigschrift Administratieve boete tussen 50 en 500 euro Gehele of gedeeltelijke opschorting van de boete is mogelijk voor 1 tot 3 jaar  vw: geen inbreuk binnen de 3 jaar) Meerdere inbreuken: enkel de hoogste boete Recidive: Boete kan verhogen tot het dubbele van het maximum

13 Beroep: 1. Leidend ambtenaar  Kamer van Eerste Aanleg (binnen 1 maand)  Kamer van Beroep (binnen 1 maand)  Raad van State (binnen 60 dagen) 2. Kamer van Eerste Aanleg

14 Probleem: De Kamer van Beroep is nog niet operationeel
Gevolg:  Je moet reeds betalen  de sanctie ondergaan  Mensen verliezen de moed om verder te doen  Het Riziv int ondertussen veel geld en kan zo veel beroepsprocedures vermijden.

15 HOE WEET JE DAT ER EEN CONTROLE BEZIG IS?

16 Start van een onderzoek:
 door de profielencommissie  door een anonieme klacht  willekeurig Hoe gaat het RIZIV te werk?  verhoor patiënten  verhoor huisartsen  verhoor verpleegkundige zelf Dus wees aandachtig bij uw patiënten, ze zijn meestal de eerste die aangesproken worden in een RIZIV-controle!!!

17 VEEL VOORKOMENDE INBREUKEN

18 Overschatten van de Katzschaal
PROBLEEM  controle en beoordeling van de afhankelijkheidsgraad  door de geneesheer-inspecteur  2 jaar na dat u heeft gescoord  obv verklaring van de patiënten  bent u incontinent?  kan u alleen naar het toilet? OPLOSSING  scoor steeds in team  informeer eens bij de huisarts  vraag eventueel raad bij de adviserende geneesheer

19 Onvolledige verpleegdossiers
PROBLEEM  Wanneer een verpleegdossier niet zorgvuldig wordt bijhouden heb je geen recht op een vergoeding  Wanneer er controle is van het RIZIV ontbreken bij de meeste verpleegkundigen en/of  de planning en evaluatie van de verzorging  de specifieke gegevens ingeval van diabetespatiënten, wondzorg en palliatieve dossiers

20 Wat moet het verpleegdossier bevatten?
Identificatiegegevens van de patiënt Evaluatieschaal van de afhankelijkheidsgraad Inhoud van het voorschrift of kopie Identificatie van de voorschrijver Planning en evaluatie van de verzorging Alle verpleegkundige zorgen per verzorgingsdag Ingeval van wondzorg, palliatieve dossiers en diabetes

21 OPLOSSING  zorg dat u dossiers steeds in orde zijn  soms mag je een dossier nog in orde brengen na de controle  Wondzorgdossier:  complexe en specifieke wondzorg  naast het gewone verpleegdossier  Palliatieve zorg  symptoomregistratie  pijnschaal  contacten met familie van de patiënt  resultaat van de coördinatievergaderingen  Diabetespatiënten  Kijk steeds de specifieke richtlijnen

22 Het aanrekenen van prestaties die niet worden uitgevoerd
PROBLEEM  controle  door de geneesheer-inspecteur  2 jaar na de feiten  obv verklaring van de patiënten  hoeveel keer kwam de verpleegkundige?  veel foutieve verklaringen

23 OPLOSSING  heb je kennis van het verhoor van uw patiënten  ga langs en vraag hun verhoor op  bespreek met hen de verzorging  hun verklaringen zijn niet correct  stel samen een nieuwe verklaring op  verklaring familieleden  per AB overmaken aan het RIZIV  fouten door het gebruikte computerprogramma  doe af en toe een steekproef  bewaar de doorgegeven prestaties

24 Voorschriften: afwezigheid of wijzigen
PROBLEEM  onvolledige voorschriften, ontbreken van:  identificatie van de patiënt, de voorschrijver  handtekening en datum  de aard, aantal keren en frequentie van de verzorging  voor wondzorg, bijkomende gegevens  omschrijving van de wonde  max. frequentie verzorging  posologie geneesmiddelen  periode van de wondverzorging

25  geneesmiddelen aard en dosis toe te dienen producten  enterale en parenterale voeding of perfusies  debiet en hoeveelheid per 24  verstreken voorschrift Let op: niet de arts maar de verpleegkundige moet de prestaties terug betalen!

26 GEVOLGEN De inbreuk is een niet-conforme verstrekking: Terugbetaling van het bedrag aan prestaties en/of administratieve boete gelijk aan 5 tot 150 % van dit bedrag OPLOSSING  Controleer ALTIJD een voorschrift  Contacteer de arts  Bezorg schriftelijk aan de huisarts via de patiënt wat er ontbreekt of moet gewijzigd worden  Wijzig nooit zelf een voorschrift

27 Aanrekenen van prestaties die niet voorzien zijn in de nomenclatuur
VOORBEELDEN  niet post-operatieve oogindruppeling  aanbrengen zalf bij geen huidaandoening  zorgen aan bejaarden in niet erkende serviceflats PROBLEEM  er is niet voor elke prestatie een nomenclatuurnummer  geen nummer  geen vergoeding  prestaties geleverd in een niet erkende serviceflat  je kan noch rechtstreeks aan de patiënt, noch rechtstreeks aan de uitbater factureren

28 OPLOSSING  Tarifeer niet onder een ander nomenclatuurnummer  de sanctie is groot  terugbetaling & boete  Ga na of een serviceflat erkend is  Ga na of een RVT, ROB, … erkend is, ingeval van geen erkenning kan je problemen krijgen wanneer je je prestaties enerzijds aan de uitbater factureert. Anderzijds is het rechtstreeks factureren aan de patiënt onmogelijk.  erkenningen: 02/

29 VRAGEN ?


Download ppt "Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google