De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hendrik Sauer Regelrecht Advocatuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hendrik Sauer Regelrecht Advocatuur"— Transcript van de presentatie:

1 Hendrik Sauer Regelrecht Advocatuur
Algemene voorwaarden Hendrik Sauer Regelrecht Advocatuur

2 Fokke en Sukke

3 Algemene Voorwaarden Toepasselijkheid
Informatieplicht / Terhandstelling Vernietiging ‘Battle of forms’

4 Toepasselijkheid “Op alle rechtsverhoudingen met Fosu B.V. zijn, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van Fosu B.V. van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ”

5 Battle of forms Toelichting ‘Battle of forms’ artikel 6:225 lid 3 BW “Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.”

6 Informatieplicht Artikel 6:233 aanhef en onder b BW “Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.” Hoe kan je de wederpartij kennis laten nemen van je AV?

7 Terhandstelling Aan informatieplicht voldoen door:
I. Voor of bij sluiten overeenkomst meesturen II. Ter inzage leggen bij gebruiker zelf, KvK of rechtbank (NS) III. Electronisch beschikbaar stellen (Webshop)

8 Voor of bij sluiten schriftelijk overeenkomst meesturen
1. Op achterkant briefpapier waarop de offerte staat 2. Als bijlage bij de offerte 3. Als bijlage bij de (bewaar de !) Zet bij 2 en 3 op offerte: “X verklaart een exemplaar van de AV te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen” 4. Op offerte verwijzen naar AV op website alleen rechtsgeldig als wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk verklaart daarmee in te stemmen

9 Electronisch terhandstelling
Verplicht vakje aankruisen met de tekst “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” voordat bestelling is gedaan + Mogelijkheid geven algemene voorwaarden op te slaan (pdf) Ook later toegankelijk (aparte webpagina)

10 Apple LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (‘LICENTIE’) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE APPLE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR DEZE APPLE SOFTWARE IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE APPLE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN EN/OF TE GEBRUIKEN EN DIENT U, ALS DE KNOPPEN ‘AKKOORD’ EN ‘NIET AKKOORD’ WORDEN WEERGEGEVEN OP ‘NIET AKKOORD’ TE KLIKKEN

11 Dienstverleners Verwijzing in opdrachtbevestiging naar deeplink op website kan genoeg zijn. Dan geldt wel weer mogelijkheid bieden AV op te slaan en later te raadplegen.

12 Dienstverleners Europese Richtlijn betrekking op dienstverleners
Bevestig de overeenkomst schriftelijk (post of ) Verklaar de AV op een correcte wijze van toepassing op de overeenkomst Verwijs naar de vindplaats van de AV op de website (deeplink). Het enkel vermelden van een webadres is onvoldoende Zet de AV op de website in pdf-formaat Meer zekerheid: Laat de klant ervoor tekenen dat hij kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden en ze aanvaardt Stuur een exemplaar van de AV mee + verwijs naar deeplink

13 Vernietigen Niet ter hand gesteld Onredelijk bezwarend

14 Niet ter hand gesteld Rb. Zutphen 9 oktober 2007, (ECLI:NL:RBZUT2007:BB5729) “4.6 Canal Digitaal stelt dat zij het abonnement heeft "uitgefactureerd" conform haar algemene voorwaarden. [gedaagde] heeft als verweer gevoerd dat die voorwaarden onleesbaar zijn, kennelijk (ook) ten betoge dat aan Canal Digitaal daarom geen beroep op die voorwaarden toekomt. De kantonrechter constateert dat de door Canal Digitaal overgelegde algemene voorwaarden inderdaad (in elk geval zonder vergrootglas) voor een gemiddeld mens volstrekt onleesbaar zijn. Daarmee heeft Canal Digitaal niet aan haar plicht tot terhandstelling voldaan, zodat [gedaagde] terecht de vernietiging van de algemene voorwaarden heeft ingeroepen”

15 Onredelijk bezwarend Zwarte en grijze lijst.
Wederpartij is consument. Reflexwerking naar kleinere bedrijven “De klant is verplicht de facturen van X B.V. te betalen zonder inhouding, opschorting of verrekening.” Mag dat?

16 Uitleg AV worden eenzijdig opgesteld en opgelegd door gebruiker aan wederpartij. Niet de bedoeling maar tekst is doorslaggevend

17 Uitleg De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

18 Stroomschema • Zijn de AV overeengekomen? (Ja:) Battle of forms • Is kennis gegeven? (Ja:) • Zijn de AV onredelijk bezwarend? (Nee:) • Is toepassing naar maatstaven van R&B onaanvaardbaar? • AV van toepassing!

19 Casus Je levert te laat producten aan de klant vanwege te late levering door uw eigen leverancier. De klant had de producten nodig voor een beurs. Door de te late levering kan de klant niet aan de beurs deelnemen. De klant lijdt hierdoor schade. Klant weigert om de factuur te voldoen. Wat nu? Oplossing zonder en met algemene voorwaarden

20 Uitwerking Zonder AV (volgens de wet) Ingebrekestelling Incassotraject
Dagvaarding Niet kunnen verhalen van de volledige kosten Aansprakelijkheid schade klant

21 Uitwerking Met eigen AV Jouw leverancier is direct in verzuim
Contractuele rente Contractuele buitengerechtelijke kosten Schade die de klant lijdt door de te late levering is beperkt of zelfs uitgesloten

22 Casus Je levert goederen aan een klant. De klant gaat failliet nog voordat hij de goederen heeft betaald. Wat is je rechtspositie? Oplossing zonder en met algemene voorwaarden

23 Uitwerking Zonder AV (de wet)
Eigendom gaat over op het moment van levering Goederen kunnen niet worden teruggevorderd. Vordering indienen bij de curator en als concurrente schuldeiser aansluiten in de - vaak lange - rij van concurrente schuldeisers!

24 Uitwerking Met eigen AV
“De geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de klant alle verplichtingen voorvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst is nagekomen.” Beroep op eigendomsvoorbehoud en zaken ophalen

25 Aanbod MKB Eemland leden: Algemene voorwaarden maken of controleren: € 200 Relaties van MKB Eemland leden: Algemene voorwaarden maken of controleren: € 300


Download ppt "Hendrik Sauer Regelrecht Advocatuur"

Verwante presentaties


Ads door Google