De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de gemeenteavond over evangelisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de gemeenteavond over evangelisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de gemeenteavond over evangelisatie
CGK Rijnsburg - Vrijdag 23 januari

2 Welkom en opening Welkom Waarom deze gemeenteavond Hoe gaan we te werk
Bijbellezing, gebed, zingen

3 Programma 19.45 opening 19.55 het woord aan ds Visser
20.15 vragen aan ds Visser 20.25 aan de slag in groepjes (met koffie en thee ) 21.15 terugkoppeling uit de groepjes 21.30 afsluiting

4 Zingen Psalm 29 vers 1  Aardse machten, looft den HEER; Geeft den HEERE sterkt' en eer; Dat de lof van 's Hoogsten naam Aller groten roem beschaam'. Vorsten, 't voegt u, Hem, in't midden Van Zijn heiligdom, t' aanbidden: 't Voegt u, met de Godgetrouwen, 's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen. 

5 Lezen Romeinen 12 vers 1-8 Leven voor God
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God,  om uw lichamen aan God te wijden  als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.  En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade  die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u  niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof  zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij  genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij  dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt,  in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt,  met blijmoedigheid.

6 Dominee Visser aan het woord

7 Terugkoppeling uit de groepjes

8 Afsluiting

9 Zingen psalm 108 vers 1 en 2 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid. 'k Zal zingen voor den Opperheer; 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 'k Zal in den dageraad ontwaken, En met gezang mijn God genaken. 

10 Zingen psalm 108 vers 1 en 2 Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heem'len uitgebreid; Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

11 Fijn dat u er was!


Download ppt "Welkom bij de gemeenteavond over evangelisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google