De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationalisering in po en vo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationalisering in po en vo"— Transcript van de presentatie:

1 Internationalisering in po en vo
Wat kost het, wat levert het op? Onderwijsconferentie internationalisering Ruud van der Aa Amsterdam, 9 februari 2015

2 Inhoud Waarom internationalisering? Vormen van internationalisering in po en vo Deelname aan internationalisering Kosten: wie betaalt? Opbrengsten: wat levert het op? Conclusies

3 Waarom internationalisering?
Algemene doelstelling (Artikel 8 Rijksbegroting OCW) Bevorderen van internationale samenwerking en uitwisseling ter ondersteuning en versterking van de kwaliteit van onderwijs, cultuur en wetenschap en verdere ontwikkeling van internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers

4 Vormen van internationalisering
Focus in deze presentatie

5 Deelname aan internationalisering (1)
Leerlingen naar het buitenland Dalende trend in het po

6 Deelname aan internationalisering (2)
Docenten naar het buitenland

7 Deelname aan internationalisering (3)
Deelname aan vvto en tto Sterke stijging aantal deelnemende scholen en leerlingen po Stabiel tot licht stijgende in het vo

8 Wie betaalt? Verschillende ‘kostendragers’ Ministerie van OCW Scholen Leerlingen/ouders

9 Wie betaalt? Ministerie van OCW
Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO (o.a. EP: Loketfunctie, Agentschap, Kenniscentrum) BIOS beurzen: Bevordering Internationale Oriëntatie en Samenwerking (o.a. mobiliteit leerlingen, docenten, studenten) Doelsubsidies (bijv. Dag van de talen, Talenlabel)

10 Wie betaalt? Scholen Leerlingen/Ouderbijdrage
Bijdrage uit schoolbudget voor mobiliteit leraren ca. €500 per mobiele leraar Bijdrage uit schoolbudget voor extra talenonderwijs Bijdrage in uren van leraren (bijv. uitwisseling en partnerschappen): aantal uren x geschat uurtarief Leerlingen/Ouderbijdrage ca. € 250 per leerling per uitwisseling ca. € 450 per leerling per jaar voor tweetalig onderwijs

11 Wat kost het? - kostenoverzicht
Type activiteit Financierende partij Bijdrage Miljoenen euro’s (2010) Regeling Bevordering Internationalisering po/vo OCW 2,5 Doelsubsidies OCW 1,7 BIOS beurzen 3,2 Doelsubsidie pilot Engels 0,2 Inzet uren leraren Scholen 3,1 Mobiliteit leerlingen (% van uitgekeerde BIOS beurzen) (% van inzet uren leraren) Leerling/Ouderbijdrage 6,2 Mobiliteit leraren 0,4 Talenonderwijs vvto Ministerie van OCW Talenonderwijs tto 3,3 4,4 Totale kosten 26,7

12 Wat kost het? Resumerend
Internationalisering in po en vo wordt voor 40 procent bekostigd door ouders De directe bijdrage van het ministerie (via subsidies) is gelijk aan 28 procent Scholen dragen bij zowel via directe financiële bijdrage en in uren

13 Wat levert het op? Hoe te berekenen?

14 Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Berekening (van de geldwaarde) van de voor- en nadelen die partijen in de samenleving ondervinden van internationalisering Waarde wordt breed opgevat; naast financieel-economische zaken ook waarde van andere zaken Verwachte effecten worden ingeschat en onderbouwd met behulp van literatuur en interviews met betrokken partijen Probleem: niet alles is in geld uit te drukken Eerst: bepalen welke (type) effecten we verwachten

15 Wat levert het op en voor wie?
Ingeschatte effecten van internationalisering Perspectief op de arbeidsmarkt (leerlingen) Perspectief op de arbeidsmarkt (leraren) Verzuim leraren Kwaliteit onderwijs Kosten bijscholing (werknemers) (Uitgaven van) Buitenlandse studenten Nederland als kennis- en handelsland

16 Ingeschatte effecten internationalisering (1)
Perspectief op de arbeidsmarkt (leerlingen) Internationale oriëntatie: EU-burgerschap, sociale vaardigheden, buitenlandse contacten Begrip voor/ kennis van talen en cultuur Perspectief op de arbeidsmarkt: Doorlopende (internationale) leerlijn po-vo-mbo/ho Beter toegerust voor de arbeidsmarkt

17 Ingeschatte effecten internationalisering (2)
Perspectief op de arbeidsmarkt (leraren) Motivatie: effect van internationalisering meestal positief Werkbeleving: meer variatie in werk Inzichten/netwerk: nieuwe lesmethoden Perspectief op de arbeidsmarkt: meer employable, zowel binnen als buiten onderwijs

18 Ingeschatte effecten internationalisering (3)
Effecten op ziekteverzuim

19 Ingeschatte effecten internationalisering (4)
Effecten op kwaliteit van onderwijs Internationalisering draagt bij aan kwaliteit onderwijs door: Meer gemotiveerde leraren Meer inzicht in (nieuwe) lesmethoden Meer (bereidheid tot) innovaties Sluit beter aan bij leefwereld van de leerling

20 Ingeschatte effecten internationalisering (5)
Effecten op kosten bijscholing Potentiële effect van internationalisering van het po en vo op deze kosten is onduidelijk Plausibel is dat betere talenkennis leidt tot minder kosten aan talencursussen

21 Ingeschatte effecten internationalisering (6)
Effecten op kosten en opbrengsten buitenlandse studenten Indirect Internationalisering in po en vo leidt tot meer vervolgopleidingen in het Engels, waarmee zij buitenlandse studenten aantrekken  kosten en/of inkomsten HO  uitgaven van buitenlandse studenten  op termijn extra belastinginkomsten

22 Ingeschatte effecten internationalisering (7)
Effecten voor Nederland als kenniseconomie en handelsland

23 Resumerend – type effecten
Baten Verwacht effect* Termijn** Incasseerders Perspectief op de arbeidsmarkt voor leerlingen + Lange termijn Leerlingen Perspectief op de arbeidsmarkt voor leraren Middellange termijn Leraren Kwaliteit van het onderwijs Korte termijn Leerlingen/ maatschappij Verzuim leraren +/- Scholen Kosten bijscholing Leerlingen (eventueel werkgever) Buitenlandse studenten Maatschappij Positionering Nederland als kennis- en handelsland

24 Internationalisering po en vo
Resumerend Internationalisering po en vo Zowel leerlingen, leraren, scholen en de maatschappij in het geheel incasseren de baten van deze investering Balans tussen privaat rendement – maatschappelijk rendement is moeilijk De meeste baten vinden op de lange termijn plaats De potentiele baten zijn groot, maar moeilijk te bewijzen

25 Conclusies

26 Resumerend overzicht kosten - baten
Partij Kostenposten Type baten Ministerie OCW Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO Kwaliteitsverbetering onderwijs Doelsubsidies OCW Uitgaven buitenlandse studenten BIOS beurzen Positionering Nederland als kennisland Verzuim leraren Scholen Inzet uren leraren Financiële bijdrage activiteiten BIOS Leerlingen/ouders Perspectief op de arbeidsmarkt voor leerlingen Kwaliteit van het onderwijs Vermeden kosten bijscholing Leraren Inzet van tijd Perspectief op de arbeidsmarkt voor leraren

27 Conclusies Aannemelijk is dat talenonderwijs en deelname aan uitwisselingsprogramma’s in po en vo bijdraagt aan internationale oriëntatie van leerlingen in studieloopbaan en op arbeidsmarkt Empirische gegevens over de doorlopende leerlijn (po-vo- mbo/hbo/wo ontbreken Dergelijke informatie is belangrijk voor nadere onderbouwing van het internationaliseringsbeleid van OCW Gezien (economische, sociaal en cultureel) belang dat wordt toegekend aan internationalisering, lijken de extra investeringen (subsidies) van OCW bescheiden van omvang Meer onderzoek is nodig!


Download ppt "Internationalisering in po en vo"

Verwante presentaties


Ads door Google