De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationalisering in po en vo Wat kost het, wat levert het op? Onderwijsconferentie internationalisering Ruud van der Aa Amsterdam, 9 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationalisering in po en vo Wat kost het, wat levert het op? Onderwijsconferentie internationalisering Ruud van der Aa Amsterdam, 9 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Internationalisering in po en vo Wat kost het, wat levert het op? Onderwijsconferentie internationalisering Ruud van der Aa Amsterdam, 9 februari 2015

2 1.Waarom internationalisering? 2.Vormen van internationalisering in po en vo 3.Deelname aan internationalisering 4.Kosten: wie betaalt? 5.Opbrengsten: wat levert het op? 6.Conclusies Inhoud

3 Waarom internationalisering? Bevorderen van internationale samenwerking en uitwisseling ter –ondersteuning en versterking van de kwaliteit van onderwijs, cultuur en wetenschap en –verdere ontwikkeling van internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers Algemene doelstelling (Artikel 8 Rijksbegroting OCW)

4 Vormen van internationalisering Focus in deze presentatie

5 Deelname aan internationalisering (1) Leerlingen naar het buitenland Dalende trend in het po

6 Deelname aan internationalisering (2) Docenten naar het buitenland

7 Deelname aan internationalisering (3) Sterke stijging aantal deelnemende scholen en leerlingen po Stabiel tot licht stijgende in het vo Deelname aan vvto en tto

8 Wie betaalt? Verschillende ‘kostendragers’ Ministerie van OCW Scholen Leerlingen/ouders

9 Wie betaalt? Ministerie van OCW –Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO (o.a. EP: Loketfunctie, Agentschap, Kenniscentrum) –BIOS beurzen: Bevordering Internationale Oriëntatie en Samenwerking (o.a. mobiliteit leerlingen, docenten, studenten) –Doelsubsidies (bijv. Dag van de talen, Talenlabel)

10 Wie betaalt? Scholen –Bijdrage uit schoolbudget voor mobiliteit leraren ◦ca. €500 per mobiele leraar –Bijdrage uit schoolbudget voor extra talenonderwijs –Bijdrage in uren van leraren (bijv. uitwisseling en partnerschappen): ◦aantal uren x geschat uurtarief Leerlingen/Ouderbijdrage – ca. € 250 per leerling per uitwisseling – ca. € 450 per leerling per jaar voor tweetalig onderwijs

11 Wat kost het? - kostenoverzicht Type activiteitFinancierende partijBijdrage Miljoenen euro’s (2010) Regeling Bevordering Internationalisering po/vo OCW2,5 Doelsubsidies OCWOCW1,7 BIOS beurzenOCW3,2 Doelsubsidie pilot EngelsOCW0,2 Inzet uren lerarenScholen3,1 Mobiliteit leerlingen OCW (% van uitgekeerde BIOS beurzen) Scholen(% van inzet uren leraren) Leerling/Ouderbijdrage6,2 Mobiliteit leraren Scholen0,4 Scholen(% van inzet uren leraren) Talenonderwijs vvto Ministerie van OCW (% van uitgekeerde BIOS beurzen) Scholen1,7 Talenonderwijs tto Ministerie van OCW (% van uitgekeerde BIOS beurzen) Scholen3,3 Leerling/Ouderbijdrage4,4 Totale kosten26,7

12 Wat kost het? Internationalisering in po en vo wordt voor 40 procent bekostigd door ouders De directe bijdrage van het ministerie (via subsidies) is gelijk aan 28 procent Scholen dragen bij zowel via directe financiële bijdrage en in uren Resumerend

13 Wat levert het op? Hoe te berekenen?

14 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Berekening (van de geldwaarde) van de voor- en nadelen die partijen in de samenleving ondervinden van internationalisering Waarde wordt breed opgevat; naast financieel-economische zaken ook waarde van andere zaken Verwachte effecten worden ingeschat en onderbouwd met behulp van literatuur en interviews met betrokken partijen Probleem: niet alles is in geld uit te drukken Eerst: bepalen welke (type) effecten we verwachten

15 Wat levert het op en voor wie? Perspectief op de arbeidsmarkt (leerlingen) Perspectief op de arbeidsmarkt (leraren) Verzuim leraren Kwaliteit onderwijs Kosten bijscholing (werknemers) (Uitgaven van) Buitenlandse studenten Nederland als kennis- en handelsland Ingeschatte effecten van internationalisering

16 Ingeschatte effecten internationalisering (1) Internationale oriëntatie: EU-burgerschap, sociale vaardigheden, buitenlandse contacten Begrip voor/ kennis van talen en cultuur Perspectief op de arbeidsmarkt: Doorlopende (internationale) leerlijn po-vo-mbo/ho Beter toegerust voor de arbeidsmarkt Perspectief op de arbeidsmarkt (leerlingen)

17 Ingeschatte effecten internationalisering (2) Motivatie: effect van internationalisering meestal positief Werkbeleving: meer variatie in werk Inzichten/netwerk: nieuwe lesmethoden Perspectief op de arbeidsmarkt: meer employable, zowel binnen als buiten onderwijs Perspectief op de arbeidsmarkt (leraren)

18 Ingeschatte effecten internationalisering (3) Effecten op ziekteverzuim

19 Ingeschatte effecten internationalisering (4) Internationalisering draagt bij aan kwaliteit onderwijs door: Meer gemotiveerde leraren Meer inzicht in (nieuwe) lesmethoden Meer (bereidheid tot) innovaties Sluit beter aan bij leefwereld van de leerling Effecten op kwaliteit van onderwijs

20 Ingeschatte effecten internationalisering (5) Potentiële effect van internationalisering van het po en vo op deze kosten is onduidelijk Plausibel is dat betere talenkennis leidt tot minder kosten aan talencursussen Effecten op kosten bijscholing

21 Ingeschatte effecten internationalisering (6) Indirect Internationalisering in po en vo leidt tot meer vervolgopleidingen in het Engels, waarmee zij buitenlandse studenten aantrekken  kosten en/of inkomsten HO  uitgaven van buitenlandse studenten  op termijn extra belastinginkomsten Effecten op kosten en opbrengsten buitenlandse studenten

22 Ingeschatte effecten internationalisering (7) Effecten voor Nederland als kenniseconomie en handelsland

23 Resumerend – type effecten BatenVerwacht effect*Termijn**Incasseerders Perspectief op de arbeidsmarkt voor leerlingen +Lange termijn Leerlingen Perspectief op de arbeidsmarkt voor leraren +Middellange termijn Leraren Kwaliteit van het onderwijs+Korte termijn Leerlingen/ maatschappij Verzuim leraren+/-Korte termijn Scholen Kosten bijscholing+Lange termijn Leerlingen (eventueel werkgever) Buitenlandse studenten+/-Lange termijn Maatschappij Positionering Nederland als kennis- en handelsland +Lange termijnMaatschappij

24 Resumerend Zowel leerlingen, leraren, scholen en de maatschappij in het geheel incasseren de baten van deze investering Balans tussen privaat rendement – maatschappelijk rendement is moeilijk De meeste baten vinden op de lange termijn plaats De potentiele baten zijn groot, maar moeilijk te bewijzen Internationalisering po en vo

25 Conclusies

26 Resumerend overzicht kosten - baten PartijKostenpostenType baten Ministerie OCW Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO Kwaliteitsverbetering onderwijs Doelsubsidies OCWUitgaven buitenlandse studenten BIOS beurzen Positionering Nederland als kennisland Verzuim leraren Scholen Inzet uren leraren Verzuim leraren Financiële bijdrage activiteiten BIOS Leerlingen/oudersFinanciële bijdrage activiteiten BIOS Perspectief op de arbeidsmarkt voor leerlingen Kwaliteit van het onderwijs Vermeden kosten bijscholing LerarenInzet van tijd Perspectief op de arbeidsmarkt voor leraren

27 Conclusies Aannemelijk is dat talenonderwijs en deelname aan uitwisselingsprogramma’s in po en vo bijdraagt aan internationale oriëntatie van leerlingen in studieloopbaan en op arbeidsmarkt Empirische gegevens over de doorlopende leerlijn (po-vo- mbo/hbo/wo ontbreken Dergelijke informatie is belangrijk voor nadere onderbouwing van het internationaliseringsbeleid van OCW Gezien (economische, sociaal en cultureel) belang dat wordt toegekend aan internationalisering, lijken de extra investeringen (subsidies) van OCW bescheiden van omvang Meer onderzoek is nodig!


Download ppt "Internationalisering in po en vo Wat kost het, wat levert het op? Onderwijsconferentie internationalisering Ruud van der Aa Amsterdam, 9 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google