De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en mededelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en mededelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom en mededelingen

2 Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten mijn liggen en mijn gaan De woorden van mijn mond, o Heer die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan ik weet dat U daar bent

3 Opwekking 518 Refrein: Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen (2 x) elke dag.

4 Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij want in de moederschoot
ben ik door U geweven U bent oneindig groot Ik dank U voor dit wonder, Heer dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal dat U steeds bij mij bent

5 Opwekking 518 Refrein: Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen (2 x) elke dag.

6 Votum

7 Psalm 121 : 1, 2, 4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen Mijn herder zal niet slapen

8 Psalm 121 : 1, 2, 4 2 Uw wank’le voeten zet Hij vast Als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast Hij wil, als steeds voor dezen Israëls wachter wezen

9 Psalm 121 : 1, 2, 4 4 De HEER zal u steeds gadeslaan Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt Hij zal uw komen en uw gaan wat u mag wedervaren in eeuwigheid bewaren.

10 Gebed

11 Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-14 HSV
1 Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. 2 En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. 3 Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is;

12 dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen
dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. 4 Toen ging Naäman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt, gesproken. 5 Daarop zei de koning van Syrië: Kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam tien talent zilver, zesduizend sikkel goud en tien stel gewaden met zich mee. 6 En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naäman naar u toe gestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. 7 En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: Ben ik dan God, om te doden en om

13 levend te maken, dat deze man iemand naar mij toe stuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want, voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. 8 Maar het gebeurde, toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde: Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. 9 Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan.

14 10 Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. 11 Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HEERE, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. 12 Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede.

15 13 Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: Was u en u zult rein zijn! 14 Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.

16 Lied 310 : 1, 2, 3 1 Bewaar ons, Here, bij uw woord
betoom des vijands roof en moord Hij trok ten strijde om uw Zoon te stoten van uw hoge troon

17 Lied 310 : 1, 2, 3 2 Heer Jezus Christus, toon uw macht
Heer aller heren, kom met kracht Bescherm uw arme christenheid dat zij U love te allen tijd

18 Lied 310 : 1, 2, 3 3 O Geest, die onze Trooster zijt
geef dat uw volk één Heer belijdt wees bij ons in de laatste nood leid ons ten leven uit de dood

19 Verkondiging Kern: 2 Kon. 5: 10-14 Thema: Naäman verwacht genezing

20 Psalm 103 : 3, 5 3 Hij is een God van liefde en genade
barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist die ons niet doet naar alles wat wij deden ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist

21 Psalm 103 : 3, 5 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen Hij weet dat wij uit stof aan 't licht gekomen slechts leven op de adem van zijn stem

22 Gebed

23 Collecte 1. varenden 2. kerk

24 Psalm 51 : 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht
geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen verwerp mij niet van voor uw aangezicht Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden en richt geheel mijn wil op uw gebod dan zal ik zondaars op uw wegen leiden

25 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

26 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

27 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

28 Youth for Christ 62

29 Youth for Christ 62

30 Youth for Christ 62

31 2 ‘k geloof in U, Heer Jezus
geboren uit de maagd eeuw’ge Zoon van God die mens werd zoals wij U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons één met God de Vader en verenigt met uw volk Tot de dag gekomen is van uw wederkomst dan brengt U ons thuis in Gods rijk

32 3 Heer, U bent mijn kracht de rots waarop ik bouw Heer, U bent mijn waarheid de vrede van mijn hart En niets in dit leven zal ons scheiden Heer Zo weet ik mij veilig want uw hand laat mij nooit los Van wat ik misdaan heb heeft U mij bevrijd En in uw vergeving leef ik nu

33 4 Vader van het leven ik geloof in U Jezus de Verlosser wij hopen steeds op U Kom hier in ons midden Geest van liefde en kracht U die via duizend wegen ons hier samen bracht En op duizend wegen zendt U ons weer uit Om het zaad te zijn van Godsrijk

34 Zegenbede, door de gemeente te beantwoorden met:

35 Wel thuis en een goede week gewenst


Download ppt "Welkom en mededelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google