De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetboek Economisch Recht (WER) “Het codificatieproject” Colloquium van 8-9 december 2008 FOD Economie Prof.Dr. K. Byttebier Prof.Dr. R. Feltkamp i.s.m.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetboek Economisch Recht (WER) “Het codificatieproject” Colloquium van 8-9 december 2008 FOD Economie Prof.Dr. K. Byttebier Prof.Dr. R. Feltkamp i.s.m."— Transcript van de presentatie:

1 Wetboek Economisch Recht (WER) “Het codificatieproject” Colloquium van 8-9 december 2008 FOD Economie Prof.Dr. K. Byttebier Prof.Dr. R. Feltkamp i.s.m. Dhr. Frédéric Vanbossele Dhr. Wim Germonpré

2 8 december 20082 Opzet en plan uiteenzetting Opzet: samenvatting van de verrichte werkzaamheden rond het Wetboek Economisch Recht (hierna: ‘WER’) Plan –Deel I: Algemeen Opdracht en doelstellingen WER Algemene aanpak (richtsnoeren) Algemene structuur WER –Deel II: Bespreking van de diverse onderdelen van het WER Algemeen voorbehoud –Werkzaamheden zijn eerste inzichten –Doel congres = eerste aftoetsing algemene inzichten en aanpak

3 8 december 20083 I. Algemeen

4 8 december 20084 I.A. (1) Uitgangspunt Opdracht van en onderzoek door de Ronde Tafel –Screening en beoordeling van de economische regelgeving m.o.o. op afschaffing/herwerking verouderde regelgeving Vaststellingen: Oudere regelgeving: nood aan modernisering Recentere regelgeving: –Wildgroei aan regelgeving –Ontbreken van eenduidige maatschappelijke en beleidsmatige visie –Ontbreken van eenduidig uitgangspunt (zich vertalend in wildgroei aan terminologie) –Versnippering van de regelgeving  Rechtsonzekerheid, complexiteit, gebrek aan transparantie  Belemmerend voor economische ontwikkeling (ondernemingen geconfronteerd met concurrentieel nadelige omgevingfactoren) Veel omstandigheidswetten die geen rekening houden met de algemene wettelijke context (en die getuigen van soms conflicterende beleidsmatige doelstellingen)

5 8 december 20085 I.A. (2) Uitgangspunt Voorstel van de Ronde Tafel: reorganisatie van de economische regelgeving in een logisch en coherent geheel via een codificatie steunend op een eenheidsvisie Leidend tot de opdracht een ontwerp van WER voor te bereiden op grond van de voorstellen geformuleerd in het eindverslag van de Ronde Tafel –Team: samenwerking met Frédéric Vanbossele, Advocaat (Jones Day), Wetenschappelijk Medewerker Vakgroep Economisch Recht VUB => verzorgt o.m. de Franstalige tekstversie Wim Germonpré, Advocaat –Regelmatige dialoog met FOD Economie (dhr. E. Pieters) –Ronde Tafel: regelmatige bijeenkomsten en debatten over ontwerpteksten

6 8 december 20086 I.B. Mogelijkheden van codificatie Hetzij : Coördinatieoefening : loutere hergroepering van bestaande regelgeving tot een coherente tekst  Geen nieuwe regels of aanpassing bestaande regels  Bv.: Frans Wetboek van Koophandel Hetzij : (Werkelijke) codificatie volgens een coherente visie op de betrokken materie  Uitwerking van algemene beginselen  Aanpassing en modernisering van de regelgeving  Inbrengen van eenheidsvisie (stroomlijning)  Bv.: Ger. Wb.; Wetboek IPR Hetzij: Combinatie (Bv. W.Venn.)

7 8 december 20087 I.C. Weerhouden optie (Verslag Ronde Tafel + latere vergaderingen) Geen loutere coördinatieoefening Werkelijke codificatie: –Reorganisatie van de bestaande regelgeving in een logisch en coherent geheel op grond van een globale visie over de bestaande regelgeving –Uitwerking van een algemeen toepasselijk wettelijk kader steunend op een eenduidig begrippenkader –Sectorale regelgeving: waar mogelijk en beleidsmatig wenselijk, harmoniseren en/of herwerken tot een algemeen kader –Voor het overige : (voorlopig) geen weergave van sectorale regels –Streven naar eenduidige benadering van te reguleren economische fenomenen

8 8 december 20088 I.D. (1) Algemene doelstelling WER Achterliggende doelstelling = stimuleren van de economische groei via: Bevordering van de efficiënte werking van de markt Bevordering van de transparantie (algemeen regelgevend kader eenvoudiger terug te vinden en te begrijpen) Bevordering van de rechtszekerheid en stabiliteit Uitwerking van een soepele en duidelijke eenheidsregelgeving Wegwerking van de diversiteit en tegenstrijdigheden ingevolge versnippering Administratieve vereenvoudiging (bv. benadering vergunningsproblematiek)

9 8 december 20089 I.D. (2) Algemene doelstelling WER Beoogd resultaat: efficiënt en gemakkelijk hanteerbaar instrument van economisch beleid –Algemeen economischrechtelijk kader terug te vinden in één wetboek –Beperking: bepaalde materies niet opgenomen aangezien buiten initiële opdracht van de Ronde Tafel, cf. generiek koopmansrecht (zie ook slide 14)

10 8 december 200810 I.E. Richtsnoeren - Vormelijk 1.Soepele vorm, die in de toekomst mogelijk maakt om onderdelen gemakkelijk te vervangen / toe te voegen => opbouw in boekdelen, artikelnummering per boekdeel 2.Compilatie en centralisatie van diverse wetteksten waartussen voldoende samenhang bestaat in één boekdeel van het WER 3.Coördinatie en reorganisatie van deze regelgeving in een logische en coherente structuur 4.Bevorderen van de leesbaarheid van de regelgeving

11 8 december 200811 I.F. (1) Richtsnoeren - Inhoudelijk 1.Reorganisatie van het amalgaam aan bestaande regelgeving in een logische en coherent opgebouwde tekst o.g.v. volgende pijlers: i.Uitwerken van (met waar nodig het uit de bestaande regelgeving distilleren van) algemene regels ii.Opstelling van een algemeen wettelijk kader op grond van een globale visie die een evenwicht tussen alle betrokken belangen beoogt (sectorale of sectorspecifieke benadering zoveel mogelijk vermijden) iii. Harmonisatie en vereenvoudiging van het huidig algemeen kader iv.Achterliggende idee: Sectorale regeling enkel indien economische regulering niet afdoende kan worden gewaarborgd door algemene regels

12 8 december 200812 I.F. (2) Richtsnoeren - Inhoudelijk 2.Samenhang tussen de teksten accentueren i.Logische ordening van de materies, qua volgorde en qua onderlinge afstemming ii.Logische (zo logisch mogelijke) ordening van de achtereenvolgende boeken iii.Eenvormig begrippenapparaat (centrale rol boekdeel definities) iv.Eenvormige toepassingsregels v.Eenvormige controle- en handhavingsmechanismen (boekdelen ‘overheidsinstrumentarium’ en ‘rechtshandhaving’) vi.Duidelijke en eenduidige visie op de rol van de overheid

13 8 december 200813 I.F. (3) Richtsnoeren - Inhoudelijk 3.Modernisering i.Afschaffing / versobering verouderde regelgeving ii.Aanpassing weerhouden regelgeving iii.Introductie eigentijdse terminologie iv.Afschaffing overbodig formalisme (bv. toegangsregels) v.Harmonisatie van procedures vi.Beperking transactiekosten vii.In overeenstemming brengen met nieuwe ontwikkelingen en technologieën viii.Wegwerken van lacunes, contradicties en twistpunten

14 8 december 200814 I.G. Inhoud van het WER Uitgangspunt is inventaris van regelgeving zoals opgenomen in het verslag van de Ronde Tafel Opname bepaalde materies? –Quid financieel en bankrecht / verzekeringsrecht? => eigen codificatie of opnemen in WER? Cf. buitenlandse voorbeelden –Quid regels inzake netwerkondernemingen / “essential facilities”? –Quid Wetboek van koophandel => nog een bestaansreden? –Quid faillissementsrecht / wetgeving inzake gerechtelijk akkoord? –Quid vennootschapsrecht? Voorliggend ontwerp na discussies beperkt, maar open voor uitbreiding Codestructuur is erop voorzien om gemakkelijk materies die voldoende afgebakend zijn als boekdeel toe te voegen

15 8 december 200815 I.G. Voorlopige algemene structuur WER (op niveau boekdelen) BOEK I.- Definities. BOEK II.- Inleidende bepalingen. BOEK III.- Toegang en organisatie. BOEK IV.- Mededinging. BOEK V.- Economische overeenkomsten. BOEK VI.- Intellectuele rechten. BOEK VII.- Overheidsbedrijven. BOEK VIII.- Aanvullende regulering van goederen- en dienstentransacties. BOEK IX.- Overheidsinstrumentarium ter sturing van het economisch leven. BOEK X.- Rechtshandhaving. BOEK XI.- Slotbepalingen.

16 8 december 200816 II. Toelichting per boek

17 8 december 200817 II.A. BOEK I.- Definities. Ontwikkeling eenduidig begrippenkader voor de diverse in het WER geregelde materies Opsplitsing –TITEL 1: Algemene definities –TITEL 2: Bijzondere definities per boekdeel Aanpak: –Isolatie van definities uit verschillende regelgeving –Op grond van analyse van bestaande definities komen tot een eengemaakt begrippenkader, voor zover mogelijk (cf. begrip onderneming, consument, …) –Vereist een globaal beeld => zal (pas) op het einde van de werkzaamheden (kunnen) worden gefinaliseerd

18 8 december 200818 II.B. (1) BOEK II.- Inleidende bepalingen. Opzet: formulering van basisbeginselen die gelden voor het hele WER => 2 Titels TITEL 1.- Toepassingsgebied. –Geïnspireerd door bv. de inleidende bepaling van het Wetboek IPR / B.W. –Nadruk op doelstelling van het WER: Algemeen juridisch kader inzake economische aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de federale regering behoren Voorbehoud toepassing internationale verdragen, E.U.-recht, bijzondere wetten

19 8 december 200819 II.B. (2) BOEK II.- Inleidende bepalingen. TITEL 2.- Vrijheid van ondernemen. –Formulering van de principiële vrijheid om te ondernemen (vgl. art. 7 van het Decreet D’Allarde) –Beperkingen aan de vrijheid: Internationale verdragen Algemeen normatief kader van de EU en EMU Wetten inzake openbare orde / goede zeden / dwingend recht –Herinnering beginselen van vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal –Interpretatieregel: interpretatie van wetsbepalingen en overeenkomsten in het voordeel van de vrijheid

20 8 december 200820 II.C. (1) BOEK III.- Toegang en organisatie. Uitgangspunt: vaststellingen Ronde Tafel: –Bestaand regelgevend kader inzake vereisten voor toegang tot ondernemingsactiviteit is Verouderd en niet efficiënt Te disparaat => vergunningssystemen per sector –Bestaand regelgevend kader inzake organisatie : op sommige vlakken te disparaat => vereisten voor diverse sectoren => Belemmerend => Mist zijn doel

21 8 december 200821 II.C. (2) BOEK III.- Toegang en organisatie. Grondige herziening is vereist Steunend op volgende pijlers: –Enkel een aantal basiswetteksten zal worden weerhouden –Actuele systeem vervangen door een eigentijds en soepel systeem –Sectorale voorschriften moeten zoveel als mogelijk worden vermeden –Nieuw systeem moet steunen op een weerhouden van een aantal essentiële regels van enkel de geciteerde wetgeving –Inspiratie: Dienstenrichtlijn

22 8 december 200822 II.C. (3) BOEK III.- Toegang en organisatie. (Voorlopige ) structuur (sedert RT van 26/11/2008) TITEL 1.- Toegang tot het ondernemen. HOOFDSTUK 1.- Basisbeginselen inzake vergunningssystemen. HOOFDSTUK 2.- Bijzondere bepalingen inzake vergunningssystemen. TITEL 2.- Uitoefening van de ondernemingsactiviteit. HOOFDSTUK 1.- Algemeen. HOOFDSTUK 2.- Kruispuntbank der Ondernemingen. HOOFDSTUK 3.- Bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden. HOOFDSTUK 4.- Informatie en transparantie. HOOFDSTUK 5.- Klachten en geschillen. TITEL 3.- Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen. TITEL 4.- Bijzondere voorschriften voor buitenlandse ondernemers actief in België.

23 8 december 200823 II.C. (4) BOEK III.- Toegang en organisatie. TITEL 1.- Toegang tot het ondernemen. Inspiratie: Dienstenrichtlijn en omzettingswerkzaamheden FOD Economie Principe: –Afschaffing a priori administratieve toegang via vergunningssysteem op grond van bekwaamheidsbewijs –Invoering algemeen mechanisme van a posteriori controle (rechterlijke controle, monitoring door diensten FOD Economie, …) van naleving van de opgelegde voorwaarden (vgl. audiovisuele sector) –Voordelen: wegvallen van administratieve hinderpalen en responsabilisering van de ondernemer

24 8 december 200824 II.C. (5) BOEK III.- Toegang en organisatie. TITEL 1.- Toegang tot het ondernemen. Uitzondering: -Uitzonderingsectoren te bepalen in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn -Inlassing mogelijkheid tot behoud/invoering van bijzondere vergunnings- / erkennigsregelingen Mits gerechtvaardigd op grond van bijzondere criteria te bepalen in overeenstemming met Dienstenrichtlijn –Delegatie aan de Koning: opdracht om de bestaande sectorale regelingen te toetsen aan de criteria en te beslissen tot afschaffing dan wel tot behoud

25 8 december 200825 II.C. (6) BOEK III.- Toegang en organisatie. TITEL 1.- Toegang tot het ondernemen. –Bepalingen die gelden ingeval een vergunningssysteem wordt opgezet binnen de perken van de wet O.m. procedure –Aanvraag –Behandeling aanvraag –Beslissing –Duur vergunning

26 8 december 200826 II.C. (7) BOEK III.- Toegang en organisatie. TITEL 2.- Uitoefening van de ondernemingsactiviteit. -Samenbrengen en logisch ordenen van de diverse regelgevende systemen die ondernemers / ondernemingen aan diverse praktische verplichtingen onderwerpen -Introductie van een aantal nieuwe verplichtingen -Kwaliteitseisen als alternatief voor wegvallen van vergunningsvereisten -Grotere responsabilisering -Ordening binnen logica WER van bestaande regels (bv. KBO => sommige voorschriften gaan naar Boek IX.- Overheidsinstrumentarium.) -Modernisering (bv. binnen KBO-regels : irrelevant onderscheid tussen “commerciële” en andere ondernemingen opgeheven)

27 8 december 200827 II.C. (8) BOEK III.- Toegang en organisatie. TITEL 3.- Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen. -Boekhoudwet 1975 -Niet binnen Titel 2 (vermits ook controleregels) TITEL 4.- Bijzondere voorschriften voor buitenlandse ondernemers actief in België. -Ordening binnen logica WER van bestaande regels (bv. organisatorische voorschriften gaan naar Boek IX.- Overheidsinstrumentarium) -Modernisering

28 8 december 200828 II.D. (1) BOEK IV.- Mededinging. Gelet op recent wetgevend ingrijpen weinig inhoudelijke vernieuwing van de regelgeving –Cosmetische aanpassingen –Afschaffing bevoegdheid Ministerraad –Ingevolge recente nog hangende wetgevende initiatieven mogelijk nog een paar kleine aanpassingen

29 8 december 200829 II.D. (2) BOEK IV.- Mededinging. Herschikking van de regelgeving rekening houdend met de structuur van het WER –Boek IV enkel de materieelrechtelijke bepalingen van de Mededingingswet –Organisatorische en procedurele bepalingen worden verplaatst naar het Boek X.- Rechtshandhaving. Structuur TITEL 1.- Restrictieve mededingingspraktijken. TITEL 2.- Concentraties. TITEL 3.- Maatregelen of beslissingen door een vreemde staat.

30 8 december 200830 II.E. (1) BOEK V.- Economische overeenkomsten. Opzet: –Aanvulling op het gemeen recht (op sommige plaatsen: afwijking t.a.v. gelet op eigenheden van economische leven) –Caveat: juiste verhouding met gemeen verbintenissenrecht (B.W.) –Uitwerking algemene regels voor alle economische overeenkomsten Informatieverplichtingen, interpretatie, bewijs, betaling, invordering –Uitwerking van algemene regels betreffende bepaalde economische overeenkomsten (criterium: determinerende rol in economische leven) Intermediaire dienstverlening (makelarij, handelsagentuur, commissie) Zelfstandige distributieovereenkomsten (concessie, franchising)

31 8 december 200831 II.E. (2) BOEK V.- Economische overeenkomsten. Opzet: –Zoveel als mogelijk streven naar een eenheidsregeling door uitwerking van algemene regels en vermijding sectorale regels –Uit zich vooral op het vlak van consumentenrecht => Regels inzake consumentenrecht indien mogelijk uitbreiden tot alle overeenkomsten => Zo veel mogelijk verwerken in de algemene titel => Zeer specifieke regels in aparte titel “Overeenkomsten met consumenten” Niet alle (door de wet geregelde) economische overeenkomsten zijn opgenomen (zie ook slide 14) –Cf. Verzekeringscontracten; handelshuur; handelspand; overdracht; huur en/of pand handelszaak (-fonds); endossement van facturen; bijzondere contracten met consumenten (WHK/WCK, consumentenkoop); …. –Hangt samen met draagwijdte van het WER => debat (zie supra).

32 8 december 200832 II.E. (3) BOEK V.- Economische overeenkomsten. Algemene Structuur TITEL 1.- Inleidende bepalingen. TITEL 2.- Algemene voorschriften. TITEL 3.- Overeenkomsten van intermediaire dienstverlening. TITEL 4.- Concessie en franchisingovereenkomsten. TITEL 5.- Bepaalde overeenkomsten met de consument.

33 8 december 200833 II.E. (4) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 1.- Inleidende bepalingen. Toepassingsgebied : Criterium = economische overeenkomsten –Overeenkomst m.b.t. levering van goederen of diensten, al dan niet tegen vergoeding tussen: Twee of meerdere ondernemingen Een of meer ondernemingen en een of meerdere aanbestedende overheden Een of meerdere ondernemingen en een of meer consumenten –Begrip onderneming te definiëren in Boek I: algemene omschrijving / opsomming diverse betrokkenen (nog te onderzoeken) –Algemene bepaling volgens welke de regels van het B.W. van toepassing zijn, behoudens afwijking in het WER, bijzondere wetsbepalingen, of in uitvoering daarvan genomen maatregelen

34 8 december 200834 II.E. (5) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 2.- Algemene voorschriften. HOOFDSTUK 1.- Totstandkoming. HOOFDSTUK 2.- Onrechtmatige bedingen. HOOFDSTUK 3.- Bewijs. HOOFDSTUK 4.- Interpretatie. HOOFDSTUK 5.- Betaling en invordering. HOOFDSTUK 6.- Beëindiging. HOOFDSTUK 7.- Verlenging van de overeenkomst.

35 8 december 200835 II.E. (6) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 2.- Algemene voorschriften. Belangrijkste nieuwigheden: –Algemene informatieplicht voor contractspartijen –Vormvereisten/bewijs: introductie ruime definitie “geschrift” die technologisch neutraal is –Ten gevolge van uniformiseringsoefening => bepaalde bepalingen van WHPC (wetsontwerp Prof. H. De Bauw) die tot doel hebben een “faire” en evenwichtige rechtsverhouding tot stand te brengen werden uitgebreid tot economische overeenkomsten in het algemeen Cf. opname onrechtmatige bedingen uit WHPC; met uitbreiding algemene bepaling tot economische overeenkomsten in het algemeen –Bewijs: opname regel inzake gemengde overeenkomsten –Interpretatie: bijzondere regel voor toetredingsbedingen

36 8 december 200836 II.E. (7) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 3.- Overeenkomsten van intermediaire dienstverlening. Algemeen opzet –Uitwerking van een algemeen juridisch kader voor bemiddelingsdiensten, i.e. diensten m.o.o. het tot stand brengen van een overeenkomst tussen twee of meer andere partijen Ongeacht of deze dienstverlening al dan niet het stellen van rechtshandelingen tot voorwerp heeft –Onderneming die partijen bij elkaar brengt, maar geen rechtshandeling stelt –Onderneming die in naam en voor rekening optreedt van een opdrachtgever / die in eigen naam maar voor rekening van een opdrachtgever optreedt Ten bezwarende titel: tegen vergoeding

37 8 december 200837 II.E. (8) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 3.- Overeenkomsten van intermediaire dienstverlening. Ratio –Geïnspireerd op de bepalingen inzake lastgeving en handelsagentuur en evoluties in de rechtspraak/rechtsleer –Verstrenging t.o.v. huidig geldend regelgevend kader  Extra bescherming van de medecontractant als tegenhanger voor de voorgenomen versoepeling op het vlak van toegang/organisatie (wegvallen of versoepelen van vergunningsvereisten)  Gevolg van verzoek tot uitwerking van gestroomlijnde regelgeving voor distributieovereenkomsten  Vb. schriftelijke overeenkomst (op straffe van nietigheid?) met minimum inhoud

38 8 december 200838 II.E. (9) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 3.- Overeenkomsten van intermediaire dienstverlening. Ratio –Basisonderscheid tussen Bepalingen die gelden voor alle intermediaire dienstverleners Bijzondere bepalingen die gelden voor professionele dienstverleners => “gewoonlijk” –Makelaar –Handelsagent –Commissionair

39 8 december 200839 II.E. (10) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 3.- Overeenkomsten van intermediaire dienstverlening. Algemene bepalingen –Vereiste van een geschrift –Bepaling minimuminhoud van de overeenkomst –Algemene verplichtingen van de dienstverlener (vgl. common law ‘fiduciary duties’) Inspanningsverbintenis Verplichting tot rekenschap Loyaliteitsplicht en verplichting tot handelen in het belang van de opdrachtgever Belangenconflictenregeling –Verplichtingen opdrachtgever Vergoeding Hoofdelijkheid Informatieverstrekking –Diversen Delegatie Beëindiging

40 8 december 200840 II.E. (11) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 3.- Overeenkomsten van intermediaire dienstverlening. Professionele tussenpersonen –Algemene regels: Preconctractuele informatieverplichting (ontwerp overeenkomst en informatie) Strengere beoordeling aansprakelijkheid Passende maatregelen ter naleving van de verplichtingen Disclosure verplichting –Makelarij: actualisering van vroegere wettelijke regeling uit W.Kh. (destijds bij vergissing geschrapt door Wet 4 december 1990) –Handelsagentuur: overname bestaande wettelijke bepalingen (omzetting Richtlijn), maar herschikking –Commissie: weggehaald uit W.Kh. (vooral: voorrecht van de commissionair)

41 8 december 200841 II.E. (12) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 4.- Bijzondere bepalingen inzake bepaalde commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Opzet –Uitwerking van een algemeen kader dat geldt voor commerciële samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen twee of meerdere ondernemingen die elk in eigen naam en voor eigen rekening handelen en waarbij de ene partij voor de andere partij goederen verkoopt of verdeelt of diensten verstrekt Viseert ‘concessie’ en ‘franchising’ Inhoud –Precontractuele informatieplicht –Vorm en inhoud overeenkomst –Eéngemaakte beëindigingsregeling (afgestemd op handelsagentuur)

42 8 december 200842 II.E. (13) BOEK V.- Economische overeenkomsten. TITEL 5.- Bepaalde overeenkomsten met consumenten. Groepeert een aantal bijzondere bepalingen die gelden voor bepaalde specifieke overeenkomsten gesloten met consumenten (cf. Ronde Tafel 23/09/2008) –Overeenkomsten op afstand –Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming –Collectieve consumentenovereenkomsten (enkel materieelrechtelijke bepalingen, procedure zal worden opgenomen in Boek IX.- Overheidsinstrumentarium)

43 8 december 200843 II.F. BOEK VI.- Intellectuele rechten. Nieuw te introduceren: uitwerking van algemene voorschriften die gelden voor alle intellectuele rechten –Cumul van de rechten –Bevestiging van de vrijheid (negatieve formulering van de bescherming) –Verhouding met het mededingingsrecht Groepering en logische ordening van bestaande wetgeving –Auteursrecht en naburige rechten –Databanken –Topografieën van halfgeleiderproducten –Octrooien en aanvullende beschermingscertificaten –Kwekersrechten –Garanties van oorsprong –Tekeningen en modellen –(Merken) –Namaak en piraterij

44 8 december 200844 II.G. (1) BOEK VII.- Overheidsbedrijven. Weergave van de algemene regels van toepassing op de zogenaamde (autonome) overheidsbedrijven, zoals deze thans vervat liggen in Titel I van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, B.S. 27 maart 1993 Niet: bijzondere voorschriften die per specifiek overheidsbedrijf gelden => achterlaten in bestaande wet en bevoegdheidsdelegatie aan de Koning Ratio: –Zeer verouderd –Overdreven detaillistisch –Nood aan grondige modernisering en beleidsmatige reflectie

45 8 december 200845 II.G. (2) BOEK VII.- Overheidsbedrijven. Structuur: TITEL 1.- Indeling van sommige organismen van openbaar nut bij de autonome overheidsbedrijven. TITEL 2.- Het beheerscontract. HOOFDSTUK 1.- Definitie en inhoud. HOOFDSTUK 2.- Sluiting, goedkeuring, einde en vernieuwing. TITEL 3.- Autonomie. TITEL 4.- Bestuur. HOOFDSTUK 1.- Beginselen. HOOFDSTUK 2.- De raad van bestuur. HOOFDSTUK 3.- Het directiecomité. HOOFDSTUK 4.- Het mandaat van bestuurder. TITEL 5.- Administratief toezicht en controle. HOOFDSTUK 1.- Administratief toezicht. HOOFDSTUK 2.- Controle. TITEL 6.- Ondernemingsplan. TITEL 7.- Boekhouding en jaarrekening. 8 december 200845

46 8 december 200846 II.H. (1) BOEK VIII.- Aanvullende regulering van goederen- en dienstentransacties. Samenbrengen van onderscheiden regels (thans eveneens verspreid over diverse wetteksten) die, om diverse beleidsmatige regelen, goederen- en/of dienstentransacties aan bijzondere voorschriften onderwerpen (WHPC, veiligheid van producten en diensten, meeting, etikettering, maatregelen inzake invoer en uitvoer,…) Niet: sectorspecifieke wetgeving inzake bepaalde goederen- en/of dienstentransacties (bv. inzake zekere financiële verrichtingen; zekere verzekeringsverrichtingen;...) (zie ook slide 14) WHPC => ontwerp Prof. H. De Bauw (houdt reeds rekening met evaluatie Ronde Tafel)

47 8 december 200847 II.H. (2) BOEK VIII.- Aanvullende regulering van goederen- en dienstentransacties. (Voorlopige) structuur: TITEL 1.- Beginselen inzake accreditatie en normalisatie. HOOFDSTUK 1.- Accreditatie. HOOFDSTUK 2.- Normalisatie. TITEL 2.- Meting. HOOFDSTUK 1.- Algemene bepalingen. HOOFDSTUK 2.- Bijzonder bepalingen. TITEL 3.- Handelspraktijken. HOOFDSTUK 1.- Algemene principes. HOOFDSTUK 2.- Informatie van de markt. HOOFDSTUK 3.- Openbare verkoop. HOOFDSTUK 4.- Verboden praktijken. HOOFDSTUK 5.- Overige bepalingen. TITEL 4.- Veiligheid van producten en diensten. HOOFDSTUK 1.- Algemene bepalingen. HOOFDSTUK 2.- De algemene veiligheidsverplichting en de toepassing ervan. HOOFDSTUK 3.- Aansprakelijkheid voor producten met gebreken. TITEL 5.- Maatregelen inzake in- en uitvoer. 8 december 200847

48 8 december 200848 II.I. (1) BOEK IX.- Overheidsinstrumentarium ter sturing van het economisch leven. Samenbrengen en stroomlijning van onderscheiden methodes waarmee de (federale) overheid toezicht uitoefent op het economische gebeuren en waarmee zij in welbepaalde omstandigheden daarin kan ingrijpen => ligt nu verspreid over diverse bijzondere wetteksten, waarvan sommige overigens op zich reeds aan een actualisering toe zijn Uitwerking van een centraal adviescomité inzake economische aangelegenheden Harmonisatie regelgeving inzake regulatoren (statuut eenheidsregulator)

49 8 december 200849 II.J. BOEK X.- Rechtshandhaving. Samenbrengen van diverse aan het economisch recht geëigende procedures die thans vervat liggen in diverse bijzondere wetgeving en die zich lenen tot een grote mate van stroomlijning –Bv. vordering tot staking, hoger beroep voor regulatoren Groepering van de onderscheiden systemen van sanctionering (privaatrechtelijke, administratieve en strafrechtelijke sancties) van diverse vormen van ongewenst economisch gedrag –Alle sancties in één boekdeel?

50 8 december 200850 II.K. BOEK XI.- Slotbepalingen. Opname eventuele slotbepalingen


Download ppt "Wetboek Economisch Recht (WER) “Het codificatieproject” Colloquium van 8-9 december 2008 FOD Economie Prof.Dr. K. Byttebier Prof.Dr. R. Feltkamp i.s.m."

Verwante presentaties


Ads door Google