De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Draaiboek Ouderraad Olva De Meersen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Draaiboek Ouderraad Olva De Meersen"— Transcript van de presentatie:

1 Draaiboek Ouderraad Olva De Meersen 2012-2013
Inleiding Doelstellingen Gedragscode en attitude Werking Leden Activiteiten Vergaderingen

2 Inleiding Dit draaiboek is opgemaakt om (toekomstige) leden, directie en leerkrachten een toelichting te geven over de doelstellingen en structuur van de ouderraad basisschool Olva De Meersen. Dit draaiboek geeft een houvast aan de leden van de ouderraad en helpt nieuwe ouderraadleden om snel inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de ouderraad. In een eerste deel wordt er ingegaan op de doelstellingen van de ouderraad. Het tweede deel geeft een beschrijving van de werking, de gedragscode en de structuur/samenstelling van de ouderraad. Tot slot vinden we in het derde deel de praktische invulling van de activiteiten en werkzaamheden van de ouderraad. De Ouderraad wil flexibel zijn en wil zich aanpassen aan de continue maatschappelijke veranderingen. Om die reden zal het draaiboek jaarlijks worden herzien (en indien nodig worden aangepast) en ter goedkeuring worden voorgelegd bij het begin van het nieuwe schooljaar.

3 Doelstellingen Ontmoeten Ondersteunen Informeren Denktank

4 Doelstellingen Ontmoeten
Door activiteiten te organiseren hopen we de betrokkenheid van de ouders met de school te stimuleren en bij te dragen tot een goed schoolklimaat. Het informele contact tussen ouders-leerlingen-leerkrachten en directie is een mooi gevolg hiervan.

5 Doelstellingen Ondersteunen - hulp in natura
De ouderraad engageert zich om de school op verschillende manieren te ondersteunen: - financiële steun - hulp in natura - beroepen/hobby’s in de klas brengen - helpen bij projecten - begeleiden bij buitenschoolse activiteiten - … De ouderraad streeft hierbij naar een goede samenwerking met de directie en de leerkrachten gebaseerd op wederzijds respect en open communicatie.

6 Doelstellingen Informeren
De ouderraad fungeert als brug tussen de ouders en de school. We inventariseren de noden/vragen van ouders en leggen die voor aan de directie. Samen met de directie bespreken we wat leeft op school en kunnen initiatieven worden uitgewerkt. De ouderraad zal bij individuele vragen/klachten van ouders op een discrete manier doorverwijzen naar directie en leerkrachten.

7 Doelstellingen Denktank
De ouderraad heeft tot doel een adviserende en aanvullende rol voor directie en leerkrachten te vervullen om tot een goede en leerzame schoolperiode voor onze kinderen te komen : - advies inzake didactische zaken : voedingsweek, verkeersdag, milieuzorg,… - tips inzake projectwerking - advies inzake besluiten/problemen - opvolgen van VCOV activiteiten - … De ouderraad zetelt in de schoolraad, waardoor er steeds doorstroming van informatie is.

8 Gedragscode en attitude
Voor alle leden van de ouderraad geldt dat hun optreden : Geïnspireerd is vanuit een globale benadering en vanuit het ‘algemeen belang’ en niet vanuit een persoonlijk belang als ouder mbt het eigen kind Gebeurt op een constructieve en oplossingsgerichte wijze Rekening houdt met de nodige discretie Geen schade toebrengt aan de geloofwaardigheid of het imago van de school en/of de ouderraad

9 Werking Alle ouders van kinderen van Olva De Meersen kunnen lid worden van de ouderraad. De ouderraad streeft ernaar dat de ouders alle leerjaren vertegenwoordigen. Als actief lid neem je deel aan de vergaderingen en help je mee om onze 4 peilers positief uit te werken. Wie lid wil worden geeft zijn naam op aan de Voorzitter(s) : voor : An Haegeman/Micheline Linard

10 Werking Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de werking van de ouderraad. Het bestuur bestaat uit (een) voorzitter(s), een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, die voor een mandaat van een bepaalde periode verkozen worden. Taakverdeling dagelijks bestuur : Voorzitter : de vergadering voorbereiden, leiden en toezicht houden op de opvolging van de vergadering. De voorzitter is ook het aanspreekpunt voor directie en leerkrachten. De voorzitter ondertekent alle brieven in naam van de ouderraad. Ondervoorzitter : voorzitter bijstaan Secretaris : voorzitter bijstaan bij de organisatie van de vergaderingen. De secretaris maakt een verslag op van de vergadering en maakt het verslag over aan de leden van de ouderraad, de directie en de afgevaardigde leerkrachten Penningmeester : houdt een boekhouding bij en brengt op vraag van de ouderraadleden verslag uit over de financiële situatie van de ouderraad De ouderraad is onderverdeeld in werkgroepen met per werkgroep een verantwoordelijke. Deelnemen aan een werkgroep gebeurt op vrijwillige basis en heeft tot doel om een activiteit in beperkte kring voor te bereiden en uit te werken. De resultaten van de werkgroep worden nadien in de ouderraad besproken.

11 Werking Zittingstermijn leden van de ouderraad :
De leden van de ouderraad kunnen enkel zetelen in de ouderraad zolang hun kind ingeschreven staat als leerling van basisschool Olva De Meersen. De enige uitzondering hierop is de aanwezigheid van de uittredende voorzitter tijdens de 1e vergadering van het nieuwe schooljaar Vertegenwoordiging van directie en leerkrachten : De vergaderingen van de ouderraad worden bijgewoond door de directeur en een afgevaardigde van het lerarenkorps van Olva De Meersen. In het begin van de vergadering houdt de directie de ouderraad op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school mbt de doelgebieden van de ouderraad. De directie en leerkrachten beantwoorden vragen en nemen deel aan de discussies binnen de ouderraad. Directie en leerkrachten bespreken de initiatieven van de ouderraad in een personeelsvergadering en brengen hun standpunt uit tijdens de eerstvolgende vergadering van de ouderraad.

12 Leden 2012-2013 Voorzitters An Haegeman : Walstraat 38-8020 Oostkamp
0477/ Micheline Linard : Rolweg Brugge 0476/ Ondervoorzitter Joke Vandesompele Kerkedreef Assebroek 050/ Secretaris Thekla Roose Sparrenstraat Assebroek 0473/ Penningmeester Bart Daenens Bruggestraat Oedelem 0495/

13 Leden 2012-2013 marjanwensch@hotmail.com tobintoumai@hotmail.com
Marjan Wensch Toumai Tobin Isabelle De Smet Sixten Mergaert Els De Meyer Stefaan Samyn Lieselot Toussein Mieke Verbrugghe Nico Daenens Inge Mersseman Bart De Bruyne Wendy Hamers Dirk Lescroart

14 Activiteiten 2012-2013 11/09/2012 Info avond school
25/10/ Grootoudersfeest 05/11/ Start kalenderverkoop 15/12/ Kersthappening 07/01/ Start pannenkoekenverkoop 25/01/ Nieuwjaarsreceptie 08/02/ Oliebollen/Carnaval/Koffiestop 16/03/ Schoolfuif 20/04/ Stand op infodag 22/06/ Schoolfeest 26/06/ Afscheid laatste jaar ? Educatieve avond ? Kinderfuif

15 Vergaderingen Ouderraad
Iedereen is van harte welkom op de vergaderingen : 17/09/2012 20/11/2012 12/12/2012 28/02/2013 15/04/2013 04/06/2013 19/06/2013

16


Download ppt "Draaiboek Ouderraad Olva De Meersen"

Verwante presentaties


Ads door Google