De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De leerkracht doet ertoe: verkenning van PBS-strategieën in de klas

Verwante presentaties


Presentatie over: "De leerkracht doet ertoe: verkenning van PBS-strategieën in de klas"— Transcript van de presentatie:

1 De leerkracht doet ertoe: verkenning van PBS-strategieën in de klas
In Nederland hebben we een aantal jaar geleden bij de introductie van SWPBS vijf pijlers geformuleerd die kenmerkend zijn voor SWPBS. Nu de eerste scholen zo ver zijn dat zij interventies op zowel Groen, Geel als Rood ontwikkeld hebben is het interessant om te kijken wat nu precies de kenmerkende elementen van SWPBS in Nederland zijn. Zijn er verschillen met de VS? En zo ja, welke zijn dat dan? En in hoeverre bepaalt de Nederlandse onderwijs context de inhoud en vorm van SWPBS? Om onderzoek te kunnen doen naar de resultaten van SWPBS in Nederland moet ook gekeken worden naar treatment integrity: wordt SWPBS geïmplementeerd zoals bedoeld? En wat zijn nu precies die elementen die van belang zijn om van SWPBS te kunnen spreken? Wij hebben toonaangevende experts op het gebied van PBS in Nederland bevraagd op de kenmerkende elementen van SWPBS. In de presentatie wordt verslag gedaan van de resultaten van deze expertmeeting. Presentatie van gevonden resultaten uit de gehouden expertmeeting. Na afloop van de presentatie hebben deelnemers zicht op de kenmerkende elementen van PBS in Nederland zoals dat uit een expertmeeting naar voren is gekomen. Margreet van Oudheusden en Reinder Blok

2 Programma Introductie Uitgangspunten Wat werkt in de klas
Wat heeft de leerling nodig? Model voor PBS in de klas Crowdwriting

3 PBS is als het maken van soep
Basic recipe (broth, vegetables, meat, cooking time) Cooking demands organizational skills Recipes give instruction about ho to make the soup It is the combination of ingredients that make the soup tasteful Personalizing (giving it your personal touch) Culturally adapted (Turkish soup is different from Dutch soup) Soup makes you feel better. In my country if someone is ill or if someone has died, neighbours bring soup.

4 Wat hebben de leerlingen nodig?
Exercise: what are the needs of your students? What makes them succesfull and happy learners? Ieder mens heeft behoefte aan: Positieve relaties (ik word geaccepteerd en gewaardeerd) Competentie (Ik kan het) Autonomie (Ik kan het zelf) (Deci & Ryan, 2000) Buzzen met de buur: Wat hebben (jouw) leerlingen nodig om zich prettig te voelen in de klas en optimaal te kunnen presteren? Wat heb jij als leerling nodig om je prettig te voelen in de klas?

5 Doel van deze workshop Creëren van een positieve, veilige en uitdagende leeromgeving voor alle leerlingen Theoretisch uitstapje naar inzichten uit onderzoek ‘’Wat werkt in de klas” Vertalen inzichten naar PBS in de klas Samen op zoek naar mooie voorbeelden van interventies

6 Uitgangspunten Rol van de leraar: “Within schools, teachers are the central and most powerful force in the lives of young people.” (Murray & Pianta, 2007, p 110)

7 Uitgangspunten SWPBS Succes voor alle leerlingen op gebied van leren en gedrag School-brede benadering Preventie Positieve benadering Systematische op data gebaseerde besluitvorming en monitoring Samenwerking met ouders en ketenpartners SWPBS: het ‘huis’ dat wordt gebouwd door alle betrokkenen. Een school is meer dan een gebouw. Verkenningsfase (bouwrijp? Bouwplan); beslissingsfase (readyness test); fundamenten (gedeelde waarden) en verdiepingen. Bouwen in de breedte (ketenpartners), hoogte (meer ruimtes) en diepte- investeringen (vaststellen van waarden met leerkrachten, ouders, leerlingen). Theorie: verkennen van de collectieve drive/ droom. Start vanuit handelingsverlegenheid, vanuit onrust of vanuit kracht (het gaat goed en het kan kwalitatief nog beter!). Waarden Lesgeven in gewenst gedrag Continuum van ondersteuning op gebied van leren en gedrag Systemen voor waarderen gewenst gedrag en consequenties Aanpassen van de omgeving

8 Interventies in de klas,
Gedrags Functie Analyse (GFA) Individueel pedagogisch handelingsplan Oudertraining en begeleiding Multidisciplinaire aanpak 3-5% Enkele leerlingen (hoog risico) Individuele interventies 7-10% Sommige leerlingen (risicoleerlingen) Interventies in de klas, in kleine groepen Intensieve training sociale vaardigheden Individuele pedagogische begeleiding Preventieve groepstraining voor ouders Individuele didactische begeleiding Trainen sociale vaardigheden Positieve, proactieve benadering Onderwijzen van gewenst gedrag Actief toezicht houden Positieve beloningssystemen Consequente, duidelijke sancties Gedragsaanpak op basis van geregistreerde gegevens 85-90% Alle leerlingen schoolbrede aanpak

9 Wat werkt in de klas? PBS in de klas
“Classrooms characterized by a positive emotional climate, with sensitivity to student needs and perspectives, use of diverse and engaging instructional learning formats, and a focus on analysis and problem solving were associated with higher levels of student achievement” (Allen et al, 2013)

10 Komen tot effectief onderwijs
Goed georganiseerde klassen vormen een belangrijk onderdeel van effectief onderwijs en leren (Lane, Menzien, Bruhn, & Crnobori, 2011; Mahon, Bryant, Brown, & Kim, 2010; Marzano, Marzano and Pickering, 2003). Effects of a School vs. A Teacher on Student Entering at 50th Percentile. Adapted from “Classroom management that works: research-based strategies for every teacher,” by R.J. Marzano, J.S. Marzano and D.J. Pickering, Association for Supervision and Curriculum Development,

11 Wat werkt? Regels, procedures en routines Mental set
Een goede start van het schooljaar! Disciplinaire interventies Mental set: wat denkt de leraar en hoe handelt hij? Ontwikkelen van regels, verwachtingen en procedures in de klas (Newcomer, 2009; Reinke, Herman, & Stormont, 2013) Disciplinaire interventies Positieve relaties tussen leraar en leerling (Murray & Pianta, 2007) Actieve betrokkenheid van de leerling Een positieve start van het schooljaar Actieve betrokkenheid van leerlingen Positieve relaties

12 Mental set: De leerkracht maakt het verschil
"the mental set necessary for effective classroom management requires teachers to cultivate a mindful stance relative to their withitness and emotional objectivity" (Marzano, Marzano, & Pickering, 2003, p.66). teachers who hold high expectations of students in terms of their expected levels of achievement and their social behaviors in the classroom can affect student motivation and engagement (National Research Council, 2004). Ted-talk by Rita Pierson:

13 Positieve leraar-leerlingrelaties
Minder gedragsproblemen (70-80%). Leerling voelt zich prettiger en veiliger (Murray & Pianta, 2007) Leerlingen zijn minder eenzaam (Al-Yagon & Mikulincer, 2004) Leerlingen presteren beter (Marzano, Marzano & Pickering, 2003)

14 Ontwikkelen van regels, verwachtingen en procedures in de klas
class I like predictability because I know what I'm getting into. (Katherine Heigl) De regels of gedragsverwachtingen moeten passen bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau, zijn positief geformuleerd en op systematische wijze aangeleerd.

15 Student involvement in education
Actieve betrokkenheid van leerlingen bij het onderwijs Student involvement in education Er is groeiende consensus dat optimaal leren ontstaat door actieve betrokkenheid van het onderwerp van de les (Prince, 2004). Leerlingen bereiden zich beter voor (Jones, 2008) Leerlingen willen liever lessen met minder ‘’praten’’ en meer met actieve werkvormen met de groep en door ervarend leren (Beishline & Holmes, 1997; Boslow, Phelan, & Capoloslo, 2006; Levy & Peters, 2010).

16 Disciplinaire interventies

17 Terug naar de soep Ingrediënten voor een ‘perfecte soep’:
Emotionele ondersteuning Ondersteuning bij instructie en leren Ondersteuning door een goede organisatie in de klas (Pianta, 2007, Allen et al, 2013)

18 SWPBS in de klas Effectieve interventies in de klas
Ondersteuning bij instructie en leren Ondersteuning door een goede organisatie in de klas Emotionele ondersteuning Schoolbrede waarden Schoolbrede afspraken over: Systeem voor erkenning en waardering van gewenst gedrag Systeem voor consequenties bij ongewenst gedrag Monitoring bij implementatiebetrouwbaarheid

19 Meer gelaagd model van instructie & interventie
Intensief niveau Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van leerlingen met intensieve/chronische leer – en/of gedragsbehoeften op basis van monitoring van de permanente voortgang en /of diagnostische toetsing 1-5% Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • 5-15% Gericht niveau Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van leren en/of gedrag voor risico leerlingen en leerlingen die onderpresteren en specifieke ondersteuning nodig hebben om succesvol te zijn. Definiëren Analyseren Implementeren Evalueren Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Universeel niveau Alle leerlingen krijgen goed gekwalificeerd onderwijs, gebaseerd op research; de instructie is gebaseerd op een permanente algehele screening, monitoring van de vooruitgang en beschrijvende toetsing. Verwachtingen worden aangeleerd, bekrachtigd en gemonitord door alle volwassenen in alle situaties. NOTICE GREEN GOES IS FOR “ALL” 80-90% Leren en gedrag • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving

20 Discussie aan de hand van een stelling
4. Binnen de klas bepaalt de leraar zelf hoe hij SWPBS vormgeeft. Room e972c497 Online bevraging Delphi-onderzoek Eens: 20 % Oneens: 80% Waar liggen de grenzen van de autonomie van de leerkracht bij het vormgeven van PBS in de klas? Uitgangspunten en schoolbrede afspraken PBS moeten zichtbaar zijn in de klas. Er moet sprake zijn van een doorgaande lijn. Persoonlijkheid en de talenten van de leerkracht geven kleur aan het werken met PBS in de klas. Juist het schoolbrede karakter van PBS creeërt eenduidigheid en voorspelbaarheid. Een zekere autonomie voor de leerkracht binnen zekere kaders (pijlers, schoolbrede afspraken). Leerkracht zorgt voor een persoonlijke inkleuring en zet zijn talenten in. Met schoolbrede afspraken gebaseerd op de uitgangspunten van PBS creëer je voorspelbaarheid en consistentie en daarmee veiligheid voor leerlingen

21 Effectieve PBS praktijk in de klas
1. Gedragsverwachtingen in de klas 2. Procedures, routines in de klas 3. Stimuleren gewenst gedrag 4. Ontmoedigen ongewenst gedrag 5. Actief toezichthouden 6. Mogelijkheden voor interactie 7. Volgorde van activiteiten en het bieden van keuze 8. Moeilijkheidsgraad van de taak 9. Kwaliteit van de instructie Note to presenter: The notes below are based on a school that has already addressed the first four effective classroom practices in non-classroom settings such as the hallway, cafeteria, etc. Edit the notes to be relevant to what your school has implemented at this point in time. Here are the Effective Classroom Practices on which we’re going to focus. The first four may be familiar to us because as a school we have implemented these in nonclassroom settings, like the cafeteria, halls, etc. We have determined our expectations (safe, respectful, responsible, etc) and we have taught procedures and routines in our cafeteria, hallways, etc. We have already set up a schoolwide system to encourage expected behavior (examples: Pride tickets, Bulldog Bucks). We have also worked on being consistent to discourage inappropriate behavior. Effective Classroom Practices 5-8 are strategies we have not focused on as a whole school before.

22 1. Clear behavioral expectations
Classroom Context Whole Group Instruction Small Group Instruction Independent Work Time Transition Classroom Arrival & Dismissal Schoolwide & Classroom Expectation Safe Respectful Responsible

23 Voorstel We schrijven samen een boek!
PBS in de klas: Inspirerende ideeën voor in de klas

24

25 Voorbeeldinterventies
Naam Beschrijving Onderzoek laat zien dat het: Visuele complimenten (jonge leerlingen) (Morgan & Ellis, 2011) De klas kiest een dier als klassenmascotte. Een grote poster van het dier hangt aan de muur, waarvoor een doorzichtige plastic buis is bevestigd, die is afgesloten aan de onderkant. Als leerlingen het gewenste gedrag laten zien wordt een pingpongbal in de buis gedaan. Als de buis vol is krijgt de groep een beloning (vb. filmpje kijken, langer spelen op het plein) Sociale competentie versterkt en probleemgedrag reduceert.

26 Surprise beloningen Grappige beloningen voor gewenst gedrag
(van Overveld, 2012) Leerlingen krijgen niet –materiële beloningen (bepaalde privileges) voor gewenst gedrag, die verrassend zijn. Bv. School-dj van de week (omroepen met een eigen gekozen muziekje of het recht om een minuut lang grappige geluiden te maken . Oppositioneel gedrag, ADHD, leerresultaten

27 Gedragsverwachtingen samen met leerlingen formuleren
“Schuif hem naar rechts”; (Morgan & Ellis, 2011) Iedere leerling schrijft zes klasseregels, passend bij de schoolbrede waarden, op een papier. Hij/zij schuift het papier naar rechts, naar zijn buur. Die plakt een sticker bij de regel die hij/zij het belangrijkst vindt. Dan schuiven alle papieren weer naar rechts door naar de volgende leerling, tot het papier weer terug is bij de oorspronkelijke schrijver. De regels met de meeste sterren komen op het bord. lassroom board. Samen met de groep besprekket de leraar de klassenregels en worden de uiteindelijke klassenregels bepaald. Autonomie van leerlingen, voorkomen van probleemgedrag

28 Geluidsniveau meten (Van Overveld, 2012) De leraar bespreekt en oefent met de leerlingen de verschillende geluidsniveaus die passen bij bepaalde activiteiten. De niveaus worden op een poster uitgebeeld. Ook kan je audiometers op internet vinden die je op een smartboard kan plaatsen. Leerlingen kunnen het geluidsniveau dan zelf monitoren. Ze krijgen een reminder voor het gewenste geluidsniveau . Een andere manier is om muziek aan te zetten en te vragen: Kan je de muziek horen? Dan is het geluidsniveau ok! Taakgericht gedrag

29 Crowdwriting Vul een bladzijde van het boek, dat we samen gaan schrijven, met jouw effectieve PBS-interventies in de klas. We binden alle bladzijden bij elkaar en maken er een boekje van. We sturen de PDF rond Als je deze wilt, schrijf je adres dan op de lijst

30 Zijn er nog vragen?


Download ppt "De leerkracht doet ertoe: verkenning van PBS-strategieën in de klas"

Verwante presentaties


Ads door Google