De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met goed gedrag / pbs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met goed gedrag / pbs"— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met goed gedrag / pbs

2 Doel van deze bijeenkomst
U krijgt informatie over de praktische invulling van ons protocol “Goed gedrag is onze zorg”, waarbij het omgaan met en vooral het voorkomen van pesten een belangrijke rol speelt.

3 Even voorstellen...... Wie zijn wij? Wat doet de PBS-groep?

4 Gedrag is te leren.... 2 voorbeelden: Children see, children do…

5 Zo kan het ook ..... (roltrap)

6 PBS?

7 Hoe gaat dat is zijn werk?
(wc)

8 Ons protocol “Goed gedrag is onze zorg”
Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen we het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van de kinderen verbeteren. We streven ernaar dat de school voor iedere leerling een veilig schoolklimaat biedt.

9 In het schooljaar zijn we gestart met een schoolbrede aanpak op het gebied van een veilig schoolklimaat. PBS is een schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren bevordert. Om dit doel te bereiken hebben we vier waarden bepaald die wij als school nastreven. Deze waarden zijn: Respect, Plezier, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.

10

11 Met PBS maken we concreet wat we van het gedrag van leerlingen verwachten in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch positief te bekrachtigen, lukt het leerlingen beter om zich aan de regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. PBS richt zich op drie niveaus: de school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Daarnaast willen we ook de ouders expliciet benoemen. Van hen verwachten wij dat zij zich ook houden aan bovenstaande waarden in contact met alle betrokkenen van school.

12 Met PBS sluiten we aan op wat de school al ontwikkeld en in huis heeft, waaronder methoden en lesprogramma’s. Het pestprotocol is opnieuw bekeken en aangepast aan de actuele aanpak. Met het antipestprotocol willen we bereiken dat: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”. -Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. - Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! - Leerkrachten en ouders uit de oudervereniging en de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit antipestprotocol. De directie is verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol.

13 Wat doen wij al op school?

14

15 Secundaire preventie: Gespecialiseerde gezamenlijke aanpak
Kandinskycollege, Maldenburcht , febr drs. José Wichers-Bots Tertiaire Preventie: Gespecialiseerde individuele aanpak voor leerlingen met zeer risicovol gedrag ~5% Secundaire preventie: Gespecialiseerde gezamenlijke aanpak voor leerlingen met risicogedrag ~15% Primaire preventie: School-/ Klassebrede aanpak voor alle leerlingen, alle teamleden & andere betrokkenen ~80% of Students 15

16 Groene interventies: Methode “Goed Gedaan”.
Positive Behavior Support: goed gedrag kun je leren. Seo trainingen intern.

17 Gele interventies: De gele interventies worden ingezet bij signalering door leerkracht of externen of bij melding door ouders, leerlingen of externen. Deze aanpak is gericht op de verschillende partijen die betrokken zijn bij pesten: het gepeste kind, de pester, de ouders, de klasgenoten en de school. We werken met het volgende stappenplan:

18 Het stappenplan Stap 1: Steun bieden aan het kind dat gepest wordt.
Stap 2: Steun bieden aan het kind dat zelf pest. Tussenstap: Stap 3: De ouders van het gepeste en van het pestende kind steunen. Stap 4: De middengroep (de rest van de klas) betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem. Stap 5: Het stappenplan Stap 1: Steun bieden aan het kind dat gepest wordt. Stap 2: Steun bieden aan het kind dat zelf pest. Tussenstap: Stap 3: De ouders van het gepeste en van het pestende kind steunen. Stap 4: De middengroep (de rest van de klas) betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem. Stap 5: evalueren

19 De rode interventies: Indien bovenstaande niet tot het gewenst effect leidt, zal externe deskundigheid worden ingezet. De aanbevelingen en adviezen worden uitgevoerd. Mogelijke interventies zijn: 1) Faalangstreductietraining (Marant) 2) Sova training (spelgroep, Marant of NIM) 3) Weerbaarheidstraining (Marant) 4) Gedragsregulatie (Marant) 5) Preventieve ambulante begeleiding cluster 4 school. 6) School Maatschappelijk Werk. 7) Consultatie of onderzoek door Marant. 8) Integrale vroeghulp voor leerlingen t/m 7 jaar. 9) Netwerk 12- en registratie Verwijs Index Risico-jongeren VIR. 10) Onderzoek door psycholoog, Karakter, GGZ, BJZ. 11) Leerplicht ambtenaar.

20 Een voorbeeld van een groene interventie in de bovenbouw...
Spijt:

21 Nog een voorbeeld ... Het aanleren van goed gedrag op de speelplaats....

22

23 PBS is geen sprint, maar een marathon!

24 Zijn er nog vragen?

25 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Omgaan met goed gedrag / pbs"

Verwante presentaties


Ads door Google