De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze middagdienst. Voorganger is ds. B. Renkema

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze middagdienst. Voorganger is ds. B. Renkema"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze middagdienst. Voorganger is ds. B. Renkema

2 Welkom en mededelingen Psalm 84:1 en 2 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 84:1 en 2 Stil gebed, votum en groet Opwekking 268 Gebed Schriftlezing: Markus 11:27-12:12 Jesaja 5:1-7

3 Preek: verworpen en gedood Gezang 460:1, 2 en 3 Dankgebed en voorbede
Orde van de dienst - 2 Psalm 118:8 Preek: verworpen en gedood Gezang 460:1, 2 en 3 Dankgebed en voorbede Collecte Geloofsbelijdenis: Evangelische liedbundel 289 Zegen

4 De spreuk van de week: “Een valse weegschaal is de HEER een gruwel, zuivere gewichten zijn hem welgevallig” (Spreuken 11:1)

5 Welkom en mededelingen

6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer
Psalm 84:1a en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom.

7 Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet
Psalm 84:1b en 2 Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

8 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft.
Psalm 84:1b en 2a Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid

9 in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof
Psalm 84:1b en 2b in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.

10 Stil gebed, votum en groet

11 Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon.
Opwekking 268 Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.

12 Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept
Opwekking 268 Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

13 verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet
Opwekking 268 En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

14 Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept
Opwekking 268 Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

15 De hand die aard en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg.
Opwekking 268 Zie je de wonden zo diep. De hand die aard en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De man, die onze zonden droeg.

16 Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept
Opwekking 268 Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

17 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.
Opwekking 268 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er need'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.

18 Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept
Opwekking 268 Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

19 Gebed om de Heilige Geest

20 (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
Schriftlezing (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Markus 11:27-12:12 Jesaja 5:1-7

21 Markus 11:27-12:12 27 Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe 28 en vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen?’

22 Markus 11:27-12:12 29 Jezus antwoordde: ‘Ik zal u een vraag stellen; als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. 30 Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij.’

23 Markus 11:27-12:12 31 Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” zal hij zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 32 Maar als we zeggen: “Van mensen,” wat dan?’ Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet.

24 Markus 11:27-12:12 33 Dus zeiden ze tegen Jezus: ‘We weten het niet.’ En Jezus zei tegen hen: ‘Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.’ 12:1 Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen: ‘Een man legde een wijngaard aan en omheinde die.

25 Markus 11:27-12:12 Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. 2 Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen; 3 maar ze grepen hem vast,

26 Markus 11:27-12:12 en stuurden hem met lege handen terug. 4 Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. 5 Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen; sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood.

27 Markus 11:27-12:12 6 Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. 7 Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: “Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons.” 8 Ze grepen hem vast en doodden hem en

28 gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard.
Markus 11:27-12:12 gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. 9 Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. 10 Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.

29 11 Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”’
Markus 11:27-12:12 11 Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”’ 12 Daarop wilden ze hem gevangennemen, want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg.

30 Jesaja 5:1-7

31 1 Voor mijn geliefde wil ik zingen
Jesaja 5:1-7 1 Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. 2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit.

32 Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
Jesaja 5:1-7 Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. 3 Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. 4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan?

33 Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,
Jesaja 5:1-7 Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? 5 Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.

34 6 Ik zal hem laten verwilderen,
Jesaja 5:1-7 6 Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied, dorens en distels schieten er op. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen.

35 7 Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
Jesaja 5:1-7 7 Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.

36 De steen, die door de tempelbouwers
Psalm 118:8 De steen, die door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

37 Verkondiging “Verworpen en gedood”

38 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
Gezang 460: 1, 2 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

39 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe,
Gezang 460: 1, 2 en 3 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

40 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Gezang 460: 1, 2 en 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

41 Dankgebed en voorbeden

42 Collectes: Theologische Universiteit Kerk

43 Evangelische Liedbundel 289: 1, 2 en 3
Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, - het gesternte zingt zijn eer - heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

44 Evangelische Liedbundel 289: 1, 2 en 3
Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. Zoon van God en Zoon des mensen goede Herder, Offerlam. Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis - schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.

45 Evangelische Liedbundel 289: 1, 2 en 3
Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan en op Pasen - God zij glorie - uit het graf is opgestaan. Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn bloed - geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

46 Zegen Zegen

47 Wel thuis en een fijne week gewenst.


Download ppt "Welkom in deze middagdienst. Voorganger is ds. B. Renkema"

Verwante presentaties


Ads door Google