De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie informatievoorziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie informatievoorziening"— Transcript van de presentatie:

1 Visie informatievoorziening
26 november 2014, John Rijsdijk en Peter Jansen

2 2015: jaar van de transparantie

3 Agenda Informatieberaad Wat ligt er al bij ZN op de plank
Waar zijn we mee bezig Wat gaan we doen

4 Informatieberaad (1) Door ons ingebrachte punten:
Registratie aan de bron Veilige uitwisseling van gegevens Delen van elkaars broninformatie Behoefte aan veilig betrouwbaar identificatiemiddel voor patiënt Registratie aan de bron moet correct zijn. Hiervoor is het nodig dat met elkaar wordt vastgesteld welke standaarden voor welke sectoren van kracht zijn. De bijdrage van zorgverzekeraars kan zijn dat zij dit vastleggen en controleren via de contractering van zorgaanbieders. Certificering van XIS systemen die aan vereisten van deze vastleg- en uitwisselstandaarden voldoen is een aandachtspunt hierbij. Eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik vermindert de administratieve lasten in de zorg. Voor de zorgverzekeraars geldt dat de beschikbare capaciteit voor ICT veranderingen grotendeels op gaat aan beleidswijzigingen; die kunnen we beter benutten door een goede inrichting van het systeem en betere onderlinge uitwisseling. Veilige uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders volgens deze standaarden. Via beveiligde infrastructuur (LSP) met aandacht voor deugdelijke identificatie zorgaanbieders en patiënten (nu UZI – passen en DigiD, die beide moeten opstomen richting toekomst bestendig E-id stelsel). Privacy bescherming moet goed geregeld worden. Duidelijke autorisatie en goed gedocumenteerde toestemming van de patiënt voor uitwisseling van zijn gegevens (opt-in). Delen van elkaars informatie, waarbij elke stakeholder verantwoordelijk is voor het inrichten en verzamelen van zijn eigen benchmark/stuurinformatie. Dit gaat uit van de gedachte dat er niets door beleidsmakers kan worden opgevraagd dat geen onderdeel uitmaakt van de primaire registratie aan de bron. Op deze wijze worden de partijen niet extra belast en wordt extra administratieve belasting voorkomen. Uitgangspunt blijft onze ZN visie op informatie infrastructuur die uitgaat van een netwerk van samenwerkende partijen. Op basis van de netwerkgedachte vervolgens delen en combineren van elkaars gegevens. Voor de patiënt inregelen van inzage in zijn eigen gegevens (blue button, mogelijk in opmaat hiernaar toe een eenvoudige print van zijn gegevens) en de mogelijkheid om eigen gegevens toe te voegen (zelfmanagement).

5 Informatieberaad (2) Vragen aan U:
Wat zijn uw ervaringen met digitale identificatie van patiënt? Zijn er nog zaken die u van belang vindt om in te brengen in het Informatieberaad?

6 Wat ligt er bij ZN op de plank
Visie informatie-infrastructuur Toetsingskader informatievoorziening zorg en ondersteuning

7 Visie informatie-infrastructuur (1)
1. Iedere ketenpartij is eigenaar van zijn eigen gegevens en draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het verzamelen en inrichten van zijn eigen stuurinformatie (waaronder kwaliteitsinformatie). De financiering van de eigen stuurinformatie valt ook onder deze eigen verantwoordelijkheid. 2. Stuurinformatie is gebaseerd op gestandaardiseerde gegevens die geregistreerd worden, en benodigd zijn, in het primaire proces. 3. Partijen maken, binnen een uniform vast te stellen kader, onderling afspraken over het gebruik van elkaars gegevens. 4. Vektis is voor wat betreft de geaggregeerde verzekeraarsinformatie hèt informatiecentrum voor de zorgverzekeraars en een informatiecentrum voor zorgaanbieders.

8 Visie informatie-infrastructuur (2)

9 Toetsingskader IZO

10 Toetsingskader IZO Uitgangspunten: Klant centraal
Eenheid van taal en begrippenkader Standaardisatie Routeren van berichten in de keten: zoveel mogelijk dezelfde infrastructuur Registraties en data: één bron Beleids- en stuurinformatie Wetgeving, veiligheid en privacy

11 Waar zijn we mee bezig Herontwerp declaratieverkeer IZO Open data

12 Herontwerp declaratieverkeer (1)
Uitgangspunten: Techniek 1. Declaratieverkeer via VECOZO 2. Mogelijkheid realtime declareren en ook afhandelen 3. Bewezen, breed geaccepteerde taal met voldoende mogelijkheden Inhoud 4. Gebruik referentiesystemen, waaronder AGB 5. Gebruik authentieke bronnen (registratie) 6. Geen ballast gegevens: gebruik authentieke bron én alleen beleidsinfo indien noodzakelijk op niveau individuele declaratie 7. Borgen dat informatie noodzakelijk voor (inkoop-, controle-, informeren klant-)processen zorgverzekeraars is opgenomen Integraal , WLZ en ZVW !!

13 Herontwerp declaratieverkeer (2)
Proces 8. Streven naar het beperken van het aantal declaratiestandaarden door bijvoorbeeld het combineren en/of het flexibel inrichten hiervan 9. Elk bekostigingsmodel ruimte voor eigen kenmerken 10. Flexibel/snel in ontwikkeling en implementatie (proces/procedure bij ontwikkeling en aanpassing van de standaarden) 11. Format restitutienota is een afgeleide van de declaratiestandaard

14 IZO (1)

15 IZO(2) Hoe gaan we ervoor zorgen dat informatie uit de bronregistratie (buiten info over declaratieverkeer) met elkaar uitwisselen. Denk aan diagnose, indicatie etc. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we informatie uit de bronregistratie (buiten info over declaratieverkeer) met elkaar uitwisselen? Denk aan diagnose, indicatie etc.

16 Open data Initiatief Vektis en ZN
Geaggregeerde declaratiegegevens van 17 miljoen Zvw verzekerden Meer kennis en inzicht voor alle partijen Eerste stap Vektis publiceert in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgverzekeraars vandaag een eerste set open data die voor iedereen toegankelijk is: het Vektis databestand Zorgverzekeringswet Dit bestand geeft inzicht in de door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten van alle zorgsoorten binnen de Zorgverzekeringswet. Door deze gegevens te delen stellen zorgverzekeraars andere partijen in staat om meer kennis en inzicht te genereren, met als uiteindelijk doel de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg verder te helpen. De Vektis Dataset Zorgverzekeringswet is gebaseerd op de betaalde zorgkosten over 2012 die Vektis van de individuele zorgverzekeraars ontvangt. Het bestand is onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsen, hulpmiddelen, mondzorg, paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, en de eerste drie cijfers van de postcode. Ook bevat het bestand de aantallen verzekerden die bij deze uitsplitsingen horen. Het bestand wordt op geaggregeerd niveau aangeboden zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. In het bestand zitten gegevens van in totaal 17 miljoen verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet. Eerste stap De publicatie van dit open databestand is een eerste stap in de transparantie van zorgkosten. In de toekomst gaan ZN en Vektis samen met veldpartijen onderzoeken waar behoeftes bestaan voor verdieping van dit bestand, vanzelfsprekend binnen de wettelijke kaders ten aanzien van privacy en mededinging.

17 Veel aandacht in de pers !
Bijna 1200 keer gedownload

18 Wat gaan we doen Komen tot een integrale visie op de informatievoorziening

19 Integrale visie informatievoorziening
Wat zijn de rollen van partijen Wat zijn onze uitgangspunten Wat zijn de relaties tussen de diverse in gang gezette ontwikkelingen Wat is het eindplaatje waar we naar toe werken Heeft u suggesties of punten die wij hier in mee kunnen nemen ?


Download ppt "Visie informatievoorziening"

Verwante presentaties


Ads door Google