De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolinfo: Jessica Teunissen & Laurens de Wit DUO: Robin Mulder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolinfo: Jessica Teunissen & Laurens de Wit DUO: Robin Mulder"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolinfo: Jessica Teunissen & Laurens de Wit DUO: Robin Mulder
KARIN: Energizer JESSICA: Welkom heten etc. Schoolinfo: Jessica Teunissen & Laurens de Wit DUO: Robin Mulder Inspectie van het Onderwijs: Rosalie Kok

2 Waarom Vensters PO? Waarom Vensters PO? Grote belangen JESSICA
Vensters PO is een project van de PO-Raad dat wordt uitgevoerd door Schoolinfo. Schoolinfo is een zelfstandige stichting die een nauwe samenwerkingsrelatie heeft met de PO-Raad en de VO-Raad. Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. U zult zich wellicht afvragen: ‘Waarom nog een systeem waarbij informatie wordt verzameld?’ Er wordt inmiddels al veel informatie over scholen getoond. DOEL IS: op duidelijke en uniforme wijze en met regie bij de scholen zelf verantwoorden over beschikbare informatie. Grote belangen: Gegevens kenbaar maken (openbaar 5 maart krantenartikel) Transparantie op sites Belangen ouders Het is een groot veld met vele belanghebbenden: leerlingen personeelsleden ouders/verzorgers scholen Budget 9,5 miljard euro

3 Waarom Vensters PO? Grote belangen Grote verantwoordelijkheid
Emancipatie funderend onderwijs JESSICA Grote verantwoordelijkheid: Grote belangen levert ook grote verantwoordelijkheid op. Deze belangen dienen de samenleving en worden ook door de samenleving gefinancierd, verantwoording over de ontvangen middelen en de resultaten die worden bereikt lijkt dus ook vanzelfsprekend. Emancipatie in het onderwijs neemt toe, getuige onder andere: - Lumpsum: een zak publiek geld, bestedingsvrijheid brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om over de gemaakte keuzes te verantwoorden. Over de verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs aan kinderen. - Bestuur aanspreekpunt Inspectie: bestuur daarmee verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. - VO-raad/PO-Raad - Goed Bestuur/Goed Onderwijs: wat wil de po-sector bieden en waar wil ze op aangesproken worden. Vensters PO speelt hier op in.

4 Het instrument Vensters PO
Professioneel besturen Opbrengstgericht Werken Verantwoording afleggen Schoolkeuze JESSICA VenstersPO is een instrument waarmee scholen en besturen: Organisatie professioneler kunnen besturen  nadruk op flankerend beleid leggen! Scholen meenemen in het proces de informatie uit VPO in te gaan zetten om kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Opbrengstgerichter kunnen werken  Ondersteuning vanuit het Managament Venster bieden in de vorm van een instrument dat uitgaat van reeds beschikbare informatie, aangevuld van specifieke informatie. Ook hierbij flankerend beleid belangrijk. Voor deze twee punten is het van belang te beschikken over kengetallen Verantwoording kunnen afleggen aan belanghebbenden  transparantie belangrijk en wil de sector ook graag. Hoe kun je dit vormgeven zodat je de regie houdt in de wijze van presenteren en de bezoeker uitnodigt om het gesprek aan te gaan. Gesprek met ouders en belanghebbenden zorgt voor betrokkenheid die het kind ten goede komt. Transparantie noopt ook tot het maken van verantwoordelijke keuzes. Informatie kunnen geven voor schoolkeuze  Op termijn zal een Schoolkeuze instrument ontwikkeld zijn. Onderzoek loopt nu. Is belangrijk te weten wat ouders willen weten over scholen bij het maken van deze keuze, belangrijk te weten wat scholen willen laten zien hierover, onderzoeken hoe de huidige vorm van VPO op scholenopdekaart.nl hierbij een rol kan spelen. Dit product is opgenomen in de verstrekte subsidie.

5 Opzet project Vensters PO
Van en voor Uniform Koppeling informatie Betrouwbaar Heldere presentatie Minder lastendruk JESSICA Vensters PO is: - Van én voor de scholen/besturen: de sector is zelf aan zet en denkt mee over welke informatie zij willen tonen. - Sector presenteert zichzelf op uniforme wijze - Koppeling informatie uit centrale (DUO) en decentrale bronnen: daardoor compleet beeld van de school. - Betrouwbaar en genuanceerd: scholen kunnen toelichting geven op de getoonde informatie. - Heldere presentatie beschikbare informatie - Minder administratieve lastendruk: 1e keer vullen kost wat tijd; ervaring in vo is dat dit mee viel. Ook kijken hoe scholen hierbij kunnen worden ondersteund. Levert informatie op voor bijv jaarverslag, schoolgids, mr-vergaderingen, ouderavonden; tevens bieden van managementinfo op school en bestuursniveau.

6 SchoolVenster Scholenopdekaart.nl Management Venster
Schoolkeuze Venster Scholen JESSICA Hoe werkt het nu eigenlijk? Er wordt veel informatie getoond op het SchoolVenster. Informatie die nu al centraal beschikbaar is wordt omgezet in tabellen en grafieken die (verantwoordings)vragen beantwoorden die een bezoeker zou kunnen hebben. Daarnaast is er ook decentrale informatie te vinden in het SchoolVenster, de toelichtingen foto’s op dit moment, vanaf mei komt hier meer decentrale informatie bij. Denk bijvoorbeeld aan het schoolondersteuningsprofiel, schooltijden etc. Hoe wordt die informatie verzameld? Vensters PO is eigenlijk een hele grote datakubus met allemaal informatie van, voor en over scholen. Deze informatie komt hier niet vanzelf in. Deze informatie wordt aangeleverd door scholen zelf (denk bijvoorbeeld aan decentrale indicatoren. Scholen kunnen deze informatie via het BeheerVenster in de kubus plaatsen), DUO (in eerste instantie door school bij DUO aangeleverd en door DUO aan ons doorgeleverd) en ook derden kunnen belangrijke informatie bij ons aanleveren (denk bijvoorbeeld aan de tevredenheidsonderzoeken die vaak door een derde partij worden uitgevoerd. Scholen nemen deze onderzoeken af en de gegevens worden direct aan ons doorgeleverd zodat wij dit kunnen verwerken. Hier hoeft de school dus niets meer voor te doen. Dit soort afspraken kan ook gemaakt worden met andere partijen.) Wat gebeurt er met deze informatie? In de datakubus wordt deze informatie omgezet in tabellen en grafieken die antwoord geven op verantwoordingsvragen die de scholen/ besturen hebben geformuleerd. Dit wordt vervolgens getoond op een aantal plaatsen… SchoolVenster  kan ook op eigen website worden geplaatst  link naar website om te laten zien hoe het er dan daadwerkelijk uitziet! Scholenopdekaart.nl  vanaf hier kan de bezoeker ook SchoolVensters selecteren ManagementVenster  alleen voor bestuurders/ schoolleiders toegankelijk SchoolkeuzeVenster  product dat gebruik maakt van de informatie uit de datakubus aangevuld met informatie van de school zelf. Hoe komt de informatie vanuit DUO nu in de datakubus terecht?  DOOR NAAR VOLGENDE SLIDES WAARBIJ ROBIN HIER EEN UITLEG OVER GEEFT. BIJ VOORKEUR OP HOOFDLIJNEN! BEHEERVENSTER DATA TOELICHTINGEN DOCUMENTEN DUO Derden

7 Vensters PO & DUO Data beschikbaar stellen
Actief deelnemer ontwikkeling VenstersPO Borgen en testen definities ROBIN DUO verzamelt gegevens voor beleid en bekostiging. Scholen (of partijen namens scholen, zoals salarisverwerkers voor personeelsgegevens) leveren deze gegevens aan via verschillende wegen (bijvoorbeeld BRIN en BRON). Vanuit het principe van éénmalige bevraging, meervoudig gebruik, faciliteert DUO het gebruik van deze gegevens in het kader van VenstersPO door bestanden met gegevens ter beschikking te stellen. Omdat deze gegevens ook door andere partijen gebruikt worden (OCW, DUO, Inspectie en CBS), is eenduidigheid van groot belang. Het zou voor iedereen onwenselijk zijn als de Inspectie met hele andere gegevens werkt dan dat in Vensters staan. DUO wil dus graag het gebruik van gegevens stimuleren en wel op zo’n manier dat iedereen zoveel mogelijk van dezelfde gegevens uitgaat. De data moeten er zijn om over het onderwijs te praten en zo min mogelijk over ‘wat nu het juiste cijfer is’. Daarom stelt DUO gegevens ter beschikking, denken we actief mee met de ontwikkeling van Vensters PO en borgen en testen wij definities. Met dat laatste bedoel ik dat we de definities zelf ook verwerken, waarmee we kunnen controleren dat we op hetzelfde uitkomen. Waarmee een publicatie door DUO op dezelfde manier kan gebeuren. Dus dat als wij iets publiceren, dat dat overeenkomt met wat op Vensters staat, of dat duidelijk is waar de verschillen in zitten.

8 Hergebruik van centrale gegevens
BRON BRIN Personeelsgegevens Jaarrekening gegevens ROBIN Welke gegevens leveren wij zoal? Het belangrijkste deel komt uit BRON, de leerlinggegevens. Op basis hiervan wordt bijvoorbeeld de indicator eindtoets berekend, maar ook de adviezen VO, gewichten, leerjaren en leeftijden zijn hier bijvoorbeeld uit afkomstig. Instellingsinformatie komt uit BRIN. Daaruit kan voor besturen, instellingen en vestigingen bijvoorbeeld de naam, denominatie en website worden gehaald. Personeelsgegevens worden aangeleverd via salarisverwerkers. Dit is een intensief verzamelproces, wat uiteindelijk informatie oplevert over personeel zoals functie, leeftijd en geslacht. Op basis van de jaarrekeninggegevens worden de financiële indicatoren gemaakt. Zaken als liquiditeit en solvabiliteit worden hieruit gehaald.

9 Verwerkingsproces van data
1 DUO bevriest gegevens 2 Gegevens verwerken tot uniforme bestanden 3 Bestanden vaststellen met OCW – Inspectie - CBS 4 Ter beschikken stellen van bestanden ROBIN Om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen met dezelfde gegevens werkt, worden gegevens bevroren. De gegevens uit verschillende bronnen worden gecombineerd tot uniforme bestanden. Zowel het proces van totstandkoming (algoritmes), als de inhoud van de bestanden (klopt nu wat erin staat) worden in overleg met OCW, PO-raad, Inspectie en CBS vastgesteld. De bestanden worden na vaststelling door deze partijen (en DUO zelf) gebruikt om vanuit eigen behoeftes en invalshoeken mee te werken. Hierdoor werkt iedereen zoveel mogelijk met dezelfde gegevens. Dit betekent echter wel dat wat op dit moment in een LAS staat niet overeen hoeft te komen met wat er in Vensters staat. Dit levert veel vragen op over de ‘juistheid van gegevens’. De gegevens zijn juist (we veranderen niets aan wat scholen zelf aanleveren), maar het zijn wel de gegevens zoals op een gegeven moment in BRON zijn aangeleverd. Een aantal scholen heeft aangegeven dat ze de gegevens graag geüpdate willen zien. Een deel van de gegevens is definitief vastgesteld voor de bekostiging, die gegevens blijven ongewijzigd (dit gaat om zaken als aantal leerlingen en leerlinggewichten). Voor de zogeheten beleidsgegevens zijn daar zeker mogelijkheden voor (dit betreft zaken als toetsgegevens, advies VO, leerjaar). Hier komt echter wel veel complexiteit bij kijken. Omdat BRON een levend register is en geen bak met gegevens die alleen maar gevuld wordt tot hij vol zit met de juiste data, betekent dat dat de gegevens van morgen niet voor elke leerling beter zijn dan vandaag. We moeten hier dus zorgvuldig mee omgaan, zodat we in onze poging om de geconstateerde problemen op te lossen, geen nieuwe problemen creëren (of hetzelfde probleem, maar dan voor andere scholen). Daarom zijn we op dit moment met Vensters aan het inventariseren voor welke variabelen een update gewenst is. Daarna brengen wij de keuzes in kaart die op stelselniveau gemaakt moeten worden (keuzes zoals: als er in juli al een advies VO bekend was en deze is in september veranderd, is dat dan een verbetering, of niet?). Dan zal een onderbouwd voorstel worden besproken in de werkgroep die de bestanden vaststelt (die van punt 3), waar deze afweging plaats zal vinden. Dan zullen we ook bespreken of het goed is om aanvullende acties te ondernemen (ik kan me voorstellen dat we een periode vaststellen waarbinnen scholen nog kunnen muteren en dit duidelijk communiceren). En dan is het ook raadzaam om voor en in de toekomst duidelijk te communiceren wanneer gegevens vastgesteld zullen worden, zodat we dit tot een éénmalige actie kunnen beperken. Deze unieke situatie kon ontstaan doordat Vensters ontwikkeld wordt op hetzelfde moment dat het onderwijsnummer in het PO nog goed moet landen. Maar we zijn gezamenlijk en zorgvuldig op zoek naar een oplossing voor de scholen die nu problemen ervaren, waarbij we alles dat al goed is in stand willen houden.

10 SchoolVenster Scholenopdekaart.nl Management Venster
Schoolkeuze Venster Scholen JESSICA Op welke wijze kan de informatie die uiteindelijk wordt getoond in het SchoolVenster worden gebruikt door de Inspectie van het onderwijs?  DOOR NAAR VOLGENDE SLIDES WAARBIJ ROSALIE HIER EEN UITLEG OVER GEEFT. BIJ VOORKEUR OP HOOFDLIJNEN! BEHEERVENSTER DATA TOELICHTINGEN DOCUMENTEN DUO Derden

11 Data van Inspectie in Vensters PO
Link naar: het laatste onderzoeksrapport het toezichtarrangement ROSALIE Wat wordt nu aangeleverd door Inspectie? - Verversingsmogelijkheden rapporten: in principe 4 weken na een schoolbezoek. Toezichtarrangement: Op de website van de Inspectie up-to-date. Mogelijk in de toekomst via levering.

12 Verticale verantwoording
Inspectie kan getoonde gegevens gebruiken indien wenselijk voor verticaal toezicht èn indien gegevens voldoen aan voorwaarden Inspectie. ROSALIE Op welke wijze kan de informatie die uiteindelijk wordt getoond in het SchoolVenster worden gebruikt door de Inspectie van het onderwijs? -> De Inspectie volgt de ontwikkeling en sluit aan waar mogelijk. Het is niet de ambitie van de Inspectie om gegevens opnieuw op te vragen. Mits gegevens voldoen aan bepaalde voorwaarden. Ingaan op rol van Inspectie, gericht op verticale verantwoording. Door naar volgende slides:

13 BRON PO als bron voor Inspectie
Risicoanalyse Nieuwe indicatoren Informatie op stelselniveau NB. Vragenlijsten niet per definitie vervangen  wel kleiner. In BRON PO zitten niet alle gegevens. ROSALIE Doel: uitleggen dat Inspectie uiteindelijk ook over wil gaan op BRON PO. Primaire detectie: -> op termijn vervanging gegevens van toetsleveranciers en (delen van) vragenlijsten (onder voorbehoud/voorwaarden, bijv. ilocs) -> Eindtoetsscore, Aantal leerlingen in leerjaar 8, uitsluitingscategorieën, % gewichtenleerlingen Expertanalyse:. Uitbreiden van het risicomodel met nieuwe indicatoren. Brainstorm: Leerlingenstromen. Stelselniveau: Cito-eindtoets en basisschooladvies, Zittenblijven. BELANGRIJK : Vragenlijsten worden niet vervangen; ze worden wel kleiner als we BRON gaan gebruiken. In BRON zitten lang niet alle gegevens die IvhO gebruikt voor risicoanalyse (primaire detectie).-> tussentoetsen die we aanvullend opvragen, reden niet deelname, niet alle eindtoetsen, ilocs.

14 BRON PO als bron voor Inspectie met als voorwaarden:
Voldoende geborgde kwaliteit Volledigheid Tijdige levering gegevens Geregistreerd op juiste niveau Schaduwanalyse op basis van BRON PO ROSALIE Onder welke voorwaarden gebruikt de Inspectie BRON PO als bron? Scholen en duo zijn verantwoordelijk voor vulling en juistheid BRON PO. Registratie op het juiste niveau: objecten van toezicht. Dit jaar draait IvhO schaduwanalyses data BRON PO en data toetsleveranciers en vragenlijsten; op basis hiervan zal inspectie concluderen of zij op bron po over wil gaan, voor welke gegevens, voor een groot deel van de scholen. Verwijzen naar workshop 3 van het povo programma; gaat over registratie in BRON PO van AdviesVO groep 8 vs gebruik in toezicht VO; ivho heeft voor toezicht VO veel behoefte aan juist geregistreerd adviesVO per leerlingen per basisschool; als de registratiekwaliteit aan onze eisen voldoet, kunnen niet alleen schoolloopbanen per leerling betrouwbaar in beeld worden gebracht (doorstroom-verzichten per leerling die zowel voor po als vo informatief zijn) maar kunnen we een elektronische vragenlijst adviesbevraging afschaffen, die nog elk jaar naar alle vestigingen vo gaat.

15 Vensters PO data bruikbaar in toezicht?
Tijdigheid Voldoen aan genoemde voorwaarden Risicoanalyse: betrouwbare bestanden Toezicht/ onderzoek op school: schoolgegevens Voorbeelden: Resultaten op de tussentoetsen Ouder- en leerlingtevredenheid ROSALIE Wanneer zou mogelijk VenstersPO als bron voor Inspectie kunnen dienen? De Inspectie heeft de intentie om Vensters te gebruiken, als het kan, maar aangezien vensters zelf nog zo in ontwikkeling/groei is, kunnen we nog niet zeggen wat en hoe. Van groot belang is dat gegevens in vensters betrouwbaar zijn en dat we er tijdig over beschikken. Nu hebben we vrij snel na afname van de toetsen al alle gegevens). Zeker bij de risicoanalyse willen we graag gebruik maken van geautomatiseerde grote databestanden. Dat is handig. Bij het toezicht/onderzoek op scholen gaan we gegevens ook na op de school zelf na.  - Inzicht in het gemiddelde.

16 Eindresultaten in Vensters PO
Niet afkomstig van Inspectie Doel Vensters PO: voor alle scholen zo nauwkeurig en eenduidig mogelijk gemiddelde toetsscores tonen. Doel Inspectie: nagaan of eindtoetsscore onder of boven de grenzen van de Inspectie valt ROSALIE (deel inspectie) en vervolgens JESSICA De inspectie levert géén data over de eindtoetsscores, aan Vensters-PO, ook niet over herberekende gegevens. 1. Verschillende doelen: Vensters-PO wil voor alle scholen zo nauwkeurig mogelijk vaststellen wat de gemiddelde eindtoetsscore is. De Inspectie gaat vooral na of de eindtoetsscore onder of boven de ondergrens (of de bovengrens) van de inspectie zit. Herberekening naar gemiddelde vindt nu ook alleen plaats voor scholen die onder de ondergrens scoren. (gebaseerd op risico’s dus) wel is het sinds 2013 mogelijk voor scholen om zelf aan te geven of zij een herberekende score hebben. 2. Niet alle rekenregels van de inspectie zijn geautomatiseerd na te bootsen.

17 Regelhantering Vensters PO & Inspectie
Oorsprong van data voor Eindresultaten BRON PO Toetsleverancier of vragenlijst Toepassing rekenregels Niet flexibel, m.u.v. eigen leerlijn Flexibel Gemiddelde op Resultaten Eindtoets Gebaseerd op individuele scores Gebaseerd op aantal goede antwoorden Doel Onderdeel van verantwoording Onderdeel van risicoanalyse JESSICA + ROSALIE Alle rekenregels zijn: Het uitgangspunt is alle leerlingen in leerjaar 8, met een hoofdinschrijving. 2. Vervolgens wordt gekeken naar leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar en op de toets-datum op dezelfde instelling (BRIN) zitten. 3. Leerlingen die een andere toets dan de Cito Eindtoets en/of Drempelonderzoek gemaakt hebben worden eruit gefilterd, ongeacht of voor deze leerling een (onjuiste) toetsscore is ingevuld. 4. Leerlingen die een Cito Eindtoets en/of Drempelonderzoek hebben gemaakt, maar een ongeldige score hebben (dat zijn waarden buiten de range [Cito: , Drempelonderzoek: ] of een onvolledig ingevulde score) worden eruit gefilterd. 5. Alle leerlingen van scholen die de Cito Eindtoets en/of Drempelonderzoek afnemen en die niet onder regel 3 of 4 vallen, worden meegenomen. 6. Aan de hand van leerlingen die overblijven na toepassen van bovenstaande rekenregels wordt bepaald of op uw school Cito Eindtoets, Drempelonderzoek of beide toetsen worden afgenomen. Dit is wat getoond wordt als “soort eindtoets”. 7. Leerlingen die een VSO of PrO advies hebben gekregen worden eruit gefilterd. Dit wordt gedaan door te kijken naar het advies wat voor deze leerlingen in BRON is ingevuld. 8. Leerlingen die ‘kort in Nederland’ zijn én onvoldoende taalbeheersing hebben, worden eruit gefilterd. Kort in Nederland betekent korter dan 4 jaar in Nederland, op basis van het verschil tussen de vestigingsdatum in Nederland en 1 oktober van het peiljaar. Vervolgens wordt ook gekeken of de eerste nationaliteit niet-Nederlands/Belgisch/Surinaams of leeg/onbekend is. Daarnaast worden ook leerlingen gefilterd die zowel voor het kenmerk “vestigingsdatum” als “nationaliteit” geen gegevens hebben. 9. Leerlingen die ‘kort op de school’ zitten worden eruit gefilterd. Dit zijn leerlingen die in leerjaar 7 of 8 instromen. Hiervoor wordt gekeken naar het aantal verblijfsjaren op de instelling (BRIN). Leerlingen met 1 of 2 verblijfsjaren worden eruit gefilterd. 10. Vervolgens wordt een correctie toegepast voor leerlingen die ten onrechte de toets niet gemaakt hebben. Leerlingen die geen geldige citoscore hebben, en niet bij voorgaande regels (7, 8 en 9) gefilterd zijn, krijgen automatisch de score 517. 11. Ten slotte wordt de gemiddelde schoolscore berekend en afgerond op 1 decimaal Rekenregels die grootste verschil opleveren Leerlingen die korter dan 2 jaar op school zijn Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en de taal niet beheersen Leerlingen met PRO-advies/ LWOO-advies

18 Eindresultaten: etalage
JESSICA Wat wordt getoond in de etalage? In de etalage van het SchoolVenster wordt de gemiddelde score van de eindtoets getoond. Die score wordt getoond ten opzichte van de onder- en bovengrenzen die de Inspectie hanteert voor de schoolvergelijkingsgroep. Op dit moment wordt in de etalage alleen een score getoond wanneer een school Cito Eindtoets of Drempelonderzoek afneemt. Indien u een andere toets afneemt lees dan verder voor een uitleg hoe u die gegevens toont. De gemiddelde score is berekend op basis van de gegevens zoals deze door scholen zelf zijn aangeleverd in BRON. Volgens de Regeling leerresultaten mag de Inspectie leerlingen buiten beschouwing laten bij de beoordeling van eindtoets resultaten van de school. De Inspectie past deze rekenregels alleen toe wanneer zij vindt dat een school een risicoschool is. In het SchoolVenster passen wij de rekenregels altijd toe.

19 Eindresultaten: meer informatie
JESSICA Wat wordt getoond bij MEER INFORMATIE… Trend met exacte cijfers

20 Eindresultaten: meer informatie
JESSICA Mogelijke zelf opgegeven toetsresultaten worden hier getoond.

21 Eindresultaten: regeltoepassing beheren
JESSICA En wat nu als de gemiddelde score niet klopt? De Inspectie mag leerlingen buiten beschouwing laten die een LGF/SO of SBO beschikking hebben en die als gevolg van beperktere capaciteiten geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum én waarvoor het aanbod is gebaseerd op een realistisch en onderbouwd ontwikkelingsperspectief. We noemen hen leerlingen met een eigen leerlijn. Indien deze uitzonderingssituatie van toepassing is op één of meerdere leerlingen op uw school, kunt u in Mijn Vensters zelf aangeven om welke leerlingen het gaat en worden deze ook niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde score zoals getoond in de etalage.

22 Eindresultaten: toetsresultaten opgeven
JESSICA Op school is een andere toets afgenomen dan Cito eindtoets of Drempelonderzoek. Is daar een plaats voor in het SchoolVenster? Wanneer u een andere toets heeft afgenomen is het helaas (nog) niet mogelijk om de score direct te tonen in de etalage van uw SchoolVenster. Momenteel is het centrale deel van deze indicator nog niet ontwikkeld voor andere toetsen dan Cito eindtoets of Drempelonderzoek. Wel kunt u de gemiddelde toetsscore opgeven via de beheermodule van Mijn Vensters. De score wordt na (her)publiceren van de indicator getoond in de detailinformatie van de indicator. We raden aan om de toelichting, die wel zichtbaar is in de etalage, te gebruiken om te verwijzen naar de lees meer. Ook als CITO/Drempel niet goed door is gekomen bij BRON kan hier deze score alsnog worden opgevoerd.

23 Eindresultaten: toetsresultaten opgeven
JESSICA Mogelijkheden die aanwezig zijn om zelf een score op te nemen

24 Eindresultaten: uitzonderingen
JESSICA Welke uitzonderingen zijn mogelijk en welke meldtekst wordt dan getoond.

25 Actief betrokken blijven bij de ontwikkeling van VenstersPO
Actief betrokken blijven bij de ontwikkeling van VenstersPO? Meld u aan voor de 2e Pilot! Ga naar voor meer informatie. Ook de meeste gestelde vragen vindt u op Wordt uw hier vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met onze servicedesk: OP DIT MOMENT START HET VRAGENMOMENTJE… PANEL OP PODIUM, KARIN BEGELEIDT DE VRAGEN… LET OP: er zijn nog 3 dia’s van de Inspectie beschikbaar hierna. Deze kunnen worden getoond als ondersteuning bij gestelde vragen. Deze dia wordt getoond tijdens het vragenrondje.


Download ppt "Schoolinfo: Jessica Teunissen & Laurens de Wit DUO: Robin Mulder"

Verwante presentaties


Ads door Google