De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers “Onze vrije tijd, voor UW veiligheid!” Stand van zaken brandweerhervorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers “Onze vrije tijd, voor UW veiligheid!” Stand van zaken brandweerhervorming."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers “Onze vrije tijd, voor UW veiligheid!” Stand van zaken brandweerhervorming Ronny Vandewalle Post Kluisbergen Zone Vlaamse Ardennen (OVL) Ondervoorzitter VVB Aalter 5 juli 2014

2 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Aanwerving De aanwerving gebeurt in de graad van brandweerman voor wat betreft het basiskader en in de graad van kapitein voor wat betreft het hoger kader. De FOD Binnenlandse Zaken organiseert per taalregime minstens één keer per jaar geschiktheidsproeven via de opleidingscentra voor de civiele veiligheid. Via verschillende fora zal de FOD Binnenlandse zaken dit bekend maken: het staatsblad, de website van de civiele veiligheid, maar ook via VDAB, FOREM, ACTIRIS, …

3 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Aanwerving Het gaat om een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en lichamelijke geschiktheidsproeven. De competentietest gaat na of de kandidaat beschikt over de competenties gelijk aan het niveau van het zesde middelbaar beroepsonderwijs voor het basiskader. Voor het hoger kader gaat deze test de gelijkwaardigheid na van competenties vereist voor een diploma niveau A.

4 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Aanwerving Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven moeten de kandidaten beschikken over een medisch attest. De lichamelijke geschiktheidsproeven houden in: ladder test : autoladder van 30 m uitgezet zonder steun onder hoek 70° de uithoudingstest : Is een looptest van 12 minuten waarbij men een zo groot mogelijke afstand aflegt. Per leeftijd en geslacht zijn minimum afstanden vastgelegd. een fysieke testbatterij (zie volgende slide) Let op: dit zijn ENKEL aanwervingsproeven!

5 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Aanwerving De fysieke testbatterij bundelt volgende proeven: Optrekken Klauteren Evenwicht Gehurkt lopen Opdrukken Zeil verslepen Slang slepen Slang ophalen Trappenloop

6 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Aanwerving Houder zijn van het federale geschiktheidsattest de kandidaat ontvangt dit bij het slagen voor het geheel van de proeven het attest is voor onbepaalde duur geldig, behalve de lichamelijke geschiktheidsproeven. Deze blijven twee jaar gelden. Bij verloop van deze periode dien je je als kandidaat terug in orde te stellen met de fysieke geschiktheidsproeven om nog mee te kunnen dingen naar opengestelde vacatures. Belg zijn of behoren tot een land van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland Ten minste 18 jaar zijn voor het basiskader en ten minste 21 jaar voor het hoger kader

7 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Aanwerving Een gedrag in overeenstemming met de eisen van betrekking, bewezen met een recent uittreksel uit het strafregister De burgerlijke en politieke rechten genieten. In orde zijn met de dienstplichtwetten Kandidaten voor een betrekking als kapitein moeten bovendien in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot de functies van een niveau A binnen de federale overheid.

8 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Aanwerving Bij een vacante betrekking is het de zone raad die de oproep tot kandidaten doet. De raad beslist of deze betrekking wordt ingevuld door aanwerving, door bevordering, door mobiliteit of door professionalisering. De raad vermeldt hierbij duidelijk of het om een betrekking als beroepspersoneelslid gaat, dan wel als vrijwilliger.

9 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Aanwerving Naast het federale geschiktheidsattest organiseert de raad een vergelijkend examen bestaande uit een interview om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving van de zone te evalueren. Bovendien kan de raad bijkomende proeven organiseren als operationele redenen dit rechtvaardigen.

10 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Benoeming Een vrijwillig brandweerman wordt benoemd voor de duur van 6 jaar. De benoeming wordt na 6 jaar stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van 6 jaar, tenzij gemotiveerde beslissing van de zoneraad. De brandweermannen, korporaals en onderofficieren in dienst op het moment van overdracht naar de zone, worden benoemd voor de resterende duur van hun lopende dienstovereenkomst. De vrijwillige officieren die nu beschikten over een contract van onbepaalde duur worden benoemd voor een duur van 6 jaar.

11 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Loopbaan Voor de hiërarchische bevordering worden steeds volgende voorwaarden verwacht : Het respectieve aantal jaren in de graad anciënniteit De nodige opleiding voor de volgende graad Een gunstige evaluatie Slagen in een bevorderingsproef Voor vrijwilligers die bevorderen in de graad van kapitein, luitenant en sergeant komt 1 jaar overeen met 180 uren prestaties in 12 maanden.

12 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Loopbaan Hoger kader Kolonel Na 5 jaar Majoor (evaluatie, brevet off 4, bevorderingsproef, niveau A of sociale promotie) Majoor Na 5 jaar kapitein (evaluatie, brevet off 3, bevorderingsproef, niveau A of sociale promotie) Kapitein Na 2 jaar luitenant (evaluatie, brevet off 2, bevorderingsproef, niveau A of sociale promotie) LuitenantNa 5 jaar Sgt./Adj. (evaluatie, brevet off 1, bevorderingsproef) Middenkader AdjudantNa 3 jaar Sgt. (evaluatie, brevet MO2, bevorderingsproef) Sergeant Na 5 jaar Kpl. of 3 jaar na extra opleiding (evaluatie, brevet MO1, bevorderingsproef) Basiskader Korporaal Na 3 jaar Bwm. excl. aanwervingsstage (evaluatie, brevet BO2, bevorderingsproef) Brandweerman Aanwerving als Bwm. maximum 3 jaar stage voor beroeps en maximum 5 jaar voor de vrijwilligers

13 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Loopbaan Bevorderingsproeven bevatten geschiktheidstesten waaronder één praktische proef en worden georganiseerd op niveau van de opleidingscentra voor de civiele veiligheid De zones zijn gehouden aan de rangschikking die de jury per zone vooropstelt. Een bevorderingsreserve kan door de raad worden aangelegd voor maximum twee jaar, en deze kan tot maximum twee jaar worden verlengd.

14 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Loopbaan Een bevordering naar een volgend niveau (Sergeant of Luitenant) houdt een stageperiode in van zes maanden. Ook wordt de stagiair hier tussentijds geëvalueerd door een stagebegeleider. Op advies van de stagecommissie kan de stage verlengd worden of wordt het personeelslid al dan niet benoemd door de raad.

15 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Loopbaan Niet alle bestaande graden worden in het nieuwe statuut overgenomen. Zo spreekt men niet langer van eerste sergeant, sergeant-majoor en operadjudant in de toekomstige brandweerloopbaan. Resten nog de graden brandweerman en korporaal in het basiskader en sergeant en adjudant in het middenkader. De eerste graad van officier is voorbehouden voor personeel uit het middenkader, waardoor de werving officieren zal gebeuren in de tweede graad der officieren.

16 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Loopbaan De aanvankelijke voorgestelde werving in de graad van sergeant werd niet opgenomen in het statuut. De officieren die uit de kaders komen kunnen alsnog verder doorstromen via een vorming sociale promotie naar de drie volgende graden in het niveau van officier. Hoe deze vorming wordt ingevuld is ons evenwel nog onbekend. Het officierenkader zal in het totaal zo vier graden bevatten: luitenant, kapitein, majoor en kolonel.

17 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Loopbaan Als de bevordering niet wordt bevestigd door de raad wordt de voorgaande functie terug opgenomen in de graad die het personeelslid bekleedde voor de bevordering. In elke situatie worden de rechten van de verdediging gevrijwaard.

18 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Mobiliteit en professionalisering Mobiliteit en professionalisering zijn twee elementen die toch een nieuwigheid zijn voor de toekomst. Mobiliteit gaat over een beweging in de dezelfde personeelsgroep. Het geeft de mensen de mogelijkheid om ook uit de kijken naar uitdagingen in een andere zone. Dit onder een reeks van voorwaarden van vrije betrekking, desgevallend anciënniteit en een proef met stage.

19 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Mobiliteit en professionalisering Met professionalisering beoogt men de kans voor vrijwilligers om beroepspersoneelslid te worden, hetzij in eigen zone, hetzij in een andere zone, let wel steeds in dezelfde graad. Ook hier worden een reeks voorwaarden gesteld alvorens men er voor in aanmerking kan komen. Pas wanneer er zich geen kandidaten aandienen via bevordering kan de raad overgaan tot professionalisering.

20 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Mobiliteit en professionalisering De raad kan echter beslissen om de functie gelijktijdig open te stellen voor beroepskandidaten en kandidaat vrijwilligers. Dit moet dan een expliciete keuze zijn van de raad. Het is steeds de raad die deze plaatsen openstelt en ook de inhoud van de mobiliteitsproef en professionaliseringsproef vastlegt.

21 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Rechten en plichten Belangrijke rechten die worden hernomen zijn deze van recht op opleiding voor de uitbouw van de loopbaan, recht op informatie en het feit dat administratieve en logistieke taken enkel kunnen uitgevoerd worden in hoofde van brandweertaken. Het is dan weer de plicht van het personeel om zich in hoofde van zijn job te laten vormen of bij te scholen en bij interventies kan het personeel verplicht worden de prestaties te verlengen. Uitzonderlijk bij grootschalige interventies veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis, kan het personeel dat niet van dienst is worden teruggeroepen.

22 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Rechten en plichten Tuchtstraffen worden uitgesproken, afhankelijk van de aard van de straf door ofwel het college (voor blaam en berisping), ofwel de zoneraad (alle overige straffen) Mogelijkheden voor tuchtstraffen zijn: De berisping De blaam De inhouding van de wedde De tuchtschorsing met of zonder inhouding van wedde De terugzetting of lagere inschaling Het ontslag van ambtswege De afzetting

23 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Rechten en plichten De rechten van de verdediging bij een tuchtprocedure worden gevrijwaard. De procedure gaat via een informatieverslag naar desgevallend een inleidend verslag dat ter kennis wordt gegeven, waarop kan worden gereageerd met een verweer en betrokkene kan gehoord worden. Er wordt voortaan ook voorzien in een beroepsmogelijkheid bij een federale onafhankelijke beroepskamer.

24 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Rechten en plichten De tuchtsancties worden automatisch doorgehaald na een termijn van twee jaar voor berispingen en blaam en na vier jaar voor de inhouding van de wedde, de tuchtschorsing, de terugzetting en de lagere inschaling. Het personeelslid kan eveneens onderworpen worden aan een alcohol- of drugtest. Dit alles komt echter vanuit het oogpunt van preventief beleid zoals de wet welzijn bepaalt. Dit betekent dat de zone ook een preventief beleid dient uit te stippelen. Tenslotte kan het personeelslid ook geschorst worden in het belang van de dienst.

25 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Diensttijd vrijwilligers Anders dan voor het beroepspersoneel, wordt in het statuut de dienststijd voor vrijwilligers geregeld. Voor diensttijd verstaat men de prestaties geleverd voor interventies, brandvoorkoming, oefening en opleiding, onderhouds- en administratieve taken en wachtdiensten in de kazerne. Een vrijwilliger kan ook oproepbaar zijn. Tijdens deze periode moet hij niet in de kazerne zijn, maar het gaat om een periode waarin hij zich beschikbaar verklaart om gevolg te geven aan een oproep voor interventies. Pas wanneer de vrijwilliger gevolg geeft aan de oproep voor interventie telt deze als diensttijd.

26 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Diensttijd vrijwilligers Omdat de vrijwilligers niet onderhevig zijn aan de arbeidstijdwetgeving voor beroeps worden er regels voor de vrijwilligers vastgelegd. Zo kunnen vrijwilligers maximum 24 uur gemiddeld per week als vrijwilliger presteren. De referteperiode hierbij is 12 maanden.

27 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Diensttijd vrijwilligers Elke aaneensluitende dienstprestatie tussen de 12 uren en 24 uren moeten worden gecompenseerd met minimum 12 uren rust. Een uitzonderlijke overschrijding kan in geval van dringende interventies maar de overschrijding moet dan geregulariseerd worden binnen een periode van 14 dagen.

28 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Diensttijd vrijwilligers Per periode van zeven dagen moet er minstens een ononderbroken rustperiode van zesendertig uur worden ingebouwd. Ook hiervan kan worden afgeweken mits regularisatie in de komende 14 dagen. De minimale beschikbaarheden en de modaliteiten van oproep worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Beschikbaarheden worden in overleg met het vrijwillige personeel en volgens het huishoudelijk reglement ingevuld.

29 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Beroeps en vrijwilliger in dezelfde zone Door een Europese richtlijn is het juridisch niet mogelijk om dezelfde activiteit in twee verschillende hoedanigheden voor eenzelfde werkgever uit te oefenen. Het is dus niet mogelijk in dezelfde zone actief te zijn als vrijwillig brandweerman en beroepsbrandweerman.

30 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Beroeps en vrijwilliger in dezelfde zone Daardoor werd een regeling uitgewerkt dat een personeelslid die in de 38 uren week werkt individueel zelf kan kiezen om maximum 10 bijkomende uren per week te presteren, zonder het gemiddelde van 48 uren te overschrijden. Dit is de zogenaamde persoonlijke Opt-Out. Voor medewerkers die in de 48 uren week werken kan er maximum 4 uren op vrijwillige basis bijkomend gepresteerd worden op voorwaarde dat betrokkene voordien reeds beroeps en vrijwilliger in dezelfde zone was.

31 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Verzekering vrijwilligers Om de rechten van de vrijwilligers te vrijwaren wanneer ze in het kader van hun engagement het slachtoffer zijn van een ongeval, moet de zone een gemeenrechtelijke verzekeringspolis afsluiten voor arbeidsongevallen. Deze polis waarborgt het vrijwillig personeelslid een schadeloosstelling van ten minste een gelijke waarde als het een effectief personeelslid zou zijn.

32 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Verzekering vrijwilligers Het vrijwillig personeelslid heeft evenwel het recht de schadeloosstelling te laten verzekeren op basis van zijn Reëel beroepsinkomen, beperkt tot maximum 123.946,76€. Hiervoor dient hij jaarlijks de nodige bewijsstukken in te dienen bij de raad. Wanneer de stagiair- vrijwilliger in dienst komt moet hij hierover ingelicht worden en elke wijziging in de bepalingen van de polis moet worden meegedeeld aan alle personeelsleden.

33 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Verzekering vrijwilligers De zone moet bovendien voor het vrijwillig personeel bijkomend een verzekering afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij die de betaling dekt van een schadevergoeding van minimum 12.394,68€ aan de rechthebbende in geval van overlijden tijdens de dienst of als gevolg van tijdens de dienst opgelopen verwondingen of ziekten. Ook hiervan wordt het vrijwillig personeelslid ingelicht als hij in dienst komt en ook hier moet elke wijziging in de bepalingen van de polis worden meegedeeld aan al de vrijwillige personeelsleden.

34 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen De overgangsbepalingen lopen over de verschillende rubrieken in het statuut. Deze overgangsbepalingen vertellen ons in welke graad elkeen zal terechtkomen. De inschaling zal dan weer zichtbaar zijn in het geldelijk statuut. Wanneer personeelsleden worden overgedragen naar de zone, worden de graden volgens de huidige teksten voorzien zoals in volgende slides wordt uiteengezet,

35 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Oude graadNieuwe graad Basiskader Brandweerman Korporaal Middenkader Sergeant 1 ste SergeantSergeant Sergeant-majoorSergeant Adjudant OpperadjudantAdjudant

36 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Oude graadKwalificatiesNieuwe graad Basiskader OnderluitenantGeen A-diplomaLuitenant OnderluitenantGeen A-diploma, brevet brandpreventieLuitenant Onderluitenant Geen A-diploma, brevet brandpreventie & crisissituatiebeheer < 10 jaar dienst als officier Luitenant Onderluitenant Geen A-diploma, brevet brandpreventie & crisissituatiebeheer < 10 jaar dienst als officier Kapitein

37 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Oude graadKwalificatiesNieuwe graad Basiskader OnderluitenantWel A-diplomaKapitein (*) (*)= Mensen in deze situatie moeten het brevet van de module preventie, en het brevet van de module crisissituatiebeheer van de cursus OFF2 behalen alvorens verder te kunnen bevorderen in de volgende graad (Majoor)!!! LuitenantGeen A-diplomaLuitenant Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer < 7 jaar dienst als officier Luitenant

38 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Oude graadKwalificatiesNieuwe graad Basiskader Luitenant Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer > 7 jaar dienst als officier Kapitein LuitenantWel A-diplomaKapitein (**) (**)= Mensen in deze situatie moeten het brevet van de module crisissituatiebeheer van de cursus OFF2 behalen alvorens verder te kunnen bevorderen in de volgende graad (Majoor)!!! Luitenant Dienstchef < 5 jaar nuttige ervaring in de functie van dienstchefLuitenant

39 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Oude graadKwalificatiesNieuwe graad Basiskader Luitenant Dienstchef > 5 jaar nuttige ervaring in de functie van dienstchefKapitein Geen A-diplomaKapitein Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheerKapitein Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer & dienstchef < 10 jaar dienst als officier Kapitein

40 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Oude graadKwalificatiesNieuwe graad Basiskader Kapitein Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheer & dienstchef > 10 jaar dienst als officier Majoor KapiteinWel A-diplomaKapitein Wel A-diploma, brevet crisissituatiebeheerKapitein Wel A-diploma, brevet crisissituatiebeheer & dienstchefMajoor

41 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Oude graadKwalificatiesNieuwe graad Basiskader Kapitein Dienstchef < 3 jaar nuttige ervaring in de functie van dienstchefKapitein Dienstchef > 3 jaar nuttige ervaring in de functie van dienstchefMajoor Kapitein- commandant Majoor Kapitein- commandant Dienstchef Wel A-diplomaKolonel

42 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Oude graadKwalificatiesNieuwe graad Basiskader MajoorGeen A-diplomaMajoor Geen A-diploma, brevet crisissituatiebeheerMajoor Wel A-diploma, brevet crisissituatiebeheer & dienstchefKolonel Luitenant-kolonelKolonel

43 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Let wel, als overgangsmaatregel zullen de mensen die de graad van 1ste Sergeant, Sergeant-majoor, Opperadjudant, Kapitein-commandant of Luitenant- kolonel deze graad ten persoonlijke titel behouden. De raad kan vanaf de overdracht beslissen dat lopende aanwervingsprocedures worden verdergezet. In dit geval zijn de gemeentelijke procedures nog van toepassing. Dit geldt evenzo voor de lopende bevorderingsprocedures als de raad deze wenst verder te zetten.

44 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Overgangsbepalingen Vanaf de overdracht worden aanwervingsstages verder gezet volgens het nieuwe statuut. De eerste evaluatiecyclus start bij de overdracht en het eerste functioneringsgesprek moet binnen de drie maanden na de overdracht plaatsvinden.

45 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Voortgezette opleiding De voortgezette opleiding werd vastgelegd op 24 uren op jaarbasis via de provinciale brandweerscholen. De zone kan bijkomende opleidingen organiseren. Opleidingen worden aanzien als diensttijd. Verplaatsing tussen kazerne en plaats van opleiding wordt aanzien als diensttijd.

46 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) KB brevetopleidingen Het ontwerp KB voor de brevetopleidingen werd door de vorige regering niet meer goedgekeurd. De nieuwe regering zal dus een beslissing moeten nemen inzake dit ontwerp KB. De opleidingsuren diewerden opgenomen in dit ontwerp van KB zijn te zien op de volgende dia.

47 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) KB brevetopleidingen BrevetopleidingAantal uren Behalen van het brevet van basiskader B01 professionele brandweerman315 Behalen van het brevet van basiskader B01 vrijwillige brandweerman268 Behalen van het brevet van basiskader B0230 Behalen van het brevet van basiskader M01320 Behalen van het brevet van basiskader M0240 Behalen van het brevet hoger kader OFF1124 Behalen van het brevet van hoger kader OFF2 via promotie228 Behalen van het brevet van hoger kader OFF2 via aanwerving1091 Behalen van het brevet hoger kader OFF3200 Behalen van het brevet hoger kader OFF4180

48 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Fysieke geschiktheid De fysieke onderhoudsproeven werden volledig uit het statuut geschrapt. Door middel van een omzendbrief aan de zones probeert het Ministerie van Binnenlandse zaken toch enige uniformiteit te bewaren. De onderhoudsproeven kunnen pas ingevoerd worden in de zones na syndicaal overleg in de zone. In dit schrijven staat ook vermeld dat er best ook een overleg zou doorgaan met de vrijwilligers.

49 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Fysieke geschiktheid De fysieke test die in de omzendbrief beschreven staat is in Nederland gekend als de PPMO testen. Ze zijn een verzameling van 12 proeven die een brandbestrijding simuleren en een traplooptest. Vooraf aan het afleggen van de proef wordt een medische vragenlijst ingevuld. Deze reeks van proeven moeten onder begeleiding van een monitor en met hartslagmeter worden uitgevoerd.

50 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Evaluatie Evaluatie wordt zowel in het kader van aanwerving- en bevorderingsstage als in het kader van periodieke evaluatie voorzien. Een periodieke evaluatiecyclus start met een functioneringsgesprek en eindigt met een evaluatiegesprek. De periodieke evaluatie gebeurt tweejaarlijks en gaat uit van de functiebeschrijving van de uit te voeren functie en de vastgelegde doelstellingen en elementen waarop het personeelslid wordt beoordeeld in het functioneringsgesprek.

51 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Evaluatie Een individueel evaluatiedossier wordt aangelegd en het personeelslid heeft recht op een kopie. Het dossier bevat volgende documenten: De functiebeschrijving Het verslag van het functioneringsgesprek Documenten omtrent gunstige en ongunstige vaststelling Het verslag van de evaluatie

52 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Evaluatie Het evaluatiegesprek zelf handelt over de verwezenlijking van de doelstellingen van het functioneringsgesprek en moet gebeuren op basis van een welbepaald schema. De nodige regelgeving moet hiervoor nog worden vastgelegd. Ook dit moet nog verder onderhandeld worden met vakbonden. Na het evaluatiegesprek vindt een nieuw functioneringsgesprek plaats voor de volgende periode.

53 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Evaluatie Uiteindelijk kan de evaluatie volgende vermeldingen als gevolg hebben : voldoende, te verbeteren en onvoldoende. De vermeldingen te verbeteren en onvoldoende geven aanleiding tot een nieuwe evaluatie na één periode van één jaar. Telkens zijn er mogelijkheden van beroep bij een paritair samengestelde evaluatiecommissie. Hierbij kan het personeelslid op eigen verzoek, of wanneer het nodig wordt geacht, gehoord worden en hij kan zich hierbij laten bijstaan.

54 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Evaluatie Twee onvoldoendes in een periode van drie jaar kunnen leiden tot ontslag. Het is de raad die zich hierover uitspreekt. Het personeelslid dat zich in dit geval bevindt, heeft recht op een beroepsprocedure bij een federale onafhankelijke en paritair samengestelde beroepskamer bij FOD Binnenlandse Zaken. Het beroep is schorsend. De functioneringsmodaliteiten van deze onafhankelijke beroepskamer moeten nog worden vastgelegd en dus onderhandeld.

55 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Prestatievergoeding De prestaties die de vrijwillige personeelsleden leveren geven aanleiding tot de betaling van een vergoeding, die berekend wordt naar rata van het aantal gepresteerde uren. Deze vergoeding noemt men de prestatievergoeding. De minimale vergoeding stemt overeen met de vergoeding verschuldigd voor één uur. Ieder begonnen uur wordt volledig vergoed. Aanvankelijk werkte men met uur delen, maar daarvan is men afgestapt.

56 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Prestatievergoeding Beschikbaarheidsperiodes en verplaatsingstijd van tussen de woonplaats en de plaats van de interventie worden niet meegerekend voor de duur van de prestaties. Het bedrag per uur wordt vastgelegd in de prestatievergoedingsschaal die overeenstemt met de graad en verworven anciënniteit. De prestatievergoeding wordt maandelijks betaald, na vervallen termijn. 1 jaar geldelijke anciënniteit = 180 uren presteren in minimaal 12 maanden. (wachtdiensten in kazerne tellen niet mee.)

57 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Prestatievergoeding Geldelijke Anciënniteit0 jaar1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar6 jaar7 jaar8 jaar Stagiair Brandweerman € 12, 37 Brandweerman € 14,25€ 15,09€ 15,38€ 15,79€ 16,16€ 16,28€ 16,49€ 16,57€16,65 Korporaal € 15,09€ 15,38€ 15,79€ 16,16€ 16,28€ 16,49€ 16,57€16,65 Sergeant € 16,65€ 16,68€ 16,86€ 17,02€ 17,18€ 17,50€ 17,90€ 18,32€ 18,42 Adjudant € 18,51€ 18,56€ 18,59€ 18,64€ 18,67€ 18,72€ 18,75€18,80 Luitenant € 28,60€ 29,84€ 30,53 Stagiair Kapitein € 24, 13 Kapitein € 31,09€ 31,89€ 33,81 Majoor € 38,60 Kolonel € 41,82

58 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Diplomatoelage De diplomatoelage voor vrijwilligers steunt op de regelgeving van toepassing voor het beroepspersoneel. Voor de vrijwilligers stemt ze echter overeen met een percentage van de prestatievergoeding gestort tijdens het vorige kalenderjaar. Dit percentage ligt tussen de drie en de 10% per diploma en het totaal percentage mag niet meer dan 10% bedragen, ongeacht het aantal diploma’s waarover de vrijwilliger beschikt.

59 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Keuze nieuw of oud geldelijk statuut Op het moment dat je overgedragen wordt van de stad of gemeente naar de zone, ga je automatisch naar het nieuwe administratieve statuut. Volgens de wet kan het personeel echter verkiezen om in zijn oude GELDELIJKE statuut te blijven maar moet dit kenbaar maken binnen de drie maanden na de overdracht naar de zone. Dit betekent dat je op dat moment afziet van verdere mogelijke bevorderingen.

60 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Keuze nieuw of oud geldelijk statuut Je kan echter ten alle tijden alsnog kiezen voor het nieuwe geldelijke statuut. Benoemingen, bevordering, mobiliteit of aanwijzing (mandaat) geeft automatische aanleiding tot het onderworpen worden aan het nieuwe geldelijk statuut.

61 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) RSZ- en fiscale vrijstellingen Alhoewel men gepoogd heeft de RSZ vrijstellingen voor vrijwilligers te wijzigen blijft alles bij de oude principes. De fiscale vrijstellingen blijven ongewijzigd.

62 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Erkentelijkheidstoelage De raad kan ook een erkentelijkheidstoelage toekennen aan het vrijwillig personeelslid dat eervol uit zijn functie wordt ontslagen. De erkentelijkheidspremie wordt onder de verworven rechten ook behouden ten persoonlijke titel.

63 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Toelage voor onregelmatige prestaties Tot maximaal 25% van het uur bedrag van de prestatievergoeding voor nachtprestaties Tot maximaal 100 % van het uur bedrag van de prestatievergoeding voor zaterdag en zondag prestaties En dit is van toepassing voor prestaties die wachtdiensten zijn in de kazerne en interventies. Het is de raad die het percentage bepaalt, bij reglementaire aanvulling van dit statuut.

64 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Ambulanciers die geen BWM zijn Voor deze medewerkers werd een apart administratief- en geldelijk statuut uitgewerkt. Het is voor een groot stuk gebaseerd op het administratief- en geldelijk statuut van het operationeel personeel. Het houd wel wat beperkingen in. Zo zal waarschijnlijk de belastingvrijstelling die men kent voor vrijwilligers binnen het operationeel personeel wegvallen.

65 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Zonecommandant – aanstelling Publicatie van de vacature van zonecommandant dient te gebeuren in het Staatsblad. De raad legt de samenstelling van de selectiecommissie vast die zeven leden telt. De commissie bestaat uit de voorzitter, een deskundige inzake human resources of management, een zonecommandant, de bevoegde provinciegouverneur of de arrondissementscommissaris die hij aanduidt, twee burgemeesters aangesteld door de raad en een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het voorzitterschap van deze commissie wordt waargenomen door de voorzitter.

66 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Zonecommandant – aanstelling De kandidaten dienen een managementproject in te dienen en worden onderworpen aan een selectiegesprek. Na de vergelijking van de titels en verdiensten, van de analyse van het managementproject en van de resultaten van het gesprek, maakt de selectiecommissie een gemotiveerde rangschikking op en maakt deze over aan de raad. De door de raad aangewezen kandidaat legt in handen van de voorzitter de eed af.

67 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Zonecommandant – personeelsplan Het nodige personeel voor de uitvoering van de operationele opdrachten, rekening houdend met de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. Hierbij moet hij rekening houden met : Het niveau van dienstverlening voor de verschillende geografische sectoren van het grondgebied zoals vastgesteld in het meerjarig beleidsplan. De operationele organisatie van de zone voor het sturen van de middelen vanuit het netwerk van posten. De eventuele permanentie van operationeel personeel in de posten. De specifieke opdrachten die specifieke middelen vereisen.

68 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Zonecommandant – personeelsplan Voor de beschikbaarheid van de beroepspersoneelsleden moet rekening gehouden worden met : De arbeidstijdregeling in de zone De verloven toegekend in de zone De vermenigvuldigingscoëfficiënt voor het voorzien van continudienst De modaliteiten van eindeloopbaanmaatregelen Het aantal uren opleiding nodig voor de loopbaan en voor het uitoefenen van de functie.

69 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Zonecommandant – personeelsplan Voor de beschikbaarheid van de vrijwillige personeelsleden moet rekening gehouden worden met: De diensttijdregeling De beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens de verschillende delen van de dag De noodzakelijke opleiding voor de loopbaan en voor het uitoefenen van de functie

70 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Zonecommandant – personeelsplan De statistieken van interventies met inbegrip van gelijktijdige uitrukken De operationele risico analyse van de zone Het personeel nodig voor het uitvoeren van logistieke en administratieve taken in het kader van brandweertaken Desgevallend, het personeel nodig voor de zonale dispatching Een hele boterham dus maar niet onbelangrijk. Het personeelsplan moet voorgelegd worden aan de sociale partners.

71 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Minimale normen Het is sinds november 2012 dat deze regels van minimale normen in voege zijn en dus al wat ingeburgerd zijn. Het besluit legt de minimale middelen en dus ook personeel vast per type interventie. Het zonaal plan moet deze regels respecteren.

72 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Minimale normen Belangrijk in dit punt is dat men in nagenoeg alle type interventies met autopomp het principe van zes man op autopomp vrijwaart. Hiervan kan enkel afgeweken worden als men simultaan vertrekt met twee autopompen uit twee verschillende posten. Er gelden dan echter beperkende regels omtrent de taken die de eerste (onvolledige) ploeg mag uitvoeren. De Minister moet deze regels nog vastleggen. Bovendien erkent dit besluit het belang van signalisatie. De zones hebben tijd tot 31 december 2017 om zich aan te passen aan deze nieuwe regels.

73 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Risicoanalyse van de zone In een besluit van 14 oktober 2014 werden minimale voorwaarden vastgelegd waaraan de risicoanalyse van de zone moet voldoen. Omdat deze mede een bepalende factor is voor het personeelsplan is het niet slecht te weten welke elementen in deze risicoanalyse een rol spelen. De risicoanalyse houdt een inventaris in van risico’s en een evaluatie van deze risico’s. De inventaris behelst zowel de recurrente risico’s als de punctuele risico’s in de zone.

74 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Risicoanalyse van de zone De evaluatie bestaat uit een objectieve studie van deze risico’s en hoe deze operationeel moeten beantwoord worden. Om dit te kunnen doen moet de zone een duidelijke tekening maken van de zone aan de hand van de geografische structuur, de natuurlijke omgeving, de bevolking, de bestuurlijke structuur, de economische activiteiten, de transportnetwerken, de onder- en bovengrondse netwerken en de cartografie. Recurrente risico’s zijn deze die dagelijks voorkomen en dus goed ingeschat kunnen worden. Deze worden gedekt door de adequate middelen van de zone.

75 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Risicoanalyse van de zone Aan de hand van statistieken van de laatste drie jaar maakt de zone haar inventaris op van de recurrente risico’s, ten minste rekening houdende met het gemiddelde aantal interventies van binnenbranden, buitenbranden, andere dringende interventies, dringende medische hulpverlening en de niet- dringende interventies.

76 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Risicoanalyse van de zone De zone moet aan de hand van deze gegevens een analyse maken om de gelijkwaardigheid tussen de beschikbare middelen en de noodzakelijke middelen om de opdrachten uit te voeren te toetsen. Hierbij moet minstens rekening gehouden worden met de waarschijnlijkheid van gelijke vertrekken, de dekkingsgraad voor een gegeven grondgebied, de dekkingsgraad voor een gegeven bevolking en de dekkingsgraad per groep van opdrachten.

77 Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Risicoanalyse van de zone Punctuele risico’s gaat om risico’s die moeilijker in te schatten zijn op vlak van frequentie, maar waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn en dus specifieke interventiemiddelen vereisen of inzet op ruimere schaal vereisen van zowel materieel als personeel. In een bijlage aan dit besluit wordt omschreven hoe de analyse dient te gebeuren voor de punctuele risico’s.


Download ppt "Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers “Onze vrije tijd, voor UW veiligheid!” Stand van zaken brandweerhervorming."

Verwante presentaties


Ads door Google