De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verzwaard risico sleutelelement in de nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 Fonds voor Arbeidsongevallen Alexandra De Backer 15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verzwaard risico sleutelelement in de nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 Fonds voor Arbeidsongevallen Alexandra De Backer 15."— Transcript van de presentatie:

1 het verzwaard risico sleutelelement in de nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 Fonds voor Arbeidsongevallen Alexandra De Backer 15 maart 2011 update: 16 april 2013

2 Fonds voor Arbeidsongevallen2 Opdrachten FAO Controle : –werkgevers (verzekerings- en aangifteplicht) –verzekeringsmaatschappijen (technisch en medisch) –akkoorden (bekrachtiging) Uitkeringen Verzekeraar zeelieden en waarborgfonds Inningsopdracht (werkgevers en verzekeraars) Informatie (gegevensbank) / adviezen verstrekken (voogdijminister en TCP) Verbindingsstation KSZ en verzekeraars Loket aanvraag toekenning aanvullende vergoeding i.h.k.v. brugpensioen Sociale bijstand getroffenen en rechthebbenden

3 Fonds voor Arbeidsongevallen3 a) EU - strategie 2007-2012 : de frequentie van arbeidsongevallen reduceren met 25% b) Nationale strategie 2008-2012 goedgekeurd door de Ministerraad op 21/11/2008 doelstelling: de frequentiegraad van de ongevallen tegen 2012 reduceren met 25% 5 projecten: –Versterking van de arbeidsongevallenpreventie (‘verzwaard risico’) –De controle en efficiëntie van het systeem versterken –Moderniseren en vereenvoudigen –De professionele re-integratie bevorderen –De uitvoering van de nationale strategie evalueren Strategie inzake Welzijn op het Werk

4 Fonds voor Arbeidsongevallen4 i. Versterking van de arbeidsongevallenpreventie De ondernemingen met verzwaard risico verplichten tot preventie – ‘responsabiliseren’ Uitzendarbeid: het inleenbedrijf responsabiliseren Statistische verwerking van de omstandige verslagen van de zware ongevallen (testfase) Studie van de modelongevallen per activiteitssector (bonus-malussysteem)

5 Fonds voor Arbeidsongevallen5 ii. De controle en efficiëntie van het systeem versterken het ongevalaangiftesysteem evalueren: onderaangifte naleving van de aangiftetermijn kwaliteit van de aangifte

6 Fonds voor Arbeidsongevallen6 vereenvoudiging van de aangifte van de lichte ongevallen > register eerste hulp analyse van de effectiviteit van het systeem van arbeidsongevallenvergoeding bij b.o. automatische overdracht van de ongevalsgegevens van de openbare sector (project ‘Publiato’ dient te leiden tot de geïnformatiseerde aangifte van de AO publieke sector vanaf 1/1/2014) elektronische communicatie van de ongevalsgegevens aan de EDPB iii. Moderniseren en vereenvoudigen

7 Fonds voor Arbeidsongevallen7 iv. De professionele re-integratie bevorderen studie van het verdere socioprofessionele parcours van de slachtoffers na het ongeval v. De uitvoering van de nationale strategie evalueren slachtoffers in tijdelijke ongeschiktheid: art 22 bis en ter, art 23 van de wet van 10 april 1971

8 Fonds voor Arbeidsongevallen8 c) Het verzwaard risico (VR) i.Wat is een verzwaard risico? wet voorwaarden (vrijstelling 1 e en 2e jaar) berekening risico-index (RI) aantal ondernemingen VR volgens sectoren/risico/grootte ii.Bepaling van het verzwaard risico door het FAO iii.Rol van de wetsverzekeraar iv.Mogelijkheid tot bezwaar door werkgever v.De verzekeraar stelt een actieplan voor vi.Verplichtingen van de werkgever vii.Opvolging

9 Fonds voor Arbeidsongevallen9 i. Wet onevenredig verzwaard risico project Faraoplan opgenomen in de wet van 10 april 1971 (privésector) –Art. 49bis (bepaling van het verzwaard risico) en 49ter (gevolgen voor de verzekerings- overeenkomst) –KB van 23 december 2008 –KB van 23 november 2010 / KB van 30 november 2011 / KB van 4 december 2012 van kracht sinds 1 januari 2009

10 Fonds voor Arbeidsongevallen10 Twee voorwaarden voor het verzwaard risico 1.  5 ongevallen (op de arbeidsplaats) met een ongeschiktheid  4 dagen (dag van het ongeval niet meegerekend) of dodelijke afloop gedurende de observatieperiode (3 jaar) 2.de risico-index is  10 x de index van de activiteitssector EN  30 x de index van de hele privé-sector, voor het laatste jaar van de observatieperiode en één van de andere jaren EN Vrijstelling VR de twee jaren volgend op VR indien ond. meewerkt

11 Fonds voor Arbeidsongevallen11 Berekening van de risico-index berekend op jaarbasis risico-index = frequentie-index x ernstindex frequentie-index = aantal ongevallen (TAO  4 dagen of dodelijke afloop) x 25 / aantal VTE ernstindex = aantal dagen arbeidsongeschiktheid x 250 / aantal VTE (voltijds equivalent) –Aantal dagen: max. 60 dagen per ongeval en 60 dagen voor een dodelijk ongeval –Aantal VTE: op basis van de informatie die de werkgever door DmfA meedeelt aan de RSZ

12 Fonds voor Arbeidsongevallen12 Gemiddelde sectorindex Nace 4 code-elementen Nace 3 code-elementen indien : de sector met nace 4 code < 10 ondernemingen of 1000 werknemers in VTE telt lijst op website FAO: www.faofat.be/site_nl/stats_etudes/risqueaggrave/ indices/indices.html

13 Fonds voor Arbeidsongevallen13 Aantal verzwaarde risico’s 2009: 100 2010: 150 2011: 200 2012 en volgende: bepaald bij ministerieel besluit vóór 31 mei; zoniet aantal dat het jaar voordien werd bepaald rangschikking in functie van de grootte van het veelvoud van de risico-index van de eigen sector het laatse jaar van de observatieperiode momenteel jaarlijks +/- 350 ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van het verzwaard risico

14 Fonds voor Arbeidsongevallen14 Sectoren ondernemingen verzwaard risico C: industrie F: bouw G: groot- en detailhandel, reparatie van auto’s ed. H: vervoer en opslag M: vrije beroepen en wetensch.& technische act. N: administratieve & ondersteunende diensten P: onderwijs

15 Fonds voor Arbeidsongevallen15 Globale ernstgraad sectoren ondernemingen verzwaard risico

16 Fonds voor Arbeidsongevallen16 Grootte ondernemingen VR

17 Fonds voor Arbeidsongevallen17 ii. Het Fao stelt vast en communiceert Ongevallen: uit de DWH arbeidsongevallen van het FAO (gevoed door de verzekeraars) Tewerkstelling (VTE): uit de RSZ-gegevens op basis van de werkgeversaangiftes via DmfA Vóór 30 november informeert het FAO de verzekeraar, met kopie aan de werkgever VR en aan de diensten TWW (FOD WASO) De lijst van de ondernemingen met verzwaard risico die niet door het KB beoogd worden, wordt aan de FOD WASO bezorgd

18 Fonds voor Arbeidsongevallen18 iii. De verzekeraar notifieert Aangetekende brief binnen 30 dagen Motivering (berekening RI) Berekening van de (geïndexeerde) forfaitaire preventiebijdrage en de betalingstermijn (1 maand) – opslag 10% + intresten Contractuele verplichtingen art 49ter (verlenging van rechtswege met drie jaar – vervolgens mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen of de premievoet te herzien) en mogelijkheid tot indienen van een bezwaar bij het BC van het FAO Verzekeraar: verzekert op 1 januari volgend jaar

19 iv. Mogelijkheid tot bezwaar door werkgever Binnen de betalingstermijn van de forfaitaire bijdrage kan de onderneming aangetekend bezwaar indienen bij het beheerscomité (BC) van het FAO Twee redenen voor mogelijk bezwaar voorzien in de wet: –andere activiteiten dan deze die worden uitgeoefend door de gemiddelde onderneming in de sector –het risico is verdwenen op het moment van de kennisgeving (afdeling gesloten, geen personeel meer,…) 19Fonds voor Arbeidsongevallen

20 De betaling van de forfaitaire bijdrage: opgeschort tot na kennisgeving van de beslissing van het BC (binnen termijn van 3 maanden) Bij aanvaarding van het bezwaar door het BC: onderneming wordt geschrapt uit de lijst van ondernemingen verzwaard risico voor de betreffende observatieperiode Bij verwerping van het bezwaar door het BC: betaling forfaitaire bijdrage dient onmiddellijk te gebeuren, waarna de preventiedienst van de verzekeringsmaatschappij in actie schiet Fonds voor Arbeidsongevallen20

21 Fonds voor Arbeidsongevallen21 v. De verzekeraar stelt een actieplan voor Vóór 30 juni van het jaar na het jaar van de vaststelling door het FAO Actieplan met concrete preventiemaatregelen, na risico- en ongevalsanalyse, met uitvoeringskalender Termijn van 30 dagen om het plan voor te stellen in geval van laattijdige betaling van de bijdrage (mogelijk na verwerping bezwaar)

22 Fonds voor Arbeidsongevallen22 vi. De werkgever informeert dadelijk De interne of externe preventiedienst Het comité voor de preventie en de bescherming op het werk (of de vakbondsafgevaardigde, of de werknemers) Doelstelling: in overleg met hen het actieplan evalueren en waar nodig aanpassen (incl. uitvoeringstermijnen)

23 Fonds voor Arbeidsongevallen23 vii. Opvolging Reacties ondernemingen Verslag: het jaarverslag van de preventiediensten van de verzekeraars bevat sinds 2009 een nieuw luik ‘VR’ Dit luik bevat per onderneming verzwaard risico: –de verschillende analyses en actieplannen, –de driemaandelijkse verslagen over de vorderingsstaat van de uitvoering van het actieplan, –de naleving door de werkgever van de voorgestelde maatregelen en zijn medewerking.

24 Fonds voor Arbeidsongevallen24 Planning opvolging 2009:

25 Fonds voor Arbeidsongevallen25 Nationale strategie: FAO ~ FOD WASO Het FAO communiceert aan de FOD WASO de lijst met ondernemingen die aan de criteria van het verzwaard risico beantwoorden (+/- 400) De controlediensten gaan de daadwerkelijke toepassing van de voorgestelde maatregelen na (a.d.h.v. latere opvolgingsverslagen); initiële focus op ondernemingen VR die de forfaitaire bijdrage niet betalen

26 Fonds voor Arbeidsongevallen26 meer informatie op: www.faofat.be (statistieken en studies – verzwaard risico) stats@fao.fgov.be alexandra.debacker@fao.fgov.be Dank voor uw aandacht

27 Fonds voor Arbeidsongevallen27 Gebruikte afkortingen: FAO: Fonds voor Arbeidsongevallen TCP: Technisch Comité voor de Preventie KBZ: Kruispuntbank Sociale Zekerheid EDPB: Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk DWH: DataWareHouse DmfA: Déclaration multi-functionel(l)e Aangifte TWW: Toezicht Welzijn op het Werk FOD WASO: Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg


Download ppt "Het verzwaard risico sleutelelement in de nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 Fonds voor Arbeidsongevallen Alexandra De Backer 15."

Verwante presentaties


Ads door Google