De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventiedienst Mensura EDPB Wetgeving Ernstige Arbeidsongevallen Gevolgen voor de betrokken bedrijven Ing. Lieven Verhoeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventiedienst Mensura EDPB Wetgeving Ernstige Arbeidsongevallen Gevolgen voor de betrokken bedrijven Ing. Lieven Verhoeven."— Transcript van de presentatie:

1 Preventiedienst Mensura EDPB Wetgeving Ernstige Arbeidsongevallen Gevolgen voor de betrokken bedrijven Ing. Lieven Verhoeven

2 2 Nieuwsbericht Het Belang van Limburg – 8/04/2010 : Arbeider sterft onder laadlift in Lommels bedrijf In een bedrijf op het industrieterrein Maatheide in Lommel is in de nacht van woensdag op donderdag rond middernacht een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een 27- jarige man uit Lommel kwam om een nog onbekende reden onder een laadlift terecht.

3 3 Nieuwsbericht Het Laatste Nieuws - 5/01/2010 : Dodelijke val bij installeren van zonnepanelen in Tessenderlo : Een man die op het dak van een bedrijfshal van een lakkerij in Tessenderlo zonnepanelen aan het plaatsen was, heeft kort voor 14 uur een fatale val gemaakt. Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden de installateur van het dak is gevallen.

4 4 ARBEIDSONGEVAL - DEFINITIE •Ieder ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en ten gevolge van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, en dat een letsel veroorzaakt. •Worden eveneens beschouwd als een arbeidsongeval: de ongevallen gebeurd op de weg naar en van het werk; als weg naar en van het werk wordt beschouwd het traject dat de werknemer gewoonlijk aflegt om zich van zijn woonplaats naar de plaats van tewerkstelling te begeven en omgekeerd.

5 5 ARBEIDSONGEVAL UITWENDIGE OORZAAK LETSEL TIJDENS ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR ARBEIDSOVEREENKOMST PLOTS GEBEUREN

6 6 WEG-WERK ONGEVAL UITWENDIGE OORZAAK LETSEL TIJDENS NORMAAL TRAJECT PLOTS GEBEUREN VERBLIJFPLAATS-WERKPLAATS

7 7 Incident UITWENDIGE OORZAAK PLOTS GEBEUREN MATERIELE SCHADE GEEN LETSEL

8 8 OEF- ongeval (bijna – ongeval) UITWENDIGE OORZAAK PLOTS GEBEUREN GEEN LETSEL GEEN MATERIELE SCHADE

9 9 Schematische voorstelling

10 10 Arbeidsongeval Aangifte (8 dagen) Werkverlet van ten minste 4 dagen Ongevallen- steekkaart + Ernstig arbeidsongeval Omstandig verslag (10 dagen) + + Zeer ernstig arbeidsongeval Onmiddellijke aangifte Wettelijke verplichtingen

11 11 ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL •Arbeidsongeval dat zich voordoet op de arbeidsplaats zelf en waarvoor, ten gevolge van de ernst, een specifiek en grondig onderzoek nodig is ter bepaling van preventiemaatregelen om herhaling van een dergelijk arbeidsongeval te voorkomen.

12 12 Dodelijk arbeidsongeval ? Blijvend letsel ? Tijdelijk letsel volgens bijlage 3 ? Ernstig AO Arbeidsongeval op de arbeidsplaats? Geen ernstig AO Afwijking vlg. bijlage 1 ? Materieel agens volgens bijlage 2 ? ja nee

13 13 BIJLAGE 1 – AFWIJKENDE GEBEURTENIS •Elektrische storing, brand, explosie •Overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen •Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp •Verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp •Vallen van personen van hoogte •Gegrepen of meegesleept worden door een voorwerp of de vaart daarvan

14 14 BIJLAGE 2 – MATERIEEL AGENS •Steigers of bovengrondse constructies •Graafwerken, sleuven, putten, onderaardse gangen, tunnels of ondergrondse wateromgeving •Installaties •Machines of toestellen •Systemen voor gesloten of open transport en opslag •Voertuigen voor transport over land •Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen •Wapens •Dieren, micro-organismen, virussen

15 15 BIJLAGE 3 – LETSELS •Vleeswonden met verlies van weefsel •Botbreuken •Traumatische amputaties •Schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn •Schadelijke effecten van elektriciteit die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid. •Brandwonden die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid of chemische of inwendige verbrandingen of bevriezingen. •Acute vergiftigingen •Verstikking en verdrinking

16 16 ONDERZOEK EN VERSLAGGEVING EAO •Bedrijven met een interne preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 : SOnderzoek wordt uitgevoerd door de IDPB of EDPB (samenwerking is steeds mogelijk) • Bedrijven die niet beschikken over een preventieadviseur niveau 1 of 2 :  Onderzoek wordt steeds uitgevoerd door de EDPB

17 17

18 18

19 19 Waarom een nieuwe wetgeving in 2005 ? •Achter de cijfers: onnoemelijk veel menselijk leed dat dient voorkomen te worden • Economisch een enorme verliespost • Ernstige arbeidsongevallen als vertrekpunt gebruiken voor de implementatie van de welzijnswet en al zijn uitvoeringsbesluiten • Bedrijfsbeleid ombuigen van schade beperken bij arbeidsongevallen naar arbeidsongevallen voorkomen

20 20 Nieuwigheden in de wetgeving EAO •Definitie van een ernstig arbeidsongeval •Inhoud van het omstandig verslag wordt vastgelegd •Voor bedrijven die geen preventieadviseur Niv I of II in dienst hebben  verplicht beroep doen op externe preventiedienst •Omstandig verslag systematisch naar TWW ter info en steekproefsgewijze controle •Maatregelen voorgesteld door IDPB of EDPB en goedgekeurd door WG en WN’s moeten uitgevoerd worden.

21 21 Evolutie ernstige arbeidsongevallen

22 22 Ernstige arbeidsongevallen in 2009

23 23 Evolutie ernstige arbeidsongevallen

24 24

25 25 Evolutie ernstige arbeidsongevallen

26 26 Evolutie ernstige arbeidsongevallen

27 27

28 28

29 29 Evolutie ernstige arbeidsongevallen

30 30 Conclusies uit de cijfers •Aantal onderzochte ongevallen stijgt elk jaar •Knelpunt: nog steeds niet alle ongevallen aangezien de communicatie met de kruispuntdatabank op dit vlak nog niet volledig operationeel is •Grootste deel van de onderzoeken in C en D- bedrijven  doelgroep bereikt! •Botbreuken sterk vertegenwoordigd in de letsels

31 31 Bijzondere situaties •Meerdere betrokken werkgevers: •vb op een werf, werken met derden, interim •Normaal: WG van SLO verwittigd zijn IDPB/EDPB •uitz.: Interim  WG inlener voert het onderzoek •Meerdere SLO’s  één coördinerende PA aanduiden • Buitenlandse firma’s dienen deze wetgeving ook te respecteren! •In principe dienen alle PA’s van alle betrokken WG’s betrokken te worden bij het onderzoek

32 32 Ervaring van een EDPB met deze wet •Positief: –De 350 onderzoeken in C en D bedrijven zijn een unieke gelegenheid om bij deze kleine bedrijven rond welzijn te kunnen werken –Vaak voor de eerste maal een gedegen onderzoek van een ongeval –Vervolg = assistentie in het bedrijf ter ondersteuning van het welzijnsbeleid

33 33 Ervaring van een EDPB met deze wet •Knelpunten: –Voorwaarde: EAO moet ook als ernstig ervaren worden in het bedrijf –Men heeft vooral nood aan praktische maatregelen – communicatie met klant –Opvolging van voorgestelde maatregelen –Kostprijs –Termijn van 10 kalenderdagen (melding – getuigen – CPBW …)

34 34 Eindconclusie •Positieve wetgeving met hefboomeffect op welzijnsbeleid •Effect op globale cijfers zal nog wat op zich laten wachten •Cirkel dient gesloten te worden door opvolging maatregelen mogelijk te maken •Bijsturing definitie ernstig ongeval noodzakelijk bv. scheur in ligamenten / termijn van 15 kalenderdagen alhoewel letsel niet onder categorie ernstig ongeval valt.

35 Preventiedienst Mensura GVK Nieuwe Wetgeving Onevenredig Verzwaard Risico (KB- 23.12.2008) Gevolgen voor de betrokken bedrijven Ing. Guy Vanherf

36 36 KB-Onevenredig Verzwaard risico: Welke vragen wij behandelen : •Wat is een verzwaard risico ? •Wie bepaalt de verzwaarde risico's ? •Wat gebeurt er als een onderneming als verzwaard risico beschouwd wordt ? •Wat is de observatieperiode ? •Hoe wordt de risico-index berekend ? •Voorbeelden •De risico-index van de activiteitssectoren

37 37 KB-Onevenredig Verzwaard risico: Achtergrond : frequentie arbeidsongevallenveel hoger •Sommige ondernemingen hebben een frequentie arbeidsongevallen die veel hoger ligt dan het gemiddelde in de sector. 'verzwaard risico forfaitair bedrag betalen ongevallenpreventie •Ze vertegenwoordigen een 'verzwaard risico' en moeten de verzekeraar een forfaitair bedrag betalen dat specifiek bij hen aangewend zal worden voor de ongevallenpreventie.

38 38 KB-Onevenredig Verzwaard risico: Inhoud KB 23-12-2008 : frequentieernst •doel = verminderen frequentie en ernst in beroepsrisico •Wat is een verzwaard risico ? •De ondernemingen waarvan de risico-index gedurende een observatieperiode van drie jaar een bepaalde drempel overschrijdt, worden als verzwaarde risico’s beschouwd. •=> bijkomende voorwaarde : minstens 5 ongevallen gebeurd. •=> bijkomende voorwaarde : in de loop van de observatieperiode zijn er minstens 5 ongevallen gebeurd.

39 39 KB-Onevenredig Verzwaard risico: Inhoud KB 23-12-2008 (2) : drempel risico-index minstens 10x de gemiddelde index activiteitssector van de onderneming •Deze drempel wordt bereikt wanneer de risico-index van een onderneming op jaarbasis minstens 10x de gemiddelde index van de activiteitssector van de onderneming bedraagt in de loop van het laatste jaar en in minstens één van de andere jaren van de observatieperiode. 100 hoogste risico’s, •De wetsbepalingen worden toegepast op de ondernemingen die deze drempel bereiken en bij de 100 hoogste risico’s behoren, d.w.z. de 100 ondernemingen waarvan de risico- index het sterkst afwijkt van het gemiddelde van hun activiteitssector. 2010 150 2011 200. •Dat aantal wordt in 2010 naar 150 verhoogd en in 2011 naar 200. Vervolgens wordt het aantal bepaald bij ministerieel besluit. Bij ontstentenis wordt het aantal van het voorbije jaar behouden.

40 40 Fonds voor arbeidsongevallen (FAO •Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) beschikt over een database van de arbeidsongevallen. Deze wordt gevoed door de verzekeringsondernemingen. Het Fonds beschikt ook over de informatie in verband met het aantal voltijdse equivalenten (VTE) die de ondernemingen aan de RSZ hebben aangegeven. (toegekend door de Kruispuntbank van ondernemingen) (~BTW-nr.) •De ondernemingen worden geïdentificeerd op basis van het ondernemingsnummer (toegekend door de Kruispuntbank van ondernemingen) (~BTW-nr.) •Een onderneming met verschillende vestigingen wordt als één enkele eenheid beschouwd. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Wie bepaalt de verzwaarde risico's ?

41 41 RSZ NACE-sector •De door de RSZ toegekende NACE-sector (4 cijfers) geldt als referentie voor de activiteitssector van de onderneming. •Als aan de onderneming verschillende NACE-codes werden toegekend, zal de belangrijkste NACE-code als referentie dienen. Dat is de code die betrekking heeft op de activiteit van het grootste aantal van haar werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten. risico-indexen •Op basis van deze informatie berekent het Fonds voor arbeidsongevallen de risico-indexen van de activiteitssectoren en van de ondernemingen en legt het de lijst van de als verzwaard risico beschouwde ondernemingen vast. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Wie bepaalt de verzwaarde risico's ? (2)

42 42 FAO verzekeringsonderneming + info naar => FOD WASO dienst T.W.W. •Elk jaar vóór 30 november : FAO => verzekeringsonderneming : de lijst van de ondernemingen met verzwaard risico waarop de wettelijke bepalingen van toepassing zijn en die tot zijn klanten behoren. + info naar => FOD WASO dienst T.W.W. •Binnen de 30 dagen verzekeringsonderneming ondernemingen op de hoogte •Binnen de 30 dagen brengt de verzekeringsonderneming elk van deze ondernemingen op de hoogte over statuut “verzwaard risico”. forfaitaire contributie storten => preventiedienst voorstel •Deze ondernemingen : forfaitaire contributie storten aan verzekeraar => preventiedienst : analyse van het risico in de onderneming, een voorstel tot actieplan en concrete maatregelen ter verbetering van de toestand. bepaaltwerkgeveractieplan •In overleg met de interne of de externe dienst voor de preventie en het comité voor de preventie en de bescherming op het werk bepaalt de werkgever een actieplan ter voorkoming van de arbeidsongevallen. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Wat gebeurt er als een onderneming als verzwaard risico beschouwd wordt ?

43 43 verzekeringsonderneming regelmatig informeren vordering •De verzekeringsonderneming wordt belast om regelmatig bij deze werkgevers te informeren naar de vordering van de uitvoering van het actieplan. Ook de controlediensten voor het welzijn op het werk (=“T.I.”) zullen daar aandacht aan schenken. duurverzekeringsovereenkomst naar 3 jaar gebracht •De duur van de verzekeringsovereenkomst tussen de onderneming en de verzekeringsonderneming wordt van rechtswege naar 3 jaar gebracht vanaf 1 januari volgend op de mededeling van het verzwaard risico door de verzekeraar aan de onderneming. forfaitaire contributie •De forfaitaire contributie : 3 000 à 15 000 € (op basis van het aantal werknemers (in VTE) ) KB-Onevenredig Verzwaard risico: Wat gebeurt er als een onderneming als verzwaard risico beschouwd wordt ? (2)

44 44 eerste observatieperiode2006, 2007 en 2008. •De eerste observatieperiode bestrijkt de jaren 2006, 2007 en 2008. De eerste lijst van verzwaarde risico’s is begin november 2009 opgesteld. De preventiediensten van de verzekeraars zullen hen de actieplannen ten laatste op 30 juni 2010 voorleggen. als verzwaard risico beschouwd risico-index minstens 10 maalsectorindex •Worden als verzwaard risico beschouwd de ondernemingen waarvan de risico-index in 2008 en in de loop van een van de twee andere jaren van de periode minstens 10 maal de sectorindex bereikt. tweede observatieperiode •De tweede observatieperiode bestrijkt de jaren 2007, 2008 en 2009. als verzwaard risico beschouwd •Worden dan als verzwaard risico beschouwd de ondernemingen waarvan de risico-index in 2009 en in de loop van een van de twee andere jaren van de periode minstens 10 X de sectorindex bereikt. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Wat is de observatieperiode ?

45 45 ongevallen op de arbeidsplaats •Enkel de ongevallen op de arbeidsplaats tellen mee, niet de arbeidswegongevallen. dodelijke ongevallenongevalle volledige tijdelijke ongeschiktheid duur van de tijdelijke ongeschiktheid •Voor de berekening van de risico-index wordt rekening gehouden met de dodelijke ongevallen, de ongevallen met een volledige tijdelijke ongeschiktheid van minstens 1 dag (na de dag van het ongeval) en de duur van de tijdelijke ongeschiktheid. frequentie ernst aantal werknemers VTE •De frequentie van deze ongevallen en hun ernst worden in verhouding gebracht met het aantal werknemers, uitgedrukt in door de onderneming tewerkgestelde voltijdse equivalenten (VTE). risico-indexfrequentie-indexernst-index •De risico-index = frequentie-index X ernst-index. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Hoe wordt de risico-index berekend ?

46 46 risico-indexfrequentie-indexernst-index •De risico-index = frequentie-index X ernst-index. •RI = FI x EI •De frequentie-index : FIΣ dodelijke ongevallen +Σ AO-TWO≥4 x 25 / VTE FI = (Σ dodelijke ongevallen + Σ AO-TWO≥4 ) x 25 / VTE •De ernst-index : EI(Σ dagen AO-TWO ) x 250 / VTE EI = (Σ dagen AO-TWO ) x 250 / VTE beperkt tot 60 dagen -De duur van de tijdelijke ongeschiktheid is beperkt tot 60 dagen per ongeval. 60 dagen - Aan elk dodelijk ongeval worden 60 dagen toegekend. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Hoe wordt de risico-index berekend ? (2)

47 47 Onderneming X 15 • Onderneming X stelde in 2008 25 VTE te werk en telde in de periode 2006-2008 15 arbeidsongevallen op de arbeidsplaats. Dat is meer dan het minimum van 5 voorziene ongevallen. 6 ongevallen3 TWO •In 2008 zijn er 6 ongevallen gebeurd, waarvan 3 met een TWO van 2 dagen, 1 met een TWO van 4 dagen en twee met resp 50 en 100 dagen TWO. frequentie-index •Voor de frequentie-index worden de 3 ongevallen met een TWO van minder dan 4 dagen niet in aanmerking genomen. •FI =3 •FI = 3 ongevallen X 25 / 25 VTE = 3. ernstindex •Voor de ernstindex nemen we al de 6 ongevallen van 2008, en de duur van het zesde ongeval wordt beperkt tot 60 d. •EI =2 000 •EI = ( 2+2+2+4+50+60) dagen X 250 / 25 VTE = 2 000. •RI6 000 •RI = FI x EI = 3 X 2 000 = 6 000. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Voorbeeld 1

48 48 sectorindex500 •De sectorindex van deze onderneming is gelijk aan 500. RISICO-INDEX12 x hoger •De RISICO-INDEX van deze onderneming is dus 12 x hoger dan de sectorindex. bedrijf als verzwaard risico beschouwd •Als nu de risico-index van deze onderneming ofwel in 2006, ofwel in 2007, ofwel in de loop van deze twee jaren ook minstens tienmaal de sectorindex bereikt, dan wordt dit bedrijf als verzwaard risico beschouwd. wettelijke bepalingen forfaitaire contributie, actieplan ter verbetering, gevolgen in het bedrijf.., enz •De wettelijke bepalingen voor het verzwaard risico (forfaitaire contributie, actieplan ter verbetering, gevolgen in het bedrijf.., enz.) enkel als ze op de lijst van de 100 hoogst scorende ondernemingen t.o.v. de gemiddelde sectorindex in 2008. •Als de 100e onderneming een risico-index heeft die 25 maal hoger ligt dan de sectorindex, dan zal ze door het FAO niet meegeteld worden. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Voorbeeld 1 (2)

49 49 onderneming Y 5 1 werknemer overleden •In onderneming Y, met 5 VTE, gebeurden in de periode 2006-2008 5 ongevallen op de arbeidsplaats. In 2008 is 1 werknemer overleden ten gevolge van een arbeidsongeval. Een andere werknemer had 2 dagen TWO. frequentie-index. •Voor de frequentie-index wordt het ongeval met twee dagen ongeschiktheid niet in aanmerking genomen, omdat de ongeschiktheid niet langer dan 4 dagen duurde. FI 5 •De FI voor 2008 bedraagt : 1 ong. X 25 / 5 VTE = 5. ernst-index60 dagen dodelijke ongeval2 dagen •Voor de ernst-index wordt een vast aantal van 60 dagen in aanmerking genomen voor het dodelijke ongeval en de 2 dagen TWO van het tweede ongeval. EI 3 100 •De EI voor 2008 bedraagt : (60+2) dagen X 250 / 5 VTE = 3 100. RI 15.500 • RI ( 2008) = FI x EI = 5 X 3 100 = 15.500. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Voorbeeld 2

50 50 sectorindex risico-index11 x hoger •De sectorindex van deze onderneming is gelijk aan 1 409. Onderneming Y heeft dus een risico-index die 11 x hoger ligt dan de index van haar sector. 2006 2007 4 x hoger2 x lager •Wanneer we de risico-index van deze onderneming berekenen voor 2006 en voor 2007, stellen we vast dat deze indexen respectievelijk 4 x hoger en 2 x lager liggen dan de gemiddelde sectorindex berekend voor deze twee jaren. niet als verzwaard risico slechts eenmaal •Onderneming Y zal niet als verzwaard risico beschouwd worden aangezien in de loop van de periode 2006-2008 haar risico-index slechts eenmaal minstens gelijk was aan 10 x de risico-index van haar sector. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Voorbeeld 2 (2)

51 51 •De risico-index van de activiteitssectoren voor de jaren 2005-2007 - Ter informatie www.faofat.fgov.be www.faofat.fgov.be tabellen •Via www.faofat.fgov.be vindt U op www.faofat.fgov.be/site_nl/stats_etudes/risqueaggrave/indices/indices.htm links met de tabellen van de indexen van de activiteitssectoren berekend voor de jaren 2005, 2006 en 2007. Ze werden gebruikt bij het uittesten van de bepalingen in verband met de verzwaarde risico’s.www.faofat.fgov.be www.faofat.fgov.be/site_nl/stats_etudes/risqueaggrave/indices/indices.htm •Deze indexen worden ter informatie meegedeeld en kunnen nog gewijzigd worden voor 2006 en 2007, wanneer de sectorindexen voor de eerste effectieve periode (2006-2008) definitief vastgelegd worden. vergelijken metgemiddelde sectorindex •U kan hier de berekende risico-index van uw onderneming vergelijken met de gemiddelde sectorindex. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Sector-index-TABELLEN

52 52 activiteitssectoren minder dan 1 000 VTE NACE-codes3 cijfers •Voor de activiteitssectoren met minder dan 10 ondernemingen of minder dan 1 000 VTE, wordt de referentierisico-index van de sector berekend aan de hand van de ongevallen- en tewerkstellingsgegevens van de overeenkomstige NACE-codes met 3 cijfers. uwreferentiesectorindex NACE-code RSZtoegekend •Om uw referentiesectorindex te vinden moet u in de kolom van de NACE-4 sectoren de NACE-code opzoeken die de RSZ u heeft toegekend. NACE-code toegekendvijf cijfersNACE 4 NACE 3 •De NACE-code die aan elke onderneming wordt toegekend, bestaat uit vijf cijfers. De code in NACE 4 bevat de vier eerste cijfers links. De code in NACE 3 bevat de drie eerste cijfers links. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Sector-index-TABELLEN (2)

53 53 •De risico-index van de activiteitssectoren voor het jaar 2005 •De risico-index van de activiteitssectoren voor het jaar 2005 De risico-index van de activiteitssectoren voor het jaar 2005De risico-index van de activiteitssectoren voor het jaar 2005 • KB-Onevenredig Verzwaard risico: Voorbeeld tabel met sectorindexen

54 54 SAMENGEVAT :Stappenschema : KB-Onevenredig Verzwaard risico: SAMENGEVAT : Stappenschema :

55 55 KB-Onevenredig Verzwaard risico: Samengevat - Werkvolgorde : 1.Vaststelling “Onevenredig Verzwaard Risico” gebeurt door het FAO voor 30.11.2009, resp.2010 en 2011. 2.Als werkgever = “Onevenredig Verzwaard Risico” => preventiecontributie betalen binnen 1 maand aan verzekeraar zonder tussenpersoon (min 3000 – max 15000 €) en wordt geïndexeerd ; boete van 10% bij laattijdige betaling 2.Als werkgever = “Onevenredig Verzwaard Risico” => preventiecontributie betalen binnen 1 maand aan verzekeraar zonder tussenpersoon (min 3000 – max 15000 €) en wordt geïndexeerd ; boete van 10% bij laattijdige betaling. 3.Verzekeraar informeert werkgever. 4.Verzekeraar stelt preventiemaatregelen vast + rapportering aan FAO. 5.Tijdens de 3 jaar: geen opzeg na schade en ook geen gewone opzeg mogelijk (jaarlijkse contracten). 6.Pas na 3 jaar kan mits respect opzegtermijn polis opgezegd worden of voorwaarden aangepast worden zelfs indien nieuwe kennisgevingen verzwaard risico.

56 56 Voorbereidend werk: –Analyse van de arbeidsongevallen. Werk bij de klant: –Bespreking van de arbeidsongevallen (observatieperiode + 2009) –Uitvoering van de screening –Bespreking mogelijke preventiemaatregelen Rol vezekeringsmaatschappij: adviserende functie, aanbevelingen en voorgesteld tijdschema zijn niet bindend. KB-Onevenredig Verzwaard risico: Verzwaard risico: taken preventiedienst verzekering (1)

57 57 activiteitenverslag •Voor 1 juli 2010: activiteitenverslag maakt deel uit van het jaarverslag van de preventiedienst Voorgesteld actieplan: –Analyse van de oorzaken en omstandigheden (primaire, secundaire en tertiaire oorzaken) –Toelichting van de oorzaken die deze ongevallen gemeenschappelijk hebben –Concrete aanbevelingen ter preventie Verdere opvolging : - Driemaandelijkse verslagen - Advies over medewerking - Boordtabel Opdracht werkgever : maatregelen –Beslissing ivm maatregelen –Verantwoording van termijnen –Definitieve actieplanvorderingsverslagen verzekering –Definitieve actieplan + 3-maandelijkse vorderingsverslagen => verzekering KB-Onevenredig Verzwaard risico: Verzwaard risico: taken preventiedienst verzekering (2)

58 58 1.Opvolging klant 1.Opvolging klant verzekering wat de AO’s betreft 2.Advies 2.Advies aan klant in de uitvoering van het preventiebeleid 3.Ondersteuning klant 3.Ondersteuning klant in de uitvoering van het preventiebeleid (opleidingen sensibilisering H.L., veiligheidsopleidingen,.. ) 4.Audits 4.Audits bij klant in opdracht van Mensura GVK 5.Prospectie-onderzoek 5.Prospectie-onderzoek bij kandidaat-klanten GVK 6.Evaluatie-opvolging 6.Evaluatie-opvolging van contracten GVK Verzwaard Risico” 7.Procedure “Verzwaard Risico” Ondersteuning MENSURA GVK : taken preventiedienst ALGEMEEN

59 Preventiedienst Mensura GVK Nieuwe Wetgeving Onevenredig Verzwaard Risico (KB- 23.12.2008) Dank U voor uw aandacht ! Ing. Guy Vanherf


Download ppt "Preventiedienst Mensura EDPB Wetgeving Ernstige Arbeidsongevallen Gevolgen voor de betrokken bedrijven Ing. Lieven Verhoeven."

Verwante presentaties


Ads door Google