De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 17 augustus 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 17 augustus 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 17 augustus 2014 morgendienst

2 Muziek: Nanne Kamerbeek
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. M.J.C. Blok van Nijkerk-West Ouderling: A. Geurtsen Muziek: Nanne Kamerbeek

3 Welkom en mededelingen Gezang 328: 1 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 328: 1 Stil gebed, votum en groet Gezang 328: 2 en 3 De wet uit 1 Petrus Psalm 2: 1 en 4 Gebed Schriftlezing: Psalm 13 Lucas 18: 1-8 Psalm 141: 1 en 2

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas
Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek met thema: Hoe lang nog Heer? Luisterlied: Wees bij ons. Psalm 13 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: diaconie en kerk Gezang 285 Zegen

5 Welkom en mededelingen

6 Gezang 328: 1 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

7 Stil gebed Votum en groet

8 Gezang 328: 2 en 3 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

9 Gezang 328: 2 en 3 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

10 Lezing van de wet uit 1 Petrus 4: 7 – 16 en 1 Petrus 5:

11 1 Petrus 4 7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 

12 1 Petrus 4 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

13 1 Petrus 4 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

14 1 Petrus 4 12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.13 Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.

15 1 Petrus 4 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.

16 1 Petrus 4 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. 16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.

17 1 Petrus 5 8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

18 1 Petrus 5 10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 11 Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

19 Psalm 2: 1 en 4 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. ….

20 Psalm 2: 1 en 4 ….. 't Is tegen het gezag van God den Here en tegen zijn gezalfde vorst gericht: “Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren, tot alle macht in onze handen ligt!”

21 4 O machtigen, o koningen, weest wijs
4 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. ….

22 …. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg
…. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

23 Gebed

24 Schriftlezing Psalm 13 Lucas 18: 1 - 8

25 Psalm13 1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2 Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? 3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

26 Psalm13 4 Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God! Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. 5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’ mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

27 Psalm13 6 Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij geholpen.

28 Lucas 18 1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen.

29 Lucas 18 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ‘Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen,

30 Lucas 18 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht.

31 Lucas 18 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’

32 Psalm 141: 1 en 2 1 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken, snel mij te hulp en hoor mij aan, U roep ik, wil mij gadeslaan, laat mij uw bijstand niet ontbreken.

33 Psalm 141: 1 en 2 2 Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen geheven zijn, tot U gericht als reukwerk voor uw aangezicht, als offers die des avonds branden.

34 De kinderen kunnen nu naar de bijbelklas
De kinderen kunnen nu naar de bijbelklas. Er wordt verteld over Jezus en de Kanaänitische vrouw uit Matteüs 15: 21 – 28.

35 Preek met het thema Hoe lang nog, Heer

36 Preek, deel 1

37 Wees bij ons Waar bent U God, is ons hart verblind? Antwoord op ons gebed. Wij tasten rond, zoeken naar het licht, naar een waarheid die ons redt. Wees bij ons in de duisternis, schijn in onze nacht. Breng redding die voor eeuwig is,

38 Wees bij ons De vijand fluistert ons leugens in; trekt ons bij U vandaan. Geef ons geloof dat standvastig is; de verzoeking kan weerstaan. Wees bij ons in de duisternis, schijn in onze nacht. breng redding die voor eeuwig is,

39 Wees bij ons Wij houden vast aan wat zeker is: uw rijk komt dichterbij. U brengt ons thuis in het hemels licht. Daar is onze nacht voorbij. Uw licht doorbreekt de duisternis, schijnt in onze nacht. Uw waarheid die voor eeuwig is, leidt ons naar de dag.

40 Preek, deel 2

41 Psalm 13

42 Psalm 13

43 Psalm 13

44 Gebeden

45 De kinderen komen terug.
Collectes: Diaconie Kerk

46 Gezang 285: 1, 2, 3 en 4 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

47 Gezang 285: 1, 2, 3 en 4 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

48 Gezang 285: 1, 2, 3 en 4 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

49 Gezang 285: 1, 2, 3 en 4 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

50 Zegen te beantwoorden met

51 Vanmiddag is de dienst om 17 uur in de Jeruzalemkerk.
Voorganger: ds. M. Janssens.


Download ppt "Zondag 17 augustus 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google