De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid en Vlissingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid en Vlissingen"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid en Vlissingen
Wmo-adviesraad Vlissingen 1 oktober 2014

2 Presentaties door: Porthos Walcheren en het Routeteam
Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld) Gebiedsteam Oost-Souburg voor Elkaar Veiligheidshuis

3 Porthos als toegang voor de burger
Athos - Henk Poort Aramis - Rein Kolpa Porthos - Cees Geel De musical gaar over D’Artagnan, die op weg gaat naar Parijs om daar musketier van de koning te worden. Hij ontmoet de drie musketiers. Kardinaal de Richelieu is bezig met een gemmen plan om koning Lodewijk XIII aan de kant te kunnen schuiven. Dit wordt ontdekt door de musketiers. Boek van Alexandre Dumas van 1844 Het verhaal speelt zich af rond 1624

4 Porthos als toegang voor de burger
Eén voor allen, allen voor één!

5 Uitgangspunten Porthos
Gebruik maken van de eigen kracht van burgers en hun netwerk Voor alle burgers van – 9 maanden tot 110 jaar Een sociaal beleid voor alle burgers op Walcheren Samenwerking van organisaties in de uitvoering Klik, bel, kom

6 Porthos Walcheren In de Combinatie, Pablo Picassoplein, Vlissingen
Dagelijks geopend van 8.30 tot uur Klik, bel, kom Informatie en advies Vraagverheldering en risicotaxatie Zo nodig verdere vraagverheldering bij de burger thuis Samen maken van een Ondersteuningplan Doorgeleiding naar voorzieningen

7 Ondersteuningsplan

8 Routeteam Geen indicatiestellend orgaan
Verlengde politieke verantwoordelijkheid Sneller het juiste ondersteuningspad Verbinding van partijen van drang en dwang

9 Routeteam Veilig thuis Veiligheidshuis Porthos
Raad voor de Kinderbescherming Openbaar Ministerie (op afroep)

10 Werkwijze Routeteam Inbrengende professional (sleutelwerker)
Ondersteuningsplan Vraagstelling Keuze voor vrijwillig, drang- of dwangpad Terugkoppeling van resultaat Leren van elkaar Leren van resultaten

11 VRAGEN?

12 Veilig Thuis Het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt worden per 1 januari samengevoegd tot 1 meldpunt voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland

13 Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid van Veilig Thuis Zeeland ligt bij de 13 Zeeuwse Gemeenten (WMO) 1 meldpunt 1 telefoonnummer 1 registratiesysteem 1 werkwijze 1 team

14 DOEL VAN VEILIG THUIS Het voorkomen van geweld of mishandeling
Het duurzaam beëindigen van het geweld of de mishandeling als dit heeft plaatsgevonden Het beperken van de schadelijke gevolgen van het geweld of de mishandeling Indien noodzakelijk is er veilig onderdak

15 Wat vinden we in Zeeland belangrijk?
Dichtbij de mensen Respect voor mensen Een ongedeelde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling - 1 visie - het gehele gezinssysteem - kiezen voor drang boven dwang

16 Wat vinden we in Zeeland belangrijk?
Effectieve inzet, gericht op duurzaam resultaat Deskundige hulp Snel en outreachend Deskundige hulp voor kinderen Opvang

17 Wie heeft hierin een rol?
De inwoners Medewerkers van professionele organisaties De hulpverleners Veilig Thuis

18 Wie heeft hierin een rol?
De gemeenten (bv gebiedsverbod of tijdelijk huisverbod) Samenwerkingspartners in drang en dwang (OM, RVDK, Intervence en politie) Lokale teams Veiligheidshuis

19 VRAGEN?

20 Gebiedsteams voor hoog en middenrisico
Oost-Souburg en Ritthem West-Souburg, Westerzicht, Papegaaienburg en Bossenburgh Rosenburg, Lammerenburg en Paauwenburg Middengebied, Vredehof, Boulevards Bankert en Evertsen Centrum (Binnenstad, Scheldebuurt, Scheldekwartier en Het Eiland)

21 Gebiedsteam bestaat uit:
Algemeen maatschappelijk werkende Maatschappelijk werkende met specialisatie in mensen met beperkingen Wijkverpleegkundige Gezinswerker met specialisatie in jeugdzorg Welzijnswerker Aansturing door supervisor Porthos

22 Gebiedsteam Bereikbaar via Porthos Sleutelwerkers
Vraagverheldering bij de burger thuis en risicotaxatie Samen maken van een Ondersteuningsplan Multidisciplinaire casuïstiekbespreking (Familie)netwerkberaad Bepaling van het pad (vrijwillig/drang en dwang) via routeteam Doorgeleiding naar voorzieningen

23 Samenwerkingspartners gebiedsteam
Huisartsen Onderwijs Veilig Thuis Politie

24 Resultaten pilot Oost-Souburg
Hogere kwaliteit (snelheid, integraal, passende ondersteuning) Kosten besparend (escalaties voorkomen, ‘dure trajecten’ voorkomen)

25 VRAGEN?

26 Wat is een Veiligheidshuis?
In het veiligheidshuis werken justitiële organisaties en zorgorganisaties aan een gezamenlijke aanpak van jongeren en volwassenen met risicovol gedrag. Straf en zorg gaan hier hand in hand Aandachtspunten: Een goede afstemming met de CJG’s en de ZAT’s is noodzakelijk om overlap te voorkomen. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de Taskforce Jeugd om de onderlinge werkwijze zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Over dit onderwerp is tevens recent een brief van minister Rouvoet naar de Tweede Kamer gestuurd. De constatering is dat het gebied waar het Veiligheidshuis en de CJG’s elkaar raken in principe gering is. Het gaat daarbij vooral om het grijze gebied van jongeren die “dreigen af te glijden”. In de werkwijze moet in ieder geval opgenomen worden dat de coördinator van een CJG een check doet bij het Veiligheidshuis indien in een bepaalde casus een vermoeden is van een relatie met de strafrechtketen. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een ouder, broer of zus die reeds met de strafrechtketen in aanraking is gekomen. In dat geval is het van belang dat de betreffende casus in ieder geval een keer in het Veiligheidshuis besproken wordt om te bepalen op welk niveau de casus afgedaan moet worden. Duidelijk is dat alleen de echte risicogevallen op het niveau van het Veiligheidshuis afgedaan horen te worden. Het CJG is immers de laagdrempelige instantie waar de meeste vragen / problemen op het gebied van jongeren thuis horen. Omgekeerd wordt overigens van de coördinator van het Veiligheidshuis verwacht dat deze contact zoekt met de coördinator van het betreffende CJG om informatie te verkrijgen over een betreffende casus. Op die manier vindt de noodzakelijke onderlinge afstemming plaats en wordt voorkomen dat er binnen twee verschillende gremia aan een casus wordt gewerkt. Samenstelling team: Uit de bezoeken aan de Veiligheidshuizen in Bergen op Zoom en Tilburg is duidelijk naar voren gekomen dat het van belang is om de “beste” mensen te selecteren om namens de eigen organisatie zitting te nemen in het Veiligheidshuis. Van belang zijn competenties als flexibiliteit en creativiteit. Men moet immers in staat zijn om over de schotten van de eigen organisatie heen te kijken om in een casusoverleg gezamenlijk tot de beste aanpak te komen. Monitoring doelstellingen: Dit is een belangrijk onderdeel om de meerwaarde van een Veiligheidshuis aan te tonen. Daarbij gaat het niet alleen om de kwantitatieve maar vooral ook om de kwalitatieve doelstellingen. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van reeds ontwikkelde monitorinstrumenten uit andere Veiligheidshuizen. Voor de Zeeuwse context levert de Zeeuwse Jeugdmonitor bovendien een schat van informatie op. Oog voor verbinding van de veiligheidskolom met de zorg & welzijnskolom: De integrale benadering blijft van belang als het om het Veiligheidshuis gaat. Daarin is immers de meerwaarde gelegen. Het gaat daarbij ook om de ambtelijke en bestuurlijke verbinding tussen de beide kolommen.

27 Samenwerkingspartners
OM Politie Jeugdreclassering Halt Raad voor de Kinderbescherming Leger des Heils Reclassering Nederland Intervence (Bureau Jeugdzorg) Juvent GGD Maatschappelijk werk RBL / Leerplicht CJG’s Gemeenten Samenwerkingspartners: De samenwerkingspartners die in de startfase betrokken zijn bij de realisatie van het Veiligheidshuis zijn allemaal gericht op het thema risicojongeren.

28 Overleggen in het Veiligheidshuis
Jeugd (hulpverlening en leerplicht) Veelplegers (meerder- en minderjarig) Overleg WOS (woninginbraak, overvallen, straatroof) Overlastgevende groepen Screeningsoverleg Huiselijk Geweld Nazorg ex-gedetineerden

29 VRAGEN?


Download ppt "Veiligheid en Vlissingen"

Verwante presentaties


Ads door Google