De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie door Taco Holwerda

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie door Taco Holwerda"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie door Taco Holwerda
Belastingplan 2014 Presentatie door Taco Holwerda

2 Tarieven en heffingskortingen
Verlaging tarief eerste schijf alleen in 2014 (0,75%) Algemene heffingskorting: Verhoging naar € 2.100 Inkomensafhankelijk vanaf 2e schijf afgebouwd, (heffingskorting bij inkomens vanaf begin 4e schijf € 1.363) Verdere afbouw algemene heffingskorting 4e schijf teruggedraaid

3 Tarieven en heffingskortingen
Arbeidskorting: Verhoging in 2014 naar maximaal € 2.097 Verdere verhoging in 2015, 2016 en 2017 Arbeidskorting hoge inkomens in 3 jaar verlaagd naar nihil. In 2017 vanaf inkomen van ca. € geen arbeidskorting

4 Ondernemersfaciliteiten
Op prinsjesdag géén specifieke voorstellen t.a.v. Beperking/afschaffing zelfstandigenaftrek Afschaffing urencriterium Afschaffing stakings- en meewerkaftrek Beperking aanwendingsmogelijkheden FOR Let op: Eerder voorgenomen bezuiniging van € 300 mio op zelfstandigenaftrek teruggedraaid Presentatie plannen winstbox eerste kwartaal 2014

5 Fiscale innovatieregelingen
KIA, EIA, MIA, Vamil Drempelbedrag per investering naar € Dempelbedrag per investering KIA blijft € 450 EIA, MIA, Vamil: tijdig aanvragen! Binnen 3 maanden na aangaan verplichting!

6 Auto Voorstel bijtelling nul-emissie auto’s:
verlaging van 7% bijtelling naar 4% afschaffing KIA en Vamil voor personenauto’s MIA meer richten op (semi-)elektrische auto’s Voorstellen MRB oldtimers: “oldtimerakkoord” in Belastingplan 2014 vanaf 1 januari 2014 vrijstelling mits 40 jaar overgangsregeling benzinevoertuigen die per 1 januari jaar zijn: kwarttarief met maximum van € eis winterstalling (dec. t/m feb.)

7 Eigen woning Verlenging crisismaatregelen: tijdelijke verhuurregeling leegstand bij verkoop Formulier opgaaf eigen woning lening voor leningen vanaf 2013 door partijen zonder renseigneringsplicht Verlenging lage btw-tarief verbouwingen tot en met 31 december 2014

8 Loonbelasting Werkkostenregeling: niets in de belastingplannen Toezegging nadere info door staatssecretaris in 2013 Premiekorting bij in dienst nemen jongeren van jaar uit uitkeringssituatie periode 1 juli 2014 – 31 december 2015 max. € korting op jaarbasis max. 2 jaar min. 32 u. werkweek min. half jaar contract doelgroepverklaring UWV vereist

9 Loonbelasting Afdrachtsvermindering onderwijs vervangen door subsidieregeling Stamrechtvrijstelling Stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afgeschaft per 1 januari 2014, vergoedingen gederfd of te derven loon in jaar ontvangst belast in box 1 Voor bestaande stamrechten vervalt de eis dat deze in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd Uitkering ineens in 2014 dan slechts 80% van de uitkering belast (deadline 15 november 2013) Geen onderscheid eigen BV, bank of verzekeraar

10 Verklaring arbeidsrelatie
Stand van zaken opvolger VAR: aangekondigde webmodule uitgesteld tot 2015 Beleid 2014 was nog onduidelijk. Inmiddels bekend dat huidige beleid in 2014 wordt voortgezet (inclusief regeling automatische verlenging) Aanpak “schijnzelfstandigen” Toetsing achteraf door inspecteur

11 Schenken Verruiming vrijstelling schenkbelasting
Verhoging naar maximaal € Aanwenden voor eigen woning Tijdelijk t/m Geen leeftijdsgrens verkrijger, geen voorwaarden aan schenker Situatie ouder-kinderen eerdere verhoogde schenkvrijstelling in mindering gebracht Geen 180 dagen regeling Let bij aflossen op boeteclausules en eisen KEW/SEW/BEW

12 Giften aan ANBI’s Verlenging multiplier giften
Multiplier verlengd tot en met 2017 Giften aan Culturele ANBI’s Multiplier IB: 25% max. € 1.250 Multiplier VPB: 50% max. € 2.500 Periodieke giften bij onderhandse akte Notariële akte geen voorwaarde voor aftrek periodieke giften aan ANBI’s in de inkomstenbelasting

13 Bestrijding Fraude fiscaliteit
Vergrijpboete voor niet juist aanvragen/herzien VA’s IB en VPB Opzettelijk onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens in verzoek Ook bij herziening definitieve aanslagen Strafbaarstelling niet betalen op aangifte Bij opzettelijk niet, niet tijdig, niet volledig betalen Versterking invorderingsinstrumentarium Uitbreiding kring van personen voor verhaal (m.n. toeslagen) Inzetten automatische nummerplaatherkenning Verplicht gebruik depot voor niet-gecertificeerd “uitzendbureau”

14 Bestrijding Fraude fiscaliteit
Bestrijding malafide uitzendondernemingen Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) Verplichte WAADI- inschrijving + hoge boetes uitlener/inlener Volledige vrijwaring aansprakelijkheid inleners Gecertificeerd uitzendbureau (in register SNA) 25% factuurbedrag op G-rekening Nieuw: depot voor niet-gecertificeerde uitzendonderneming Eerst invoering depotstelsel (gefaseerd vanaf 1 juli 2014) 35% factuurbedrag op vrijwaringsrekening Ontvanger Boetes inlener/uitlener Aansprakelijkheidstelling inlener bij niet (juist) storten

15 Renteregeling 2014 Heffingsrente wordt belastingrente (m.i.v ) Verschuldigd vanaf 6 maanden na afloop van het belastingjaar (dus: 1 juli) Wettelijke rente (nu 3%) en minimaal 4% (2014) VPB: minimaal 8% Aanslagen zorgvuldig plannen! Introductie vergrijpboete max. 100% bij opzettelijk onjuiste aanvraag voorlopige aanslag! Sparen bij fiscus niet meer interessant

16 Een presentatie door Hans Kouters
“Eindejaarstips 2013” Een presentatie door Hans Kouters

17 Onderwerpen Directeur-grootaandeelhouder Winst uit onderneming
(vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting) Werkgever (loonheffing) Omzetbelasting

18 Directeur-grootaandeelhouder
Aanpassen pensioenregeling eigen beheer aan Wet VAP (wijzigen pensioenleeftijd naar 67 jaar) Voor : Aanpassen pensioenbrief DGA noodzakelijk i.v.m. wijziging pensioenleeftijd naar 67 jaar (gebruik daarvoor niet de standaarden van de Belastingdienst, deze zitten vol met ballast, waar u niet op zit te wachten) Direct meenemen: aanpassingen

19 Directeur-grootaandeelhouder
Wat moet u aanpassen? Pensioenleeftijd voor nieuwe opbouw naar 67 jaar: OP %: 1,9% per dienstjaar (Eindloon, middelloon 2,15%) Bestaande aanspraken (pre-Witteveen/Witteveen/VPL): Laten staan Uitstel naar 67 jaar U kunt ook dan altijd nog op 60 jaar met pensioen met actuariële herrekening van de rechten. Bijeffect uitstel: door actuariële berekeningen ontstaat een vrijval van de fiscale pensioenverplichting. Of: Pensioenleeftijd handhaven op 65 jaar, Opbouw OP 1,63% (Eindloon, middelloon 1,84%). Hier ontstaat geen vrijval.

20 Directeur-grootaandeelhouder
Wat moet/kunt u aanpassen? Vereenvoudigen regeling: Regeling met verschillende pensioenleeftijden (60/65/67) omzetten naar één leeftijd: 67 jaar . Dienstverband bij dezelfde BV als waar pensioenopbouw plaatsvindt (geen last met verschillen tussen commerciële en fiscale waarde bij premiebetaling). Aanpassen regeling: Beëindig eindloon, overgaan op beschikbare premie voor de toekomst.

21 Directeur-grootaandeelhouder
Wat moet/kunt u aanpassen? Versoberen regeling: Stopzetten indexatie toekomstige aanspraken (over het verleden mag dit niet), geen indexering excedenten toezeggen. Herverzekeren nabestaandenpensioen/ eigen beheerdeel NP maximeren tot wat uit de aanwezige voorziening betaald kan worden (check ook al lopende herverzekeringen). Haal uit de toezegging: arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen/premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid/wezenpensioen/opbouw over variabele elementen. Maximeer salaris bij eindloontoezegging (bijvoorbeeld op € ivm voorstellen kabinet)

22 Directeur-grootaandeelhouder
Wat moet/kunt u aanpassen? Of toch maar: stoppen met opbouw: Opbouw vanaf volledig stopzetten: zeker te overwegen bij: - verliezen/onzekerheid toekomst - hoge vorderingen op dga onder activa - reeds opgebouwde aanspraken worden t.z.t. belast in hoogste belastingschijf (vanaf € ) van 52% (dividend en opbouw via box 3 is dan voordeliger) Wel rekening houden met gevolgen voor zakelijkheid arbeidsbeloning en gebruikelijk loon-regeling! Pensioen (voor de toekomst) herverzekeren of gaan sparen via aftrekbare lijfrentepremie of in box 3.

23 Directeur-grootaandeelhouder
Voortzetting “eenmalige” crisisheffing: Afdracht 16% extra loonheffing per 31 maart 2014 over belast loon 2013 boven € dus: Stel tantième of bonus/provisies uit Gebruikelijk loon toetsen (marge van 30% wordt vanaf 2015 mogelijk verlaagd naar 10%!) Kinderen op payroll bedrijf i.v.m. toepassing bedrijfsopvolgingsregelingen voor ondernemingen Hoge Raad vrijdag : BOR niet strijdig met EVRM Publicatieplicht in situatie boekjaar=kalenderjaar en bestuurder=aandeelhouder: deadline 8 december

24 Directeur-grootaandeelhouder
Dividend: Tijdelijke verlaging box 2–tarief (gecombineerd) van 25% naar 22% in 2014 over de eerste € inkomsten uit aanmerkelijk belang (€ voor fiscale partners). Aandachtspunt: uitkeringstoets flex-BV in relatie met commerciële waardering pensioenverplichtingen eigen beheer! Weekers komt nog in 2013 met nadere uitleg!

25 Directeur-grootaandeelhouder
Overeenkomsten met eigen B.V. Voorkomen is beter dan genezen: Check op aanwezigheid overeenkomsten Zakelijke voorwaarden leningen (zekerheden/rente/aflossing) Houden aan voorwaarden

26 Winst uit onderneming Let op verliesverdamping. Per vervallen de verliezen uit 2004 (Af) waardering vastgoed op de balans op lagere bedrijfswaarde Onderbouw een herinvesteringsreserve: voornemen tot herinvestering vastleggen en documentatie bewaren

27 Winst uit onderneming Willekeurige afschrijving investeringen 2013:
Alleen voor investeringen van 1 juli t/m 31 december 2013 Investeringstijdstip = moment waarop verplichting tot aanschaf nieuw bedrijfsmiddel wordt aangegaan Eénmalig tot maximaal 50% aanschafwaarde willekeurig afschrijven in 2013 Vanaf 2014 weer normale afschrijvingsregels voor deze investeringen Ingebruikname bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 Uitgezonderde bedrijfsmiddelen (o.a. gebouwen/goodwill)

28 Werkgever Verlenging “eenmalige” crisisheffing:
Afdracht 16% extra loonheffing per 31 maart 2014 over belast loon 2013 boven € dus: Stel tantième of bonus uit Lopende procedures: Conclusie AG d.d. 24/9/2013 inzake terugwerkende kracht excessieve vertrekvergoeding: is in overeenstemming met EVRM.

29 Omzetbelasting Integratieheffing vervalt
M.i.v geen aftrek BTW bij vervaardiging t.b.v. vrijgstelde prestaties Overgangsregeling beschikbaar maar vergt aandacht Geen fictieve heffing meer bij ingebruikname na Tot 2014 afgetrokken BTW pas verschuldigd bij ingebruikname Dus geen correctie per Samenloop OVB en BTW bij koop-aanneemovereenkomsten/Sloop gericht op nieuwbouw HR 22 maart 2013 (Don Bosco),HR 7 juni 2013 (Maasdriel) en resolutie van 19 september 2013 Overdracht grond + bouw appartement door dezelfde ondernemer = één belaste levering Bij nieuwbouw kan grond vrijwel niet meer zonder BTW (met OVB) Levering van gebouw plus sloop met oog op nieuwbouw = levering in BTW

30 Omzetbelasting Indienen btw-suppleties !! - actie nodig voordat de belastingdienst erachter komt, vermijden oplopen boetes en rente! - via apart formulier suppletie aangeven Geen aangiftebrief meer, wordt vervangen door eenmalig jaaroverzicht met daarin de aangiftetijdvakken, uiterste inlever- en betaaldata en betalingskenmerken

31 Eindejaarstips 2013 Zie verder de special in onze eerstvolgende te verschijnen Blömer Nieuwsbrief

32 laatste dinsdag van de maand
Blömer Academy laatste dinsdag van de maand Programma Hoe motiveer ik mijn MT Conflicten; Hoe ontstaan ze en hoe op te lossen? MKB Financiering Hoe incasseer ik mijn debiteuren? Hoe beperk ik de faalkosten van mijn organisatie? Sociale media en online marketing

33 Wij stellen het zeer op prijs
als u na ontvangst van onze bedankbrief het evaluatie formulier wilt invullen Alvast hartelijk dank!

34


Download ppt "Presentatie door Taco Holwerda"

Verwante presentaties


Ads door Google