De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingplan 2014 Presentatie door Taco Holwerda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingplan 2014 Presentatie door Taco Holwerda."— Transcript van de presentatie:

1 Belastingplan 2014 Presentatie door Taco Holwerda

2 Tarieven en heffingskortingen Verlaging tarief eerste schijf alleen in 2014 (0,75%) Algemene heffingskorting :  Verhoging naar € 2.100  Inkomensafhankelijk vanaf 2 e schijf afgebouwd, (heffingskorting bij inkomens vanaf begin 4 e schijf € 1.363)  Verdere afbouw algemene heffingskorting 4 e schijf teruggedraaid

3 Tarieven en heffingskortingen Arbeidskorting:  Verhoging in 2014 naar maximaal € 2.097  Verdere verhoging in 2015, 2016 en 2017  Arbeidskorting hoge inkomens in 3 jaar verlaagd naar nihil. In 2017 vanaf inkomen van ca. € 110.000 geen arbeidskorting

4 Ondernemersfaciliteiten Op prinsjesdag géén specifieke voorstellen t.a.v.  Beperking/afschaffing zelfstandigenaftrek  Afschaffing urencriterium  Afschaffing stakings- en meewerkaftrek  Beperking aanwendingsmogelijkheden FOR Let op: Eerder voorgenomen bezuiniging van € 300 mio op zelfstandigenaftrek teruggedraaid Presentatie plannen winstbox eerste kwartaal 2014

5 Fiscale innovatieregelingen KIA, EIA, MIA, Vamil  Drempelbedrag per investering naar € 2.500  Dempelbedrag per investering KIA blijft € 450  EIA, MIA, Vamil: tijdig aanvragen! Binnen 3 maanden na aangaan verplichting!

6 Auto Voorstel bijtelling nul-emissie auto’s: verlaging van 7% bijtelling naar 4% afschaffing KIA en Vamil voor personenauto’s MIA meer richten op (semi-)elektrische auto’s Voorstellen MRB oldtimers: “oldtimerakkoord” in Belastingplan 2014  vanaf 1 januari 2014 vrijstelling mits 40 jaar  overgangsregeling benzinevoertuigen die per 1 januari 2014 26-40 jaar zijn: kwarttarief met maximum van € 120 + eis winterstalling (dec. t/m feb.)

7 Eigen woning  Verlenging crisismaatregelen: tijdelijke verhuurregeling leegstand bij verkoop  Formulier opgaaf eigen woning lening voor leningen vanaf 2013 door partijen zonder renseigneringsplicht  Verlenging lage btw-tarief verbouwingen tot en met 31 december 2014

8 Loonbelasting  Werkkostenregeling: niets in de belastingplannen Toezegging nadere info door staatssecretaris in 2013  Premiekorting bij in dienst nemen jongeren van 18-27 jaar uit uitkeringssituatie periode 1 juli 2014 – 31 december 2015 max. € 3.500 korting op jaarbasis max. 2 jaar min. 32 u. werkweek min. half jaar contract doelgroepverklaring UWV vereist

9 Loonbelasting Afdrachtsvermindering onderwijs vervangen door subsidieregeling Stamrechtvrijstelling  Stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afgeschaft per 1 januari 2014, vergoedingen gederfd of te derven loon in jaar ontvangst belast in box 1  Voor bestaande stamrechten vervalt de eis dat deze in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd  Uitkering ineens in 2014 dan slechts 80% van de uitkering belast (deadline 15 november 2013)  Geen onderscheid eigen BV, bank of verzekeraar

10 Verklaring arbeidsrelatie  Stand van zaken opvolger VAR: aangekondigde webmodule uitgesteld tot 2015  Beleid 2014 was nog onduidelijk. Inmiddels bekend dat huidige beleid in 2014 wordt voortgezet (inclusief regeling automatische verlenging)  Aanpak “schijnzelfstandigen”  Toetsing achteraf door inspecteur

11 Schenken Verruiming vrijstelling schenkbelasting  Verhoging naar maximaal € 100.000  Aanwenden voor eigen woning  Tijdelijk 1-10-2013 t/m 31-12-2014  Geen leeftijdsgrens verkrijger, geen voorwaarden aan schenker  Situatie ouder-kinderen eerdere verhoogde schenkvrijstelling in mindering gebracht  Geen 180 dagen regeling  Let bij aflossen op boeteclausules en eisen KEW/SEW/BEW

12 Giften aan ANBI’s Verlenging multiplier giften  Multiplier verlengd tot en met 2017  Giften aan Culturele ANBI’s  Multiplier IB: 25% max. € 1.250  Multiplier VPB: 50% max. € 2.500 Periodieke giften bij onderhandse akte  Notariële akte geen voorwaarde voor aftrek periodieke giften aan ANBI’s in de inkomstenbelasting

13 Bestrijding Fraude fiscaliteit Vergrijpboete voor niet juist aanvragen/herzien VA’s IB en VPB  Opzettelijk onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens in verzoek  Ook bij herziening definitieve aanslagen Strafbaarstelling niet betalen op aangifte  Bij opzettelijk niet, niet tijdig, niet volledig betalen Versterking invorderingsinstrumentarium  Uitbreiding kring van personen voor verhaal (m.n. toeslagen)  Inzetten automatische nummerplaatherkenning  Verplicht gebruik depot voor niet-gecertificeerd “uitzendbureau”

14 Bestrijding Fraude fiscaliteit Bestrijding malafide uitzendondernemingen Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)  Verplichte WAADI- inschrijving + hoge boetes uitlener/inlener Volledige vrijwaring aansprakelijkheid inleners  Gecertificeerd uitzendbureau (in register SNA)  25% factuurbedrag op G-rekening Nieuw: depot voor niet-gecertificeerde uitzendonderneming  Eerst invoering depotstelsel (gefaseerd vanaf 1 juli 2014)  35% factuurbedrag op vrijwaringsrekening Ontvanger  Boetes inlener/uitlener  Aansprakelijkheidstelling inlener bij niet (juist) storten

15 Renteregeling 2014  Heffingsrente wordt belastingrente (m.i.v. 1-4-2014)  Verschuldigd vanaf 6 maanden na afloop van het belastingjaar (dus: 1 juli)  Wettelijke rente (nu 3%) en minimaal 4% (2014)  VPB: minimaal 8%  Aanslagen zorgvuldig plannen! Introductie vergrijpboete max. 100% bij opzettelijk onjuiste aanvraag voorlopige aanslag!  Sparen bij fiscus niet meer interessant

16 “Eindejaarstips 2013” Een presentatie door Hans Kouters

17 Onderwerpen Directeur-grootaandeelhouder Winst uit onderneming (vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting) Werkgever (loonheffing) Omzetbelasting

18 Directeur-grootaandeelhouder Aanpassen pensioenregeling eigen beheer aan Wet VAP (wijzigen pensioenleeftijd naar 67 jaar) Voor 1-1-2014: Aanpassen pensioenbrief DGA noodzakelijk i.v.m. wijziging pensioenleeftijd naar 67 jaar (gebruik daarvoor niet de standaarden van de Belastingdienst, deze zitten vol met ballast, waar u niet op zit te wachten) Direct meenemen: aanpassingen

19 Directeur-grootaandeelhouder Wat moet u aanpassen? Pensioenleeftijd voor nieuwe opbouw naar 67 jaar: OP %: 1,9% per dienstjaar (Eindloon, middelloon 2,15%) Bestaande aanspraken (pre-Witteveen/Witteveen/VPL): 1.Laten staan 2.Uitstel naar 67 jaar U kunt ook dan altijd nog op 60 jaar met pensioen met actuariële herrekening van de rechten. Bijeffect uitstel: door actuariële berekeningen ontstaat een vrijval van de fiscale pensioenverplichting. Of: Pensioenleeftijd handhaven op 65 jaar, Opbouw OP 1,63% (Eindloon, middelloon 1,84%). Hier ontstaat geen vrijval.

20 Directeur-grootaandeelhouder Wat moet/kunt u aanpassen? Vereenvoudigen regeling: -Regeling met verschillende pensioenleeftijden (60/65/67) omzetten naar één leeftijd: 67 jaar. -Dienstverband bij dezelfde BV als waar pensioenopbouw plaatsvindt (geen last met verschillen tussen commerciële en fiscale waarde bij premiebetaling). Aanpassen regeling: -Beëindig eindloon, overgaan op beschikbare premie voor de toekomst.

21 Directeur-grootaandeelhouder Wat moet/kunt u aanpassen? Versoberen regeling: -Stopzetten indexatie toekomstige aanspraken (over het verleden mag dit niet), geen indexering excedenten toezeggen. -Herverzekeren nabestaandenpensioen/ eigen beheerdeel NP maximeren tot wat uit de aanwezige voorziening betaald kan worden (check ook al lopende herverzekeringen). -Haal uit de toezegging: arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen/premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid/wezenpensioen/opbouw over variabele elementen. -Maximeer salaris bij eindloontoezegging (bijvoorbeeld op € 100.000 ivm voorstellen kabinet)

22 Directeur-grootaandeelhouder Wat moet/kunt u aanpassen? Of toch maar: stoppen met opbouw: Opbouw vanaf 1-1-2014 volledig stopzetten: zeker te overwegen bij: - verliezen/onzekerheid toekomst - hoge vorderingen op dga onder activa - reeds opgebouwde aanspraken worden t.z.t. belast in hoogste belastingschijf (vanaf € 56.000) van 52% (dividend en opbouw via box 3 is dan voordeliger) Wel rekening houden met gevolgen voor zakelijkheid arbeidsbeloning en gebruikelijk loon-regeling! Pensioen (voor de toekomst) herverzekeren of gaan sparen via aftrekbare lijfrentepremie of in box 3.

23 Directeur-grootaandeelhouder Voortzetting “eenmalige” crisisheffing: Afdracht 16% extra loonheffing per 31 maart 2014 over belast loon 2013 boven € 150.000. dus: Stel tantième of bonus/provisies uit Gebruikelijk loon toetsen (marge van 30% wordt vanaf 2015 mogelijk verlaagd naar 10%!) Kinderen op payroll bedrijf i.v.m. toepassing bedrijfsopvolgingsregelingen voor ondernemingen Hoge Raad vrijdag 22-11-2013 : BOR niet strijdig met EVRM Publicatieplicht in situatie boekjaar=kalenderjaar en bestuurder=aandeelhouder: deadline 8 december

24 Directeur-grootaandeelhouder Dividend: Tijdelijke verlaging box 2–tarief (gecombineerd) van 25% naar 22% in 2014 over de eerste € 250.000 inkomsten uit aanmerkelijk belang (€ 500.000 voor fiscale partners). Aandachtspunt: uitkeringstoets flex-BV in relatie met commerciële waardering pensioenverplichtingen eigen beheer! Weekers komt nog in 2013 met nadere uitleg!

25 Directeur-grootaandeelhouder Overeenkomsten met eigen B.V. Voorkomen is beter dan genezen: -Check op aanwezigheid overeenkomsten -Zakelijke voorwaarden leningen (zekerheden/rente/aflossing) -Houden aan voorwaarden

26 Let op verliesverdamping. Per 31-12-2013 vervallen de verliezen uit 2004 (Af) waardering vastgoed op de balans op lagere bedrijfswaarde Onderbouw een herinvesteringsreserve: voornemen tot herinvestering vastleggen en documentatie bewaren Winst uit onderneming

27 Willekeurige afschrijving investeringen 2013: Alleen voor investeringen van 1 juli t/m 31 december 2013 Investeringstijdstip = moment waarop verplichting tot aanschaf nieuw bedrijfsmiddel wordt aangegaan Eénmalig tot maximaal 50% aanschafwaarde willekeurig afschrijven in 2013 Vanaf 2014 weer normale afschrijvingsregels voor deze investeringen Ingebruikname bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 Uitgezonderde bedrijfsmiddelen (o.a. gebouwen/goodwill)

28 Verlenging “eenmalige” crisisheffing: Afdracht 16% extra loonheffing per 31 maart 2014 over belast loon 2013 boven € 150.000. dus: Stel tantième of bonus uit Lopende procedures: Conclusie AG d.d. 24/9/2013 inzake terugwerkende kracht excessieve vertrekvergoeding: is in overeenstemming met EVRM. Werkgever

29 Omzetbelasting Integratieheffing vervalt M.i.v. 2014 geen aftrek BTW bij vervaardiging t.b.v. vrijgstelde prestaties Overgangsregeling beschikbaar maar vergt aandacht Geen fictieve heffing meer bij ingebruikname na 01-01-14 Tot 2014 afgetrokken BTW pas verschuldigd bij ingebruikname Dus geen correctie per 01-01-2014 Samenloop OVB en BTW bij koop- aanneemovereenkomsten/Sloop gericht op nieuwbouw HR 22 maart 2013 (Don Bosco),HR 7 juni 2013 (Maasdriel) en resolutie van 19 september 2013 Overdracht grond + bouw appartement door dezelfde ondernemer = één belaste levering Bij nieuwbouw kan grond vrijwel niet meer zonder BTW (met OVB) Levering van gebouw plus sloop met oog op nieuwbouw = levering in BTW

30 Omzetbelasting Indienen btw-suppleties !! - actie nodig voordat de belastingdienst erachter komt, vermijden oplopen boetes en rente! - via apart formulier suppletie aangeven Geen aangiftebrief meer, wordt vervangen door eenmalig jaaroverzicht met daarin de aangiftetijdvakken, uiterste inlever- en betaaldata en betalingskenmerken

31 Eindejaarstips 2013 Zie verder de special in onze eerstvolgende te verschijnen Blömer Nieuwsbrief

32 Blömer Academy laatste dinsdag van de maand Programma 28-1-2014Hoe motiveer ik mijn MT 25-2-2014Conflicten; Hoe ontstaan ze en hoe op te lossen? 25-3-2014MKB Financiering 29-4-2014Hoe incasseer ik mijn debiteuren? 27-5-2014Hoe beperk ik de faalkosten van mijn organisatie? 24-6-2014Sociale media en online marketing

33 Wij stellen het zeer op prijs als u na ontvangst van onze bedankbrief het evaluatie formulier wilt invullen Alvast hartelijk dank!

34


Download ppt "Belastingplan 2014 Presentatie door Taco Holwerda."

Verwante presentaties


Ads door Google