De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds Plantinga

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds Plantinga"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds Plantinga
Organist: Krijn van Veen

2 Opwekking 379 Psalm 65 Psalm 61 Psalm 143 Opwekking 705 Gezang 427 Mattheus 5: 1-12

3 Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden

4 Opwekking 379 Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam. Jezus, Jezus. Heerlijk is uw naam.

5 Opwekking 379 Heilig Lam van God, heilig Lam van God, dat de zonde der wereld droeg. Heilig Lam van God. Jezus, Jezus. Heilig Lam van God.

6 Opwekking 379 Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer, alle macht en heerlijkheid. Alle lof en eer. Jezus, Jezus. Waardig bent U, Heer.

7 Votum en groet Welkom en mededelingen

8 1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.
Psalm 65: 1, 2 1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

9 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof,
Psalm 65: 1, 2 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

10 Gebed Gebed om Gods zegen over de dienstLezing van de Tien Geboden

11 We lezen uit de Bijbel Mattheus 5: 1-12

12 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
Mattheus 5: 1-12 1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

13 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
Mattheus 5: 1-12 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

14 9 Gelukkig de vredestichters,
Mattheus 5: 1-12 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

15 Mattheus 5: 1-12 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

16 1 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
Psalm 61: 1,3,5 1 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken roep ik, ver bij U vandaan. Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden, dat ik tot U op kan gaan.

17 3 Laat mij als een kleine vogel / schuilen mogen
Psalm 61: 1,3,5 3 Laat mij als een kleine vogel / schuilen mogen waar G' uw vleuglen om mij slaat. Want Gij weet wien ik mij wijdde, / dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

18 5 Dan zal ik uw naam vereren, / Here, Here
Psalm 61: 1,3,5 5 Dan zal ik uw naam vereren, / Here, Here psalmen zingen dat het schalt! Dagelijks zal ik U geven / heel mijn leven, door uw lichtglans overstraald.

19 Een felicitatie voor de zwakkeling
Preek Een felicitatie voor de zwakkeling (Mattheus 5: 3) Preek

20 1 O Here, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smeekling tot U treden,
Psalm 143: 1, 8, 9 1 O Here, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smeekling tot U treden, verhoor mij, God, die trouw betoont, die ieder richt naar recht en reden, die boven ons als koning troont.

21 8 Laat 's morgens uw genade dagen voor ogen die het donker zagen.
Psalm 143: 1, 8, 9 8 Laat 's morgens uw genade dagen voor ogen die het donker zagen. Ik bouw op U en anders geen. Wijs mij de weg van uw behagen, mijn ziel wacht het van U alleen.

22 9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde,
Psalm 143: 1, 8, 9 9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.

23 Gebed

24 Er zal gecollecteerd worden voor
1)Diaconie 2)Kerk

25 Opwekking 705 Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

26 Opwekking 705 Refrein: Toon Mijn liefde aan de ander dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

27 Opwekking 705 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

28 Opwekking 705 Refrein: Toon Mijn liefde aan de ander dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

29 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

30 Geloofsbelijdenis Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

31 Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen

32 2 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed,
Gezang 427: 2, 5 2 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn.

33 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet!
Gezang 427: 2, 5 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge u verwond'ren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

34 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds Plantinga"

Verwante presentaties


Ads door Google