De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorcollege stage-opdrachten jaar 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorcollege stage-opdrachten jaar 3"— Transcript van de presentatie:

1 Hoorcollege stage-opdrachten jaar 3
Studiejaar verpleegkunde

2 Programma Opbouw onderwijseenheid LOS-school versus LOS-LWP
Overzicht van opdrachten Passend zorgaanbod uitgelicht

3 Onderwijseenheid De onderwijseenheid stage-opdrachten jaar 3 bestaat uit: 4 stage-opdrachten Casusbespreking Een gratis advies Dossierbespreking Passend zorgaanbod Begeleide intervisie COVA 3S Werkbegeleiding De 6 studiepunten worden pas toegekend nadat ook begeleide intervisie, COVA 3S en werkbegeleiding met een voldoende zijn afgerond.

4 Overzicht opdrachten Het eindcijfer van de onderwijseenheid stageopdrachten is een gewogen gemiddelde van de stage-opdrachten. Dit gewogen gemiddelde moet ten minste 5,5 zijn om de zes studiepunten toegekend te krijgen.

5 LOS-school versus los-LWP
alle opdrachten individueel uitwerken ‘gratis advies’ óf ‘dossierbespreking’ presenteren LWP: ‘gratis advies’ en ‘dossierbespreking’ in subgroep uitwerken én presenteren ‘casusbespreking’ en ‘passend zorgaanbod’ individueel uitweken, hoeft niet gepresenteerd te worden

6 ‘Casusbespreking’ ‘Werk een patiëntencasus uit via de stappen van klinisch redeneren zoals deze worden behandeld in de cursus klinisch redeneren / chronisch zieken’ individuele schriftelijke uitwerking inleveren bij de vakdocent klinisch redeneren/chronisch zieken weging 40% Eventuele verdere toelichting tijdens de cursus klinisch redeneren / chronisch zieken

7 Opdracht 1: een casusbespreking
Algemeen doel? Ontwikkelen ‘klinische blik’. Hoe? Verdiepen in een ziektebeeld, het klinisch redeneren, het herkennen van signs en symptoms en deze gegevens juist te interpreteren. Opdracht: Kies een patiëntencasus uit van een patiënt die jij zelf hebt verpleegd. Patiënt met een chronische ziekte. Met deze opdracht leer je: Stappen van klinische redeneren toepassen. Systematisch zoeken. Afwegingen en definitieve keuzes onderbouwen. Maximum aantal woorden: 2000

8 Opdracht 1: een casusbespreking
Heb je nu misschien al een voorbeeld van een mogelijke patiëntencasus? Voorbeelden? Criteria bij het beoordelen van een “geschikte” patiëntencasus: Chronische ziekte? Complexiteit? Literatuur aanwezig? Begeleiding?

9 Eventuele verdere toelichting tijdens LOS
‘een gratis advies’ ‘Onderzoek op de afdeling hoe er vorm wordt gegeven aan kwaliteitszorg’ schriftelijke uitwerking (individueel of in subgroep) inleveren bij stagedocent individuele of gezamenlijke presentatie van de opdracht uitwerking en indien van toepassing presentatie dienen voldoende beoordeeld te zijn Eventuele verdere toelichting tijdens LOS

10 Opdracht 2: Gratis advies.
Algemeen doel? Inzicht in organisatie van Kwaliteit op afdelingsniveau. Hoe? Onderzoek op afdeling hoe er vorm wordt gegeven aan en formuleer voorstel tot verbetering. Uitgangspunt is dus een “probleem”. Opdracht: maak paper en presenteer tijdens LOS bijeenkomst. Algemene Visie van afdeling op kwaliteit? Kies een onderwerp op afdelings-organisatorisch niveau. Inventariseer en analyseer knelpunt. Gebruik theorie: EBP én kwaliteitssystemen. Mening patiënt?

11 Opdracht 2. Criteria kiezen onderwerp:
Is dit een “probleem“? Voor wie? Patiënt? Verpleegkundigen? Andere disciplines? Draagvlak? Overleg met werkbegeleider. Relatie onderwerp en visie afdeling. Literatuur over te vinden? Complexiteitsniveau?

12 Opdracht 2. gebruik begrippen:
kwaliteitszorg kwaliteitscyclus kwaliteitsbewaking kwaliteitsontwikkeling kwaliteitsborging. Wat betekenen deze begrippen?

13 Eventuele verdere toelichting tijdens LOS
‘dossierbespreking’ ‘Neem voor deze opdracht een verpleegkundige behandeling/ interventie uit de praktijk waarover (klinische) onzekerheid bestaat. Met een systematische zoekstrategie wordt er systematisch naar het beste bewijs in de literatuur gezocht’ schriftelijke uitwerking (individueel of in subgroep) inleveren bij stagedocent individuele of gezamenlijke presentatie van de opdracht weging 30%, de eventuele presentatie moet voldoende zijn Eventuele verdere toelichting tijdens LOS

14 Opdracht 3: Dossierbespreking
Algemeen doel: Gebruik PICO om antwoord te krijgen op een Klinische onzekerheid. Hoe? Verpleegkundige handeling: wat is goed / beter? Chronisch zieken. Stel PICO op. Zoekactie. Beoordeel gevonden resultaten. Presenteer. Maximum aantal woorden: 1500

15 Opdracht 3: Dossierbespreking
Voorbeelden van klinische onzekerheden?

16 Verdere toelichting in dit college
‘passend zorgaanbod’ ‘Breng een patiëntengroep in kaart en aan op welk vlak het huidig zorgaanbod tekortschiet en ontwerp alternatief en onderbouwd passend zorgaanbod voor deze patiëntengroep’ individuele schriftelijke uitwerking inleveren bij de stagedocent weging 30% Verdere toelichting in dit college

17 Passend zorgaanbod uitgelicht
Deze opdracht draagt bij aan competentie 5b: de verpleegkundige herkent structurele (gezondheids)problemen, behartigt de belangen voor de eigen patiëntenpopulatie en stelt dit op de juiste plek aan de orde binnen de organisatie.

18 Passend zorgaanbod wordt expliciet gemaakt door:
“ Vuistregels voor het nemen van beslissingen door verpleegkundigen en verzorgenden teneinde verpleegkundige zorg efficiënt en effectief te sturen naar een patiëntgericht doel” (Pool, 2000, over Verpleegbeleid).

19 Passend zorgaanbod Opdracht:
Geef aan op welk vlak het huidig zorgaanbod tekortschiet en ontwerp alternatief en onderbouwd passend zorgaanbod voor deze patiëntengroep. Selecteer patiëntengroep die tot de chronisch zieken behoort of waarbij de chronische ziekte van de patiënt een belangrijke rol speelt in kaart, waarbij dit zorgaanbod tekortschiet. Maak een plan voor het verzamelen van gegevens over de verschillende factoren en belangen die een rol spelen in 3 verschillende verpleegsituaties (waarin de tekortschietende zorg tot uiting komt) bij een patiënt die tot deze patiëntengroep hoort

20 verslag Beschrijf in een paper (maximaal 1500 woorden) welke belangen er vanuit verschillende betrokkenen een rol speelden in die 3 situaties. Geef een korte beschrijving van de patiëntengroep. Beschrijf in enkele zinnen waar het huidige zorgaanbod voor deze patiëntengroep tekortschiet. Beschrijf elk van de 3 situaties in 3 à 4 zinnen. Geef per situatie weer welke belangen (van personen en structuren) er zoal zijn, welke invloed deze belangen uitoefenen en hoe ze dit doen. Op welke wijze vond er in die 3 situaties een belangenafweging plaats en hoe viel die belangenafweging uit? Beschrijf een gemotiveerde keuze die jij in die situaties zou maken. Formuleer vanuit bovenstaande vuistregels voor de verpleegkundige zorg voor die patiëntengroep, die verpleegkundigen en verzorgenden in staat stellen de verpleegkundige zorg voor die patiëntengroep efficiënt en effectief te sturen naar een patiëntgericht doel (passend zorgaanbod)

21 Hoe te kiezen? Situaties: rond 1 patiënt of rond een patiëntengroep.
(patiënt als vertegenwoordiger van een patiëntengroep). iedereen in het team handelt anders eeuwige discussies over hoe er in een bepaalde situatie gehandeld moet worden een taboe: men weet dat er grote verschillen in mening en/of handelen zijn, maar men doet net of dat niet zo is situaties waarin het lijkt of (een deel van) het team tegenover ipv. naast de patiënt staat.

22 doel Passend zorgaanbod zorgt voor verbinding tussen het verpleegplan en de verdere inhoud van het verplegen, werkprocedures in de praktijk en andere beïnvloedende factoren. Het verbindt het persoonlijke (patiënt-) niveau met de omgeving waarbinnen de zorgverlening plaatsvindt.

23 Voorbeeld: Mevrouw LaGrande
65-jarige dame na 2 dagen op CCU overgeplaatst naar Cardiologie. Opgenomen met ritmestoornis, kreeg na cardioversie lichte CVA. Mw. ligt op 1-persoonskamer. Heeft CAD (ivm. incontinentie na CVA), maagsonde (ivm. braken en niet willen eten na CVA), 2 infusen voor vocht en medicatie. Mw. is licht gedesoriënteerd, komt moeilijk uit haar woorden, weet niet wat er gebeurd is, waarvoor CAD, sonde, infusen zijn. Verschillende disciplines zijn betrokken. Mw. wordt door verschillende verpleegkundigen en stagiaires verpleegd.

24 Welke belangen? Welke belangen spelen er zoal in de situatie van mw. Lagrande? Belangen van personen groepen anonieme belangen organisaties structuren

25 Voorbeelden van situaties die om passend zorgaanbod vragen:
reactie op bezoek buiten bezoektijden bij een bepaalde patiënten. communicatie met een patiënten met afasie hanteren van 'lastig gedrag' van een patiënten met een psychiatrische aandoening omgaan met een patiënten met lage therapietrouw ondersteunen van een patiënt in het nemen van een behandelbeslissing die zij door ambivalentie steeds uitstellen. fixatie van verwarde patiënten. omgaan met ‘wegloopgedrag’ van dakloze, gedwongen opgenomen patiënten in de psychiatrie.

26 Ten slotte Formuleer vuistregels voor de verpleegkundige zorg die verpleegkundigen en verzorgenden in staat stellen de verpleegkundige zorg voor die patiënt efficiënt en effectief te sturen naar een patiëntgericht doel.

27 Inleveren stageopdrachten
Volgens jaartoetsrooster week 5 opdracht 1 Casusbespreking - vakdocent. opdracht 2 Gratis advies - stagedocent. opdracht 3 Dossierbespreking - stagedocent. opdracht 4 Passend zorgaanbod - Stagedocent

28 Vragen?


Download ppt "Hoorcollege stage-opdrachten jaar 3"

Verwante presentaties


Ads door Google