De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vennootschapsbelasting: wat komt er op ons af

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vennootschapsbelasting: wat komt er op ons af"— Transcript van de presentatie:

1 Vennootschapsbelasting: wat komt er op ons af
Vennootschapsbelasting: wat komt er op ons af? Fiscaal Advies Team GAD BLOG juli 2014

2 Programma-onderdeel Fiscaal
Korte geschiedschrijving Concept-wetsvoorstel Wat betekent dit voor onze gemeente op korte en langere termijn? Vervolg …

3

4

5 Vennootschapsbelasting?
inkomen winst inkomstenbelasting vennootschaps-belasting

6 2016/17 2012/13 2014 2015 1996 Korte geschiedschrijving:
1996: 1e notitie MinFin vpb-plicht overheidsbedrijven Overheidsbedrijven in concurrentie met derden -> vpb 1999: contourenschets verruiming vpb-plicht overheidsbedrijven Tweede Kamer dringt aan op spoed 2007: notitie belastingplicht overheidsbedrijven 2008: EC -> vpb-vrijstelling verstoort de mededinging op interne markt

7 2016/17 2012/13 2014 2015 1996 2012: vervolgnotitie MinFin “Belastingplicht overheidsbedrijven” Activiteiten van de overheid die in de private sector tot vpb-heffing zouden leiden, moeten vpb-plichtig worden Level playing-field Indirecte ondernemingsvariant -> verplicht uitzakken van vpb-activiteiten in NV of BV 2013: EC -> “het duurt te lang” -> dienstige maatregelen nemen Stas Fin -> aankondiging -> invoering vpb-plicht per 1 januari 2016

8 2016/17 2012/13 2014 2015 1996 2014: consultatiefase concept-wetsvoorstel Concept wettekst en concept memorie van toelichting Verschillende organisaties hebben gereageerd waaronder: cie rijksbelastingen van de LVLB VNG EN WAT ZIJN DE HOOFDLIJNEN VAN HET VOORSTEL ? Vooraf … voorbehoud

9 1. Is er sprake van een onderneming?
ondernemingspoort Organisatie arbeid en kapitaal Deelname economische verkeer Winst streven/winst maken In concurrentie Hoe snel komen wij als gemeente door de ondernemingspoort?

10 2. Directe ondernemingsvariant
Onderneming A Onderneming B Onderneming C Onderneming D Onderneming E Probleem: onderneming is belastingplichtig; niet de rechtspersoon; Oplossing ->

11 vrijgesteld 3. Belast, tenzij … belast ondernemingspoort

12 Wanneer vrijgesteld? 1. Interne activiteiten voorbeelden
2. Activiteiten aan verbonden vennootschap (niet-vpb-plichtig) Dienst A Dienst A BV 100% gemeente

13 Wanneer vrijgesteld? (2)
3. Overheidsactiviteiten Wat is een overheidsactiviteit? Taak opgelegd bij (grond)wet Voor Wet OB 1968 gehandeld “als overheid” Open norm VNG wil een lijst bij de wet: aangewezen overheidsactiviteiten

14 Wanneer vrijgesteld? (3)
4. Activiteiten ihkv een samenwerkingsverband Gemeente A 80% 20% Samenwerkingsverband NV, BV, gemeenschappelijke regeling Derde = belast

15 Samenwerking…, maar niet via samenwerkingsverband
Gemeente A Dienstverlenings- overeenkomst GEEN vrijstelling; echter… Geen belastingplicht indien geen onderneming

16 Wanneer vrijgesteld (4)
Quasi-inbesteding -> activiteit niet uitbesteden aan markt, maar zelf doen in afzonderlijk privaatrechtelijk lichaam BV 100% gemeente; vpb-vrij lichaam Vrijgesteld BV 100% gemeente Derde = belast

17 Vrijgesteld …, maar toch nog een onduidelijkheid
Openbare ruimte Grondexploitatie: Ontwikkeling stuk grond door gemeente -> kavels en openbare ruimte Verkoop kavels aan particulieren en “overzetten openbare ruimte naar gemeente” In principe -> onderneming A -> vpb-plicht Alleen wat betekent dit voor de overbrenging van de grond van de belaste sfeer naar de onbelaste (overheids)sfeer? Interne activiteit? Sfeerovergang? Onderneming A Kavels

18 Systematiek algemene vrijstellingen
Uitsluitend of nagenoeg uitsluitend …. Minimaal 90% vrijgestelde activiteiten Winst niet-vrijgestelde activiteiten max. € /jaar Indien vrijgestelde activiteiten < 90% of winst niet-vrijgestelde activiteiten > € /jaar => vpb-plicht, maar op verzoek partiële vrijstelling mogelijk

19 belast Belast Activiteiten belast -> vpb
Let op verschil BBV en fiscale uitgangspunten Problematiek openingsbalans: Waarderingen (o.a gronden)

20 4. Verbonden partijen Wat zijn de gevolgen voor de verbonden partijen en wat zijn daarvan weer de gevolgen voor de gemeente?

21 4. Verbonden partijen (2) In beeld brengen:
welke verbonden partijen (voorzover nog niet bekend) wat is de relatie met de verbonden partij aandeelhoudersrelatie contracten subsidies

22 Voorbeeld verbonden partij
Quasi-inbesteding Contract HMS-Den Haag Dividend HMS-Den Haag Omzet derden? 100% NV HMS Derden?

23 2016/17 2012/13 2014 2015 1996 Prinsjesdag 2014: Definitieve tekst wetsvoorstel bekend Wat kunnen wij dit jaar al doen? Benoem een “trekker/verantwoordelijke” Formeer een kleine werkgroep Breng de gemeentelijke organisatie in kaart: Waar vinden welke activiteiten plaats? Welke activiteiten vormen een onderneming/ondernemingen? Waar zitten “de plussen en de minnen”? Welke verbonden partijen hebben wij (NV’s, BV’s, verenigingen, stichtingen? Welke samenwerkingsverbanden hebben wij en wat doen zij?

24 2016/17 2012/13 2014 2015 1996 Wet treedt in werking
Voorbereiding invoering vennootschapsbelastingplicht Implementatiejaar Openingsbalansproblematiek Organiseren aangifte doen: Centraal beleggen -> FAT

25 2016/17 2012/13 2014 2015 1996 2016: 1e belastingjaar 2017: indienen 1e aangifte

26 Ter afsluiting Tekst wetsvoorstel is nog in bewerking …
Niet overschatten, maar … ook niet onderschatten Verwachting: veel gemeentelijke activiteiten zullen niet door de ondernemingspoort komen Voor zover wel: dan gelden er nog verschillende vrijstellingen Wel aandachtspunt: Verbonden partijen/samenwerkingsverbanden grondexploitaties

27

28


Download ppt "Vennootschapsbelasting: wat komt er op ons af"

Verwante presentaties


Ads door Google