De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vennootschapsbelasting: wat komt er op ons af? Fiscaal Advies Team GAD BLOG juli 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vennootschapsbelasting: wat komt er op ons af? Fiscaal Advies Team GAD BLOG juli 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Vennootschapsbelasting: wat komt er op ons af? Fiscaal Advies Team GAD BLOG juli 2014

2 Programma-onderdeel Fiscaal Korte geschiedschrijving Concept-wetsvoorstel Wat betekent dit voor onze gemeente op korte en langere termijn? Vervolg …

3

4

5 Vennootschapsbelasting? inkomenwinst inkomsten belasting vennootschaps- belasting

6 Korte geschiedschrijving: 1996: 1 e notitie MinFin vpb-plicht overheidsbedrijven Overheidsbedrijven in concurrentie met derden -> vpb 1999: contourenschets verruiming vpb-plicht overheidsbedrijven Tweede Kamer dringt aan op spoed 2007: notitie belastingplicht overheidsbedrijven 2008: EC -> vpb-vrijstelling verstoort de mededinging op interne markt 2016/17 2012/13 20142015 1996

7 2012: vervolgnotitie MinFin “Belastingplicht overheidsbedrijven” Activiteiten van de overheid die in de private sector tot vpb-heffing zouden leiden, moeten vpb-plichtig worden Level playing-field Indirecte ondernemingsvariant -> verplicht uitzakken van vpb-activiteiten in NV of BV 2013: EC -> “het duurt te lang” -> dienstige maatregelen nemen Stas Fin -> aankondiging -> invoering vpb-plicht per 1 januari 2016 2016/17 2012/13 20142015 1996

8 2014: consultatiefase concept-wetsvoorstel Concept wettekst en concept memorie van toelichting Verschillende organisaties hebben gereageerd waaronder: cie rijksbelastingen van de LVLB VNG EN WAT ZIJN DE HOOFDLIJNEN VAN HET VOORSTEL ? Vooraf … VOORBEHOUD 2016/17 2012/13 20142015 1996

9 1. Is er sprake van een onderneming? Organisatie arbeid en kapitaal Deelname economische verkeer Winst streven/winst maken In concurrentie Hoe snel komen wij als gemeente door de ondernemingspoort?

10 2. Directe ondernemingsvariant Onderneming A Onderneming E Onderneming C Onderneming D Onderneming B Probleem: onderneming is belastingplichtig; niet de rechtspersoon; Oplossing ->

11 3. Belast, tenzij …

12 Wanneer vrijgesteld? 1. Interne activiteiten voorbeelden 2. Activiteiten aan verbonden vennootschap (niet-vpb-plichtig) Dienst A BV 100% gemeente Dienst A

13 Wanneer vrijgesteld? (2) 3. Overheidsactiviteiten Wat is een overheidsactiviteit? Taak opgelegd bij (grond)wet Voor Wet OB 1968 gehandeld “als overheid” Open norm VNG wil een lijst bij de wet: aangewezen overheidsactiviteiten

14 4. Activiteiten ihkv een samenwerkingsverband Wanneer vrijgesteld? (3) Samenwerkingsverband NV, BV, gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband NV, BV, gemeenschappelijke regeling Gemeente A 80%20% Derde = belast

15 Samenwerking…, maar niet via samenwerkingsverband Gemeente A Dienstverlenings- overeenkomst GEEN vrijstelling; echter… Geen belastingplicht indien geen onderneming

16 Wanneer vrijgesteld (4) Quasi-inbesteding -> activiteit niet uitbesteden aan markt, maar zelf doen in afzonderlijk privaatrechtelijk lichaam BV 100% gemeente BV 100% gemeente; vpb-vrij lichaam Derde = belast Vrijgesteld

17 Vrijgesteld …, maar toch nog een onduidelijkheid Onderneming A Grondexploitatie: Ontwikkeling stuk grond door gemeente -> kavels en openbare ruimte Verkoop kavels aan particulieren en “overzetten openbare ruimte naar gemeente” In principe -> onderneming A -> vpb- plicht Alleen wat betekent dit voor de overbrenging van de grond van de belaste sfeer naar de onbelaste (overheids)sfeer? Interne activiteit? Sfeerovergang? Kavels Openbare ruimte

18 Uitsluitend of nagenoeg uitsluitend …. Systematiek algemene vrijstellingen Minimaal 90% vrijgestelde activiteiten Minimaal 90% vrijgestelde activiteiten Winst niet-vrijgestelde activiteiten max. € 15.000/jaar Indien vrijgestelde activiteiten € 15.000/jaar => vpb-plicht, maar op verzoek partiële vrijstelling mogelijk

19 Belast Activiteiten belast -> vpb Let op verschil BBV en fiscale uitgangspunten Problematiek openingsbalans: Waarderingen (o.a gronden)

20 4. Verbonden partijen Wat zijn de gevolgen voor de verbonden partijen en wat zijn daarvan weer de gevolgen voor de gemeente?

21 4. Verbonden partijen (2) In beeld brengen: welke verbonden partijen (voorzover nog niet bekend) wat is de relatie met de verbonden partij aandeelhoudersrelatie contracten subsidies

22 Voorbeeld verbonden partij NV HMS 100% Derden? 1.Quasi-inbesteding 2.Contract HMS-Den Haag 3.Dividend HMS-Den Haag 4.Omzet derden?

23 2016/17 2012/13 20142015 1996 Prinsjesdag 2014: Definitieve tekst wetsvoorstel bekend Wat kunnen wij dit jaar al doen? Benoem een “trekker/verantwoordelijke” Formeer een kleine werkgroep Breng de gemeentelijke organisatie in kaart: Waar vinden welke activiteiten plaats? Welke activiteiten vormen een onderneming/ondernemingen? Waar zitten “de plussen en de minnen”? Welke verbonden partijen hebben wij (NV’s, BV’s, verenigingen, stichtingen? Welke samenwerkingsverbanden hebben wij en wat doen zij?

24 Wet treedt in werking Voorbereiding invoering vennootschapsbelastingplicht Implementatiejaar Openingsbalansproblematiek Organiseren aangifte doen: Centraal beleggen -> FAT 2016/17 2012/13 20142015 1996

25 2016: 1 e belastingjaar 2017: indienen 1 e aangifte 2016/17 2012/13 20142015 1996

26 Ter afsluiting 1.Tekst wetsvoorstel is nog in bewerking … 2.Niet overschatten, maar … ook niet onderschatten 3.Verwachting: veel gemeentelijke activiteiten zullen niet door de ondernemingspoort komen 4.Voor zover wel: dan gelden er nog verschillende vrijstellingen 5.Wel aandachtspunt: a.Verbonden partijen/samenwerkingsverbanden b.grondexploitaties

27

28


Download ppt "Vennootschapsbelasting: wat komt er op ons af? Fiscaal Advies Team GAD BLOG juli 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google