De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Combi-uren wiskunde-natuurkunde Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Combi-uren wiskunde-natuurkunde Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck."— Transcript van de presentatie:

1 Combi-uren wiskunde-natuurkunde Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck

2 Programma  Onderwijsvisie  Concept combi-uren  Programma op vwo 5 en vwo 6  Een periode uitgelicht  Invoering van toetsen  Meerwaarde en ervaringen  Toekomst…  Afsluiting en vragen

3 Onderwijsvisie ‘Samen Actief’  samenwerking tussen verschillende vakken  meer variatie in werkvormen  stimuleren van zelfstandig werken  inspelen op verschillen van leerlingen Gestart in het schooljaar 2003-2004.

4 Voorbeelden projecten  Kermisproject (vmbo 2, niveau BK) Vakken: o.a. techniek, Duits en geschiedenis  Vaardigheidstraining (vwo 4) Vakken: geschiedenis en maatschappij  Werk aan de winkel (vmbo 3) Vakken: wiskunde, economie en Nederlands

5 Combi-uren wiskunde-natuurkunde  docenten natuurkunde en wiskunde beiden aanwezig (eventueel ook toa)  vwo 5 en vwo 6, profiel N&T  groepsgrootte beide groepen: ± 15 leerlingen  per week één blokuur (2 lesuren), ontstaan doordat wis- en natuurkunde één lesuur hebben ingeleverd  lessen vinden plaats in een practicumlokaal

6 Uitgangspunten combi-uren  van het bestaande uitgegaan, dus geen rigoureuze veran- deringen  niet buiten de curricula  raakvlakken en verschillen aan bod laten komen  flexibele planning

7 Huidige programma vwo 5 Periode 1  algemene vaardigheden op het gebied van wiskunde en natuurkunde Periode 2  periodieke verschijnselen Periode 3  praktische opdracht (telt voor beide vakken mee)

8 Huidige programma vwo 6 Periode 1  algemene vaardigenheden, afgeleide en primitieve functie Periodes 1 en 2  profielwerkstuk (combinatie wiskunde en natuurkunde)

9 Veranderingen t.o.v. 2003-2004  niet meer het gehele schooljaar  studieplanner  invoeren van twee toetsen op vwo 5 die meetellen voor beide vakken  ontwikkelen van aanvullend materiaal

10 Een periode uitgelicht  afronden bij wis- en natuurkunde  rechtbuigen van grafieken  enkel- en dubbellogaritmisch papier  evenredigheden  algebraïsche vaardigheden  SI-eenheden  probleemaanpak 1 2 1 2 3 Onderwerpen die leerlingen het meest aansprak. Onderwerpen die leerlingen het minst aansprak.

11 Afronden Verschillen van natuurkunde t.o.v. wiskunde:  Bij vermenigvuldigen en delen wint het klein- ste aantal significante cijfers. Bijvoorbeeld: 0,046 x 1,736 = 0,079856 = 0,080 7.325 : 1,7 = 4.308,823529 = 4,3 ∙ 10 3  Bij optellen en aftrekken wint het kleinste aantal significante cijfers achter de komma. Bijvoorbeeld: 12,34 + 2,8 = 15,14 = 15,1  Gebruik van = in plaats van ≈.

12 SI-eenheden Vraag:  Ga door middel van een eenhedenbeschou- wing na of de volgende formule correct is: Antwoord:

13 Enkel- en dubbel-logaritmisch papier Vragen:  Toon aan dat de grafiek van een machts- functie op dubbel-logaritmisch papier inder- daad een rechte lijn is. Maak hierbij gebruik van de rekenregels voor logaritmen.  Geef de richtingscoëfficiënt van deze lijn.

14 Enkel- en dubbel-logaritmisch papier

15 Bollen-practicum  Maak van klei bollen met verschillende diameters.  Gebruik dubbel-logaritmisch papier om een formule te vinden waarbij de massa m van de bol wordt uitgedrukt in de diameter d van de bol. Klik op de bovenstaande foto voor uitleg over de werking van de schuif- maat.

16 Bollen-practicum d (mm)m (g) 28,322 39,560 43,381 49,3116 52,1142 57,5199

17 Bollen-practicum Manier 1  PwrReg uit STAT-CALC-menu (TI-83) Manier 2  Er geldt: m = a ∙ d n  Uit grafiek volgt: n = tan   Door vervolgens een punt op de grafiek te gebruiken, kan a berekend worden.

18 Invoering van toetsen  nadenken over weging  leerlingen zijn de combi-uren nu wel als een serieus ‘vak’ gaan zien  toets periode 1 (algemene vaardigheden) slechter gemaakt dan de toets van periode 2 (periodieke verschijnselen)  bestaat er een verband tussen de cijfers van wiskunde (natuurkunde) en de combi-uren?  leiden toetsen (en de combi-uren op zich) tot betere resultaten bij beide vakken?

19 Meerwaarde voor leerlingen en docenten Leerlingen:  leren verbanden leggen  meer begeleiding bij praktische opdrachten en profielwerkstukken  één praktische opdracht minder Docenten:  een kijkje in elkanders ‘keuken’  je maakt in de praktijk mee hoe jouw vak fun- geert als hulpvak (raakvlakken en verschillen)  lesideeën opdoen bij elkaar

20 Ervaringen Huidige groep op vwo 5:  zagen het na periode 1 als extra werk, na periode 2 nog maar een enkeling  periode 1 moeilijker dan periode 2  periode 1 meer/minder combi dan periode 2  liever twee aparte lesuren dan een blokuur  stand van zaken 2 februari 2005: slechts één van de 17 leerlingen wil dat de combi-uren worden afgeschaft

21 Ervaringen Docenten:  het was moeilijk om (in het begin) geschikte onderwerpen te vinden (o.a. door gebrek aan voorkennis bij leerlingen)  leerlingen kunnen beter begeleid worden bij praktische opdrachten en profielwerkstukken  leerlingen tonen begrip voor het feit dat je geen expert bent in het andere vak  stand van zaken 2 februari 2005: willen ook doorgaan met de combi-uren  …

22 Toekomst … Combi-uren vwo 5 en 6, profiel N&T:  geen grootschalige veranderingen  na dit schooljaar hoogstwaarschijnlijk als gevolg van invoering van bètavak nog maar drie jaren  gaan samenwerken met de TUE op het gebied van praktische opdracht en profielwerkstuk

23 Toekomst … Uitbreiding samenwerking:  samenwerking praktische opdracht voor vwo 5 (profiel N&G) en havo 4 (profielen N&G en N&T)  samenwerking profielwerkstuk op havo 5 (profiel N&T)  concept combi-uren wordt niet uitgebreid (o.a. vanwege de personeelskosten en om roostertechnische reden)

24 Toekomst … Nieuw in te voeren bètavak:  zal dit een vak zijn zoals de combi-uren?  wordt er gelet op de afstemming tussen de vakken onderling?  als dit niet gebeurt, dan zal het moeilijk worden om onderwerpen op niveau aan te bieden

25 Vragen?

26 Voor meer informatie … Lesmateriaal:  http://home.hetnet.nl/~petravanloon/index2.html Contact: Petra van Loon pjgvanloon@hotmail.com


Download ppt "Combi-uren wiskunde-natuurkunde Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck."

Verwante presentaties


Ads door Google