De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor de schoolsoftwareleveranciers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor de schoolsoftwareleveranciers"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor de schoolsoftwareleveranciers
Discimus in 2014 Informatie voor de schoolsoftwareleveranciers

2 Agenda Wat bracht 2013? Wat brengt 2014?

3 2013 Discimus is de bron voor inschrijvingen, aan- en afwezigheden en leerlingenkenmerken in het basis en secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon. Een reeks Webedisonberichten is afgeschaft. Intense samenwerking AgODi – Schoolsoftwareleveranciers – scholen. Het was niet evident, maar we zijn zonder grote problemen gestart met Discimus.

4 Overzicht tellingen

5 Wat brengt DISCIMUS in 2014 voor u ?
Zending kleuters 30/06/14: o.b.v. Discimus, niet meer via Webedison Inschrijvingsdienst 2.0 : aanpassingen aan de inschrijvingsdiensten die niet noodzakelijk zijn voor inschrijvingen schooljaar 14-15, wel voor schooljaar Persoonsdiensten : Discimus zal beschikken over actuele persoonsinformatie uit het Rijksregister/Bisregister Verificatie: onze verificateurs zullen werken op de databank van Discimus vanaf schooljaar Studiebewijzen via Discimus zijn ten vroegste voor Voor schooljaar en is de bron nog Webedison. Nieuwe code voor afwezigheden Wijziging toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs Afschaffing registratiefiches afwezigheden bij schoolverandering

6 Zending kleuters 30/6 Niet meer via Webedison, wel op basis van aanwezigheden die de kleuter- en basisscholen registeren in Discimus. Gebeurteniscode : 10050 De scholen registreren hun aanwezigheden in jullie pakket en jullie sturen dit door naar Discimus. Meer moet er niet gebeuren, maar ook niet minder. AgODi zal deze zending aanmaken op basis van de gegevens die in Discimus geregistreerd zijn. Volledige en tijdige registratie is steeds belangrijker. Controlelijsten in Mijn Onderwijs.

7 Inschrijvingsdienst 2.0 Wat ?
We zijn een nieuwe inschrijvingsdienst aan het bouwen die naast de bestaande beschikbaar zal zijn. We hebben voorzien dat beide inschrijvingsdiensten naast elkaar kunnen gebruikt worden : het is mogelijk om met de 1.0 te registeren en met de 2.0 te lezen en omgekeerd. We voorzien volgende wijzigingen : Extra gegevens opvragen over anderstalige nieuwkomers Extra registratie Afwijkingen Agodi zal dit nog communiceren naar de scholen Type 9 en basisaanbod (i.k.v. M-decreet) Geen fout meer als voornaam alleen uit spaties bestaat Thuisloos, trekkende bevolking, financieringscode en verblijfsregeling in Buo worden vanaf de 2.0 historisch bijgehouden (!) Vb. binnen een inschrijvingAdmgr kan er een periode zijn met financieringscode X en een andere periode met financieringscode y. Extra veld : vrijstelling voor taalvakken Voornaam is optioneel verbetering van enkele XSD-fouten Aanpassingen om Syntra op te nemen De dump is uit de inschrijvingsdienst 2.0 gehaald en zit in een aparte “Dumpdienst”

8 Inschrijvingsdienst 2.0 (2)
Wanneer ? De inschrijvingsdienst 2.0 is noodzakelijk om de nieuwe inschrijvingen vanaf schooljaar De inschrijvingsdienst 2.0 is beschikbaar in productie vanaf juli ’14. Alle detailinformatie vindt u vanaf juni in de handleiding, op de sharepoint van Discimus. Zie ook de extra slides hierover. Achtergrond over het M-decreet vindt u hier :

9 Persoonsdiensten Inbouwen van verbindingen met het Rijksregister en Bisregister in de centrale Discimustoepassing zodat wij beschikken over actuele officiële gegevens Deze functionaliteit is niet aanroepbaar via webservices We voorzien: Zoekpersoon op naam Mutaties INSZNR Geef persoon (op basis van INSZNR) Creëer bis Mutaties persoonsgegevens Effect voor de scholen Agodi beschikt vlugger over de juiste officiële gegevens en ontbrekende INSZnummers Dubbele inschrijvingen, doorgeven van informatie over de aan- en afwezigheden zal correcter verlopen Effect voor de pakketten Vlugger actuele persoonsinformatie bij “RaadpleegPersoon”.

10 Verificatie Wat ? In de centrale databank van Discimus komen naast de registratie van de school, de aanpassingen van de verificateur Effect voor scholen Betere integratie van verificatie met Discimus Terugkoppeling van de aanpassingen door de verificateur : via rapporten op Mijn Onderwijs. Na verificatie zal de verificateur zijn toestemming geven om nog wijzigingen aan te brengen aan geverifieerde gegevens : de wijzigingen van de school worden geregistreerd, maar pas na goedkeuring van de verificateur in rekening gebracht voor omkadering, toelagen, … Effect voor pakketten Terugkoppeling van de aanpassing door verificateur Om te starten : rapporten in Mijn Onderwijs, later via webservices Invoering Schooljaar

11 Nieuwe code voor afwezigheden
Code J voor moederschapsverlof (voor jonge moeders)

12 Toelatingsvoorwaarden basisonderwijs
Ongewijzigd: Kleuteronderwijs (gewoon en buitengewoon) Buitengewoon lager onderwijs Gewijzigd: gewoon lager onderwijs (vijf- en zesjarigen) Essentie: taalproef valt weg (na evaluatie)

13 Vijfjarigen 2014-2015: ° 2009 Beslissingsrecht ouders vervalt
Beslissing steeds bij klassenraad lager onderwijs - ook bij 185 halve dagen aanwezigheid Advies CLB (uitzonderingssituatie)

14 Zesjarigen : ° 2008 220 halve dagen aanwezigheid: recht op instap gewoon lager onderwijs Geen 220 halve dagen: klassenraad lager onderwijs beslist

15 Klassenraad laat leerling niet toe
Schriftelijke motivatie aan ouders Inschrijving vóór 1 september: uiterlijk 10de schooldag september Inschrijving vanaf 1 september: binnen tien schooldagen Termijn overschreden = toelating

16 Vanaf? Geldig voor instap gewoon lager onderwijs 2014-2015
Instap in huidig schooljaar (bijv. nieuwkomers) = huidige toelatingsvoorwaarden Edulex: BaO/2001/10 - omzendbrief Toelatingsvoorwaarden gewoon

17 Afschaffing registratiefiches B- en Z-codes
Dankzij Discimus kunnen we nog een formulier afschaffen. Vanaf volgend schooljaar moeten de scholen geen registratiefiches B- en Z-codes meer doorgeven bij een schoolverandering. Codes zijn door de school op te vragen mbv webservice “raadpleeg aanwezigheidinfoOverzicht” en “raadpleeg totalen aanwezigheidsinfoOverzicht”.

18 Wat bij terugzetten van een back-up op school ?
Preventie is belangrijk Als het toch gebeurt : Maximaal gebruik van bestaande webservices. Agodi kan extra informatie leveren indien nodig. Agodi kan geen gegevens in Discimus wijzigen.

19 Controlelijsten leerlingen zonder leerlingenkenmerken
Scholen hebben niet altijd goed zicht op hun leerlingen zonder leerlingenkenmerken. Vanaf begin augustus ‘14 zijn de leerlingenkenmerken van voor schooljaar ook in Discimus beschikbaar Maken wij een lijst en plaatsen we dit op Mijn Onderwijs? Voorzien jullie controlelijsten in jullie pakket?

20 PLD als webservice Persoonlijk Leerlingen Dossier fase 1 = gegevens in Discimus : de schoolloopbaan, kenmerken, afwezigheden Opvraagbaar via Mijn Onderwijs door de scholen. Ook via webservice Verdere info volgt nog .

21 Later Wat daarna volgt ligt nog niet vast, maar er zijn nog vele mogelijkheden Info zal nog volgen. Meest waarschijnlijk : studiebewijzen.

22 Meer info ? Ons gekend mailadres : Discimus@ond.vlaanderen.be
Onze sharepoint : https://www.vonet.be/ov/onderwijsenvorming/DISCIMUS/default.aspx Een afspraak voor een overleg is ook altijd mogelijk. Alle suggesties en opmerkingen zijn welkom.

23 Backup slides

24 Meer info over inschrijvingsdienst 2.0

25 Leerlingenkenmerkendienst 1.0
Aanwezigheiddienst 1.0 Inschrijvingsdienst Ontsluiting via DumpDienst 1.0

26 Inleiding Tot wanneer 1.0 beschikbaar : nog niet bepaald
1.0 ook voor nog mogelijk voor raadpleging, manipulatie grp, manipulatie inschrijving school, maar zou een uitzondering moeten zijn Foutcode (beheervenster) Raadpleging van periodes met 1.0: Overzicht van de diensten :

27 Leerlingen zonder voornaam (1/2)
Probleem: De huidige XSD zegt dat de voornaam minimum lengte 1 moet hebben:

28 Leerlingen zonder voornaam (2/2)
Oplossing : Inschrijvingsdienst 2.0: Leerlingen zonder voornaam zijn toegelaten. Controle in de XSD dat spaties niet meetellen. Inschrijvingsdienst 1.0: Leerlingen zonder voornaam doorsturen: onmogelijk, huidige trucs blijven gebruiken Raadplegen leerling geregistreerd door 2.0-dienst: Discimus gebruikt “ONBEKEND” als dummy-voornaam. Deze webservices worden aangepast: Creeer Geregistreerd Persoon Wijzig Geregistreerd Persoon Raadpleeg Geregistreerd Persoon Dump Inschrijvingen

29 Type basisaanbod Probleem:
De XSD laat types met 1 of 2 cijfers toe, maar geen letters. Oplossing : Basisonderwijs stuurt geen type mee, dit wordt afgeleid uit de administratieve groep (is nu al zo). Inschrijvingsdienst 1.0: we duiden basisaanbod aan als “Type 99” Inschrijvingsdienst 2.0: Code: “BA” Maximale lengte in de XSD wordt 8 Ook type 9 Deze webservices worden aangepast: Creeer Inschrijving Adm Wijzig Inschrijving Adm Raadpleeg Inschrijving Adm Dump Inschrijvingen

30 Anderstalige nieuwkomers verplicht opvragen
Probleem Agodi wenst ook de anderstalige nieuwkomers weten die geen invloed hebben op de omkadering Oplossing: Inschrijvingsdienst 1.0: toepassing foutcode laten geven. Inschrijvingsdienst 2.0: afdwingen in XSD. We verplichten niet om dit altijd als “Ja” mee te geven bij OKAN, zelfs bij financierbare leerlingen. Deze webservices worden aangepast: Creeer Inschrijving Adm Wijzig Inschrijving Adm Raadpleeg Inschrijving Adm Dump Inschrijvingen

31 Anderstalige nieuwkomers : registeren van de afwijkingen.
Probleem De scholen zullen zelf afwijkingen kunnen toestaan voor anderstalige nieuwkomers : Agodi verzamelt het aantal afwijkingen. Voor schooljaar : geen overgangsmaatregelen Oplossing Basis : geen aanpassingen Secundair : opvragen afwijking door klassenraad voor leerlingen die in OKAN zitten Er is een veld bijgekomen bij de INSADM, namelijk AfwijkingToelatingAnderstaligeNieuwkomer. De regelgeving omtrent het opgeven van een anderstalige nieuwkomer is veranderd. De tabel met affiniteiten is aangepast hiervoor, alsook een duidelijk wie wat moet opgeven. Nieuwe foutcodes zijn ingevoerd bij creeer en wijzig INSADM methodes: 30162: Vanaf is het veld Anderstalige nieuwkomer verplicht 30163: Geef aan of de leerling een afwijking van de toelatingsklassenraad heeft gekregen om beschouwd te worden als anderstalige nieuwkomer (combinatie van Anderstalige nieuwkomer = ‘J’ en een administratieve groep van het DBSO of Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers) 30164: Waarde “Neen” bij Anderstalige Nieuwkomer mag niet voorkomen in deze administratieve groep. (<= administratieve groep Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers)

32 Talenvrijstellingen (1/2)
Probleem: Een leerling haalt een diploma KSO binnen de studierichting Muziek. Het jaar erna schrijft hij zich opnieuw in binnen de studierichting Dans. Als die leerling een topcultuurstatuut heeft, kan hij een vrijstelling krijgen voor verschillende vakken: Discimus vraagt op welke taalvakken de leerling volgt: We controleren dat het minimum aantal taalvakken wordt meegestuurd. Maar wat als die leerling geen taalvakken volgt?

33 Talenvrijstellingen (2/2)
Oplossing : Inschrijvingsdienst 1.0: een foefeltaalvak “Vrijgesteld voor talen” invoeren Inschrijvingsdienst 2.0: Een apart vinkje bij inschrijvingen “Heeft vrijstellingen”. Als dit vinkje aanstaat, voeren we de controle op het minimum aantal taalvakken niet uit. Dit geldt enkel voor hoofdstructuur 311 en Buso OV4.

34 Syntra Nieuw soort programma : SP 5
Dubbele inschrijvingen kunnen ook inschrijvingen in Syntra bevatten (hoofdstructuur 315)

35 Nieuwe foutcodes n.a.v. verificatie
Operatie Foutcode Omschrijving CreeerLeerlingenkenmerkenformulier 50001 Geen wijzigingen toegelaten door blokkering door verificateur 50003 Verificateur heeft een leerlingenkenmerkenformulier op dezelfde datum geregistreerd. WijzigLeerlingenkenmerkenformulier AnnuleerGeregistreerdPersoon 50002 Persoon kan niet verwijderd worden omdat de verificateur een leerlingenkenmerk gebruikt ({}). Neem contact op met uw verificateur.

36 Verhuizing dump De Dump komt in een aparte dienst.

37 Optimalisaties Verwijzigingen naar llk in Dump
<xs:element name="InszNummer" type="generiek:INSZType" minOccurs="0"/> Verwijderen foutieve referenties naar leerlingenkenmerken in inschrijvingsdienst Oorspronkelijk zouden we leerlingenkenmerken via de inschrijvingendienst opvragen. Hiervan zijn restanten terug te vinden in de XSD’s. Dit is nutteloos en verwarrend. Daarom verwijderen we dit: Verwijzingen naar Spreektaal in InschrijvingComplex_v2_0.xsd Verwijzingen naar Spreektaal in InschrijvingSimple_v2_0.xsd In de omschrijving van SchoolSleutelType Verwijzingen naar leerlingenkenmerken in Dump Inschrijvingen, die nooit worden opgevuld. Merk op dat alle wijzigingen aan de XSD in heel dit document enkel voor de 2.0-dienst gelden. In de XSD’s van de 1.0-diensten blijven deze verwijzigingen dus staan, om impact op de softwareleveranciers te vermijden. De omschrijving van SchooljaarType is: Bepaalt van 1 september van dat jaar tot 30 juni van volgend jaar. Dit passen we aan naar de realiteit in de rest van Discimus: Bepaalt van 1 september van dat jaar tot 31 augustus van volgend jaar.

38 Beperking van spaties Onderstaande velden krijgen deze beperking:
NaamType VoornaamType GemeenteType StraatType BusNummerType PostCodeType AanleidingUitschrijvingType SportStatuutType TypeBuitengewoonType SchoolSleutelType (!!!)


Download ppt "Informatie voor de schoolsoftwareleveranciers"

Verwante presentaties


Ads door Google