De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROBLEEMVERKENNING STAGE VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROBLEEMVERKENNING STAGE VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING"— Transcript van de presentatie:

1 PROBLEEMVERKENNING STAGE VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING
Truus Martens

2 Nuttige voorbereiding om te gaan solliciteren?
Veel overeenkomsten tussen stageverkenning en jobverkenning Eerste stap is de job realistisch proberen in te schatten Sollicitatie anders voorbereiden: potentiële problemen vooraf zelf opsporen en overtuigende oplossingen voorbereiden Eigen stage-ervaringen maximaal benutten bij het solliciteren Grote overtuigingskracht is bij elke sollicitatie noodzakelijk, extra competenties beklemtonen In het sollicitatieproces zelf een balans opmaken van sterke punten en beperkingen ……..

3 Beloftevolle vooruitzichten
Ontwikkelingen in het onderwijs: Diversiteit…. Inclusief onderwijs…. Gelijkekansenbeleid…. Flexibilisering creëert kansen…. ... Vergelijkbare ontwikkelingen zoeken m.b.t. tewerkstelling: Gelijke kansen Extra overheidsvoorzieningen …..

4 Nood aan probleemverkenning stage omwille van:
Grotere toegangelijkheid van het hoger onderwijs Grotere instroom van studenten met functiebeperkingen Stijgende vraag naar aangepaste stagemogelijkheden Noodzakelijke garanties voor gelijke kansen ook voor de stages Grotere instroom afgestudeerden op de arbeidsmarkt Mentaliteitswijziging is pas gestart Werkgevers nog te vaak vooringenomen

5 Doel van de probleemverkenning stage
Duidelijker zicht krijgen op vragen rond stage die in de onderwijsinstellingen leven In kaart brengen van noodzakelijke aandachtspunten die kunnen bijdragen tot een succesvoller stageverloop Resultaat: « Wegwijzer stage » Doel van degelijke jobverkenning: Individuele haalbaarheid van de job realistisch inschatten Belemmerende factoren maximaal vooraf detecteren Op het juiste moment in het sollicitatieproces zelf overtuigende oplossingen aanreiken Selectie van sterke punten (= extra troeven) sterk beklemtonen

6 Is probleemverkenning stage een noodzakelijk thema?
Er is een grote ondervertegenwoordiging van potentiële studenten met functiebeperkingen in het hoger onderwijs. ‘Hierdoor dreigt veel talent onherroepelijk verloren te gaan’. (Frank Vandenbroucke) Dit talent extra benadrukken bij ‘tewerkstellingskansen’ Grote uitdaging voor tewerkstellingsbeleid Voornaamste actor is de sollicitant zelf (mét extra talent) Moet zichtbaar actiepunt worden/zijn in het uitstroombeleid van elke onderwijsinstelling?

7 Voorwaarden tot welslagen van stage
Student met functiebeperkingen moet zich tijdig kenbaar maken (nodige procedures voorzien) Zo vroeg mogelijk de dialoog met de studenten starten Voldoende gegevens verzamelen om een optimaal stageproces te kunnen realiseren Engagement van de onderwijsinstelling Aantal randvoorwaarden moeten vervuld zijn Diplomatische sollicitatie-aanpak even noodzakelijk Ondersteunend engagement onderwijsinstelling valt weg Grootste taak ligt nu bij de sollicitant Hoe engagement van werkgever positief beïnvloeden?

8 Al vóór inschrijving = eerste informatie- en verkenningsgesprek
Verschillende fasen Al vóór inschrijving = eerste informatie- en verkenningsgesprek Bij inschrijving = inhoud van studiecontract, met inbegrip van stage, wordt ‘definitief’ vastgelegd Na inschrijving = stagetraject verder optimaliseren Vóór solliciteren Tijdens het sollicitatieproces Na tewerkstelling

9 Voorafgaand aan inschrijving
Mogelijke risico’s voor werknemer detecteren Realistische werkmogelijkheden inschatten Duidelijke informatie verzamelen rond kansen en eventuele beperkingen bij gewenste tewerkstelling Overgaan tot een eerste prospectie van jobmogelijkheden Vóór solliciteren: jobinhoud, afstemming van vraag en aanbod, extra troeven, nodige faciliteiten, probleemoplossende voorstellen, open communicatie na aanstelling.…..

10 Procedure stagetoekenning en aanmelden van de student
Start procedure Stageplaats selecteren en finaal contacteren Vastleggen van stagetraject van student met functiebeperkingen Stageverloop Afronden van de stage Eigenljke sollicitatie: wanneer wat communiceren?? werkgever/selectiebureau overtuigen, exta troeven beklemtonen…

11 Stageplaats selecteren
Actoren: student en onderwijsinstelling Inschatting van handicapsituaties en bijhorende facilitatoren vanuit: - gesprekken met de student met functiebeperking - eigen ervaringen van de student met FB - ‘te realiseren competenties’ - eerste prospectie van diverse stageplaatsen - prospectie van specifieke randvoorwaarden (bereikbaarheid, extra voorzieningen, begeleiding….)

12 Aandachtspunten bij communicatie naar de stageplaats
Overleg rond ‘aangewezen communicatie’ Inschatten van ‘noodzakelijke communicatie’ Rekening houden met ‘verplichte informatie’ Risico’s student versus risico’s stageplaats afwegen Afspreken wie wat communiceert? Zijn ook belangrijke elementen bij solliciteren De sollicitant moet de juiste keuzes maken en zelf communiceren

13 Finaal contact met de stageplaats
Actoren: student, onderwijsinstelling en stageplaats Finale onderhandelingen maximaal in handen geven van de student Student geeft eerlijke info rond zijn functiebeperking maar beklemtoont eveneens alle positieve elementen waarover hij beschikt Bereidheid vanuit de stageplaats laten aantonen In het sollicitatieproces behoort dit tot de onderhandelingsmaterie tussen sollicitant en werkgever

14 Concreet in kaart brengen van mogelijke handicapsituaties en bijhorende facilatoren tijdens stageverloop Ondersteuning en randvoorwaarden vanuit de stageplaats toelichten Afspraken maken hoe er omgegaan wordt bij het optreden van ‘onverwachte’ handicaps Duidelijk afspraken vastleggen rond verdere opvolging, overlegmomenten en verloop van de samenwerking In het sollicitatieproces behoort dit tot de onderhandelingsmaterie tussen sollicitant en werkgever

15 Vastleggen van stagetraject: tweede fase
Defintief stagecontract afsluiten - Formaliseren van toegestane afwijkingen en afspraken - Risicoanalyse en eventueel toestemming van de arbeidsgeneeskundige dienst (zonodig contact tussen behandelende artsen én de arbeidsgeneeskundige dienst) Eventueel een introductiemoment organiseren op de stageplaats (nieuwe sociale context voor student) Afsluiten van contract tussen wergever en sollicitant - afspraken rond faciliteiten - afspraken rond verder overleg, opvolging en bijsturingen - afspraken rond verder communicatieverloop

16 Opvolging tijdens de stage
Grotere intensiteit in opvolging voorzien Duidelijke afspraken maken rond taakverdeling (maximaal bij de student) Voldoende overleg tussen alle partijen Snelle detectie van onvoorziene knelpunten Student regelmatig feedback laten geven in een veilige en vertrouwelijke sfeer Tussentijds bijsturen is altijd mogelijk Ook aangewezen binnen een arbeidsovereenkomst

17 Evaluatie zoals voorzien voor alle studenten
Afronden van de stage Evaluatie zoals voorzien voor alle studenten Functiebeperking-gerelateerde items bespreken met de student = belangrijk voor het leerproces Uitwisselen van ervaringen tussen alle betrokkenen Evaluatie van de ganse procedure Bijsturingen noteren Ook aangewezen binnen een arbeidsovereenkomst

18 Maatschappelijke consequenties van het stagegebeuren
In alle openheid én in dialoog mogelijkheden verkennen van elke individuele student met functiebeperkingen creëert kansen Stage én het succesvol doorlopen ervan is een belangrijke hefboom naar latere tewerkstelling Vanuit onderwijs geloven in studenten met een functiebeperking en stageplaatsen hiervoor sensibiliseren is een belangrijke bijdrage voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

19 Gebruik alle troeven waarover je beschikt
besluit Ken jezelf Blijf jezelf Geloof in jezelf Gebruik alle troeven waarover je beschikt Lever zelf een bijdrage aan de noodzakelijke mentaliteitsveradering Laat ons samen de vooringenomenheid een halt toeroepen

20 Yes, you can VEEL SUCCES!!


Download ppt "PROBLEEMVERKENNING STAGE VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING"

Verwante presentaties


Ads door Google