De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROBLEEMVERKENNING STAGE VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING Truus Martens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROBLEEMVERKENNING STAGE VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING Truus Martens."— Transcript van de presentatie:

1 PROBLEEMVERKENNING STAGE VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING Truus Martens

2 2 Nuttige voorbereiding om te gaan solliciteren? ÜVeel overeenkomsten tussen stageverkenning en jobverkenning ÜEerste stap is de job realistisch proberen in te schatten ÜSollicitatie anders voorbereiden: potentiële problemen vooraf zelf opsporen en overtuigende oplossingen voorbereiden ÜEigen stage-ervaringen maximaal benutten bij het solliciteren ÜGrote overtuigingskracht is bij elke sollicitatie noodzakelijk, extra competenties beklemtonen ÜIn het sollicitatieproces zelf een balans opmaken van sterke punten en beperkingen Ü……..

3 3 Beloftevolle vooruitzichten Ontwikkelingen in het onderwijs: ÜDiversiteit…. ÜInclusief onderwijs…. ÜGelijkekansenbeleid…. ÜFlexibilisering creëert kansen…. Ü... Vergelijkbare ontwikkelingen zoeken m.b.t. tewerkstelling: ÜGelijke kansen ÜExtra overheidsvoorzieningen Ü…..

4 4 Nood aan probleemverkenning stage omwille van: ÜGrotere toegangelijkheid van het hoger onderwijs ÜGrotere instroom van studenten met functiebeperkingen ÜStijgende vraag naar aangepaste stagemogelijkheden ÜNoodzakelijke garanties voor gelijke kansen ook voor de stages ÜGrotere instroom afgestudeerden op de arbeidsmarkt ÜMentaliteitswijziging is pas gestart ÜWerkgevers nog te vaak vooringenomen

5 5 Doel van de probleemverkenning stage ÜDuidelijker zicht krijgen op vragen rond stage die in de onderwijsinstellingen leven ÜIn kaart brengen van noodzakelijke aandachtspunten die kunnen bijdragen tot een succesvoller stageverloop ÜResultaat: « Wegwijzer stage » Doel van degelijke jobverkenning: ÜIndividuele haalbaarheid van de job realistisch inschatten ÜBelemmerende factoren maximaal vooraf detecteren ÜOp het juiste moment in het sollicitatieproces zelf overtuigende oplossingen aanreiken ÜSelectie van sterke punten (= extra troeven) sterk beklemtonen

6 6 Is probleemverkenning stage een noodzakelijk thema? Er is een grote ondervertegenwoordiging van potentiële studenten met functiebeperkingen in het hoger onderwijs. ‘Hierdoor dreigt veel talent onherroepelijk verloren te gaan’. (Frank Vandenbroucke) ÜDit talent extra benadrukken bij ‘tewerkstellingskansen’ ÜGrote uitdaging voor tewerkstellingsbeleid ÜVoornaamste actor is de sollicitant zelf (mét extra talent) ÜMoet zichtbaar actiepunt worden/zijn in het uitstroombeleid van elke onderwijsinstelling?

7 7 Voorwaarden tot welslagen van stage ÜStudent met functiebeperkingen moet zich tijdig kenbaar maken (nodige procedures voorzien) ÜZo vroeg mogelijk de dialoog met de studenten starten ÜVoldoende gegevens verzamelen om een optimaal stageproces te kunnen realiseren ÜEngagement van de onderwijsinstelling ÜAantal randvoorwaarden moeten vervuld zijn ÜDiplomatische sollicitatie-aanpak even noodzakelijk ÜOndersteunend engagement onderwijsinstelling valt weg ÜGrootste taak ligt nu bij de sollicitant ÜHoe engagement van werkgever positief beïnvloeden?

8 8 Verschillende fasen Ü Al vóór inschrijving = eerste informatie- en verkenningsgesprek Ü Bij inschrijving = inhoud van studiecontract, met inbegrip van stage, wordt ‘definitief’ vastgelegd Ü Na inschrijving = stagetraject verder optimaliseren Ü Vóór solliciteren Ü Tijdens het sollicitatieproces Ü Na tewerkstelling

9 9 Voorafgaand aan inschrijving ÜMogelijke risico’s voor werknemer detecteren ÜRealistische werkmogelijkheden inschatten ÜDuidelijke informatie verzamelen rond kansen en eventuele beperkingen bij gewenste tewerkstelling ÜOvergaan tot een eerste prospectie van jobmogelijkheden ÜVóór solliciteren: jobinhoud, afstemming van vraag en aanbod, extra troeven, nodige faciliteiten, probleemoplossende voorstellen, open communicatie na aanstelling.…..

10 10 Procedure stagetoekenning en aanmelden van de student ÜStart procedure ÜStageplaats selecteren en finaal contacteren ÜVastleggen van stagetraject van student met functiebeperkingen ÜStageverloop ÜAfronden van de stage ÜEigenljke sollicitatie: wanneer wat communiceren?? werkgever/selectiebureau overtuigen, exta troeven beklemtonen…

11 11 Stageplaats selecteren Actoren: student en onderwijsinstelling Inschatting van handicapsituaties en bijhorende facilitatoren vanuit : - gesprekken met de student met functiebeperking - eigen ervaringen van de student met FB - ‘te realiseren competenties’ - eerste prospectie van diverse stageplaatsen - prospectie van specifieke randvoorwaarden ( bereikbaarheid, extra voorzieningen, begeleiding ….)

12 12 Aandachtspunten bij communicatie naar de stageplaats ÜOverleg rond ‘aangewezen communicatie’ ÜInschatten van ‘noodzakelijke communicatie’ ÜRekening houden met ‘verplichte informatie’ ÜRisico’s student versus risico’s stageplaats afwegen ÜAfspreken wie wat communiceert? ÜZijn ook belangrijke elementen bij solliciteren ÜDe sollicitant moet de juiste keuzes maken en zelf communiceren

13 13 Finaal contact met de stageplaats Actoren: student, onderwijsinstelling en stageplaats ÜFinale onderhandelingen maximaal in handen geven van de student ÜStudent geeft eerlijke info rond zijn functiebeperking maar beklemtoont eveneens alle positieve elementen waarover hij beschikt ÜBereidheid vanuit de stageplaats laten aantonen ÜIn het sollicitatieproces behoort dit tot de onderhandelingsmaterie tussen sollicitant en werkgever

14 14 ÜConcreet in kaart brengen van mogelijke handicapsituaties en bijhorende facilatoren tijdens stageverloop ÜOndersteuning en randvoorwaarden vanuit de stageplaats toelichten ÜAfspraken maken hoe er omgegaan wordt bij het optreden van ‘onverwachte’ handicaps ÜDuidelijk afspraken vastleggen rond verdere opvolging, overlegmomenten en verloop van de samenwerking ÜIn het sollicitatieproces behoort dit tot de onderhandelingsmaterie tussen sollicitant en werkgever

15 15 Vastleggen van stagetraject: tweede fase ÜDefintief stagecontract afsluiten - Formaliseren van toegestane afwijkingen en afspraken - Risicoanalyse en eventueel toestemming van de arbeidsgeneeskundige dienst (zonodig contact tussen behandelende artsen én de arbeidsgeneeskundige dienst) ÜEventueel een introductiemoment organiseren op de stageplaats (nieuwe sociale context voor student) ÜAfsluiten van contract tussen wergever en sollicitant - afspraken rond faciliteiten - afspraken rond verder overleg, opvolging en bijsturingen - afspraken rond verder communicatieverloop

16 16 Opvolging tijdens de stage ÜGrotere intensiteit in opvolging voorzien ÜDuidelijke afspraken maken rond taakverdeling (maximaal bij de student) ÜVoldoende overleg tussen alle partijen ÜSnelle detectie van onvoorziene knelpunten ÜStudent regelmatig feedback laten geven in een veilige en vertrouwelijke sfeer ÜTussentijds bijsturen is altijd mogelijk ÜOok aangewezen binnen een arbeidsovereenkomst

17 17 Afronden van de stage ÜEvaluatie zoals voorzien voor alle studenten ÜFunctiebeperking-gerelateerde items bespreken met de student = belangrijk voor het leerproces ÜUitwisselen van ervaringen tussen alle betrokkenen ÜEvaluatie van de ganse procedure ÜBijsturingen noteren ÜOok aangewezen binnen een arbeidsovereenkomst

18 18 Maatschappelijke consequenties van het stagegebeuren ÜIn alle openheid én in dialoog mogelijkheden verkennen van elke individuele student met functiebeperkingen creëert kansen ÜStage én het succesvol doorlopen ervan is een belangrijke hefboom naar latere tewerkstelling ÜVanuit onderwijs geloven in studenten met een functiebeperking en stageplaatsen hiervoor sensibiliseren is een belangrijke bijdrage voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

19 19 besluit ÜKen jezelf ÜBlijf jezelf ÜGeloof in jezelf ÜGebruik alle troeven waarover je beschikt ÜLever zelf een bijdrage aan de noodzakelijke mentaliteitsveradering ÜLaat ons samen de vooringenomenheid een halt toeroepen

20 20 Yes, you can VEEL SUCCES!!


Download ppt "PROBLEEMVERKENNING STAGE VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING Truus Martens."

Verwante presentaties


Ads door Google