De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ATHENEUM Hof van Riemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "ATHENEUM Hof van Riemen"— Transcript van de presentatie:

1 ATHENEUM Hof van Riemen
16/09/2008 ATHENEUM Hof van Riemen Geïntegreerde proef GIP

2 WAT ? Proef waar : Beroepsvaardigheden Manuele vaardigheden
16/09/2008 WAT ? Proef waar : Beroepsvaardigheden Manuele vaardigheden Algemene kennis en Communicatievaardigheden evenwichtig én aangepast aan de studierichting aan bod komen GIP

3 DOEL ? Aantonen dat de leerling:
16/09/2008 DOEL ? Aantonen dat de leerling: gestructureerd mondeling en schriftelijk kan rapporteren en vragen beantwoorden geleidelijk complexere taken kan uitvoeren waarin verschillende deelvaardigheden aan bod kom Een duidelijk beeld geven van de rijpheid van de leerling om deel te nemen aan het beroepsleven en om te functioneren in het maatschappelijk proces GIP

4 16/09/2008 VERPLICHT ! De GIP dient VERPLICHT georganiseerd te worden in een aantal leerjaren en onderwijsvormen (SO 64 van 25/09/1999)  2de leerjaar van de 3de graad BSO en TSO GIP

5 16/09/2008 BELANG ? De resultaten van de gip vormen één (*) van de DRIE VERPLICHTE elementen waardoor de delibererende klassenraad zich, op het einde van het schooljaar, moet laten leiden. (*) de andere twee elementen zijn : - resultaten van stages, proeven, toetsen of examens - beslissingen én vaststellingen of adviezen van de begeleidende klassenraad GIP

6 16/09/2008 BETROKKEN VAKKEN ? De vakken van het specifiek gedeelte van de opleiding (= vakken die de studierichting bepalen) GIP

7 HOE ? VAKOVERSCHRIJDEND leren en werken GEÏNTEGREERD aanleren van :
16/09/2008 HOE ? VAKOVERSCHRIJDEND leren en werken GEÏNTEGREERD aanleren van : Beroepsvaardigheden manuele vaardigheden algemene kennis Communicatievaardigheden GIP

8 ?????????? Welke opdracht ? Hoe werken ? Praktische realisatie Project
16/09/2008 ?????????? Welke opdracht ? Praktische realisatie Project Eindwerk Groepswerk (of een combinatie) Hoe werken ? Ganse klas Groep leerlingen Individuele leerlingen GIP

9 Gip-team Per afdeling bestaat het Gip-team uit : Gip-begeleider
16/09/2008 Gip-team Per afdeling bestaat het Gip-team uit : 3 interne juryleden Gip-begeleider Adjunct Gip-begeleider 3de Intern jurylid + Gip-leraars = leraars betrokken bij de proef 3 externe juryleden uit de : Bedrijfswereld Stagebedrijven Hogescholen,… GIP

10 TAAK van de jury (interne + externe):
16/09/2008 TAAK van de jury (interne + externe): Goedkeuring van (het voorstel van) de opdracht van de GIP (inclusief concept en werkmethode) Evaluatiecriteria (proces en product) opstellen Taakverdeling van de juryleden Afspraken rond de wijze van evalueren en bijsturen Proces- en productevaluatie Opmerking : de jury moet minstens 3 maal bijeengeroepen worden GIP

11 DRAAIBOEK  VÓÓR 1 oktober :  30 september, 18 uur :
16/09/2008 DRAAIBOEK  VÓÓR 1 oktober : aanduiden Gip-team door directie 16 september coördinatievergadering TAC met gip-begeleiders en adjunct gip-begeleiders Opstellen voorontwerp door Gip-team Gip-begeleider organiseert werkvergadering met het intern Gip-team en stelt voorontwerp op, dit bevat : Concretisering onderwerp werkmethode Beoordelingsschema Tijdsschema Afspraken met de leerlingen  30 september, 18 uur : Eerste overleg met de externe jury Goedkeuring voorontwerp GIP

12 16/09/2008 Vanaf 3 november (na het herfstverlof): Gip-opdrachten worden uitgedeeld en besproken met de leerlingen Aan de leerling én de ouders schriftelijk meedelen : De omschrijving van de opdracht De timing (met opgave van de beoordelingselementen) (DENK AAN DW2, DW3 en DW4 !!!!!) De samenstelling van de jury De beoordeling én beoordelingscriteria De naam van Gip-begeleider De invloed van de GIP op de eindevaluatie (delibererende klassenraad) GIP

13 Taak GIP-begeleider(samenwerking met adjunct)
16/09/2008 Taak GIP-begeleider(samenwerking met adjunct) naast de begeleiding binnen het eigen vakgebied, ook : De proef in zijn geheel toelichten (vakoverschrijdend) Uitleg geven over de beoordelingscriteria De invloed van de gip op de eindevaluatie toelichten Samen met de leerling zoeken naar een oplossing bij eventuele problemen Het bijhouden van het logboek opvolgen Verslag uitbrengen aan de begeleidende klassenraad en eventuele remediëringen voorstellen en opvolgen Instaan voor rapportering in verband met tussentijdse beoordelingen De tussentijdse beoordeling met de leerling bespreken De verschillende beoordelingen bijhouden Contacten tussen de jury en de leerling onderhouden Contacten tussen de jury en de begeleidende klassenraad onderhouden GIP

14 Vanaf 3 november (na het herfstverlof) :
16/09/2008 Vanaf 3 november (na het herfstverlof) : Leerlingen houden LOGBOEK bij = “werkboek” Planning, vorderingen, notities, richtlijnen… Richtlijnen leerkrachten (mét datum + handtekening) = “procesbegeleidingsschrift” Aantekeningen i.v.m. begeleiding, bijsturing en remediëring Toelichting evaluatie Procesevaluatie (!!!!!) OPMERKING :  logboek = NIET verzameling van documenten (bijvoorbeeld: géén oefeningen/taken met een cijfer) Ouders ondertekenen dit logboek regelmatig zodat zij de vorderingen (evolutie) van de gip kunnen volgen GIP

15 16/09/2008  BELANGRIJK : De school moet steeds kunnen aantonen dat het PROCES voldoende werd ondersteund en bijgestuurd. (beroepscommissies) GIP

16 2de contactmoment donderdag 5 februari 2009
16/09/2008 2de contactmoment donderdag 5 februari 2009 Leerlingen stellen hun project voor en geven een stand van zaken (powerpoint presentatie) Interne en externe juryleden geven ondersteuning/feedback /tips aan de leerlingen Interne en externe juryleden bespreken de evolutie/uitvoering van de proef en stellen procesevaluatie op GIP

17 16/09/2008 3de contactmoment eind mei : dossiers (kopie) van de leerlingen zijn ter beschikking van de juryleden (= taak Gip-begeleiders) 3de contactmoment : 22 juni 2009 Leerlingen stellen hun project voor (powerpoint presentatie) Interne en externe juryleden bespreken de evolutie/uitvoering van de proef en stellen proces- en productevaluatie op GIP

18 EVALUATIE JURY beoordeelt PROCES en PRODUCT (zo objectief mogelijk)
16/09/2008 EVALUATIE JURY beoordeelt PROCES en PRODUCT (zo objectief mogelijk) Kan 4 aspecten bevatten : Denkactiviteiten VOORBEELD : instructies lezen Motorische handelingen VOORBEELD : frezen Praktijkattitudes VOORBEELD : nauwkeurig werken Uitvoeringstijd Steunt ALTIJD op een vaardigheids- en werkanalyse die het verloop, de verantwoording en de criteria weergeeft van de opdracht. GIP

19 TUSSENTIJDSE EVALUATIE
16/09/2008 TUSSENTIJDSE EVALUATIE De begeleidende klassenraad zal de beoordeling van de jury evalueren en, eventueel – op voorstel van de jury – een remediëring uitschrijven. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat zal bewaard worden in het dossier van de leerling. De leerling ontvangt een kopie van dit verslag. Een synthese ervan wordt verwoord op het rapport. GIP

20 EINDEVALUATIE De eindbeoordeling wordt aan de leerlingen meegedeeld.
16/09/2008 EINDEVALUATIE Proces- en productevaluatie Bevat alle (vooraf bepaalde) beoordelingselementen Voor elke leerling wordt een eindverslag opgemaakt waarin alle beoordelingelementen zijn opgenomen. Dit verslag wordt ondertekend door alle juryleden. In de genuanceerde en gemotiveerde eindbeoordeling staat hoe de leerling gepresteerd heeft (“heel goed”, “goed”, zwak” of “niet goed”). AF TE RADEN : een cijfer of geslaagd/niet geslaagd De eindbeoordeling wordt aan de leerlingen meegedeeld. Herexamen voor de gip is niet mogelijk omdat het in strijd is met het geïntegreerde karakter. GIP

21 DELIBERERENDE KLASSENRAAD
16/09/2008 DELIBERERENDE KLASSENRAAD De resultaten van de gip vormen één van de DRIE VERPLICHTE elementen waardoor de delibererende klassenraad zich, op het einde van het schooljaar, moet laten leiden. Indien het advies van de jury van de geïntegreerde proef NIET gevolgd wordt door de delibererende klassenraad, wordt dit gemotiveerd. De voorzitter van de klassenraad kan desgevallend de externe juryleden uitnodigen. Deze personen maken dan ambtshalve (met raadgevende stem) deel uit van de delibererende klassenraad. GIP

22 16/09/2008 aan de slag…. GIP


Download ppt "ATHENEUM Hof van Riemen"

Verwante presentaties


Ads door Google