De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Geïntegreerde proef 2008 - 2009 ATHENEUM Hof van Riemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Geïntegreerde proef 2008 - 2009 ATHENEUM Hof van Riemen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Geïntegreerde proef 2008 - 2009 ATHENEUM Hof van Riemen

2 2 Proef waar : oBeroepsvaardigheden oManuele vaardigheden oAlgemene kennis en oCommunicatievaardigheden WAT ? evenwichtig én aangepast aan de studierichting aan bod komen

3 3 oAantonen dat de leerling: gestructureerd mondeling en schriftelijk kan rapporteren en vragen beantwoorden geleidelijk complexere taken kan uitvoeren waarin verschillende deelvaardigheden aan bod kom oEen duidelijk beeld geven van de rijpheid van de leerling om deel te nemen aan het beroepsleven en om te functioneren in het maatschappelijk proces DOEL ?

4 4 De GIP dient VERPLICHT georganiseerd te worden in een aantal leerjaren en onderwijsvormen (SO 64 van 25/09/1999)  2de leerjaar van de 3de graad BSO en TSO VERPLICHT !

5 5 De resultaten van de gip vormen één (*) van de DRIE VERPLICHTE elementen waardoor de delibererende klassenraad zich, op het einde van het schooljaar, moet laten leiden. (*) de andere twee elementen zijn : - resultaten van stages, proeven, toetsen of examens - beslissingen én vaststellingen of adviezen van de begeleidende klassenraad BELANG ?

6 6 BETROKKEN VAKKEN ?  De vakken van het specifiek gedeelte van de opleiding (= vakken die de studierichting bepalen)

7 7 HOE ?  VAKOVERSCHRIJDEND leren en werken  GEÏNTEGREERD aanleren van : Beroepsvaardigheden manuele vaardigheden algemene kennis Communicatievaardigheden

8 8 ?????????? Welke opdracht ?  Praktische realisatie  Project  Eindwerk  Groepswerk  (of een combinatie) Hoe werken ?  Ganse klas  Groep leerlingen  Individuele leerlingen

9 9 Gip-team Per afdeling bestaat het Gip-team uit : 3 interne juryleden  Gip-begeleider  Adjunct Gip-begeleider  3de Intern jurylid + Gip-leraars = leraars betrokken bij de proef 3 externe juryleden  uit de : Bedrijfswereld Stagebedrijven Hogescholen,…

10 10 TAAK van de jury (interne + externe): Goedkeuring van (het voorstel van) de opdracht van de GIP (inclusief concept en werkmethode) Evaluatiecriteria (proces en product) opstellen Taakverdeling van de juryleden Afspraken rond de wijze van evalueren en bijsturen Proces- en productevaluatie Opmerking : de jury moet minstens 3 maal bijeengeroepen worden

11 11 DRAAIBOEK  VÓÓR 1 oktober : oaanduiden Gip-team door directie o16 september coördinatievergadering TAC met gip- begeleiders en adjunct gip-begeleiders oOpstellen voorontwerp door Gip-team oGip-begeleider organiseert werkvergadering met het intern Gip-team en stelt voorontwerp op, dit bevat : oConcretisering onderwerp owerkmethode oBeoordelingsschema oTijdsschema oAfspraken met de leerlingen  30 september, 18 uur : oEerste overleg met de externe jury oGoedkeuring voorontwerp

12 12 Gip-opdrachten worden uitgedeeld en besproken met de leerlingen Aan de leerling én de ouders schriftelijk meedelen : o De omschrijving van de opdracht o De timing (met opgave van de beoordelingselementen) (DENK AAN DW2, DW3 en DW4 !!!!!) o De samenstelling van de jury o De beoordeling én beoordelingscriteria o De naam van Gip-begeleider o De invloed van de GIP op de eindevaluatie (delibererende klassenraad) Vanaf 3 november (na het herfstverlof):

13 13 Taak GIP-begeleider (samenwerking met adjunct) naast de begeleiding binnen het eigen vakgebied, ook : De proef in zijn geheel toelichten (vakoverschrijdend) Uitleg geven over de beoordelingscriteria De invloed van de gip op de eindevaluatie toelichten Samen met de leerling zoeken naar een oplossing bij eventuele problemen Het bijhouden van het logboek opvolgen Verslag uitbrengen aan de begeleidende klassenraad en eventuele remediëringen voorstellen en opvolgen Instaan voor rapportering in verband met tussentijdse beoordelingen De tussentijdse beoordeling met de leerling bespreken De verschillende beoordelingen bijhouden Contacten tussen de jury en de leerling onderhouden Contacten tussen de jury en de begeleidende klassenraad onderhouden

14 14 Vanaf 3 november (na het herfstverlof) :  Leerlingen houden LOGBOEK bij = “werkboek”  Planning, vorderingen, notities, richtlijnen…  Richtlijnen leerkrachten (mét datum + handtekening) = “procesbegeleidingsschrift”  Aantekeningen i.v.m. begeleiding, bijsturing en remediëring  Toelichting evaluatie  Procesevaluatie (!!!!!) OPMERKING :  logboek = NIET verzameling van documenten (bijvoorbeeld: géén oefeningen/taken met een cijfer)  Ouders ondertekenen dit logboek regelmatig zodat zij de vorderingen (evolutie) van de gip kunnen volgen

15 15  BELANGRIJK : De school moet steeds kunnen aantonen dat het PROCES voldoende werd ondersteund en bijgestuurd. (beroepscommissies)

16 16 2 de contactmoment  donderdag 5 februari 2009  Leerlingen stellen hun project voor en geven een stand van zaken (powerpoint presentatie)  Interne en externe juryleden geven ondersteuning/feedback /tips aan de leerlingen  Interne en externe juryleden bespreken de evolutie/uitvoering van de proef en stellen procesevaluatie op

17 17 3 de contactmoment eind mei : dossiers (kopie) van de leerlingen zijn ter beschikking van de juryleden (= taak Gip-begeleiders) 3de contactmoment : 22 juni 2009 Leerlingen stellen hun project voor (powerpoint presentatie) Interne en externe juryleden bespreken de evolutie/uitvoering van de proef en stellen proces- en productevaluatie op

18 18 EVALUATIE  JURY beoordeelt PROCES en PRODUCT (zo objectief mogelijk) Kan 4 aspecten bevatten : 1. Denkactiviteiten VOORBEELD : instructies lezen 2. Motorische handelingen VOORBEELD : frezen 3. Praktijkattitudes VOORBEELD : nauwkeurig werken 4. Uitvoeringstijd Steunt ALTIJD op een vaardigheids- en werkanalyse die het verloop, de verantwoording en de criteria weergeeft van de opdracht.

19 19 TUSSENTIJDSE EVALUATIE De begeleidende klassenraad zal de beoordeling van de jury evalueren en, eventueel – op voorstel van de jury – een remediëring uitschrijven. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat zal bewaard worden in het dossier van de leerling. De leerling ontvangt een kopie van dit verslag. Een synthese ervan wordt verwoord op het rapport.

20 20 EINDEVALUATIE Proces- en productevaluatie Bevat alle (vooraf bepaalde) beoordelingselementen Voor elke leerling wordt een eindverslag opgemaakt waarin alle beoordelingelementen zijn opgenomen. Dit verslag wordt ondertekend door alle juryleden. In de genuanceerde en gemotiveerde eindbeoordeling staat hoe de leerling gepresteerd heeft (“heel goed”, “goed”, zwak” of “niet goed”). AF TE RADEN : een cijfer of geslaagd/niet geslaagd De eindbeoordeling wordt aan de leerlingen meegedeeld. Herexamen voor de gip is niet mogelijk omdat het in strijd is met het geïntegreerde karakter.

21 21 DELIBERERENDE KLASSENRAAD De resultaten van de gip vormen één van de DRIE VERPLICHTE elementen waardoor de delibererende klassenraad zich, op het einde van het schooljaar, moet laten leiden. Indien het advies van de jury van de geïntegreerde proef NIET gevolgd wordt door de delibererende klassenraad, wordt dit gemotiveerd. De voorzitter van de klassenraad kan desgevallend de externe juryleden uitnodigen. Deze personen maken dan ambtshalve (met raadgevende stem) deel uit van de delibererende klassenraad.

22 22 aan de slag….


Download ppt "1 Geïntegreerde proef 2008 - 2009 ATHENEUM Hof van Riemen."

Verwante presentaties


Ads door Google