De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wettelijke verplichtingen inzake milieu en andere vergunningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wettelijke verplichtingen inzake milieu en andere vergunningen"— Transcript van de presentatie:

1 Wettelijke verplichtingen inzake milieu en andere vergunningen

2 1.BODEMATTEST 2.BOUWVERGUNNING
Doel: verwerver van de grond beschermen tegen bodemverontreiniging Bevoegde instantie: OVAM 2.BOUWVERGUNNING Doel: geen « wildbouw » Bevoegde instantie: College van Burgemeester en Schepenen

3 3. MILIEUVERGUNNING - VLAREM
Voor wie? Alle inrichtingen die hinderlijk kunnen zijn voor het milieu of de mens Bevoegde instantie: provincie – of gemeentebestuur VLAREM = Vlaams Reglement voor de Milieuvergunning VLAREM I : Procedures die een hinderlijk bedrijf moet doorlopen om een vergunning te krijgen VLAREM II : Milieuvergunningsvoorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen + milieukwaliteitsnormen voor geluid, bodem, lucht, oppervlakte – en grondwater Bv. Garagist  attest afvalolie afgeleverd aan erkend olieverwerkend bedrijf

4 4. VEILIGHEIDSRAPPORT (Europees)
Voor wie? SEVESO – bedrijven: bedrijven die over een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen beschikken. Bv. Zeebrugge: pijpleidingen en opslagplaatsen voor gas Doel: Preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn Gevolgen van dergelijke ongevallen beperken voor mens en milieu 5. MER = MILIEUEFFECTENRAPPORT Wetenschappelijk onderzoek of de voorziene activiteit gevolgen voor het milieu hebben Bv. BAM Antwerpen Oosterweelverbinding

5 6. HANDELSVERGUNNING 7. AFVALBEHEER - VLAREA
WET OP DE HANDELSVESTIGINGEN: Je mag niet zomaar een handelsvestiging opstarten, je moet hiervoor toestemming vragen < 1000 m2 : GEMEENTE Tussen m2 & m2 : SOCIO-ECONOMISCH COMITE VOOR DE DISTRIBUTIE 2 000 m2: AANGRENZENDE GEMEENTE DOEN MEE AAN HET OVERLEG 7. AFVALBEHEER - VLAREA DOEL: Zoveel mogelijk afval vermijden en optimaal sorteren en recyleren. Ondernemer moet hetzelfde doen als wat wij thuis al jaren doen !! De ophaling gebeurt door erkende bedrijven. Hou de facturen hiervan goed bij, want de overheid voert hier controles op uit !!!

6 8. FOST PLUS Verpakkingsverantwoordelijk: wie in België een verpakking op de markt brengt heeft een TERUGNAMEPLICHT. Bv. Je gaat frietjes halen bij de frituur om thuis op te eten. Nadien breng je alle verpakking terug naar de friturist… Niet realistisch, om aan de TERUGNAMEPLICHT te voldoen volstaat het om een bijdrage te betalen aan Fost Plus vzw Doel: verbruiker sensibiliseren en voor het sorteren en recycleren van huisdhoudelijk afval. Het bekende « groen punt » logo betekent dat voor die verpakking een bijdrage werd betaald.

7 9. VOEDSELVEILIGHEID HACCP = Hazard Analyst Critical Control Points
Doel: bewakingssysteem dat ervoor moet zorgen dat de standaardnormen ivm de voedselveiligheid worden gerespecteerd. Normen verplicht voor alle inrichtingen waar voedingsmiddelen vervaardigd of in de handel gebracht worden. 3 gevarengroepen waarop wordt gecontroleerd: biologische gevaren: bederf & ziekte fysische gevaren: metaal, hout, glas,… chemische gevaren: reinigingsmiddelen, smeerolie, antibiotica,…

8 10. FAVV = Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen
= Alle inspectie – en controlediensten samen Doel: waken over de veiligheid van de voesdelketen kwaliteit van ons voedsel bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant Zij voeren controles ter plaatse uit om te zien of aan alle geldende reglementeringen wordt voldaan.

9 11. AUTEURSRECHTEN Doel: bescherming van originele werken die ontstaan zijn bij een natuurlijk persoon (geen vennootschap). Het kan gaan over kunst (schrijvers, dichters,architecten,…) maar tevens over reclameslogans, computerprogramma ’s,… SABAM: Sabam int voor haar leden de rechten die verschuldigd zijn voor de uitvoering van hun werken en verdeelt ze nadien onder de rechthebbenden.


Download ppt "Wettelijke verplichtingen inzake milieu en andere vergunningen"

Verwante presentaties


Ads door Google