De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorpsplan Mook Terugkoppeling en vooruitblik. Terugblik Dorpsoverleg  Wat is er tot nu toe gedaan door Dorpsoverleg en werkgroepen?  Hoe sluit dat aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorpsplan Mook Terugkoppeling en vooruitblik. Terugblik Dorpsoverleg  Wat is er tot nu toe gedaan door Dorpsoverleg en werkgroepen?  Hoe sluit dat aan."— Transcript van de presentatie:

1 Dorpsplan Mook Terugkoppeling en vooruitblik

2 Terugblik Dorpsoverleg  Wat is er tot nu toe gedaan door Dorpsoverleg en werkgroepen?  Hoe sluit dat aan bij uitkomsten gesprek Sjaak Sluiters d.d. 15/05/2011?  Presentatie Dorpsplan (zie volgende dia’s.

3 Wat is Dorpsvisie / Dorpsplan  Dorpsplan: Visie op gewenste ontwikkeling van de leefbaarheid voor de komende 15 jaar en de wijze waarop deze wensen en ideeën gerealiseerd gaan worden.

4 Doel Dorpsplan  Betrokkenheid van achterban Dorpsoverleg, vergroten draagvlak.  Grotere betrokkenheid burgers bij omgeving, planvorming en elkaar.  Inventariseren kenmerken lokale gemeenschap en verzamelen meningen bewoners.

5 Vervolg Doel Dorpsplan  Op deze manier wordt Dorpsoverleg sterke (gespreks)partner van gemeente en andere organisaties (kleine schaal als toegevoegde waarde).  Reageren en vooruitlopen op plannen van overheid (voorkomt ook verweren tegen op handen zijnde plannen).  Duidelijke visie waarop teruggevallen kan worden.

6 Inhoud dorpsplan  Wat vinden we belangrijk in ons dorp?  Waar willen we naar toe?  Hoe komen we daar?

7 Kenmerken Dorpsplan  Wordt opgesteld door bewoners en verengingen.  Gedragen door bewoners en organisaties (scholen, verenigingen, ondernemers).  Activeert dorpsbewoners  Gemeente betrokken en steunt initiatief  Korte en langere termijn.  Uitwerking knelpunten, wensen en ideeën  Wat kan het dorp zelf en waar samenwerken.  Tijdsindicatie.

8 Gemeente  Gemeente moet betrokken zijn, gezamenlijke verantwoordelijkheid dorpsbewoners en gemeente, hoe verleent gemeente medewerking aan het proces van opstellen dorpsplan.  Gemeente reserveert mogelijk budget voor uitvoering enkele actiepunten.  Gemeente moet wel openstaan voor nieuwe ideeën en luisteren naar meningen.

9 Vervolg Gemeente  Dorpsplan moet op agenda raadsfracties komen vanwege mogelijke besluitvorming middellange termijn.  Beleidsinformatie ter beschikking stellen.  Hoe gezamenlijk met uitkomsten aan de slag?

10 Hoe te komen tot het document “Dorpsplan”  Stap 0: Wil het dorp een dorpsplan?  Stap 1: Wat is het onderwerp?  Stap 2: Communicatie, wie zijn er bij betrokken?  Stap 3: Hoe krijg je info op tafel?  Stap 4: Hoe maak je de juiste keuzes?  Stap 5: Hoe wordt het document voor het dorpsplan opgesteld?  Stap 6: Hoe wordt het Dorpsplan gepresenteerd?

11 Stap 0: Wil het dorp een Dorpsplan?  Argumenten, waarom willen we dit?  Toekomstvisie vanuit actuele situatie.  Werkgroep Dorpsplan, wie gaat het samenstellen van het dorpsplan trekken? Advies 5 à 6 personen uit Dorpsoverleg, school, organisaties, verengingen en ondernemers. En afh. van agenda ook nog gemeente en externe deskundigen.  Organisatie en kosten.

12 Stap 1: Wat is het onderwerp?  Pas op dat je je verliest in omvang van plan en dat ideeën en thema’s alle kanten uitwaaien.  Vaak zitten in aanleiding al thema’s verscholen.  Mogelijke thema’s  Wat is “het dorp”? Ook buitengebieden?  Voor welke termijn?

13 Stap 2: Communicatie, wie zijn er bij betrokken?  Benader bewoners per leeftijdsgroep  Indeling naar onderwerp en belang: Belangengroepen per thema in kaart brengen en wijze van benaderen bepalen  Benadering per groep: bedrijfsleven, verenigingen, school, jeugdclubs etc.  Communicatieplan: hoe worden doelgroepen benaderd? Dorpsbewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers, gemeente en pers.

14 Stap 3: Hoe krijg je info op tafel?  Mensen moeten zich vrij voelen om te praten.  Heden of toekomst, ideeën en wensen met motivatie.  Inventarisatie van voor en nadelen.  Pas op voor te veel verhalen.

15 Mogelijke werkvormen  Enquête dorpswaardering, pas op voor enquêtes (p. 34)  Sociale structuurschetsen bekijken  Discussieavonden  Huiskamergesprekken (brede vertegenwoordiging)  Gespreksgroepen per doelgroep  Deskundigenpanel  Fotowandeltochten, wat wil je veranderen en behouden  Videofilms om gesprekken op gang te brengen   opbrengsten verwoorden in nieuwsbrief

16 Stap 4: Hoe maak je de juiste keuzes?  Bundelen en clusteren  snel en niet verzeilen in discussies  Nauwkeurg aangeven en voors en tegens aangeven om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen  Betreft voorlopige keuzes zolang haalbaarheid niet is getoetst.

17 Vervolg juiste keuzes  Benoemen korte en lange termijn.  Samenhang met gemeentelijk beleid: meenemen gemeentelijke beleidsprioriteiten  Goedkeuring bewoners voor ideeën die daadwerkelijk verder uitgewerkt gaan worden (mogelijke werkvorm p. 41 e.v.).

18 Stap 5: Hoe wordt document Dorpsplan opgesteld? Einddocument bevat aantal items:  Redenen Dorpsplan  Doorlopen stappen met resultaten  Beschrijving hoofdthema’s  Fasering  Hoe worden acties opgepakt  Bijlagen  Illustraties en foto’s

19 Stap 6: Hoe wordt het dorpsplan gepresenteerd?  Feestelijke presentatie met publiciteit  Afspraken tussen Dorpsoverleg en gemeente benoemen  Hoofdpunten er uit lichten  Projectuitvoering aangeven

20 Vervolgstappen  Van plan naar projecten: Projectbeschrijving, projectgroep, financiering, realisatie, gebruik.  Interne organisatie: Wat doet Dorpsoverleg en wat doen anderen met de uitkomsten (denk aan voorzieningenbeheer). Wie nemen er deel aan projectgroepen en hoe ligt de link met Dorpsoverleg  Draagvlak

21 Vragen  Willen we dit?  Waarom?  Toekomstvisie vanuit actuele situatie. Ideale context: zonder druk van buitenaf, rustig moment waarop juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. Past dat nu? o Wat betekent dit voor vanavond?

22  Hoe komen we tot werkgroep Dorpsplan, wie gaat het samenstellen van het dorpsplan trekken? Advies 5 à 6 personen uit Dorpsoverleg, school, organisaties, verengingen en ondernemers. En afh. van agenda ook nog gemeente en externe deskundigen.  Moeten we hier een voorbereidingscommissie tot leven wekken?

23 Verenigingsavond  Oorspronkelijke opzet: Wat hebben we aan elkaar en hoe kunnen we dit versterken?  Idee Dorpsplan toelichten en namen inventariseren voor òf voorbereidingscommissie òf werkgroep Dorpsplan?  Hoe, wie en wanneer deze avond voorbereiden?

24 Verder  Ludieke actie vierdaagse? (all you need is Mook-caravan?)  Vervolgagenda Dorpsoverleg


Download ppt "Dorpsplan Mook Terugkoppeling en vooruitblik. Terugblik Dorpsoverleg  Wat is er tot nu toe gedaan door Dorpsoverleg en werkgroepen?  Hoe sluit dat aan."

Verwante presentaties


Ads door Google