De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 8 april 2013. Agenda Opening en welkom Mededelingen Voorstel aanpassingen Huishoudelijk Reglement Vaststellen Notulen ALV 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 8 april 2013. Agenda Opening en welkom Mededelingen Voorstel aanpassingen Huishoudelijk Reglement Vaststellen Notulen ALV 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 8 april 2013

2 Agenda Opening en welkom Mededelingen Voorstel aanpassingen Huishoudelijk Reglement Vaststellen Notulen ALV 2012 Jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Bestuursverkiezing Rondvraag en afsluiting formele gedeelte Presentatie Histoaryske Feriening De Pein Pauze Eventuele beantwoording van vragen uit de rondvraag Mededelingen bestuur (vervolg) Sluiting om 22.00 uur

3 Mededelingen Vragen voor de rondvraag kunnen tijdens de pauze schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Hand-outs zijn beschikbaar na de vergadering Presentatie komt op de website te staan Skûtsjejier 2013 - Skûtsjerace op 27 april aanstaande door Opeinde, oproep tot verwijderen van boten aan steigers. Maatschappelijk Verantwoord Verenigen It Brechje 30 jaar!

4 Aanpassingen Huishoudelijk Reglement Artikel 5: o Beschrijven financiële verplichtingen van Dorpsbelang Artikel 8: o Dorpskrant: uitleg ‘begunstiger Dorpsbelang Opeinde’ Ledenvergadering wordt gevraagd hiermee in te stemmen

5 Notulen 2012 16 april 2012 – de hoofdpunten (zie maartBrechje) – Willem Sietsma nam afscheid van het bestuur; – Barry Kampstra werd penningmeester; – Laurens Reitsma werd vice-voorzitter; – Werkzaamheden Kommisjewei en Hegewei; – Het informatiebord bij de benzinepomp; – Voortgang Opeinde-Zuid: 95 ha, waarvan 5% bebouwd, versterken natuurwaarden, duurzame woningbouw, bewoners maken gezamenlijk het totaalplan, eerste bewoning najaar 2014; – Vaststellen verslag

6 Jaarverslag secretaris 2012 De hoofdpunten: zie maartBrechje Januari: oud-ijzeractie blijft in het dorp Oktober: 3 e Verenigingenavond, mooie opkomst Najaar: terrein Melkfabriek opgeknapt! Oktober: nieuwe burgemeester rondleiding door Opeinde en kennismaking met bestuur Najaar: Kommisjewei, Tsjerkeloane en Hegewei klaar. November: najaarsbijeenkomst, thema: wonen December: midwinterfair bij Dorpshuis Afronding inrichting 60 km-wegen rondom Opeinde Financiën: buurtbudget en dorpenbudget

7 Financieel jaarverslag Jaarrekening 2012 Begroting 2013 Kascommissie Benoeming nieuw kascommissielid en reserve Buurtbudget Dorpenbudget

8 Verlies en winst 2012 Inkomsten9.432,31 Uitgaven-14.842,82 Afgeboekte bedragen-205,00 Reservering 1-1-201224.123,00 Reservering 31-12-2012-18.123,00 Totaal resultaat384,49

9 Inkomsten en uitgaven InkomstenUitgaven Ledencontributie4.492,00Bankkosten111,80 Advertentie inkomsten2.555,00Drukwerk & porti4.789,10 Reindersma stichting600,00Bestuurskosten1.174,73 Bijdrage gemeente1.445,90Ooievaarsnest150,00 Rente baten339,41Bootreis ouderen256,00 Infobord2.658,57 Div. verenigingen3.222,84 Website28,56 Weiland1.844,41 Giften422,02 Overige kosten184,79 Totaal9.432,31Totaal-14.842,82

10 Financiele steun voor - Activiteitencommissie - Betinkingscommissie (4 mei) - IJsclub Opeinde voor nieuwbouw - Werkgroep leefbaarheid ouderen - Gymnastiek vereniging - ONT jeugdtoernooien

11 Begroting 2013 InkomstenUitgaven Ledencontributie4.500,00Bankkosten-125,00 Advertentie inkomsten2.500,00Drukwerk & porti-4.500,00 Bijdrage gemeente1.500,00Bestuurskosten-1.000,00 Reindersma stichting300,00Ooievaarsnest-200,00 Rente baten200,00Div. verenigingen-1.750,00 Website-50,00 Projecten-875,00 Overige kosten-500,00 Totaal9.000,00Totaal9.000,00

12 Bestuursverkiezing Afredend en niet herkiesbaar: Jitske van der Heide Aftredend en herkiesbaar: Sietske Riemersma (lid) en Jentje Steegstra (voorzitter) Voorstel te benoemen als bestuurslid: Vacature Afscheid Jitske

13 Rondvraag

14 Afsluiting formele gedeelte Het woord is aan de: Histoaryske Feriening De Pein!

15 Pauze

16 Mededelingen van het bestuur

17 Opeinde Zuid, De Nieuwe Marke Stand van zaken: Naamgeving woongebied Planning 2013 en 2014 Kopersgroep (nu 31 geïnteresseerden) en Trekkersgroep Aanmeldingen kopers en oprichten kopersvereniging Planinrichting, bestemmingsplan, verkaveling, beheer natuurgebied Betrekken Fûgelwacht en Histoaryske Feriening

18

19 Passantenkade en -haven Onderzoek betonkade bij melkfabriek Onderzoek naar haalbaarheid passantenhaven in Opeinde

20 Sluiting Dank voor uw komst en wel thuis Mogelijkheid tot napraten bij de bar Mooi dat u er was en Oant sjen!!


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 8 april 2013. Agenda Opening en welkom Mededelingen Voorstel aanpassingen Huishoudelijk Reglement Vaststellen Notulen ALV 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google