De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk ambitieuze scholen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk ambitieuze scholen"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk ambitieuze scholen
Connecting, Developing, Accelerating Netwerk ambitieuze scholen “Werken aan opbrengsten” Jan Mueters

2

3 Werken aan opbrengsten moet

4 Kwantitatieve opbrengsten
Opbrengstbeoordeling Rendementsindicatoren Onderbouwrendement Bovenbouwrendement Resultaatindicatoren Gemiddeld CE-cijfer Verschil SE - CE Een afdeling van een school (schoolsoort/leerweg) scoort onvoldoende op de opbrengsten als meer dan één van de vier opbrengstindicatoren gemiddeld over drie jaren onvoldoende zijn. Toezichtkader PO/VO 2009, versie 13 juli 2009, aanpassing 17 mei 2011

5 Kwalitatieve opbrengsten
Procesbeoordeling Aanbod 3 normindicatoren Pedagogisch-didactisch handelen 4 normindicatoren Klimaat 2 normindicatoren Zorg en begeleiding Sinds 1 augustus 2011 een iets ‘soepeler’ beslisregel: Het onderwijsleerproces is van onvoldoende kwaliteit is van onvoldoende kwaliteit als twee of meer normindicatoren uit dezelfde categorie onvoldoende zijn, dan wel in meer dan twee categorieën tenminste één onvoldoende normindicator zit. Toezichtkader PO/VO 2009, versie 13 juli 2009, aanpassing 17 mei 2011

6 Kwalitatieve opbrengsten: de normindicatoren
Aanbod De aangeboden leerinhouden in de onderbouw voldoen aan de wettelijke vereisten De aangeboden leerinhouden in de bovenbouw zijn dekkend voor de examenprogramma’s De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen Pedagogisch- Handelen didacisch Het personeel van de school zorgt ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en met anderen omgaan De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten Klimaat De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen begeleiding Zorg en De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen De school voert de zorg planmatig uit

7 Toezichtsarrangementen
Opbrengstbeoordeling Voldoende Onvoldoende Procesbeoordeling Basistoezicht Basistoezicht Geïntensiveerd toezicht: ZZS Geïntensiveerd toezicht: ZS

8 Berekening rendement onderbouw
Gebaseerd op alle leerlingen v/d school/vestiging die in de eerste twee leerjaren ook op school zaten. Uitgangspunt: leerlingen in het derde leerjaar: + 1: als niveau hoger is dan advies basisschool + 0,5: als op hoogste niveau van dubbeladvies - 0,5: als laagste niveau van dubbeladvies - 1: als niveau lager is dan advies basisschool - 1: als leerling in eerste drie leerjaren doubleert Behaalde punten worden omgerekend tot percentage onderbouwrendement. De eigen score wordt afgezet tegen de scores van vergelijkbare scholen/schoolsoorten en uitgedrukt in een vijfpuntsschaal. Gemiddelde over 3 schooljr. berekenen, waarbij > 2 voldoende is.

9 Interventiemogelijkheden onderbouwrendement
Gebruik data voor analyse, bespreking en doelbepaling: Uit schooladministratie: % leerlingen in 2e en 3e leerjaar onder of boven advies relatie tussen advies, cito-score en plaatsing in leerjaar 1 Website Inspectie: Vensters voor Verantwoording:

10 Berekening rendement bovenbouw
% leerlingen dat eind schooljaar is bevorderd naar hoger leerjaar in dezelfde of een hogere schoolsoort en % geslaagde leerlingen Toepassen van 3 correctiefactoren: lwoo, apcg en externe instroom in 3e leerjaar De eigen score wordt afgezet tegen de scores van vergelijkbare scholen/schoolsoorten en uitgedrukt in een vijfpuntsschaal Gemiddelde over drie schooljaren berekenen, waarbij > 2 voldoende is

11 Interventiemogelijkheden bovenbouwrendement
Voer m.b.v. data van de Inspectie, van Vensters voor Verantwoording en vanuit de eigen schooladministratie analyses uit, bespreek deze met docenten en spreek streefdoelen af! Voorbeeld inspectie Voorbeeld Vensters Uit: toelichting opbrengstenoordeel inspectie

12 Berekening verschil SE – CE
Voor elke leerling en elk vak wordt de verschilscore berekend. Op basis van alle verschilscores wordt per jaar het gemiddelde berekend per onderwijssoort per vestiging. Van de afzonderlijke jaargemiddelden wordt het gewogen driejarengemiddelde berekend. gering verschil  0,5 of lager groot verschil  0,5 – 1,0 zeer groot verschil  meer dan 1,0

13 Escalatie bij langdurig te groot verschil SE-CE raakt veel scholen

14 Interventiemogelijkheden bij te groot verschil SE-CE
Discrepantie a.d.h.v. recente resultaten met vaksectie bespreken Streefcijfers voor CE per vak vastleggen Doorgaande leerlijn onderbouw- bovenbouw opzetten Determinatie verbeteren Procentuele en percentiel-vergelijkingen (ManagementVenster) gebruiken Checklisten en protocollen gebruiken voor kwaliteitsbewaking (school)examens Serieuze examentraining verzorgen

15 Gemiddeld cijfer CE

16 Performance management is meer dan alleen sturen op resultaten!
Performance management: het meetbaar en stuurbaar maken van prestaties van medewerkers met als doel dat er meer resultaatgericht gewerkt wordt. Dit veronderstelt: Planning: Heldere afspraken over te bereiken resultaten Coaching: Continue feed- back over de voortgang Verantwoording: Goede afspraken over het afleggen van verantwoording Beoordeling: Beoordelen van afgesproken resultaten functioneren

17 De opbrengstindicatoren zijn het topje van de ijsberg
Gem. CE-cijfer Effectindi-catoren Relatie citoscore en plaatsing in voorexamen-klas - Relatie advies PO en plaatsing in voorexamen-klas - Gem. SE-cijfer (per vak) Prestatie-indicatoren

18 Onze scholen Stand van zaken

19 Het Kwadrant College Techniek, Zorg en Welzijn/Theoretische L

20 Het Kwadrant College Techniek, Zorg en Welzijn/Theoretische Leerweg

21 Het Kwadrant Pvh Economie/Groen/Theoretische.L

22 Het Kwadrant (Pvh) Economie/Groen/Theoretische.L

23 College

24 Het College


Download ppt "Netwerk ambitieuze scholen"

Verwante presentaties


Ads door Google