De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We zijn al een tijd aan het werk met het vormen van wat wij noemen ‘RUD’, regionale uitvoeringsdienst voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We zijn al een tijd aan het werk met het vormen van wat wij noemen ‘RUD’, regionale uitvoeringsdienst voor vergunningverlening, toezicht en handhaving."— Transcript van de presentatie:

1 We zijn al een tijd aan het werk met het vormen van wat wij noemen ‘RUD’, regionale uitvoeringsdienst voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. “We” zijn de projectleiders, die van de bestuurders de opdracht hebben gekregen. En die bestuurders hebben ook aan ons gevraagd om informatieavonden te organiseren om raads- en statenleden, en waterschapsbestuursleden, bij te praten over wat er allemaal verandert in dit stukje overheid. RUD OVERIJSSEL 19 april 2012

2 Waarom een RUD De Commissie Mans adviseert de ministers om wettelijk te regelen dat er 25 regionale omgevingsdiensten worden ingericht om de handhaving beter te kunnen uitvoeren.

3 Waarom een RUD Voortdurend veranderende regelgeving
Kwetsbare organisaties: - (te) weinig mensen - (te) weinig kennis Crimineel, hinderlijk, gevaarlijk gedrag houdt niet bij gemeentegrens op Informatiehuishouding tussen overheden (en met strafrecht) niet op orde Waarom houden we ons nu met een project bezig dat tot regionale uitvoering moet komen? Minister Cramer signaleerde in 2007 ook, net als haar voorgangers, problemen. Zij stelde de vraag: is ons stelsel wel toekomstvast? Vroeg advies aan aantal deskundigen: commissie-Mans. Rapport commissie-Mans (“De tijd is rijp”) is in juli 2008 uitgebracht.

4 Korte geschiedenis Rapport Mans juli 2008 - De tijd is rijp
- Vorming RUD’s Kwaliteit en kwantiteit moet beter Packagedeal medio 2009 - basistakenpakket - kwaliteitscriteria Moties eerste en tweede kamer - geen verplichting, bottom up - wel stok achter de deur Start ontwikkeling NetwerkRUD Overijssel (pilot) 1 januari 2011 - alle gemeenten hebben de intentie mee te doen - Wabo breed - vergunningverlening én toezicht & handhaving

5 Korte geschiedenis - vervolg -
6 juli 2011 - college stemt in met resultaat pilot (met financiële kanttekening) September 2011 - aftrap ontwikkeling netwerkRUD Overijssel November 2011 - college stemt in met implementatieplan RUD Twente December 2011 - centrale voorlichting gemeenteraden

6 Doelstelling NetwerkRUD Twente
Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken Wabo Aanpakken van de ketenproblematiek op bovengemeentelijk niveau Creëren van één aanspreekpunt voor partners en externe partijen Realisatie van efficiencywinst Lokale binding Regionale bundeling

7 Kwaliteitscriteria RUD
Verbeteren kwaliteit fysieke leefomgeving Wabobreed Vergunningverlening, toezicht en handhaving Kritieke massa, processen en inhoud

8 De situatie in Overijssel
Juni 2010 Is situatie hier ook kwetsbaar, niet voldoende kwaliteit? Oktober 2010 Quick scan: ja, probleem speelt ook bij ons! Zelfevaluatietool in voorjaar 2011 - Geen van de Overijsselse organisaties voldoet zelf aan de kwaliteitscriteria - Maar gezamenlijk voldoen we wel Kwaliteitscriteria zijn gezamenlijk, door de landelijke partijen – rijk en koepels, opgesteld. Eisen aan deskundigheid, aan beschikbaarheid (dienstverlening, bedrijfszekerheid), voldoende ervaring (“vlieguren”), en aan goede werkprocessen (inhoudelijk goed, en goed in service voor b.v. vergunningaanvragers).

9 Regionale samenwerking IJsselland – Provincie – Twente – Waterschap e
Regionale samenwerking IJsselland – Provincie – Twente – Waterschap e.a. In de regio’s IJsselland en Twente zijn zelfevaluaties uitgevoerd, waaruit is af te leiden dat de partners afzonderlijk niet in staat zijn te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Gezamenlijk ziet dat beeld er heel anders uit en lukt dat wel. De taken die uit de evaluatie door gemeenten rood scoren, zijn op dit moment provinciale taken, danwel taken die worden uitgevoerd door de waterschappen. Deelname van deze partijen aan de RUD, borgt de robuustheid ook op deze taken.

10 Wat is onze opdracht? Robuuste Structuur
Uitvoering voldoet aan kwaliteitseisen Eén informatiepunt OM, politie,brandweer Toepassen deskundigheid Uitleg achterliggende gedachte kwaliteitseisen en nut daarvan: activiteiten houden niet op bij gemeentegrens, eis toepassing deskundigheid vergelijkbaar met specialist die 1 keer een operatie uitvoert of 20 keer per jaar. Deskundigheden bij elkaar Activiteiten over grenzen 8

11 Overijssel vernieuwend denken!
De inhoud staat centraal Deskundigheid regionaal bundelen, maar lokaal blijven (ver)binden Het nieuwe werken Niet meer reorganiseren dan nodig

12 Hoe werkt dat? Lokale binding, regionale bundeling

13 Hoe werkt dat vervolg Boven- Provinciaal Kennispunt BRZO te Nijmegen
Verplicht over naar de RUD bovenlokaal Eigen keuze lokaal Ca

14 Wat wordt bovenlokaal? Basistaken Regionale afspraken - verplicht
- vooral milieu en bodem, zowel toezicht als vergunningverlening - minimaal ingebracht per Regionale afspraken - Wabobreed - ambitie /15

15 Wat is per 1-1-2013 de bevoegdheid van Borne
Wij blijven bevoegd gezag Bovenlokaal over de WAT vraag en niet meer over de HOE vraag Lokaal over de Wat en de Hoe vraag

16 Taken alleen uitvoer door RUD Uitvoering volgens eisen
IBT controleert RUD-directeur Eigen werkpakket Wettelijk/ aangewezen Taken alleen uitvoer door RUD Niet Uitvoeren Wel uitvoeren BG bepaalt ! Uitvoering volgens eisen RUD ICS Medewerkers die voor de taak voldoen aan de eisen van RUD. ICS/RUD bepaalt wie en hoe. Medewerkers uit eigen gemeente hebben voorkeur maar dat hoeft niet Het Informatie, Coördinatie en Sturingspunt (ICS) zorgt voor de match tussen vraag en aanbod en de verrekeningen hiervan. De RUD bepaalt het HOE en WIE , met als uitgangspunt dat als het BG zelf een medewerker heeft die de kwaliteit bezit die vereist wordt om de taak uit te voeren voor de RUD deze altijd de voorkeur heeft. Het Informatie, Coördinatie en Sturingspunt (ICS) zorgt voor de match tussen vraag en aanbod en de verrekeningen hiervan. De RUD bepaalt het HOE en WIE , met als uitgangspunt dat als het BG zelf een medewerker heeft die de kwaliteit bezit die vereist wordt om de taak uit te voeren voor de RUD deze altijd de voorkeur heeft. Systematiek Netwerk RUD 16 Systematiek Netwerk RUD 16

17 Werking van de NetwerkRUD
Inzicht ICS in Wabo-brede taakuitvoering Bovenlokale taken volgens afgesproken werkwijze Op 1 januari 2013 van start met minimaal basistaken Ambitie Wabo breed (1 januari 2014?) Lokale taken facultatief, maar IBT kijkt naar inbreng waar niet wordt voldaan aan kwaliteitscriteria Medewerkers worden aangestuurd door eigen leidinggevenden ICS manager is gemachtigd op bovenlokale taken capaciteit inzet te sturen Ontwikkeling kennispunten

18 Wat zal dat gaan kosten? Organisatiekosten Uitvoeringkosten
- bemanning ICS (3 – 5 fte) - faciliteren kennispunten - informatievoorziening => rechtvaardige verdeelsleutel Uitvoeringkosten - kosten primair proces VTH - frictiekosten - desintegratiekosten => verrekenmodel

19 Wat zal dat gaan kosten? inzet Borne: minimaal budgettair neutraal
Organisatiekosten + efficiencykorting rijk = minimaal de efficiencywinst

20 Is een fysieke RUD niet goedkoper??

21 Wat vindt men van onze RUD?
Staatssecretaris dhr Atsma: kritisch maar vertrouwen “Boegbeeld RUD’ mevr Dekker: Vertrouwen Gedeputeerde mevr Bakker Vertrouwen

22 Raad en RUD Geeft kaders aan het college:
Op basis van jaarverslag en jaarprogramma; Op basis van budgetten voor uitvoering via de jaarlijkse begrotingscyclus; Majeure ontwikkelingen (financieel en juridisch). .

23 Tot nu toe genomen besluiten
Juni 2011 portefeuillehouders stemmen in met conclusies Pilotfase Juli 2011 colleges stemt in met vervolgprocedure vorming netwerk RUD Hierbij heeft Borne specifiek aandacht gevraagd om efficiencywinst te behalen

24 Tot nu toe genomen besluiten
November 2011 Colleges stemmen in met stappenplan - Opmerkingen Borne: Niet alleen kostenneutraal maar ook efficiencywinst moet worden behaald Desintegratiekosten binnen 3 á 4 jaar terugverdienen.

25 Vervolgstappen April 2012 - colleges wordt voorgenomen besluit over
netwerk RUD voorgelegd - informeren Raad - informeren OR - uitspreken ambitie Borne over kennispunten en ICS Juni 2012 - OR/GO adviseert - colleges tekenen BOK 1 januari 2013 start netwerkRUD Twente 1 januari 2014 wabo breed

26 Vragen?


Download ppt "We zijn al een tijd aan het werk met het vormen van wat wij noemen ‘RUD’, regionale uitvoeringsdienst voor vergunningverlening, toezicht en handhaving."

Verwante presentaties


Ads door Google