De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opstand tegen Racisme 8 juni 2014 -PINKSTEREN- Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opstand tegen Racisme 8 juni 2014 -PINKSTEREN- Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 9."— Transcript van de presentatie:

1 Opstand tegen Racisme 8 juni 2014 -PINKSTEREN- Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 9

2

3 [1] En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. [2] En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; [3] en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; … HANDELINGEN 2 NBG 1951

4 [4] en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. [5] Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; [6] en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. … HANDELINGEN 2 NBG 1951

5 [7] En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? [8] En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? … HANDELINGEN 2 NBG 1951

6 [9] Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, [10] Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, [11] Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. … HANDELINGEN 2 NBG 1951

7 [12] En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen? [13] Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad! HANDELINGEN 2 NBG 1951

8 ‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’ ~ Handelingen 2:38-39 Wat gebeurt hier? Petrus legt uit: De geboorte van: de ‘ekklesia’ De door God ‘eruit’ (ek) ‘geroepenen’ (kaleo)

9 Romeinen 10:11-13 [11] Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. [12] Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; [13] want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Zie ook: Rom. 1:16-17, Gal. 3:27-28, Ef. 2:11-22, lezen: Handelingen 10. Ekklesia één kring - uit alle volken -, vergaderd rondom de Messias

10 D-Day, 6 juni 1944

11 [25] … Vervloekt zij Kanaän, een knecht der knechten zij hij voor zijn broeders. [26] Voorts zeide hij: Geprezen zij de HERE, de God van Sem, maar Kanaän zij hem tot knecht. [27] God breide Jafet uit, en hij wone in de tenten van Sem, en Kanaän zij hem tot knecht. NOACH EN ZIJN ZONEN

12

13 PINKSTEREN – OOGST UIT ELKE NATIE EN TAAL

14 ‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’ ~ Handelingen 2:38-39 Nogmaals Petrus:

15 [12] Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; [13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. [14] Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. JOHANNES 16 NBG 1951

16 EEN PAAR DINGEN OM OVER DOOR TE DENKEN

17 Dat kan! Je kunt na de dienst met iemand doorpraten. Je kunt ook voor je laten bidden. Je kunt ook samen met iemand bidden. JOIN THE REVOLUTION! NAPRATEN? Mailen mag ook: roccorausch@gmail.comroccorausch@gmail.com


Download ppt "Opstand tegen Racisme 8 juni 2014 -PINKSTEREN- Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 9."

Verwante presentaties


Ads door Google