De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdthemadienst 7 april Ds. A. Huijgen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdthemadienst 7 april Ds. A. Huijgen"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdthemadienst 7 april Ds. A. Huijgen
Echte vrienden? Jeugdthemadienst 7 april Ds. A. Huijgen Muziek: Marleen de Wilde, Bert Horjus, Arjen Kooistra, Minke Peterson & Meino Wiersma

2 Welkom Door Gerrit de Beer

3 Zingen: Heer u doorgrondt en kent mij
Mijn zitten en mijn staan. En U kent mijn gedachten, Mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend. En waar ik ook naartoe zou gaan, Ik weet dat U daar bent. Heer U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij, En U bent voor mij, En naast mij, En om mij heen. Elke dag. 2x

4 Heer U doorgrondt en kent mij,
Want in de moederschoot. Ben ik door U geweven, U bent oneindig groot! Ik dank U voor dit wonder heer, Dat u mijn leven kent. En wat er ook gebeuren zal, Dat U steeds bij mij bent! Heer U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij, En U bent voor mij, En naast mij, En om mij heen. Elke dag. 2x

5 Stil gebed

6 Votum en groet

7 Zingen: Psalm 86:6 Leer mij naar Uw wil te handlen,
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer', mijn God, ik zal U loven, Heffen 't ganse hart naar boven; 'k Zal Uw Naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

8 Gebed

9 Schriftlezing: Psalm 103 Door Meta Kooistra
1. Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 2. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden. 3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 4. Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. 6. De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. 7. Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.

10 8. Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid. 9. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. 10. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. 12. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. 14. Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.

11 15. De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij. 16. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. 17. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, 18. voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen. 19. De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles.

12 20. Loof de HEERE, u, Zijn engelen,
sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 21. Loof de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. 22. Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij. Loof de HEERE, mijn ziel!

13 Zingen: Psalm 103: 1,7,9 1. Loof, loof den Heer', mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

14 7. Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, Dan Isrels Heer' op ieder, die Hem vreest. Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 9. Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen, In eeuwigheid altoos dezelfde wezen: Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, Maar die naar eis van Gods verbond betracht.

15 Verkondiging

16 Zingen: Neem mijn leven, laat het Heer 1, 2, 5, 10
toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2. Neem mijn handen, maak ze sterk door uw liefde tot uw werk. Maak, dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

17 Tussenspel

18 5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat, o Heer, uw Geest er woon'. 10. Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

19 Dankgebed

20 Collecteren Door de Jeugd

21 Zingen: Psalm 146: 1,3 1. Prijs den HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen Vrolijk wijden aan Zijn lof: 'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied. 3. Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft; Hij, die door den nood gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, Vestigt op den HEER', zijn God.

22 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper
des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;

23 Geloofsbelijdenis vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden
en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen

24 Zingen: Machtig God, sterke Rots 2x
U alleen bent waardig. Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

25 Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig. Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

26 Zegen

27 We wensen u een fijne zondag toe


Download ppt "Jeugdthemadienst 7 april Ds. A. Huijgen"

Verwante presentaties


Ads door Google