De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begroting 2012 en meerjarenplanning 2012-2014 gemeenteraad 27 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begroting 2012 en meerjarenplanning 2012-2014 gemeenteraad 27 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Begroting 2012 en meerjarenplanning gemeenteraad 27 december 2011

2 Personeelskosten 2012: 2,67 mio De personeelskosten zijn 2,5% hoger dan in 2011 –verwachte indexering begin 2012 –opnieuw stijging werkgeversbijdragen vastbenoemden/tweede pensioenpijler contractuelen –voorziening voor de aanwerving van een GIS-ambtenaar –daar tegenover: paar pensioneringen van medewerkers waardoor loonkost altijd wat daalt

3 Werkingskosten 2012: 2.61 mio paar nieuwe aspecten en beleidsdoelstellingen zoals o.a.: –vermindering afvalverwerkingskosten door nieuwe aanbestedingsprijzen en nieuwe DIFTAR-dienstverlener (min euro) –opkuis afvalberg St-Denijs-Boekel ( euro) –opmaak vergunningenregister (stedenbouw) met oog op decretaal verplichte ontvoogding ( euro) –bevorderen sociale cohesie: project Tour d’Amour (filmproject, nr 6, Zwalmgames), maar quasi volledig gesubsidieerd euro in 2011 –voorbereiding implementatie nieuwe beheers- en beleidscyclus lokale besturen –bevorderen brandveiligheid jeugdlokalen De werkingskosten zijn 1% lager dan in 2011 en zullen in 2013 nog wat dalen door de vermelde éénmalige kosten.

4 Overdrachten 2012 : 1.46 mio betreft werkingstoelagen aan OCMW, politiezone, brandweer, kerkfabrieken,TMVW, IVLA en subsidies –OCMW: euro –politie: euro –brandweer: euro –kerkfabrieken: euro –bijdrage TMVW mbt RioFin: euro –bijdrage IVLA: euro –subsidies (sport, cultuur, jeugd, milieu, mantelzorg,…): euro De raming 2012 is ongeveer 1 % lager dan in 2011

5 Investeringen 2012: 6.63 mio Belangrijkste geplande investeringen: –site sporthal incl. finse piste: euro –oprichting nieuw gebouw voor diensten vrije tijd, welzijn, OCMW, bilbiotheek: euro –vloeren, sanitair, technieken in de sporthal : euro –herstel kerkhofmuur St-Denijs-Boekel : euro –onderhoud diverse gebouwen : euro –diverse wegenis/rioleringswerken : circa euro projecten mobiliteitsplan slijtlagen – diverse straten Hondendries Rozebeke onderhoudspad Wijlegembeek tussen Spoorweglaan en Veldstraat

6 Schulduitgaven 2012 Intresten en aflossingen leningen = euro Investeringen zullen voor circa euro worden gefinancierd met leningen (prefinanciering met geplande opname ten vroegste 1 januari 2014), voor euro met desinvesteringen (o.a. verkoop voormalig LOI Hundelgem) en voor de rest met eigen middelen (overboeking overschotten gewone dienst t.b.v euro) Schuldniveau – evolutie : –einde 2006 : 4.46 mio euro –einde 2012 : 3.99 mio euro

7 Ontvangsten 2012: 6.84 mio dit is 2% hoger dan in 2011 de belangrijkste betreffen: –gemeentelijke lasten voor in totaal euro waarvan : APB: euro (6,9%) OOV: euro (1.300) afval (Diftar + zakken + forfaitaire huisvuilbelasting ): euro tweede verblijven: euro –Gemeentefonds: euro –dividenden (TMVW, Gaselwest, …): euro –intresten liquiditeiten/beleggingen: euro –diverse subsidies (cultuur, sport, bibliotheek, milieu, gesco-premies, sociale Maribel…) : circa euro –verhuring gebouwen: euro

8 aanvullende personenbelasting 6.90% vergelijkbaar aantal inwoners (30 gemeenten) : gemiddeld 7.61% kleine agrarische gemeenten (cluster-studie Dexia) (26 gemeenten): gemiddeld 7.46% regio Zuid-Oost-Vlaanderen (21 steden en gemeenten) : gemiddeld 7.30% 11 gemeenten die twee maal voorkomen in deze drie categorieën: gemiddeld 7.39%

9 opcentiemen onroerend bezit opc. vergelijkbaar aantal inwoners (30 gemeenten) : gemiddeld opc. kleine agrarische gemeenten (cluster-studie Dexia) (26 gemeenten): gemiddeld opc. regio Zuid-Oost-Vlaanderen (21 steden en gemeenten) : gemiddeld opc. 11 gemeenten die twee maal voorkomen in deze drie categorieën: gemiddeld opc.

10 Reserves / Resultaat gebudgetteerde gewone uitgaven (7.2 mio euro) zijn hoger dan de ontvangsten (6.8 mio euro). het investeringstekort (uitgaven 6.8 mio - leningen 3 mio - verkopen 1.8 mio - subsidies) bedraagt 1.8 mio euro. Dit bedrag wordt met eigen middelen geïnvesteerd. Na inbreng van het begrotingsoverschot 2011 (2.3 mio) heeft de begroting 2012 een overschot Met daarboven ook nog reserves (einde 2011:) – euro pensioenreservefonds – euro reservefonds investeringen - verhoging in 2012 met euro Begrotingen zijn echter ramingen !

11 Uitgaven 2012: (€6.8 mio) grafische spreiding (1)

12 Uitgaven 2012: grafische spreiding (2)

13 Meerjarenplanning budgetten zijn ramingen : steeds ruimer dan de werkelijkheid, vooral inzake uitgaven, vandaar correctie naar aanwendingsgraad de ontvangstenramingen zijn steeds zeer dicht in de buurt van de werkelijkheid : dus geen correcties toekomstige beleidskeuzes worden ingecalculeerd (werking + investeringen) wordt voorzien: indexeringen voorzien van uitgaven en lonen, weerslag op schuld van opnames leningen e.d., groeivoet fiscaliteit (t.g.v. economische groei). Alles conform richtlijnen overheid, vooruitzichten planbureau, … resultaat van dit alles blijft positief tot/met 2014

14 Impact crisis? Onze aanpak! Gemeentelijke Holding : dividendverlies bedraagt euro t.o.v Vereffening geeft verder alleen boekhoudkundig verlies. onze ontvangsten stijgen 2%. Inkomsten zijn redelijk recessiebestendig. Inflatie : er wordt geen stijging verwacht Stijging energieprijzen : masterplan Eandis m.b.t. openbare verlichting Financiële crisis: lage rentes met hoge marges - door onze hoge kaspositie kunnen we prefinancieren en in gunstiger tijden lenen. Onze schuldgraad is zeer laag + onze rentevoeten zijn gebaseerd op rentevoeten op 1 jaar die vrij laag zijn en onze marges op lopende leningen zijn laag. Pensioenproblematiek : belangrijke uitdaging toekomst maar we hebben een reservefonds dat we verder spijzen en voorlopig niet aanspreken (solidariteit met toekomstige generatie) We huldigen steeds het voorzichtigheidsprincipe !

15 Samenvatting : evolutie PROGNOSE 31/12/2006 (rekening) Resultaat begroting gewone dienst Resultaat begroting buitengewone dienst Reserves investeringen en pensioenen


Download ppt "Begroting 2012 en meerjarenplanning 2012-2014 gemeenteraad 27 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google