De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begroting 2012 en meerjarenplanning 2012-2014 gemeenteraad 27 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begroting 2012 en meerjarenplanning 2012-2014 gemeenteraad 27 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Begroting 2012 en meerjarenplanning 2012-2014 gemeenteraad 27 december 2011

2 Personeelskosten 2012: 2,67 mio De personeelskosten zijn 2,5% hoger dan in 2011 –verwachte indexering begin 2012 –opnieuw stijging werkgeversbijdragen vastbenoemden/tweede pensioenpijler contractuelen –voorziening voor de aanwerving van een GIS-ambtenaar –daar tegenover: paar pensioneringen van medewerkers waardoor loonkost altijd wat daalt

3 Werkingskosten 2012: 2.61 mio paar nieuwe aspecten en beleidsdoelstellingen zoals o.a.: –vermindering afvalverwerkingskosten door nieuwe aanbestedingsprijzen en nieuwe DIFTAR-dienstverlener (min 90.000 euro) –opkuis afvalberg St-Denijs-Boekel (280.000 euro) –opmaak vergunningenregister (stedenbouw) met oog op decretaal verplichte ontvoogding (150.000 euro) –bevorderen sociale cohesie: project Tour d’Amour (filmproject, nr 6, Zwalmgames), maar quasi volledig gesubsidieerd 99.000 euro in 2011 –voorbereiding implementatie nieuwe beheers- en beleidscyclus lokale besturen –bevorderen brandveiligheid jeugdlokalen De werkingskosten zijn 1% lager dan in 2011 en zullen in 2013 nog wat dalen door de vermelde éénmalige kosten.

4 Overdrachten 2012 : 1.46 mio betreft werkingstoelagen aan OCMW, politiezone, brandweer, kerkfabrieken,TMVW, IVLA en subsidies –OCMW: 279.672 euro –politie: 472.994 euro –brandweer: 215.000 euro –kerkfabrieken: 77.378 euro –bijdrage TMVW mbt RioFin: 185.450 euro –bijdrage IVLA: 29.000 euro –subsidies (sport, cultuur, jeugd, milieu, mantelzorg,…): 100.250 euro De raming 2012 is ongeveer 1 % lager dan in 2011

5 Investeringen 2012: 6.63 mio Belangrijkste geplande investeringen: –site sporthal incl. finse piste: 1.100.000 euro –oprichting nieuw gebouw voor diensten vrije tijd, welzijn, OCMW, bilbiotheek: 3.000.000 euro –vloeren, sanitair, technieken in de sporthal : 450.000 euro –herstel kerkhofmuur St-Denijs-Boekel : 185.000 euro –onderhoud diverse gebouwen : 100.000 euro –diverse wegenis/rioleringswerken : circa 1.240.000 euro projecten mobiliteitsplan slijtlagen – diverse straten Hondendries Rozebeke onderhoudspad Wijlegembeek tussen Spoorweglaan en Veldstraat

6 Schulduitgaven 2012 Intresten en aflossingen leningen = 485.018 euro Investeringen zullen voor circa 3.000.000 euro worden gefinancierd met leningen (prefinanciering met geplande opname ten vroegste 1 januari 2014), voor 1.800.000 euro met desinvesteringen (o.a. verkoop voormalig LOI Hundelgem) en voor de rest met eigen middelen (overboeking overschotten gewone dienst t.b.v. 1.802.365 euro) Schuldniveau – evolutie : –einde 2006 : 4.46 mio euro –einde 2012 : 3.99 mio euro

7 Ontvangsten 2012: 6.84 mio dit is 2% hoger dan in 2011 de belangrijkste betreffen: –gemeentelijke lasten voor in totaal 3.930.477 euro waarvan : APB: 2.336.926 euro (6,9%) OOV: 1.150.724 euro (1.300) afval (Diftar + zakken + forfaitaire huisvuilbelasting ): 260.000 euro tweede verblijven: 35.000 euro –Gemeentefonds: 1.590.810 euro –dividenden (TMVW, Gaselwest, …): 398.629 euro –intresten liquiditeiten/beleggingen: 130.000 euro –diverse subsidies (cultuur, sport, bibliotheek, milieu, gesco-premies, sociale Maribel…) : circa 485.000 euro –verhuring gebouwen: 56.000 euro

8 aanvullende personenbelasting 6.90% vergelijkbaar aantal inwoners (30 gemeenten) : gemiddeld 7.61% kleine agrarische gemeenten (cluster-studie Dexia) (26 gemeenten): gemiddeld 7.46% regio Zuid-Oost-Vlaanderen (21 steden en gemeenten) : gemiddeld 7.30% 11 gemeenten die twee maal voorkomen in deze drie categorieën: gemiddeld 7.39%

9 opcentiemen onroerend bezit 1.300 opc. vergelijkbaar aantal inwoners (30 gemeenten) : gemiddeld 1.417 opc. kleine agrarische gemeenten (cluster-studie Dexia) (26 gemeenten): gemiddeld 1.376 opc. regio Zuid-Oost-Vlaanderen (21 steden en gemeenten) : gemiddeld 1.316 opc. 11 gemeenten die twee maal voorkomen in deze drie categorieën: gemiddeld 1.384 opc.

10 Reserves / Resultaat gebudgetteerde gewone uitgaven (7.2 mio euro) zijn hoger dan de ontvangsten (6.8 mio euro). het investeringstekort (uitgaven 6.8 mio - leningen 3 mio - verkopen 1.8 mio - subsidies) bedraagt 1.8 mio euro. Dit bedrag wordt met eigen middelen geïnvesteerd. Na inbreng van het begrotingsoverschot 2011 (2.3 mio) heeft de begroting 2012 een overschot Met daarboven ook nog reserves (einde 2011:) –1.300.043 euro pensioenreservefonds –850.000 euro reservefonds investeringen - verhoging in 2012 met 100.000 euro Begrotingen zijn echter ramingen !

11 Uitgaven 2012: (€6.8 mio) grafische spreiding (1)

12 Uitgaven 2012: grafische spreiding (2)

13 Meerjarenplanning 2012-2014 budgetten zijn ramingen : steeds ruimer dan de werkelijkheid, vooral inzake uitgaven, vandaar correctie naar aanwendingsgraad de ontvangstenramingen zijn steeds zeer dicht in de buurt van de werkelijkheid : dus geen correcties toekomstige beleidskeuzes worden ingecalculeerd (werking + investeringen) wordt voorzien: indexeringen voorzien van uitgaven en lonen, weerslag op schuld van opnames leningen e.d., groeivoet fiscaliteit (t.g.v. economische groei). Alles conform richtlijnen overheid, vooruitzichten planbureau, … resultaat van dit alles blijft positief tot/met 2014

14 Impact crisis? Onze aanpak! Gemeentelijke Holding : dividendverlies bedraagt 8.000 euro t.o.v. 2011. Vereffening geeft verder alleen boekhoudkundig verlies. onze ontvangsten stijgen 2%. Inkomsten zijn redelijk recessiebestendig. Inflatie : er wordt geen stijging verwacht Stijging energieprijzen : masterplan Eandis m.b.t. openbare verlichting Financiële crisis: lage rentes met hoge marges - door onze hoge kaspositie kunnen we prefinancieren en in gunstiger tijden lenen. Onze schuldgraad is zeer laag + onze rentevoeten zijn gebaseerd op rentevoeten op 1 jaar die vrij laag zijn en onze marges op lopende leningen zijn laag. Pensioenproblematiek : belangrijke uitdaging toekomst maar we hebben een reservefonds dat we verder spijzen en voorlopig niet aanspreken (solidariteit met toekomstige generatie) We huldigen steeds het voorzichtigheidsprincipe !

15 Samenvatting : evolutie 2012-2014 PROGNOSE 31/12/2006 (rekening) 201220132014 Resultaat begroting gewone dienst 3.593.5151.982.951835.300527.539 Resultaat begroting buitengewone dienst -2.323.699000 Reserves investeringen en pensioenen 1.653.9812.150.0432.163.4622.177.283


Download ppt "Begroting 2012 en meerjarenplanning 2012-2014 gemeenteraad 27 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google