De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openingsdia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openingsdia."— Transcript van de presentatie:

1 Openingsdia

2 Sociale wijkteams / wijknetwerken
Titeldia Kop Arial bold, 60 pt. Kleur donkerblauw Subtitel Arial, 20 pt. Kleur donkerblauw Naam Arial bold, 10 pt. Kleur Purmerendgroen Afdeling Arial bold, 10 pt. Kleur wit Datum Arial bold, 10pt. Kleur wit Afdeling Stadsontwikkeling 14 april 2014

3 Wat is een sociaal wijkteam/wijknetwerk
Wat is een sociaal wijkteam/wijknetwerk? Een samenstelling van werkers van diverse organisaties die per wijk(gebied) bij elkaar komen om situaties, (zorg)vragen en initiatieven te bespreken die er zijn vanuit de bewoners. Dit wordt in gezamenlijkheid opgepakt, zoveel mogelijk met de bewoners uit de wijk. Afdeling Stadsontwikkeling

4 Een initiatief vanuit de maatschappelijke partners, als gevolg van:
Bezuinigingstaakstelling gemeente Overheveling taken vanuit Rijk naar gemeenten: decentralisatie Jeugdzorg, overheveling AWBZ-taken naar wet MO, Participatiewet. Gaat gepaard met besparingsopgave. Afdeling Stadsontwikkeling

5 Samenstelling wijkteams: divers, wel een ‘basis’
- wijkverpleegkundige - (school) maatschappelijk werker - (jeugd) welzijnswerk - (jeugd) ondersteuning bij verstandelijke / lichamelijke beperking - gespecialiseerde zorg (bijv. GGZ) - thuiszorg wijkmanager/medewerker gemeente ….. ….. Afdeling Stadsontwikkeling

6 Doelen: bieden van laagdrempelige zorg
het versterken van de samenhang en leefbaarheid in wijken het activeren / versterken van eigen netwerken en vrijwilligers Afdeling Stadsontwikkeling

7 Bereiken van de doelen door:
Snel reageren op (hulp) vragen en situaties Passende oplossing vinden Uitgaan van wat iemand zelf en/of zijn/haar omgeving kan (met enige ondersteuning) Oppakken van rol door organisaties op het gebied van: jeugdzorg, zorg en ondersteuning, inkomen en werk. Afdeling Stadsontwikkeling

8 En: Er op af! Bij complexe situaties wordt besproken wie (hooguit 2 of 3 werkers) “er op af” gaan. Er wordt van elkaar geleerd en het gezin of persoon wordt (snel en zo goed mogelijk) geholpen door samen te werken aan een passende oplossing. Afdeling Stadsontwikkeling

9 Zijn alle wijken al vertegenwoordigd? Ja!
Wijkteam Overwhere / Wheermolen (draait een jaar) Wijkteam/netwerk Centrum/ de Gors (draait een jaar) Wijkteam de Purmer (draait een half jaar) Wijkteam Weidevenne (gestart op 23 januari 2014) Afdeling Stadsontwikkeling

10 Hoe gaat het nu? Er wordt verschillend gewerkt, aldoende ontwikkelen
De accenten verschillen enorm De manier van organiseren is divers Afdeling Stadsontwikkeling

11 Organisatievormen tot nu toe:
Casus besprekingen “Wijknetwerkuurtje” breed! Basis plus vrijwilligers, wijkagent, huisarts, onderwijs, etc. Inloopspreekuur voor bewoners Afdeling Stadsontwikkeling

12 Overwhere / Wheermolen
Komen samen in wijkplein Where Gestart vanuit bespreken casussen Samen er op af: twee weten meer dan één Dynamische teamsamenstelling Resultaten april-dec 2013: 80 casussen waarvan 32 afgesloten Afdeling Stadsontwikkeling

13 Overwhere / Wheermolen
Resultaten jan-maart 2014: 37 nieuwe casussen Vaak meervoudige problematiek: van schulden tot opvoedproblematiek Vanaf jan. ‘14 start inloopspreekuur, gemiddeld 20 bewoners per week Afdeling Stadsontwikkeling

14 Centrum / Gors Komen samen in wijkplein Centrum (de Populier)
“Spilgroep”: bevordert wijkgerichte samenwerking, legt contact met vrijwilligers, zorgt voor website en “smoelenboek” Inloop vanaf 1 april 2014 samen met loket Wmo in het wijkplein Afdeling Stadsontwikkeling

15 Centrum / Gors Wekelijks kort overleg over meervoudige problematiek/ casussen Wijknetwerkuurtje (tweemaal per maand) met vrijwilligers uit de wijken en medewerkers instellingen Afdeling Communicatie

16 De Purmer Vergadert sinds kort in het wijksteunpunt in de Purmer-Noord
Wordt voornamelijk gewerkt vanuit de casuïstiek Het leren kennen van elkaar en de wijk kost tijd Ongeveer 25 situaties/casussen besproken “Smoelenboek” in ontwikkeling Afdeling Stadsontwikkeling

17 Weidevenne Gestart op 23 januari jl. in Zuidland met een “spilteam”/er op af team Bespreekt casussen Werkt aan wijkversterking: zichtbaar worden in de wijk, contact maken met bewoners en andere actieve wijknetwerken Afdeling Stadsontwikkeling

18 Weidevenne, acties voor nu:
Maken van compleet “smoelenboek” Leren van wat werkt in andere sociale wijkteams Opstarten van wijknetwerkuurtje (zoals in centrum/gors) Opstarten inloopspreekuur (in jongerencentrum Columbuzz?) Afdeling Stadsontwikkeling

19 Budget Kosten inzet betaalde krachten gaan nog via huidige beschikbare middelen/subsidie Er wordt (nog) niet gestuurd op wijkbudgetten Op termijn overstap naar resultaatsubsidie i.p.v. subsidie per instelling. Maar eerst duidelijk krijgen: wat werkt wel en niet in de wijk en waar liggen behoefte/kracht bewoners Afdeling Stadsontwikkeling

20 Rol gemeente Verbinden Signaleren Ondersteunen Voorwaardenscheppend
Medewerker is in staat om knopen door te hakken en te werken vanuit overzichtsniveau. Afdeling Stadontwikkeling

21 Vragen, tips? Eindedia Kop Arial bold, 60 pt. Kleur donkerblauw
Subtitel Arial, 20 pt. Kleur donkerblauw Afdeling Arial bold, 10 pt. Kleur wit Afdeling Stadsontwikkeling


Download ppt "Openingsdia."

Verwante presentaties


Ads door Google