De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met vrijwilligers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met vrijwilligers"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met vrijwilligers

2 Werken met vrijwilligers
Wanneer ben je een vrijwilliger en wanneer wordt je werknemer? Wat kan en wat mag? Ook juridisch gezien. Kun je eisen stellen aan een vrijwilliger? Bijvoorbeeld een vrijwilligerscontract of een verklaring omtrent gedrag. Wat betekent samenwerken van werknemers en vrijwilligers? Wat zijn de eventuele consequenties voor het vak, de kwaliteit en de toekomst van de bibliotheek? Kansen die het kan bieden de bibliotheek overeind te houden? Welke rol kan en wil de medezeggenschap spelen?

3 Werken met vrijwilligers
Wanneer ben je een vrijwilliger en wanneer wordt je werknemer? Wat kan en wat mag? Ook juridisch gezien. Vrijwilliger voldoet aan 4 voorwaarden u verricht werkzaamheden voor Algemeen Nut Beogende Instelling u bent niet in dienst bij de organisatie u doet werkzaamheden niet voor uw beroep de vergoeding is een vrijwilligers vergoeding

4 Vergoeding voor vrijwilligers
Vrijwilligersvergoeding => de vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. - bij afspraken dat u voor uw inzet een vergoeding ontvangt 23 jaar of ouder max. 4,50 per uur met een max per maand en max per jaar jonger dan 23 jaar max. 2,50 per uur - niet afgesproken vergoeding per uur

5 Vrijwilligerscontract: van waarde of waardeloos
Vrijwilligerscontracten Vrijwilligers zetten zich ’belangeloos’ in voor een organisatie of instelling. Toch is die inzet vaak niet geheel vrijblijvend. Beide partijen, vrijwilliger én organisatie hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of begeleidingsfaciliteiten, een organisatie wil dat taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen. Een vrijwilligerscontract kan ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.

6 Vrijwilligerscontract: van waarde of waardeloos
Een vrijwilligerscontract is van waarde als het goed is opgesteld en goed wordt nageleefd. Het is een formele vastlegging van wat mondeling is afgesproken en wordt pas echt van belang op het moment dat discussie ontstaat over de afspraken of de naleving van de afspraken. Het contract is rechtsgeldig. Als een betaalde werknemer ontslagen wordt, kan een contract niet zomaar straffeloos ontbonden worden (tenzij gegronde redenen). Bij een vrijwilliger ligt dit moeilijker: het verstrekken van een schadevergoeding aan een vrijwilliger kan erop duiden dat er een arbeidsverhouding was, met alle financiële gevolgen van dien (loonheffing, premies e.d.).

7 Waarom dan toch een vrijwilligerscontract?
Om werktijden, onkostenregeling, ‘wat te doen bij conflicten’ en rechten en plichten te omschrijven kan een contract voor gebruik op de werkplek zinvol en nuttig zijn. De beste optie is dan een vrijwilligerscontract op te stellen dat in de tijd beperkt is. Een contract met een einddatum maakt, dat van rechtswege het contract afloopt. Voor beide partijen duidelijk! Er kan dan - in overleg - een nieuw contract worden aangegaan, waarbij de afgelopen periode in relaxte sfeer geëvalueerd kan worden. Kortom, een vrijwilligerscontract is, mits goed opgesteld, in de duur beperkt en goed nageleefd, van groot belang in de zorgvuldige behandeling van vrijwilligers bij een organisatie.

8 Vrijwilligersovereenkomst
1. Werkzaamheden 2. Aanvang en einde van de overeenkomst 3. Proefperiode 4. Begeleiding, informatie en scholing 5. Onkostenvergoeding 6. Verzekeringen 7. Conflicten 8. Geheimhoudingsplicht

9 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. VOG aanvragen: Via de gemeente waar u staat ingeschreven. Via het internet is alleen mogelijk als de aanvraag wordt gestart door (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt.

10 werknemers en vrijwilligers
Samenwerken werknemers en vrijwilligers Er zijn verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen. Het is aan organisaties om zich bewust te zijn van al deze mogelijke motivaties en hierop in te spelen. Hiervoor moet men rekening houden met het feit dat motivatie per moment en activiteit kan verschillen. Het kennen van en geïnteresseerd zijn in je vrijwilligers is de belangrijkst voorwaarde.

11 werknemers en vrijwilligers
Samenwerken werknemers en vrijwilligers Een van de belangrijkste stromingen op het gebied van vrijwilligers- motivatie is de functionele benadering (Clary e.a., 1998). Hierbij is de functie die het vrijwilligerswerk heeft voor de vrijwilliger zélf, bepalend voor de motivatie. De functionele categorieën voor vrijwilligersmotivatie zijn: 1. Carrièregerichte motieven 2. Normatieve motieven 3. Sociale motieven 4. Leermotieven 5. Kwaliteitsmotieven 6. Beschermingsmotieven De beschreven stromingen laten duidelijk zien hoeveel variatie er bestaat in de motivatie om vrijwilligerswerk te doen. Het is belangrijk om je als organisatie bewust te zijn van deze variatie.

12 Inspraakvormen We onderscheiden twee soorten van inspraak, te weten informele en formele. Die twee soorten zijn verder onder te verdelen in vormen van weinig tot veel invloed. Hieronder treft u de verschillende vormen: Informele vormen: wandelgang, enquête, werkoverleg, referendum Formele vormen: vrijwilligerspanel, -(advies)raad, -vertegenwoordiging in de OR, -Ondernemingsraad (VOR) Conclusie Voor inspraak van vrijwilligers bestaat geen wettelijke basis. Inspraak kan dus niet afgedwongen worden en berust uitsluitend op de goede wil van beide partijen. Bij de opzet en vormgeving van inspraak is het belangrijk rekening te houden met het sociale karakter van vrijwillige inzet en vooral oog te hebben voor de motieven van waaruit vrijwilligers zich in zetten en de ‘opbrengst’ die ze daaruit halen.

13 Vrijwilligers in de medezeggenschap?
In de wet op de ondernemingsraden staat dat werknemers met een arbeidsovereenkomst actief en passief kiesrecht hebben. Dat sluit de vrijwilligers uit, want die hebben geen echte arbeidsovereenkomst en zijn formeel niet werkzaam in de onderneming. Op grond van artikel 6, lid 4 kunnen vrijwilligers wel in de ondernemingsraad komen. Andere groepen kunnen op grond van artikel 6 worden aangewezen als eveneens werkzaam in de onderneming. De OR kan in het reglement vrijwilligers aanwijzen als een bijzondere groep. Wellicht moet de OR dan met kiesgroepen gaan werken. Voor vrijwilligers kunt u regels opnemen, bijvoorbeeld dat een vrijwilliger minstens een jaar aan de organisatie is verbonden voordat hij zich kandidaat mag stellen.

14 Werken met vrijwilligers

15 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Werken met vrijwilligers"

Verwante presentaties


Ads door Google