De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe sociale balans Aanpassingen om uw opleidingsinspanningen nog beter in kaart te brengen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe sociale balans Aanpassingen om uw opleidingsinspanningen nog beter in kaart te brengen."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe sociale balans Aanpassingen om uw opleidingsinspanningen nog beter in kaart te brengen

2 Overzicht  Oorsprong en algemeen kader sociale balans  Reden aanpassingen  Aanpassingen  Praktische tips voor het invullen van de sociale balans 8/08/20082De nieuwe sociale balans

3 Sociale balans : oorsprong  KB van 4/08/1996 : bijkomende informatie in jaarrekening  Opeenvolgende wijzigingen  Meest ingrijpende wijziging : KB 10/02/2008 8/08/20083De nieuwe sociale balans

4 Sociale balans : kader  Nieuwe wijzigingen treden in werking vanaf 1 december 2008  Nieuwe sociale balans moet gebruikt worden door ondernemingen die hun jaarrekening ten vroegste per 31 december afsluiten.  Opleidingsinitiatieven van 2008 moeten eventueel gerapporteerd worden 8/08/20084De nieuwe sociale balans

5 Sociale balans : kader Welke ondernemingen?  Elke onderneming die jaarrekening bekend moet maken  Alle rechtspersonen met een commerciële, financiële of industriële activiteit, ongeacht aantal werknemers  Alle andere privaatrechtelijke rechtspersonen met meer dan 20 werknemers ( Sociale balans maakt deel uit van de toelichting bij de jaarrekening) 8/08/20085De nieuwe sociale balans

6 Belang invullen sociale balans  Vorming belangrijk dossier  Lissabon strategie  Generatiepact  IPA 2007-2008 : intersectoraal 1,9% behalen door : Inspanning jaarlijks + 0,1% Toename participatiegraad 5%  Eventuele sancties (vanaf 1/01/2009) 8/08/20086De nieuwe sociale balans

7 Sociale balans : wijzigingen  Vroeger vijf rubrieken  Deel I Staat van de werknemers van de onderneming Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Uitzendkrachten en ter beschikking gestelde werknemers  Deel II. Tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar 8/08/20087De nieuwe sociale balans

8 Sociale balans : wijzigingen  Deel III. Gegevens over het gebruik van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling tijdens het boekjaar  Deel IV. Inlichtingen over opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar  Deel V. Inlichtingen over door de werknemers gegeven vormings-, begeleidings- en mentorschapsactiviteiten 8/08/20088De nieuwe sociale balans

9 Nieuwigheden 1.Werkgelegenheidsmaatregelen moeten niet meer gerapporteerd worden RSZ zal deze info aan WG bezorgen Tussen 1 februari en 1 maart Door bericht in Ebox of op papier Binnen de maand meedelen aan OR/SA/WN’s Indien OR/SA, info verstrekken ten laatste op hetzelfde ogenblik als jaarlijkse info ivm werkgelegenheid (cfr. art. 5 CAO 9) 8/08/20089De nieuwe sociale balans

10 Nieuwigheden Wat is geschrapt ?  Geen uitsplitsing meer volgens geslacht en studieniveau bij in- en uittrede personeel  Schrapping inlichtingen mbt activiteiten vorming, begeleiding en mentorschap 8/08/200810De nieuwe sociale balans

11 Nieuwigheden  De opleidingen moeten correct geregistreerd worden (sancties)  Niet meer beperkt tot formele opleidingen  Vanaf 1 januari 2009 : sancties  Nieuwe gegevens in de staat van de tewerkgestelde personen  Uitsplitsing volgens geslacht en studieniveau (ipv enkel geslacht) 8/08/200811De nieuwe sociale balans

12 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Formele voortgezette beroepsopleidingen  Definitie voortgezette beroepsopleiding Gevolgd door één of meerdere werknemers Op voorhand gepland Heeft tot doel kennis van de werknemers te vergroten of hun vaardigheden te verbeteren Volledig of gedeeltelijk gefinancierd door de onderneming 8/08/200812De nieuwe sociale balans

13 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Definitie formele voortgezette beroepsopleiding Cursussen en stages ontwikkeld door (interne of externe lesgevers Gekenmerkt door hoge graad van organisaties Op een plaats die duidelijk gescheiden is van de werklplek Gericht op een groep cursisten In voorkomend geval wordt een attest verstrekt dat de opleiding gevolgd werd. 8/08/200813De nieuwe sociale balans

14 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Aantal opgeleide werknemers? Personeelsleden verbonden door een arbeidsovereenkomst Uitsluiting van personen met leercontract, uitzendkrachten en stagiairs Aantal opgeleide werknemers dat toegang heeft gehad tot een of meer formele opleidingen  Aantal gevolgde opleidingsuren? Werkuren besteed aan de opleiding 8/08/200814De nieuwe sociale balans

15 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Nettokosten voor de onderneming? Brutokosten rechtstreeks verbonden aan opleiding –Bezoldigingen werknemers in opleiding –Ev. Verplaatsings- en verblijfskosten –Bezoldigingen personeel dat instaat voor opleiding (interne opleiding) –Werkingskosten (lokalen, materieel, meubilair, pedagogische ondersteuning en leermateriaal) –Facturen van opleidingsinstellingen (externe opleiding) 8/08/200815De nieuwe sociale balans

16 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren? Verplichte bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen In mindering : subsidies afkomstig van collectieve fondsen of overheid 8/08/200816De nieuwe sociale balans

17 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Informele voortgezette beroepsopleiding  Definitie Vormingsactiviteiten andere dan de formele opleidingen, die rechtstreeks betrekking hebben op het werk Een hoge graad van zelforganisatie deelnemers Een inhoud die gekozen worden volgende behoeften van de deelnemers Vb : begeleiderschap, coaching, on-the-job-training, zelfstudie, bijwonen conferenties, workshops,… 8/08/200817De nieuwe sociale balans

18 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Aantal opgeleide werknemers? Personeelsleden verbonden door een arbeidsovereenkomst Uitsluiting van personen met leercontract, uitzendkrachten en stagiairs Aantal opgeleide werknemers dat toegang heeft gehad tot een of meer informele opleidingen  Aantal gevolgde opleidingsuren? Werkuren besteed aan opleiding 8/08/200818De nieuwe sociale balans

19 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Nettokosten Brutokosten rechtstreeks verbonden aan opleiding –Bezoldigingen werknemers in opleiding –Bezoldigingen personeel dat instaat voor opleiding –Kosten voor leermateriaal –Ev. Verplaatsings- en verblijfskosten –Ev. Inschrijvingsgeld conferenties, beurzen, workshops 8/08/200819De nieuwe sociale balans

20 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren? Verplichte bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen In mindering : subsidies afkomstig van collectieve fondsen of overheid 8/08/200820De nieuwe sociale balans

21 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Initiële beroepsopleiding  Definitie initiële beroepsopleiding Opleiding gegeven aan personen die in de onderneming tewerkgesteld zijn in het kader van alternerend leren en werken Met als doel het behalen van een officieel erkend diploma of certificaat Belangrijkste onderdeel = studieonderdeel Duur : minstens 6 maanden Vb : ondernemingsopleidingen, socioprofessioneel inschakelingscontract, middenstandsopleidingen 8/08/200821De nieuwe sociale balans

22 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Aantal opgeleide werknemers? Personen met leercontract, stagiairs en andere personeelsleden in bezit van opleidingscontract  Aantal gevolgde opleidingsuren Aantal uren dat de personen met een leercontract en de stagiairs aanwezig zijn in de onderneming 8/08/200822De nieuwe sociale balans

23 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren?  Nettokosten voor de onderneming  Brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding –Bezoldigingen personen die aan een initiële beroepsopleiding deelnemen –Bezoldigingen personeel dat instaat voor opleiding –werkingskosten –Kosten voor leermateriaal 8/08/200823De nieuwe sociale balans

24 Welke opleidingen en opleidingsgegevens registeren? In mindering : subsidies afkomstig van collectieve fondsen of overheid (begeleiderschapsbonus toegekend gedurende maximum drie opleidingsjaren van eenzelfde cyclus alternerend leren) 8/08/200824De nieuwe sociale balans

25 Bekendmaking sociale balans  Sociale balans moet meegedeeld worden aan :  Intern De ondernemingsraad Bij ontstentenis van OR, aan de SA Bij ontstentenis van SA, ter beschikking van de werknemers (idem AR)  Extern : Nationale bank (samen met de jaarrekening) 8/08/200825De nieuwe sociale balans

26 Praktische tips  wie staat in voor praktische organisatie opleidingen?  Uitzendkrachten  Begeleiding leerlingen  Forfaitaire berekening kosten lokalen  Begrip loonkost 8/08/200826De nieuwe sociale balans


Download ppt "De nieuwe sociale balans Aanpassingen om uw opleidingsinspanningen nog beter in kaart te brengen."

Verwante presentaties


Ads door Google