De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst voor de Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg Aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst voor de Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg Aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst voor de Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg Aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)

2 Opbouw presentatie Enkele cijfers GIA Uitgangspunten GIA Wat verstaan we onder GIA? Uitingsvormen van GIA Doel regiovisie GIA GIA verbinden Hoofdelementen 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 2

3 Opbouw presentatie (vervolg) Voorkomen (Vroeg)signalering en melding Interventie en nazorg Een zestal inhoudelijke onderwerpen Schaalniveaus Tijdpad Voorstel vorming 3 werkgroepen 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 3

4 Cijfers AMK (2012) Adviezen (aantal jeugdigen) Consulten (aantal jeugdigen) Onderzoeken (aantal jeugdigen) Totaal aantal jeugdigen Westelijke Mijnstreek 64 (87) 156 (276) 61 ( 84) 447 Maastricht Heuvelland 88 (138) 223 (339) 72 (109) 586 Parkstad 131 (176) 264 (383) 154 (208) 767 Totaal 283 (401) 643 (998) 287 (401) 1.800 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 4

5 Cijfers SHG (2012) 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 5 Aantal telefonische meldingen en meldingen per e-mail Westelijke Mijnstreek 53 Maastricht-Heuvelland 99 Parkstad 88 Rest Zuid-Limburg 2 Onbekend 18 Rest Nederland 40 Totaal 300

6 Politiemeldingen huiselijk geweld (2012) IncidentenAangiften Beek 68 18 Schinnen 49 16 Sittard-Geleen 706 203 Stein 82 21 Westelijke Mijnstreek 905 258 Eijsden-Margraten 53 18 Maastricht 737 301 Meerssen 46 20 Valkenburg 58 21 Gulpen-Wittem 32 11 Vaals 39 5 Maastricht Heuvelland 965 376 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 6

7 Politiemeldingen huiselijk geweld, vervolg (2012) IncidentenAangiften Brunssum 106 50 Heerlen 498 231 Nuth 28 11 Onderbanken 15 8 Voerendaal 20 9 Kerkrade 476 149 Landgraaf 196 81 Simpelveld 39 1 Parkstad 1.368 540 TOTAAL GENERAAL 3.248 1.174 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 7

8 Tijdelijke huisverboden (2012) Westelijke Mijnstreek Maastricht Heuvelland ParkstadTotaal Aantal 21 58 59 138 Uitsplitsing per gemeente Beek: 1 Schinnen: 1 Sittard-Geleen: 18 Stein: 1 Eijsden-Margraten: 3 Gulpen-Wittem: 1 Maastricht: 41 Meerssen: 5 Vaals: 1 Valkenburg: 7 Brunssum: 2 Heerlen: 30 Kerkrade: 12 Landgraaf: 11 Nuth: 2 Onderbanken: 0 Simpelveld: 1 Voerendaal: 1 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 8

9 Uitgangspunten GIA Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) ondervangt alle vormen van relationeel geweld en mishandeling (inclusief kindermishandeling). Van curatie naar preventie: nadruk op tijdige signalering en tijdige, adequate interventie. Terug naar eigen kracht en gebruik van eigen netwerk. Eén gezin(systeem), één plan, één regie. Koppeling zorg- (gemeenten, veiligheidshuizen, zorg- en hulpverleningsinstellingen) en justitieketen (Politie, OM en Reclassering). 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 9

10 Wat verstaan we onder GIA? (Ex-)partnergeweld; Kindermishandeling, inclusief getuige van GIA; Ouderenmishandeling (65+); Ouder/opvoeder mishandeling (door kinderen); Eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis); Mensenhandel (inclusief gedwongen prostitutie en loverboy problematiek); Geweld uitgeoefend door professionals of vrijwilligers jegens hun 'cliënten' en door 'cliënten' jegens elkaar. 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 10

11 Uitingsvormen van GIA Fysieke mishandeling of -verwaarlozing Psychische mishandeling of -verwaarlozing Seksueel geweld of misbruik Financieel misbruik 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 11

12 Doel regiovisie GIA Komen tot een sluitende aanpak van GIA in Zuid- Limburg door middel van: Een gezamenlijke regiovisie op de aanpak van GIA met daarbinnen een koppeling tussen zorg en justitie. Goede afspraken tussen gemeenten wat lokaal, subregionaal en regionaal wordt opgepakt. Zorgen voor een koppeling tussen het sociaal (welzijn/zorg en jeugd) en veiligheidsdomein binnen gemeenten. 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 12

13 GIA verbinden met: Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning Transitie Jeugd (Decentralisatie Jeugdzorg) Sociale (wijk)teams Ontwikkelingen Veiligheidshuizen Vrouwenopvang nieuwe stijl Politie en Justitie 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 13

14 Hoofdelementen 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 14 Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties Voorkomen Signaleren/ melding Interventie en nazorg

15 Voorkomen Preventie Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 15

16 (Vroeg)signalering en melding Infrastructuur - Netwerk van professionals in wijk of stad - Alertheid professionals op signalen GIA Professioneel handelen - Snel en juist schakelen naar geschikte interventie - Niet onnodig opschalen van de casus Tijdig en snel handelen - Korte doorlooptijd signalering/melding en start interventie 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 16

17 Interventie en nazorg Triage: juiste inschatting van het veiligheidsrisico van de casus Afstemming politie en justitie: bij ernstige geweld of mishandeling en/of recidive Procesregie -> Bepalen noodzakelijke inzet van hulp en zorg Casusregie -> Plan van aanpak en uitvoering Eventuele opvang Onderhoud contacten op de lange termijn, al dan niet na doorstroom uit opvang 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 17

18 Inhoudelijke onderwerpen 1.De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (juli 2013). -> Voor professionals in Kinderopvang (inclusief Peuterspeelzaalwerk), Onderwijs, (Geestelijke en Jeugd) Gezondheidszorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Politie en Justitie en zelfstandige beroepsbeoefenaren (bijv. huisarts) ->Voor gemeenten in hun uitvoerende rol: verplicht voor leerplichtambtenaren ->Voor gemeenten in hun toezichthoudersrol 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 18

19 Inhoudelijke onderwerpen 2. De ontwikkelingen binnen Veiligheidshuizen (landelijk kader). ->Verbeterdoelen: - Profileren van veiligheidshuizen als expertisecentrum - Door gedeelde ‘triagetafels’ tijdig naar de juiste tafel opschalen -Door scheiden van triage en casusbespreking wordt het veld effectiever gemaakt ->Doorontwikkeling: - Analyse huidige situatie - Ontwerpen van een nieuwe ‘triagetafel’ - Realiseren van de ‘triagetafel’ -> Triage is het vinden, analyseren en routeren van casuïstiek 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 19

20 Inhoudelijke onderwerpen 3. De vorming van één Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) per 1-1-2015. -> Schaal: Zuid-Limburg ->Taken: minimaal de 3 wettelijke (meldpunt, informatie & advies, onderzoek) ->Positionering: zelfstandig, bij Bureau Jeugdzorg, bij GGD Zuid-Limburg, in sociale (wijk)teams? ->Financiering: door alle 18 gemeenten. Hoe? 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 20

21 Inhoudelijke onderwerpen 4. Verbindingen binnen het Sociaal Domein van gemeenten in het kader van de Wmo en de Decentralisatie Jeugdzorg: ->Preventie GIA ->Begeleiding, hulpverlening en eventueel opvang van plegers en slachtoffers GIA ->Relatie GIA en Jeugdbescherming 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 21

22 Inhoudelijke onderwerpen 5. Verbindingen met Politie en Justitie. ->Werkgroep Huiselijk Geweld OM om synergie justitie- en zorgtraject te optimaliseren ->Juridische logica’s civiel recht, strafrecht, jeugdrecht: m.n. bij het uitspreken in het familierecht (omgangsrecht) en opleggen kinderbeschermingsmaatregel 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 22

23 Inhoudelijke onderwerpen 6. Nieuwe rol Vrouwenopvang. ->Naar ambulantisering ->Regiobinding ->Alle slachtoffers GIA zijn ‘regulier’, behalve een paar uitzonderingen, te weten: Slachtoffers van extreme geweldsdreiging; Partners van een lid van een criminele bende; Slachtoffers van psychiatrisch gestoorde bedreigers; Slachtoffers van extreme stalking. ->Een objectief verdeelmodel Vrouwenopvang per 1-1-2015 (met financiële consequenties) 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 23

24 Schaalniveaus Lokaal (buurt/wijk/stadsdeel/organisatie) Sub regionaal (Maastricht Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad) Regionaal (Zuid-Limburg) Provinciaal en/of Landelijk 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 24

25 Tijdpad WatWanneerWie Start kernteam regiovisie10 oktober 2013Gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard- Geleen en het Steunpunt Huiselijk Geweld Startbijeenkomst gemeenten en ketenpartners 5 december 2013Ambtenaren 18 Zuid- Limburgse gemeenten en ketenpartners Formeren werkgroepenDecember 2013 na startbijeenkomst Kernteam regiovisie Werkgroepen aan de slagJanuari t/m maart 2014Werkgroepen regiovisie Terugkoppeling aan Dialooggroep Huiselijk Geweld Bijeenkomsten 2014Kernteam regiovisie 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 25

26 Tijdpad (vervolg) WatWanneerWie Terugkoppeling resultaten werkgroepen aan kernteam April 2014Werkgroepen Concept regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg gereed Mei 2014Kernteam regiovisie Consultatieronde 18 gemeenten en ketenpartners Juni 2014Kernteam regiovisie Definitieve regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg Augustus/september 2014Kernteam regiovisie Accordering regiovisie door alle 18 gemeenteraden Oktober/november 2014Alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 26

27 Voorstel vorming 3 werkgroepen WERKGROEP 1: PREVENTIE, INTERVENTIE EN NAZORG Opdracht: Komen tot een visie op een sluitende aanpak voor GIA op het terrein van preventie, interventie en nazorg op lokaal, sub regionaal, en regionaal niveau. Samenstelling: (Centrum)Gemeenten, Politie, Justitie, Veiligheidshuizen en zorg/hulpverleningsinstellingen. Koppeling met bestaande werkgroep HG van OM. 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 27

28 Voorstel vorming 3 werkgroepen WERKGROEP 2: VORMING AMHK Opdracht: Vorming van één AMHK op Zuid-Limburgs niveau. Samenstelling: (Centrum)Gemeenten, AMK (Bureau Jeugdzorg), SHG (GGD Zuid-Limburg), Veiligheidshuizen. Bestaande werkgroep Kindermishandeling, HG en VGV van Parkstad fungeert als klankbordgroep. 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 28

29 Voorstel vorming 3 werkgroepen WERKGROEP 3: VROUWENOPVANG 2.0 Opdracht: Dekkend netwerk voor alle slachtoffers GIA op Zuid- Limburgs niveau. Samenstelling: (Centrum)Gemeenten, Vrouwenopvang instellingen, welzijnsinstellingen, AMK en SHG, (eventueel woningcorporaties). Bestaande werkgroep Vrouwenopvang Zuid- Limburg wordt uitgebreid. 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 29

30 Aanmelden werkgroepen Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deelname in de werkgroepen: vóór vrijdag 13 december a.s. bij: Huiselijkgeweld@ggdzl.nlHuiselijkgeweld@ggdzl.nl (s.v.p. duidelijk aangeven voor welke werkgroep) 05-12-2013 Startbijeenkomst regiovisie GIA Zuid- Limburg 30


Download ppt "Startbijeenkomst voor de Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg Aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)"

Verwante presentaties


Ads door Google