De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Predikant en docent Harry Kamphuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Predikant en docent Harry Kamphuis"— Transcript van de presentatie:

1 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek Richteren

2 Inleiding Het boek geeft een helder beeld van de politieke en religieuze toestand van het volk. De naam = Optreden richters of rechters. Let op ook wel verlossers genoemd. 3:9 Zo riepen de kinderen Israëls tot den HEERE; en de HEERE verwekte den kinderen Israëls een verlosser, die hen verloste, Othniël, zoon van Kenaz, broeder van Kaleb, die jonger was dan hij.

3 Achtergronden. Gesch Tijd dat er geen Koning was.
Dus moet het boek geplaatst worden tussen 1400 ( Intocht ) en 1050 v.Chr. Het boek beschrijft de geschiedenis van het volk Israël in de periode na de dood van Jozua en voor het Optreden van Samuël

4 Auteur en datering De schrijver is ons onbekend.
De joodse traditie noemt Samuël als schrijver. Omspannen 410 jaar . Simson en Jefta waren tijdgenoten Op grond van 1:21 en 13:1 kan men zeggen dat het boek na de verdrijving van de Filistijnen is geschreven onder Samuël 1 Sam 7:10

5 1 Sam.7 :10 En het geschiedde, toen Samuël dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël; en de HEERE donderde te dien dage met een groten donder over de Filistijnen, en Hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. 11 En de mannen van Israël togen uit van Mizpa, en vervolgden de Filistijnen, en zij sloegen hen tot onder Beth-kar. 12 Samuël nu nam een steen, en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen. 13 Alzo werden de Filistijnen vernederd, en kwamen niet meer in de landpalen van Israël; want de hand des HEEREN was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuël. 14 En de steden, welke de Filistijnen van Israël genomen hadden kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gath toe; ook rukte Israël derzelver landpale uit de hand der Filistijnen; en er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten

6 De Cyclus zonde en genade
De cyclus menselijke zonde en Gods genade kenmerk van het boek. Schema afval- verdrukking- uitredding 3:7 En de kinderen Israëls deden, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en vergaten den HEERE, hun God, en zij dienden de Baäls en de bossen.

7 Globale overzichtsstudie
1 Inleiding De verdere veroveringen van Kanaän 1:1-3:4 2. De Rechters Othniël Ehud Samgar Debora en Barak Gideon Abimelech Thola Jaïr Jefta Ebzan Elon Abdon en Simson. 3. Twee aanhangsels. (Heiligdom Dan en Zonde Benjamin)

8 Israël na de dood van Jozua
Adoni Bezek wordt gegrepen en mishandeld. Waarschijnlijk als straf voor zijn eigen wreedheden. Dit was verboden Deut 7:2, 16 en 24 Zij mochten wel gedood worden maar niet gemarteld. Adoni Bezek = Heer van Bezek Misschien bedoeld koning van Jeruzalem Joz. 10:1-3

9 Bochim Bochim = de weenden .
De engel des Heeren (=Christus) houdt het volk zijn nalatigheid voor Verzen handelen over Gods oordelen.

10 Israël vervalt tot afgoderij
Dienen de Baäls = heer. ( De profeten verafschuwen de naam en vevangen die door bosjet = schande. Jer. 3:24 11:3 Baäl Peor = heer van Peor Num 25:3 Baäl Berith = heer van het verbond Richt. 8:33 Baäl Zebub = heer van de vliegen 2 kon 1:6. Verder combinatie met Meon = Huis Sefon = Noorden Perazim = scheuren of doorbraak Hermon = berg. Er zijn er nog meer te noemen. De gemalin = Astarte godin van de vruchtbaarheid. Asjeras symbool paal of boom

11 Othniël = Mijn beschutting is God
Hij strijdt tegen Kuschan Rischataïm = Kuschan van dubbele boosheid. Hebr weergave zinspeling op zijn persoon. Tijd ± 1366 – 1326 v Chr. Richt Israël 40 jaar dus.

12 Ehud = eendracht Neemt het op tegen de koning van Moab die het volk 18 jaar onderdrukte. God maakte Eglon (=stierkalf) sterk tegen Israël. Ehud is linkshandig en draagt zijn wapen niet links maar rechts Let op Ik heb een woord van God voor u

13 Samgar = onbekend Wordt in het lied van Debora vermeld 5:6
Slaat met een ossestok 600 Filistijnen dood. Filistijnen ( zeevolken) komen uit kaftor (Kreta) zie Jer 47:4 en Am. 9:7

14 Debora = honingbij en Barak=bliksum 1
Vijand is Jabin koning van Hazor. Hazor lag in het gebied van Naftali . Was door Jozua veroverd Joz 11:10-13 Legeraanvoerder Sisera 900 strijdwagens. De Geest des Heeren komt over een vrouw Debora = honingbij ze is getrouwd met lappidot= fakkel. Haar bediening profetes. ( plaats onder palmboom) 1sam 14:2 Ze ontbiedt Barak = bliksum man uit Zebulon en Naftali.

15 Debora en Barak 2 Barak gehoorzaamd maar op een voorwaarde dat zij mee moet. Zij voorzegt dat een vrouw sisera zal doden. Er komt een noodweer wagens zakken weg in de modder. Barak stort zich vanaf de berg Tabor en verslaat het leger van Jabin. Sisera vlucht naar de tent van Jaël = steenbok. Zij ontvangt hem vriendelijk maar als hij slaapt drijft zij een pin door zijn hoofd.

16 Gideon =hij velt neer Vijand Midian en bondgenoot Amelek.
Zij roven in de oogsttijd. De Engel des Heeren verschijnt aan Gideon en spreekt hem aan als dappere held. Deze wordt aangesproken als Here = God. Hij probeert aan de opdracht te ontkomen. Hij vraagt een teken. Het altaar van zijn vader voor Baäl moet hij omverwerpen en met de paal voor Asjera moet als brandhout dienen.

17 Gideon = Hij velt neer 2 Zie 1 kon. 18:27 en Hand. 5:38 genoemd Jerubbaäl = Hij die strijde met Baäl.8:29 9:28. Teken = schapevlies. 32000 man vreesachtige mannen mogen vertrekken nog te veel uiteindelijk 300 man die liggend met snelle handbeweging het water opslurpen. Verkenning met wapendrager Pura. Gerstekoek die van de bergen rolt. 300 kruiken en hoorns sjofar.

18 Gideon 3 Oreb = raaf en Zeëb = wolf worden gedood.
Gideon weigert het koningschap 8:22-35

19 Tola = puperslak Vijand Midian Woont in Samir op het gebrgte van Efraïm. Zijn richterschap duurt 23 jaar Jaïr = Hij di.God verlicht. Had 30 zonen die in 30 nederzettingen woonden. Reden op ezels wijst op welstand.

20 Jefta = God zal openen Vijand Ammonieten legeren tegenover Mizpa (=Hoogte of wachttoren) Jefta was een Gileadiet onwettige zoon. Hij was verstoten. Leefde met lichtzinnige mannen. Oudsten van Gilead vragen hem te Mizpa om hulp. Jeftas gelofte ( volgens Mozaïsche wet geen mensenoffer) Efraïm gestraft sjibboleth = stroom of korenaar of sibboleth (herkenning sj) mannen sterven

21 Ebzan= snelle beweeglijke
Afkomstig uit Bethlehem ( Huis Lechem = brood) Niet bethlehem in Juda maar gelijknamige stad in Zebulon ten zw van Nazareth. Had 30 zoons en 30 dochters teken van welstand. Richtte Israël 7 jaar.

22 Elon = eik of terebint Komt uit Zebulon Richtte Israël 10 jaar
Werd begraven in Ajalon Deze plaats is niet gelijk aan Joz. 10:12 maar waarschijnlijk gelegen ten o van Akko.

23 Abdon = dienstbaar Komt uit Pirathon (stad in Efraïm) stad ten zw van Sichem. 70 fam leden op ezelshengsten wijst weer op welstand Richtte Israël 8 jaar.

24 Simson (sjemes) = zon Vijand de Filistijnen.
Komt uit de stad Sorek (16:4) Stam Dan. Vader Manoah = rust Engel des Heeren kondigt de geboorte aan. ( offer wordt aangenomen) Simsons Huwelijk. Beeld van de leeuw. Oplossing hij doodt 30 mannen. Simson en Delila (=behaagziek) Hoer Sorek= wijnstok . Krijgt omgerekend 18 kg aan zilver. Simsons ogen worden uit gestoken Hij wreekt zich in de tempel van Dagon ( Dagan = graan)

25 Twee aanhangsels De stichting van heiligdom in Dan 17:1-18:31
De schandaad van Benjamin te Gibea en de bestraffing 19:1-21:25

26 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl Het boek Ruth
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek Ruth

27 Inleiding Het boek is een parel van Hebreeuwse vertelkunst.
Er is sprake van romantiek, maar de harde werkelijkheid klinkt ook duidelijk door. Het slot spreekt van de geslachtslijn van de grote koning David. Matth. 1:5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning.

28 Achtergronden. In Joodse canon – Ketubim Geschriften.
Een van de vijf Megillot – Feestrollen. Stijl en taal Klassiek Hebreeuws. Geen fictie maar non fictie. Hoezeer het ook is “stuk geallegoriseerd” toch zien we er een schaduwbeeld in van het werk van Christus. Zie hermeneutiek

29 Tijden en plaatsen in Ruth
Zij kwam uit een heidens volk dat door het volk Israël diep veracht was. Lot verwekte Moab bij zijn dochter. Dat was bloedschande. En een Moabitische kon tot in het tiende geslacht niet in de vergadering van Israël komen. Zij kwam uit een volk waar de afgoden Kamos en Peor vereerd werden, goden die mensen offers vroegen. Volgens het Oude Testament en de steen van Mesa de nationale (oorlogs)god van Moab Zijn gemalin is Astarte en hij krijgt dezelfde verering als Moloch. Hij wordt afgebeeld met been speer.

30 De auteur De schrijver is onbekend.
Volgens de Talmud zou Samuël de schrijver zijn. In de tijd van de Richteren. Geschreven in de tijd van David. Zie (4:17 en 22) Let op de naam van Salamo komt nog niet voor.

31 Globale overzichtsstudie
Volgens drs. Hovius verschillende motieven: Universalistisch motief- volken Liefde – t.o.v. Naomi maar ook Boaz. Dynastie – David Gods vrijmacht – Gods handelen Messiaans motief – Uit deze voorouders

32 Indeling Inleiding een Joodse Fam in Moab. 1:1-5
De terugkeer naar Juda 1:6-22. De standvastigheid van Ruth 1:6-18 De aankomst in Bethlehem 1:19-22 Ruth de aren verzamelaarster 2:1-23 Op het veld van Boaz 2:1-3 De zorg van Boaz voor Ruth 2:4-17 De reactie van Naömi 2:18-23

33 Het huwelijk 3:1-4:22 Het plan van Naömi 3:1-5
Ruth op de dorsvloer 3:6-13 De thuiskomst van Ruth 3:14-18 Boaz lost Ruth 4:1-12 Huwelijk en geboorte 4:13-17 Voorgeslacht van David 4:18-22

34 Inleiding 1:1-5 Zo geschiedde het vs 1 duidt op zelfstandig verhaal zie ook Joz 1:1 Richt 1:1 Speelt zich af in de tweede periode van de richteren daar volgens 4:17 Obed de groot-vader is van David. Volgens Joz 19:15 nog een Bethlehem. Beth = Huis Lechem = brood lechaim = leven Elimelek = mijn God is Koning. Kinderloos tekent Gods ongenoegen.

35 De terugkeer naar Juda 1:6-22
Standvastigheid van Ruth 1:6-18 Het herhaalde weder of terugkeren benadrukt thuiskomen. Naömi belijdt dat de emigratie niet Gods wil was. Geloofskeuze –land,graf,volk en geloof. Ruth weert de duurste eed zie Gen 15:9-18 Verwijzing verbond met Abraham

36 De aankomst in Bethlehem 1:19-22
Stadje raakt in grote opwinding. Vertaling geraakte buiten zichzelf. Inwoners weinig gastvrij en voorkomend. Naömi vermijdt de naam van de Here Zij spreekt over de Almachtige. Let op ! In vers 22 vinden wij het ultieme keerpunt er is brood.

37 Ruth verzamelt aren 2:1-23 Op het veld van Boaz 2:1-3
Boaz naam betekent in Hem is kracht. Het woord veld staat in het enkelvoud. De term bij geval = sluit Gods leiding niet uit.

38 De zorg van Boaz 2:4-17 Vs 10 is woordspelling die in onze taal niet goed behouden kan blijven. Zoiets als: .. Dat gij zo vriendelijk op mij ziet, die een vreemde ben. Schuilen onder de vleugelen van de Here = vogels bij een moederdier, of cherubs Zie ook 3:9 Breid uw vleugel uit. = Gemeenschap.

39 De reactie van Naömi 2:18-23 De relatieve bijzin die zijn goedertierenheid/weldadigheid niet heeft verlaten van / onttrokken aan slaat terug op de Here niet op Boaz. Goël = verwant die in noodsituaties moet optreden als verlosser zie Lev. 25:25. Opvallend is dat Ruth nog steeds aangeduid wordt met de Moabitische vs 21

40 Het Huwelijk van Boaz met Ruth
Het plan van Naömi 3:1-5 Zalving en kleding vs 3 wijst erop dat de rouwtijd voorbij is en het bruiloftskleed past. Ruth aan de voeten van Boaz vraagt haar recht als kinderloze weduwe. Zij levert zich totaal uit aan Boaz. Leviraatshuwelijk

41 Ruth op de dorsvloer 3:6-13 De vraag breid uw vleugel uit over mij vers 9 Is niet alleen een bede om bescherming. Maar ook op gemeenschap Zie Ezechiël 16:8 Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekte uw naaktheid;

42 De thuiskomst van Ruth 3:14-18
Boaz geeft haar veel om praatjes te voorkomen. 21 liter. Het nachtelijk avontuur niet profaan, vol berekening en zelfszucht maar Gods handelen voor Zijn volk om de komst van de gezalfde voor te bereiden.

43 Boaz lost Ruth 4:1-12 Oudsten = aristocratie. Deut 25:7 1 kon 21:8-14
Broeder is verwant. Uittrekken van de schoenen zie Psalm 60:10 Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen! juich over mij, o gij Palestina! Is beeld van vernedering Deut 25:9 Zo zal zijns broeders vrouw voor de ogen der oudsten tot hem toetreden, en zijn schoen van zijn voet uittrekken, en spuwen in zijn aangezicht, en zal betuigen en zeggen: Alzo zal dien man gedaan worden, die zijns broeders huis niet zal bouwen.

44 Huwelijk en geboorte 4:13-17
Naömi staat als adoptiemoder centraal Obed betekent dienaar of slaaf. Het voorgeslacht van David 4:18-22 Dit nu zijn de geboorten Tholedooth wijst naar genesis 5:1 10:1 11:10. Het is de machtige verbondslijn.

45 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl Typologie
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Typologie

46 Inleiding Typologie is de leer van de beelden in de Bijbel die in de eerste plaats verwijzen naar Christus en of de gemeente. Er zijn ook typen die verwijzen naar de boze. Denk aan de Farao van Egypte.

47 Beelden die verwijzen Is deze leer een uitvinding van mensen of moet je zelfs spreken van inlegkunde? Volstrekt niet. De Bijbel zelf geeft duidelijk aanleiding. Jezus zelf spreekt in beelden of gelijkenissen Johannes 15:26 Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal.

48 Schaduw en beeld Hebr 10:1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken.

49 Diepere duiding Gal 4:20 Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen: de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar.

50 Typen Mensen = bijv.Jozef Jozua Zacharia Bergen = Gal 4 Sinaï
Bomen = Psalm 1 Tabernakel = Exodus Dingen = bijv vaten Hemellichamen = engelen Zon der gerechtigheid is Christus Wezens = Leeuw, Os, mens en arend En nog meer. = Bijv de wet /kleuren enz.

51 Heilige geest Symbolen voor de heilige Geest.
5.4.1 Adem of wind. ό Pneuma agios Het Hebreeuwse woord Roe-ach betekent hetzelfde. Er staat en God blies zijn geest in de neusgaten van de mens. Adem staat als symbool of type voor levenskracht Olie Staat als symbool of type voor heiliging en afzondering. Vuur Staat als symbool of type voor reiniging en oordeel . de Heilige Geest zal overtuigen van zonde en van gerechtigheid. Het symbool was op de eerste pinksterdag niet voor niets tongen als van vuur. Maar ook dat wij gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur. ( Luk 3;16-17) Zegel Staat als symbool voor verzekering. Calvijn zegt in zijn derde boek als het gaat over de symbolen van de Heilige Geest. Als God zijn sigilum op je gedrukt heeft wat zeur je dan nog. 5.4.5 Onderpand. Staat als symbool voor een vaste fundering iets waar je op kan bouwen

52 Wet of genade Abraham werd niet gerechtvaardigd uit de wet. Die kwam pas 400 jaar later. Maar Abraham kreeg een belofte. Is daarmee ook een beeld van de belofte. Lees in dit verband Gal 4:22 – 31  Man + vrouw = wet (Abraham + Hagar = beeld van berg Sinaï)  Belofte + slaaf = wet (Abraham + Sara = beeld van de berg Jeruzalem) Belofte + vrije = genade.  Lees Hebreeën 12: Tastelijke berg lees Sinaï = donkerheid. (wet) Hemels Jeruzalem = Licht (genade)

53 Besnijdenis Vlees of Geest
Het voorbeeld van Abraham 4:1-25 OT - Besnijdenis betekent het vlees weg nemen. Pas dan kan er een verbondskind worden geboren uit de vrouw. NT- Besnijdenis van het hart betekent het zondige vlees wegnemen zo dat een mens wedergeboren kan worden uit de Geest. Jezus moest als eersteling geboren worden uit de Geest. Daarna de gelovigen Zie Johannes

54 Haima Vlees = beeld van de zonde
Bloed is een beeld van het leven de ziel is in het bloed. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten Omdat Jezus zijn Ziel en leven heeft afgelegd zijn wij gered. Het bloed van Jezus reinigd ons.

55 Avondmaal = verkondigen in beelden
Beeld van Christus dood. Zijn dood verkondigen Brood = Lichaam Wijn is bloed. Joh 6:54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage

56 Doop = verkondigen in beelden
Beeld van sterven met Christus en met Hem opstaan. Rom 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

57 Wassen Lev 14:18 Die nu te reinigen is, zal zijn klederen wassen, en al zijn haar afscheren, en zich in het water afwassen, zo zal hij rein zijn; daarna zal hij in het leger komen, maar zal buiten zijn tent zeven dagen blijven. 1 Petr 3:24 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;

58 Verkondigen doe je uit liefde
Je doet het voor God om gehoorzaam te zijn. What would Jezus do. Joh 3: 14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. 17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

59 Drie beelden Doop Avondmaal Hoofdbedekking
1 kor 11: 10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. Je kan het letterlijk nemen of figuurlijk maar het beeld blijft. De Ish is de bedekking van de Ishja. Kaalheid = beeld van de zonde en de hoererij

60 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Eschatologie 2

61 Herhaling Eschatologie 1
Zeven gemeente = zeven kandelaren Openbaring 1 :20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. Je ziet dat de Bijbel zelf de beelden verklaard.

62 Zeven gemeenten Efeze = eerste gemeente Smyrna = vervolgde gemeente
Pergamus = wereldse gemeente Tyratira = katholieke gemeente Sardes = reformatorische gemeente Filadelphia = maranatha gemeente. Laodicea = valse gemeente

63 Globaal ingedeeld Schrijf daarom op (1)wat je gezien hebt, (2) wat er nu is en (3)wat hierna zal gebeuren 1. = Jezus geopenbaard in H1 2. = de gemeenten geopenbaard in H2/3 3 = Grote verdrukking en wat er daarna gebeurt van af H4 let vooral op vers 1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. = opname gemeente.

64 Openbaring Hoofdstuk 4 Na deze zag ik Hier hebben wij het tweede deel
De opname van de gemeente. De deur van de hemel staat open De bruiloft van het Lam gaat beginnen De troonzaal van God beschreven

65 Argumenten opname voor de grote verdrukking 1
1. In de hele bijbel zie je dat God de gelovigen bewaard voordat hij gaat straffen. Bijvoorbeeld Noach wordt gered voor de regen gaat vallen en de zondvloed komt. Lot wordt gered voor dat Sodom en Gomora omgekeerd worden Gen 19 :22 Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets kunnen doen, voordat gij daar aangekomen zijt.

66 Argumenten opname voor de grote verdrukking 2
De mens der wetteloosheid kan zich niet openbaren hij wordt tegen gehouden door de Heilige Geest 1 Tes 2:7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

67 Argumenten opname voor de grote verdrukking 3
Eerst moet de afval toenemen op de aarde 2 Tes 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs

68 Argumenten opname voor de grote verdrukking 4
Ons oordeel is gedragen op het kruis van Golgotha, wij kunnen niet twee keer veroordeeld worden. Jezus heeft de straf gedragen. Lucas 23:30 Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons.

69 Argumenten opname voor de grote verdrukking 5
Math 24 kan je niet toepassen op de gemeente. Hier gaat het over de wegrukking van Israël. Dit gaat niet over de opname van de gemeente. De een wordt aangenomen de ander achtergelaten er staat niet de een wordt opgenomen en de ander achtergelaten.

70 Argumenten opname voor de grote verdrukking 6
Wij hebben een belofte dat voordat God gaat oordelen de gemeente wordt opgenomen. Openbaring 3:10 De ure der verzoeking = grote verdrukking Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

71 Argumenten opname voor de grote verdrukking 7
De naam van ekklessia geeft het al aan. Van tussen uit En geroepen.

72 Soort Eschatologie Er is in de eschatologie een onderscheid tussen een: cyclische kijk op de geschiedenis de goede wereld gaat ten onder om plaats te maken voor een kwade en het blijft zo door gaan. De lineaire kijk op de geschiedenis, De Heilsgeschiedenis verloopt in een rechte lijn.

73 Profetisch perspectief
In de eschatologie zien wij uit naar een nieuwe toekomst die door God wordt beloofd. Het begint met een aantal zeer beknopt geformuleerde beloften. Die meer en meer uit groeien. Bijv de belofte van het vrouwenzaad in Genesis zegt nog niet zoveel als wat later in Jesaja te lezen staat over de lijdende knecht. Er is sprake van een profetisch perspectief. Je gaat steeds meer ontdekken, hoe verder je komt in het Woord van God. Openbaring is het terecht het slotstuk van de kanonsamenstelling. De reader vergelijkt het een twijgje die ontspruit en een machtige boom wordt.


Download ppt "Predikant en docent Harry Kamphuis"

Verwante presentaties


Ads door Google