De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !."— Transcript van de presentatie:

1 welkom !

2 opening bijbel lezen cursus welkom Zingen: Lied 38 (Hosea 2)
Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Lied 38 (Hosea 2)

3 Lied 38:1 (Hosea 2) De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim, o Israël, mijn teerbeminde, omdat gij liefhebt in den blinde verdorven macht en schone schijn, liet Ik u gaan in uw ellende, ontnam u honing, melk en wijn. Nu voer Ik u in de woestijn en daar zal Ik mij tot u wenden.

4 Lied 38:2 (Hosea 2) Dan vindt gij weer uw eigen grond, als toen Ik u in oude tijden voor 't eerst aan uw bestemming wijdde. Dan sluit Ik een vernieuwd verbond met al wat leeft, dan geef Ik vrede. Geen dier doet kwaad, geen schepsel wondt en alle krijgsgedruis verstomt rondom mijn volk en heilge stede.

5 Lied 38:3 (Hosea 2) Ik zal u werven tot mijn bruid, zo zegt de Heer, Ik zal u winnen. Een lichte bruidstijd zal beginnen in liefde en gerechtigheid. Ik zal u waarlijk trouw beminnen. Geheel mijn hart gaat naar u uit. Ik leer u wat mijn naam beduidt. Zo zult gij eindelijk Mij kennen.

6 de grote lijn van de bijbel
zonde schepping herschepping

7 egypte Assur babel israël juda rechters david na de ballingschap

8 De bijbelboeken Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Hosea Joël Amos
Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël

9 De bijbelboeken Historische boeken Job Psalmen Spreuken Prediker
Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Historische boeken Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël

10 De bijbelboeken Poëtische boeken Job Psalmen Spreuken Prediker
Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Poëtische boeken

11 De bijbelboeken Profetische boeken Job Psalmen Spreuken Prediker
Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Profetische boeken Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël

12 david Hosea Amos egypte Assur babel israël juda Assur 400 800 700 600
500 Hosea Amos Assur

13 david Hosea Amos Jesaja Jeremia egypte Assur babel israël juda Babel
800 700 600 500 Hosea Amos Babel Assur 400 Jesaja Jeremia

14 david Hosea Amos Ezechiël Haggaï Zacharias Jesaja Jeremia Maleachi
egypte Assur babel israël juda david 800 700 600 500 Hosea Amos Ezechiël Babel Assur 400 Haggaï Zacharias Jesaja Jeremia Maleachi

15 2 profeten over Nineve Jona Nahum egypte Assur babel israël juda Babel
800 700 600 500 Jona Babel Assur 400 Nahum

16 Profeten: hun roeping 1) Door God uitgekozen
Jeremia 1: 4-5 De HEER richtte zich tot mij:  ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voor-dat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’

17 Profeten: hun roeping 2) God verschijnt in Majesteit
Jesaja 6: 1-4 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. …  Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook.

18 Profeten: hun roeping 3) De profeet voelt zich onwaardig
Jesaja 6: 5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. Jeremia 1:6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’

19 Profeten: hun roeping 4) Een moeilijke taak
Jesaja 6: 10 Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.’ Jeremia 1:10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag om uit te rukken en te verwoesten, om te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’

20 Profeten: hun roeping 5) God geeft de kracht
Jesaja 6: 6-7 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd Jeremia 1:8 Wees voor niemand bang, want ik zal je ter zijde staan en je redden – spreekt de HEER.’

21 Groepsbespreking Bespreek in de groep de volgende stellingen:
zowel profetie als waarzeggerij voor spellen de toekomst 2) een echte profeet spreekt over religieuze zaken, niet over politieke 3) een populaire profeet is meestal een valse profeet 4) wie de krant leest ziet profetiën vervuld worden

22 Pauze

23 Profetie is: spreken namens God Wat is profetie 2 Petrus 1: 20-21
Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

24 Wat is profetie Namens God spreken over: Het verleden
De basis is de Thora Het gaat meer om wat al geopenbaard is dan om nieuwe openbaring

25 Wat is profetie Namens God spreken over: Het verleden Het heden
De zonde aan de kaak gesteld Jesaja 5:8 Wee degenen die zich huis na huis toe-eigenen, die akker na akker samenvoegen, tot er voor niemand meer ruimte is en zij alleen het land bewonen.

26 Wat is profetie Namens God spreken over: Het verleden Het heden
De zonde aan de kaak gesteld Kern altijd: eerste gebod, verbondsbreuk Jesaja 1: 4 Wee dit ontrouwe volk, vol ongerechtigheid, volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de HEER verlaten, de Heilige van Israël versmaad, hem de rug toegekeerd.

27 Wat is profetie Namens God spreken over: Het verleden Het heden
De zonde aan de kaak gesteld Kern altijd: eerste gebod, verbondsbreuk Daarom: oproep tot bekering Jesaja 46: 8 Neem dit ter harte, zondaars, verman je, kom tot inkeer!

28 Wat is profetie Namens God spreken over: Het verleden Het heden
De toekomst Bij zonde: aankondiging oordeel In oordeel: aankondiging nieuwe tijd

29 Wat is profetie Namens God spreken over: Het verleden Het heden
De toekomst - voorwaardelijk: Als….., dan… - doel is geen info over de toekomst (verschil met waarzeggerij)

30 voorbeeld: Jes 10-11 Assur rukt op tegen Jeruzalem 28 Ze rukken op naar Ajjat, ze trekken door Migron; ze laten de legertros bij Michmas achter, met de hele uitrusting. 29 Ze steken het ravijn over. ‘In Geba zullen we overnachten!’ Rama siddert, Gibea van Saul vlucht weg. … 31 Madmena slaat op de vlucht, de inwoners van Gebim houden zich schuil. 32 Vandaag nog houden ze halt bij Nob, ze ballen de vuist tegen de Sion, tegen de heuvel van Jeruzalem.

31 voorbeeld: Jes 10-11 Dat is het oordeel van de HEER 33 God, de HEER van de hemelse machten, houwt met geweld hun takken af; de hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val. 34 Met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de Machtige geveld.

32 voorbeeld: Jes 10-11 Maar toch is er toekomst 1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER. 3 Hij ademt eerbied voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

33 voorbeeld: Jes 10-11 Voor de rest is er toekomst Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.

34 voorbeeld: Jes 10-11 Dan zal het vrederijk komen Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

35 voorbeeld: Jes 10-11 9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10 Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

36 Wat is profetie Aanval Assur Na verwoes-ting herstel koningshuis
Jezus, de wortel van Isaï Het defini-tieve vrede-rijk

37 Geestelijk lezen De lijnen lopen door
koningszoon  komst Jezus  Vrederijk herstel tempel  Jezus  God woont bij ons In de taal van toen zwaard wordt ploegschaar ipv tank wordt tractor als 100 jarige sterven ipv eeuwig leven Geestelijk lezen is niet vergeestelijken letterlijk lezen is ontGeestelijken

38 Psalm 72: 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht.

39 Psalm 72: 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht
Psalm 72: 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt.

40 Psalm 72: 4 Oprechten zullen alom groeien, daar ‘t onrecht dan verdwijnt. Ook zal de vrede volop bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken vindt. Men zal van oost tot west hem eren en prijzen zijn bewind.

41 Psalm 72: 9 De stedelingen zullen groeien zoals het groene kruid
Psalm 72: 9 De stedelingen zullen groeien zoals het groene kruid. Des konings naam zal altijd bloeien de eeuwen in en uit. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, ‘t gezegend heidendom de roem van deze koning prijzen, die Davids troon beklom.

42 • Gebed

43 Wel thuis en tot 7 februari (dus over 2 weken)


Download ppt "Welkom !."

Verwante presentaties


Ads door Google