De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criteria en Toetsing Willem van Tilburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criteria en Toetsing Willem van Tilburg."— Transcript van de presentatie:

1 Criteria en Toetsing Willem van Tilburg

2 Geen belangenverstrengeling
Ik, of een familielid in de eerste graad, heb geen significant financieel belang bij of ander belang met een commercieel product /organisatie dat direct of indirect een relatie heeft met het wetenschappelijk programma Ik bespreek geen commerciële producten, of experimenteel gebruik van een product dat niet is goedgekeurd voor dit gebruik gedurende de presentatie tijdens het wetenschappelijke programma.

3 Het TOPGGz keurmerk 3 3

4 Afdelingscriteria (1) A) Kwaliteit van de (topklinische) patiëntenzorg: Minimaal 15-20% van de patiënten van de afdeling is verwezen uit de 2e lijn (vanuit extern). () De afdeling verricht regelmatig ‘second opinions’ . () Er is een hoofdbehandelaar (autoriteit) die leiding geeft aan een multidisciplinair team van voldoende omvang met brede expertise en jarenlange ervaring met de betreffende specialisatie dat betrokken is bij de diagnostiek en behandeling van de patiënt. () 4 4

5 Afdelingscriteria (2) De afdeling werkt vanuit de binnen de GGz vastgestelde multidisciplinaire richtlijnen. () De afdeling voert in voldoende mate experimentele c.q. innovatieve behandelingen uit dan wel vernieuwingen t.o.v. de multidisciplinaire richtlijnen. () Binnen de afdeling wordt middels adequate dossiervoering van alle patiënten routinematig gegevens verzameld die inzicht geven in de behandelresultaten. () De afdeling heeft de doorstroom van en naar de 1e- en 2e-lijnsvoorzieningen van de desbetreffende patiëntengroep adequaat gewaarborgd (ketenzorg). () 5 5

6 Afdelingscriteria (3) B) Aandacht voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie: Meerdere senior professionals met ruime onderzoekservaring (gepromoveerd of anderszins verworven) zijn werkzaam op de afdeling en zijn nauw betrokken bij het inhoudelijk beleid. () Er is minimaal één hoogleraar als afdelingshoofd, consulent of als staflid verbonden aan de afdeling. Er is altijd minstens één (promotie)onderzoek gaande over een onderwerp dat samenhangt met de topklinische functie en rechtstreeks betrekking heeft op de onderzoeks- en/ of onderwijsactiviteiten m.b.t. desbetreffende doelgroep. () 6 6

7 Afdelingscriteria (4) Er zijn in de afgelopen 3 jaar minimaal 3 wetenschappelijke publicaties verschenen in een gezaghebbend internationaal of nationaal tijdschrift * met betrekking tot desbetreffende topklinische functie. Er zijn in de afgelopen 3 jaar minimaal 3 voordrachten per jaar gehouden op gezaghebbende nationale en/ of internationale congressen of symposia met betrekking tot de desbetreffende topklinische functie . De afdeling besteedt structureel en aantoonbaar voldoende aandacht aan overdracht van kennis. Dit gebeurt binnen de eigen instelling alsook (met name) naar andere instellingen, vrijgevestigde hulpverleners en andere betrokkenen. Dit gebeurt via workshops, symposia of congressen. Minimum voorwaarde is dat er in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer per jaar een symposium, workshop of congres werd verzorgd. 7 7

8 Afdelingscriteria (5) C). Kwaliteit van opleiding en nascholing:
De afdeling speelt in voldoende mate een belangrijke rol bij de professionele ontwikkeling van het specialisme (bv. het opstellen van landelijke richtlijnen) en participeert actief in een nationaal of internationaal kennisnetwerk. De afdeling participeert in voldoende mate in de opleiding van artikel 14 specialisten (psychiater, klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist) en bij overige voor de diagnostiek en behandeling van de doelgroep relevante opleidingen en beschikt over minimaal één erkende stageplaats voor een van bovengenoemde opleidingen. () 8 8

9 Instellingscriteria (1)
De instelling heeft zich in al haar formele uitingen gecommitteerd aan het realiseren en borgen van de Topklinische functie(s) binnen haar organisatie op lange termijn. De instelling is HKZ gecertificeerd. () De instelling voldoet aan de richtlijnen voor ‘good governance’. () De instelling rapporteert conform vastgestelde prestatie-indicatoren. De instelling kan aantonen een gezonde financiële basis te hebben en te beschikken over een goede bedrijfsvoering die de Topklinische ggz-functies op lange termijn garandeert. () 9 9

10 Instellingscriteria (2)
De instelling heeft een of meerdere overeenkomsten voor samenwerking met een universiteit en/of een UMC in binnen en/of buitenland, waarbij het wetenschappelijk klimaat van de topklinische afdelingen aantoonbaar profiteert van deze samenwerking. De instelling benut aantoonbaar de adviezen voor continue verbetering die voortvloeien uit het patiënttevredenheid onderzoek dat met de op dat moment erkende meetinstrumenten uitgevoerd wordt. 10 10

11 Instellingscriteria (3)
Binnen de organisatie is een volledig erkende en gevisiteerde A-opleiding voor psychiaters aanwezig. Voor specialistische instellingen geldt dat zij een keuzestage voor deze opleidingen moet hebben in het kader van een contract met een instelling waar een A-opleiding is. () Binnen de organisatie is een volledig erkende en gevisiteerde opleiding voor klinisch psycholoog en/of gz-psycholoog aanwezig. Voor specialistische instellingen geldt dat zij een keuzestage voor deze opleiding moet hebben in het kader van een contract met een instelling waar een erkende opleiding is. 11 11

12 Instellingscriteria (4)
De instelling faciliteert het participeren van professionals bij de ontwikkeling, verbetering en specialisatie van genoemde opleidingen en onderwijs bv. door deelname aan curriculum commissies, visitatiecommissies etc. 11 Een brede TOPGGz-instelling omvat minimaal 3 afdelingen in categorie I of II, zoals omschreven in ‘Criteria voor een afdeling’. Hiervan voldoen minimaal 2 afdelingen aan de criteria voor categorie I. B. Bij een specialistische TOPGGz-instelling kwalificeren alle afdelingen zich voor de criteria zoals omschreven in de ‘Criteria voor een afdeling’ in categorie I of II, waarbij er minimaal 1 afdeling zich kwalificeert voor categorie I. () 12 12

13 Definitie ‘afdeling’ De ‘laag’ in de organisatie boven het primair proces Specifieke patiëntengroep Multidisciplinair team: Regelmatig face to face overleg van de medewerkers over individuele patiënten en afdelingsbeleid. Zelfstandige organisatorische eenheid Eigen managementteam Geloofwaardig volume/omvang gerelateerd aan doelgroep en regio. 13 13

14 Visitatieprocedure Aanmelding Indicatiegesprek a.d.h.v. Quick Scan
Interne audits en zelfevaluatie Externe visitatie Advies visitatiecommissie aan bestuur Bestuur neemt besluit Hervisitatie 14 14

15 Visitatiecommissie Accent op neutraliteit en transparantie Gedragscode
Diverse professionals Werkwijze 15 15

16 Terugblik visitatieproces 2008
26 afdelingen gevisiteerd van 5 instellingen Proces van kwaliteitsbewustzijn op gang gebracht Inspirerend voor professionals Groot belang voor afdelingen (erkenning!) Consciëntieuze rol visitatiecommissie Geloofwaardig proces

17 Het TOPGGz keurmerk 17 17 Afdelingen Criteria 1 √ 2 √ 3 √ 4 √ 5 √ 6 √
7 √ 8 √ 9 10 √ 11 12 13 14 15√ Eindoordeel Instelling A Afdeling 1 Erkend Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Voldoet niet Afdeling 5 Afdeling 6 Instelling B Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 9 Afdeling 10 17 17

18 Het TOPGGz keurmerk 1 √ 2 √ 3 √ 4 √ 5 √ 6 √ 7 √ 8 √ 9 10 √ 11 12 13 14
15√ Eindoordeel Instelling C Afdeling 1 Voldoet niet Afdeling 2 Afdeling 3 Erkend Instelling D Afdeling 4 Instelling E

19 Overzicht visitatieresultaat
10 van 26 gevisiteerde afdelingen keurmerk 3,5 % van totale zorgaanbod (budget) lidinstellingen is nu TOPGGz 1% van totale budget GGZ is nu TOPGGz 19

20 Wie kreeg een keurmerk? Altrecht Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen
Eikenboom, centrum voor Psychosomatiek Rintveld, centrum Eetstoornissen De Viersprong Persoonlijkheidsstoornissen bij Volwassenen Lentis Autismeteam Noord Nederland Parnassia Bavo Groep Centrum Eerste Psychose (Parnassia) Programma ADHD bij Volwassenen (PsyQ Haaglanden) Programma Depressie Ambulant, locatie Lijnbaan (PsyQ Haaglanden) Rivierduinen Centrum Eetstoornissen Ursula Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd 20 20

21 De eerste ervaringen…. Zeer veel inzicht in fenomeen ‘topklinisch’
Criterium over senior professionals met ruime onderzoekservaring cruciaal Registratie van werkzaamheden en activiteiten is vaak niet adequaat 21

22 Afdeling versus instelling
Overwegingen: Faciliterende functie van instelling onontbeerlijk, moeten onvoorwaardelijke criteria blijven voor certificatie afdelingen i.v.m. continuïteit Accent op beoordeling afdeling; keurmerken worden alleen aan afdelingen uitgereikt. Verschillen in criteria voor brede en specialistische instellingen niet goed verdedigbaar 22 22

23 Criteria 2009 Operationalisatie en toetsbaarheid is verbeterd
Niet onderscheidende criteria verwijderd Belangrijkste criteria onvoorwaardelijk (met een ) Instellingscriteria zijn beperkt, maar onvoorwaardelijk 23 23

24 Procedure 2009 Keurmerken 2008: geldig t/m 2009, daarna hervisitatie en prolongatie van 4 jaar Verplichting gedurende 4 jaar om ‘te blijven voldoen’. Visitatie van nieuwe instellingen Keurmerk ‘aspirant’ is vervallen Uitbreiding visitatiecommissie en vice voorzitter (prof. dr. R. van Dyck) Striktere instructie m.b.t. interne audit 24 24

25 Welke doelgroepen ontbreken?
Schizofrenie Ouderenpsychiatrie Angststoornissen Verslaving Kinder- en jeugdpsychiatrie Forensische psychiatrie Acute psychiatrie en OGGZ 25

26 Toekomst TOPGGz 26 26

27 Twee afdelingen met keurmerk
Rintveld centrum voor Eetstoornissen (Dr. Annemarie van Elburg) 2. Depressie Ambulant PsyQ Haaglanden (Dr. Marc Blom) 27 27


Download ppt "Criteria en Toetsing Willem van Tilburg."

Verwante presentaties


Ads door Google