De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal- en rekenen Invoeringsaspecten Dinsdag 28 september 2010 Bert de Vos 06-15026058.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal- en rekenen Invoeringsaspecten Dinsdag 28 september 2010 Bert de Vos 06-15026058."— Transcript van de presentatie:

1 Taal- en rekenen Invoeringsaspecten Dinsdag 28 september 2010 Bert de Vos b.devos@aps.nl 06-15026058

2

3 Programma Kennismaking Aspecten van taal- en rekenbeleid? Ontwikkelen van een plan

4 Even kennismaken… Interview in duo’s Hoe ziet jullie taal- en rekenbeleid eruit en wat doen jullie concreet in de praktijk?

5 Taal- en rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? Materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet je?, visie, toetsen, welke en waarom Wie gaat het betalen taakuren, extra geld (57) Wat gebeurt al op je school? in kaart brengen Wie gaat wat doen? NL, wiskunde of schoolbreed Waarom? de aanleiding Plaats binnen school? steun directie, langdurig Plan maken en invoeren Doelgroepen, ook taalzwakke/ rekenzwakke leerlingen Voorbeelden van taalbeleid/rekenbeleid op scholen Rol van de docent Wat is je didactiek?

6 Taal- en rekenbeleid - Taal/rekenen schoolbeleid Taalbewustzijn rekenbewustzijn Doorlopende leerlijnen taal en rekenen Voortgang & toetsing Taal – en/of rekenproblemen Taal/rekengericht vakonderwijs

7 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren Waarom? de aanleiding terug Kwaliteitskaarten inspectierapport Interne redenen binnen school Trouw rapport Elsevier Rapport Meijerink

8 Kenmerken taalvaardigheid /rekenvaardigheid van leerlingen: Beperkte woordenschat Moeite met tekstbegrip Slordig lezen Slordige formuleringen, Onvolledige antwoorden Ze beheersen geen breuken Kunnen niet rekenen met procenten …

9 Doel taal- en rekenbeleid ‘De school ontwikkelt een schoolbreed taal- en rekenbeleid om de taalvaardigheid en de rekenvaardigheid van alle leerlingen te verbeteren.’

10 Schoolbreed taal- rekenonderwijs: kenmerken Betekenisvol: taal- of rekentaak is nodig voor vak/praktijkopdracht Taal- en rekentaken bij vakopdrachten worden expliciet benoemd Oefening en feedback Heldere beoordeling Samenwerking taal(-reken)docent (Nederlands) en vakdocent

11 Geïntegreerd taal- en rekenonderwijs …begint met een visie op taal- en rekenonderwijs

12 Visie en concepten? past aanpak bij de school terug Scenario 1, 2, 3, 4? Vakken, leergebieden? Cijferen  realistisch rekenen,  gecijferdheid Cijferen  strategieën Rol docent Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

13 Visie-uitspraken Taalbeleid 1)Taal is cruciaal bij het leren. 2)Taal geeft het denken vorm. 3)Taal omvat alle taalvaardigheden. 4)Taalbeleid is gericht op de voortgezette taalverwerving van alle leerlingen 5)Taalbeleid richt zich op de voertaal Nederlands. Uitgangspunten 1)Een betere taalvaardigheid leidt tot betere schoolprestaties bij alle vakken. 2) Om de schoolprestaties te verbeteren is aandacht voor taal bij alle vakken onontbeerlijk.

14 Taal en rekenen zijn geïntegreerd in het culturele, maatschappelijke, persoonlijke en emotionele handelen Begrijpend lezen Spelling Basisbewerkingen rekenen Taal in de vakken en in het dagelijks leven Rekenen in contexten uit het dagelijks leven Visies op Geletterdheid en Gecijferdheid (Literacy en Numeracy)

15 Wie gaat wat doen? Werkgroep klein of groot Uit alle secties, leergebieden Vanuit de wiskunde vanuit Nederlands schoolbreed Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren NL, wiskunde of schoolbreed? terug

16 Wat gebeurt al op school? in kaart brengen terug Enquête afnemen? Zelf uitvoeren, door anderen laten doen Interviewen of gesprekken Gaat het om competenties of kennis en vaardigheden? Relatie met referentie niveaus Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

17 Rol van de docent/didactiek De expert en deskundige Vraagbaak? Verantwoordelijk voor taal/rekenen Taalbewuste vakdocent Rekenbewuste vakdocent Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren terug

18 Oefenen, hoe? Wat is je taal en rekendidactiek? Welke plaats heeft zakrekenmachine, spellingchecker Rol en gebruik modellen (PO) In context of kaal - (aan) leren - onderhouden - gebruiken Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

19 Een taal/rekenbewuste docent: … werkt vanzelfsprekend aan vergroten van taal/rekenvaardigheid van leerlingen … heeft aandacht voor vaktaalwoorden en schooltaalwoorden, leesvaardigheid en rekenkennis en vaardigheden … ziet rekenen in zijn vak … legt relaties met wat in voorgaande lessen en andere vakken is gebeurd (voorkennis activeren) … laat leerlingen zelf verwoorden wat een opdracht van hen vraagt of wat de leerstof inhoudt … past eigen taalgebruik aan, aan niveau leerlingen (N+1) … bekijkt toetsen kritisch op formuleringen …

20 Wat ga je inzetten? materialen, ook ict terug Oefenen met ICT en op papier? www.rekenweb.nl School of thuiswerk RT, Deficiënties wegwerken www.math4all.nl Extra materiaal bij methode Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

21 Toetsen, welke en waarom terug Doel van toets: - beoordelen (voor een cijfer) - diagnostisch (voor ll, docent) - evalueren (onderwijs) Instaptoetsen - Dia-taal, Cito-toets - methodegebonden toets - HU, brugklas Eindexamens Eigen toets of gekocht CITO ref toets Vakspecifiek (rekenen) of juist vakoverstijgend Voortgangstoetsen Reken-taalbeleid belangrijke factoren

22 terug Dyslexie, rekenproblemen of dyscalculie Remediëren? protocol Meer of anders? Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

23 Aansluiting: Instroom, doorstroom uitstroom terug Organiseer bijeenkomst met aanleverende PO- scholen. Leg contact met MBO/HO in de buurt. Wat zijn de verwachtingen? Bestudeer reken- programma PO, wat zit er wel/niet (meer) in Wat zijn drempels binnen je school? Reken-taalbeleid belangrijke factoren

24 Wie gaat het betalen? taakuren geld voor verbetering kwaliteit rekenen & taal, 57 euro/leerling/jaar, 4 jaar lang kwaliteitsslag Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren terug

25 Plaats binnen school? steun directie, langdurig terug Ondersteunt directie het initiatief Reken-taalbeleid? Hoe informeer en betrek je collega’s? Ga voor een meerjarig traject Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

26 Succesfactoren taal- en rekenbeleid Formeer een werkgroep Taal en/of rekenen, met daarin docent(en) Nederlands/wiskunde, docent(en) van andere vakken en een lid van de Schoolleiding (SL) Start vanuit een helder en concreet doel: wat willen wij op onze school met taal/rekenbeleid bereiken? Geef taal- en rekenbeleid een zichtbare plek in de hele organisatie (vb taalcompetenties docenten) Plannen verankeren in de schoolorganisatie: - taalbeleid opnemen in schoolbeleid - taalcompetenties voor docenten …………

27 Een taalreken(beleids)plan maken Aanpak Logical Framework approach: 1.Doelen (waarom, visie) 2.Problemen en vragen 3.Voor wie 4.Resultaten en opbrengsten 5.Activiteiten terug

28 1 algemeen doel Wat is je algemene doel met taal - rekenen? Gerelateerd aan visie/missie school? Waar gaat het om? Wat vind je belangrijk? Het waarom. terug

29 2 problemen en vragen Wat zijn de vragen en problemen bij jullie op school over taal-rekenen? Waar liggen beperkingen? Waar loop je tegen aan? Zijn oorzaak-gevolg relaties aan te geven? terug Specifieke doelen

30 3 voor wie Wie zijn de belanghebbenden? (stakeholders) Wie zijn er allemaal bij taal - rekenen betrokken? En hoe. Welke partijen spelen welke rol? Denk aan: docenten, ouders, leerlingen, directie, APS, andere scholen, … terug Specifieke doelen

31 4 resultaten Wat gaan we opleveren? Wat zijn de gewenste resultaten; producten en diensten. Wat zijn de oplossingen, hoe hangen die samen met de doelen (vragen en problemen). Wat zijn veronderstellingen achter de opbrengsten, welke aannames doe je? terug

32 5 activiteiten Wat gaan we doen om de resultaten te halen? Welke acties gaan we ondernemen? Welke activiteiten? Wat is de te volgen strategie? Prioriteren, plannen, taken verdelen Wat zijn veronderstellingen achter de activiteiten, welke aannames doe je? terug

33 Uw eigen plan


Download ppt "Taal- en rekenen Invoeringsaspecten Dinsdag 28 september 2010 Bert de Vos 06-15026058."

Verwante presentaties


Ads door Google