De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overwinnend leven, vandaag en morgen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overwinnend leven, vandaag en morgen"— Transcript van de presentatie:

1 Overwinnend leven, vandaag en morgen
Bijbelstudies over de Romeinenbrief

2 5 De strijd in het overwinnend leven De gave van gerechtigheid
Rom.6:15 – 7:25

3 De rechtszaal uit 1. Waar komen de zonden vandaan?
2. Waarom zondigen mensen? 3. Hoe kunnen wij rechtvaardig leven na de vrijspraak?

4 Antwoorden op de vragen van les 4
De rechtszaal uit Antwoorden op de vragen van les 4 Vraag 1: Zonden komen voort uit de macht van de zonde die door de dood de wereld binnenkwam na de zonde van Adam (& Eva) Vraag 2: Doordat de dood heerschappij heeft over de mens en in zijn machtsgebied ook de zonde heerst… Vraag 3: Wie leeft uit genade overwint in de praktijk de macht van de zonde! Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

5 Weten, vaststaan, stellen
De rechtszaal uit Zonde of genade? Wil jij bij de zonde(macht) blijven? (:1) Wil jij in de zonde(macht) leven? (:2) Wil jij een slaaf van de zonde blijven? (:6) Wil jij leven voor de zonde(macht)? (:11) Wil jij de zonde laten heersen? (12) Wil jij bij Gods genade blijven? (:1) Wil jij wandelen in een nieuw leven? (:4) Wil je rechtens vrij zijn van de zonde? (:7) Wil jij leven voor God in Christus? (:11) Wil jij Gods genade laten regeren? (:14) NEE!!! JA!!! 6:4-7 Weten, vaststaan, stellen Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

6 In deze les behandelen we 3,4,5
Vijf groepen van twee Vijf groepen van twee 1. Twee personen Adam & Christus 5:12-21 2. Twee machten dood (zonde) & genade 6:1-14 3. Twee meesters onreinheid & gerechtigheid 6:15-23 4. Twee echtgenoten Wet & Christus 7:1-6 5. Twee wetmatigheden Wet Gods & Wet der zonde 7:7-26 In deze les behandelen we 3,4,5 Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

7 15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! 16 Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 17 Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; 18 en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. 19 Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Romeinen 6:15-19 Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

8 20 Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. 21 Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood. 22 Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. 23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Romeinen 6:20-23 Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

9 Onreinheid en gerechtigheid
Twee meesters Onreinheid en gerechtigheid In Romeinen 6:12-14 wordt de vraag beantwoord van 6:1: “Mogen wij bij de zonde (=macht) blijven, opdat de genade toeneme?” Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

10 Onreinheid en gerechtigheid
Twee meesters Onreinheid en gerechtigheid In Romeinen 6:16-23 wordt de vraag beantwoord van 6:14: “Zullen wij zondigen (werkwoord), opdat wij niet onder de Wet, maar onder de genade zijn?” Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

11 Onreinheid en gerechtigheid
Twee meesters Onreinheid en gerechtigheid Wie wil je dienen? Koning dood/zonde en daarin meester onreinheid? Waardoor je er een slaaf van wordt? Of: Koning leven (Christus)/ genade en daarin meester gerechtigheid om daar een slaaf van te willen zijn? Kijk naar de vrucht die het mooiste voortbrengt! Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

12 Sleutelwoord: ‘De Wet’
Nieuwe vraag: Als je Gods genade wil laten regeren in je leven en je niet meer onder de Wet staat, in welke verhouding staat dan nog de gelovige tot de Wet? Is de wet toch geen maatstaf in het nieuwe leven? Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

13 Onderwijs in de Rom. brief
Sleutel- woord ‘De Wet’ Onderwijs in de Rom. brief 2:12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden 2:13 want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

14 Onderwijs in de Rom. brief
Sleutel- woord ‘De Wet’ Onderwijs in de Rom. brief 2:23 Die u op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet ? 3:19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

15 Onderwijs in de Rom. brief
Sleutel- woord ‘De Wet’ Onderwijs in de Rom. brief 3:20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. 3:21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

16 Onderwijs in de Rom. brief
Sleutel- woord ‘De Wet’ Onderwijs in de Rom. brief 3:28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. 3:31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

17 Onderwijs in de Rom. brief
Sleutel- woord ‘De Wet’ Onderwijs in de Rom. brief 4:15 De wet immers bewerkt toorn; waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. 5:13 want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

18 Onderwijs in de Rom. brief
Sleutel- woord ‘De Wet’ Onderwijs in de Rom. brief 5:20 Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, 6:14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

19 Wat leerden wij over de Wet
Sleutel- woord ‘De Wet’ Wat leerden wij over de Wet 1. God veroordeelt ieder mens die zich niet aan Gods absolute maatstaf houdt = de Wet. 2. Door de Wet wordt duidelijk wat zonden zijn = overtredingen van de Wet. 3. Door de Wet kom je onder het oordeel van God. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

20 Wat leerden wij over de Wet
Sleutel- woord ‘De Wet’ Wat leerden wij over de Wet 4. Het is onmogelijk voor de mens om te leven naar Gods Wet. 5. Het is onmogelijk om door het navolgen van Gods Wet rechtvaardig te worden voor God. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

21 Wat leerden wij over de Wet
Sleutel- woord ‘De Wet’ Wat leerden wij over de Wet 6. Geheel en al los van de Wet is de rechtvaardigheid van God openbaar geworden opdat we ons vertrouwen zouden stellen op Jezus Christus. 7. De wet kan ons niet heilig maken, Gods genade in en door de opgestane Heer ons gegeven wel. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

22 In welke verhouding staat de gelovige tot de Wet?
Sleutel- woord ‘De Wet’ In welke verhouding staat de gelovige tot de Wet? • Het eerste antwoord vinden we in Romeinen 7:1-6. • Het tweede antwoord vinden we in Romeinen 7:7-26. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

23 1 Broeders, ik spreek toch tegen mensen die de Wet kennen
1 Broeders, ik spreek toch tegen mensen die de Wet kennen. Dan moet u ook weten – net zo goed als ik – dat de wet alleen iets over ons te zeggen heeft zolang wij leven. 2 Laten wij het voorbeeld nemen van een getrouwde vrouw. Zolang haar man leeft, is zij voor de wet aan hem gebonden. Maar als haar man sterft, geldt die wet voor haar niet meer. 3 Als zij daarna met een andere man trouwt, is daar niets op tegen. Maar als zij gemeenschap heeft met een andere man, terwijl haar eigen man nog leeft, maakt zij zich schuldig aan overspel. 4 Broeders, zo bent u niet meer geboden aan de Joodse wet. Want toen Christus stierf, bent u met Hem gestorven. Voor de wet bestaat u niet meer. Nu behoort u toe aan iemand anders, aan Christus Die uit de dood is opgestaan. En hierdoor kunnen wij voor God een vruchtbaar leven leiden. Romeinen 7:1-4 HET BOEK Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

24 5 Toen wij nog ons eigen leven leidden, werd ons lichaam beheerst door zondige begeerten, die werden aangewakkerd door de wet. Het enige gevolg daarvan was de dood. 6 Maar nu zijn wij van de Wet bevrijd. Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden. Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen: Vanuit ons hart, door Zijn Geest en niet door het angstvallig houden van allerlei opgelegde wetten! Romeinen 7:5,6 HET BOEK Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

25 Is Rom.7:7-26 normaal voor de gelovige?
Vrij van de Wet a. Strijd is herkenbaar b. We doen tekort aan de overwinning die Christus behaalde over zonde en dood Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

26 Over wie gaat het in Rom.7:7-27?
Vrij van de Wet a. de niet wedergeboren mens die met de eis van Gods wet wordt geconfronteerd. b. de gelovige in Christus die dit gedeelte als een normale beschrijving van zijn geestelijke strijd tussen ‘vlees’ en ‘geest’ moet beschouwen. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

27 Over wie gaat het in Rom.7:7-27?
Vrij van de Wet c. de gelovige in Christus die dit gedeelte als een fase in zijn geloofsgroei moet zien waarvan de overwinning ligt in het verstaan en toepassen van Romeinen 8. d. Paulus zelf, zijn getuigenis als een Jood die moest loskomen van de Wet. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

28 Over wie gaat het in Rom.7:7-27?
Vrij van de Wet Moeten we wel…speuren naar het prototype van de wedergeboren mens, of van de onwedergeboren mens? Heeft Paulus hier werkelijk een beschrijving van een geestelijk groeiproces willen geven? Wilde hij echt zijn eigen geestelijke geschiedenis beschrijven? Henk Medema Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

29 Over wie gaat het in Rom.7:7-27?
Vrij van de Wet De vraag die hier in Romeinen 7 wordt behandeld, is deze: wat is dat voor een God, die zo’n wet aan de mensen gegeven heeft die ze nooit en nimmer kunnen houden? Is de rampzaligheid die daaruit volgt niet aan God te wijten? Het antwoord is tweeledig: (a) nee, want de wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed, maar ik ben zondig: en (b) in de voortgaande Zelfopenbaring van God heeft Hij Zelf Zijn gerechtigheid betoond in de overgave van Zijn Zoon, en de krachtige gevolgen daarvan meegedeeld. Henk Medema Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

30 Rom.7: een gelijkenis Vrij van de Wet
1. Over de vrome Israëliet aan wie God de Wet heeft gegeven. 2. De wedergeboren christen die zich wendt tot de Wet als richtsnoer voor zijn leven Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

31 Conclusie over Rom.7:7-26 Vrij van de Wet
Romeinen 7:7-26 beschrijft de Wet die goed is, maar geen mens in staat doet zijn zo te leven dat God er blij van wordt. Daarvoor is verlossing nodig en inwoning van de heilige Geest. Dat wordt in Romeinen 8 beschreven als een normale toestand van de gelovige. Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet

32 Laten wij Gods genade regeren? Vinden wij onze strijd normaal?
Tot slot Geloven wij de Rechter? Leven wij heil-lig? Zijn wij gelukkig? Laten wij Gods genade regeren? Vinden wij onze strijd normaal? Inleiding: De rechtszaal uit – 5 groepen van twee – Twee meesters– Sleutelwoord Wet – Vrij van de wet


Download ppt "Overwinnend leven, vandaag en morgen"

Verwante presentaties


Ads door Google